Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH  Warunki generacji drgań  Generatory sprzężeniowe  Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji  Generatory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH  Warunki generacji drgań  Generatory sprzężeniowe  Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji  Generatory."— Zapis prezentacji:

1 W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH  Warunki generacji drgań  Generatory sprzężeniowe  Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji  Generatory Colpittsa, Hartleya i Meissnera  Poprawka liniowa i poprawka nieliniowa częstotliwości  Generatory kwarcowe  Generatory RC ze sprzężeniem zwrotnym

2 Podstawowe parametry:  bezwzględna niestałość częstotliwości  względna niestałość częstotliwości  stałość częstotliwości generatory kwarcowe generatory LCgeneratory RC

3 Schemat blokowy wzmacniacza z dodatnią pętlą sprzężenia zwrotnego Warunek amplitudy Warunek fazy

4 Wzbudzanie się drgań: a) wzbudzanie miękkie, b) wzbudzanie twarde, c) wzbudzanie w układzie z automatyczną polaryzacją obwodu wejściowego wzmacniacza, d) przebiegi czasowe napięć w układzie z automatyczną polaryzacją obwodu wejściowego

5 Podstawowe generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji: a) obwód równoległy odtłumiany przez element o charakterystyce typu N, b) obwód szeregowy odtłumiany przez element o charakterystyce typu S

6 Linearyzowane schematy zastępcze generatorów z elementami o ujemnej rezystancji z charakterystykami: a) typu N, b) typu S dla układu z elementem typu N dla układu z elementem typu S Graniczny warunek amplitudy (W rzeczywistych warunkach)

7 Zmiennoprądowe uproszczone schematy ideowe generatorów trójpunktowych LC (z tranzystorami bipolarnymi i JFET lub VDMOS): a) Colpittsa, b) Hartleya, c) Meissnera

8 Zmiennoprądowe uproszczone schematy ideowe generatorów trójpunktowych LC (z tranzystorami bipolarnymi, JFET i VDMOS): a) Colpittsa, b) Hartleya, W konfiguracji OB.: U eb = - U C1 ; U L = U cb Zgodnie z rys a), U eb i U bc są w fazie Jak widać z powyższego rysunku, napięcia U eb i U cb są odwrócone w fazie o 180°, zatem rozważając pracę układu w konfiguracji OE (OS) widzimy, że wzmacniacz OE (OS) wnosi dodatkowe przesunięcie w fazie o 180° i spełniony jest warunek fazowy generacji.

9 Ogólny schemat generatorów trójpunktowych z tranzystorem JFET Warunek fazy Warunek amplitudowy Ogólny schemat generatorów trójpunktowych w układzie OS z obciążeniem G L

10  dla generatora Colpittsa  dla generatora Harleya Graniczne warunki powstania drgań:

11 Zasilanie generatorów Hartleya: a) szeregowo, b) równolegle przez dławik w.cz., c) od strony emitera, d) szeregowe w układzie sprzężenia źródłowego (z tranzystorem VMOS)

12 Zasilanie generatorów Colpittsa: a) równoległe przez dławik w.cz., b) przez dławik w.cz. i cewkę obwodu rezonansowego, c) od strony emitera Powyższy warunek amplitudowy jest nadzwyczaj korzystny dla generatora Colpitsa, ponieważ g m jest duże, więc dla typowych G L, C 1 może być dużo większe niż C 2. Duża wartość C 1 oznacza, że bocznikujący wpływ małej admitancji wejściowej tranzystora bipolarnego nie stanowi przeszkody w realizacji generatora Colpitsa. Występują natomiast trudności w realizacji generatora Hartle’ya

13 Generator Meissnera: a) z zasilaniem szeregowym, b) z zasilaniem równoległym

14 n - liczba uzwojeń Generator Meissnera: a) schemat ideowy, b) model liniowy z rozciętą pętlą w obwodzie bazy ( w punkcie A) Dla

15 Odmiany generatorów LC: a) generator Clappa, b) generator Hutha - Kühna

16 Generatory kwarcowe Pewną odmianą sprzężeniowych generatorów LC są generatory kwarcowe, wykorzystujące rezonator kwarcowy. Generatory kwarcowe pozwalają na osiągnięcie dużej stałości częstotliwości, nieosiągalnej przy użyciu konwencjonalnych obwodów LC. Zastosowania rezonatora kwarcowego w układach generacyjnych wynikają z charakteru zmian jego impedancji w funkcji częstotliwości. Impedancja rezonatora kwarcowego

17

18 Podstawowe układy Butlera: a) z czwórnikiem sprzęgającym Colpittsa, b) z czwórnikiem sprzęgającym Hartleya, c) praktyczna realizacja z czwórnikiem sprzęgającym Colpittsa

19 Generatory: a) Colpittsa-Pierce’a z dwoma pojemnościami, b) Colpittsa-Piercea z obwodem rezonansowym, c) Hartleya-Piercea z indukcyjnością, d) Hartleya-Piercea z obwodem rezonansowym

20

21

22

23 Częstotliwość quasiresionansowa wyraża się wzorem: Dla częstotliwości f 0 współczynnik β ma wartość: A przesunięcie fazowe pomiędzy u wy i u wy jest równe zeru: ψ =0. Dla elementów czwórnika: Szerokość pasma B = f 2 – f 1, tj. pasmo częstotliwości przy których moduł β maleje: Charakterystyki |β| = f (f ) oraz ψ = f (f ) Czwórnik typu połowa mostka Wiena

24 Mostek Wiena Generator RC z mostkiem Wiena

25 Generator z mostkiem Wiena

26 Czwórnik TT Oprócz mostka Wiena często stosowanym układem selektywnym w generatorach RC jest czwórnik podwójne T Transmitancja napięciowa czwórnika podwójne T : Przebieg charakterystyk częstotliwościowych czwórników podwójne T wskazuje na ich przydatność w układach generacyjnych jedynie wówczas, gdy n < 0,5. Stopień niezrównoważenia czwórnika podwójne T zależy od wartości n, przy czym dla n = 0,5 układ jest zrównoważony.

27 Charakterystyki transmitancji dla czwórnika TT: a) amplitudowo-fazowa, b) modułu c) fazy

28 Dlatego czwórnik podwójne T stosuje się najczęściej jako selektywny układ zrównoważony, tzn. przy n = 0,5 ; β 0 = 0, włączony w gałąź ujemnego sprzężenia zwrotnego, zaś dodatnie sprzężenie zwrotne potrzebne do spełnienia warunku generacji zapewnia się przez zastosowanie dodatkowej gałęzi rezystancyjnej. Dla częstotliwości generacji: przesunięcie fazowe wynosi 180 °, a tłumienie: Aby spełnione były warunki generacji, wzmacniacz musi odwracać fazę i mieć wzmocnienie większe niż 4: Generator RC z czwórnikiem podwójne T

29 Generatory RC: a) z mostkiem Wiena, b) z mostkiem podwójne T


Pobierz ppt "W1. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH  Warunki generacji drgań  Generatory sprzężeniowe  Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji  Generatory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google