Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Ćwiczenie nr 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Ćwiczenie nr 1."— Zapis prezentacji:

1 GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Ćwiczenie nr 1

2 GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Charakterystyka przedmiotu: -14 ćwiczeń x 1,5 h (wyjazd terenowy 4 ćwiczenia) -15 ćwiczenie (kolokwium zaliczeniowe) -Zaliczenie przedmiotu (Wykład + ćwiczenia)

3 GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU PROGRAM ĆWICZEŃ: 1. Charakterystyka utworów organicznych 2. Morfologia profilu gleby organicznej 3. Systematyka gleb organicznych. Część I 4. Systematyka gleb organicznych. Część II

4 PROGRAM ĆWICZEŃ: 5-8. Wyjazd terenowy do Przedmościa Świętego – charakterystyka gleb torfowisk niskich i gleb murszowych. 9. Metody oznaczania stopnia rozkładu torfu. 10. Oznaczanie stopnia rozkładu torfu metodą półstrzykawki. 11. Oznaczanie stopnia rozkładu torfu metodą SPEC. 12. Właściwości retencyjne gleb organicznych – krzywa pF 13. Prognostyczne kompleksy wilgotnościowo glebowe (PKWG) wg. Okruszki 14. Bonitacja gleb organicznych. 15. Kolokwium zaliczeniowe GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU

5 W YKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ : Ilnicki P. Torfowiska i Torf. PWRiL 2002. Okruszko H., Piaścik H.: Charakterystyka gleb hydrogenicznych. Wyd. AR w Olsztynie 1990. Maksimow A. Torf i jego użytkowanie. PWRiL 1970. Maciak F., Liwski S.: Ćwiczenia z torfoznawstwa. Wyd. SGGW, Warszawa 1996. W YKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ : Horawski M.: Torfoznawstwo dla meliorantów. Wyd. AR w Krakowie 1987. Okruszko H.: Rodzaje hydrogenicznych siedlisk glebotwórczych oraz powstających z nich utworów glebowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. z. 186, 1997. Myśliwska E.: Grunty organiczne i metody ich badania, PWN, 2001.

6 G LEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Dane kontaktowe: Dr inż. Przemysław Woźniczka Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska pok. 202 tel. 71 3205 625 e-mail: przemyslaw.wozniczka@up.wroc.pl Godziny konsultacji: Wtorki 12:00 – 13:00 Czwartki 14:00 – 15:00

7 G LEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Ć WICZENIE NR. 1 C HARAKTERYSTYKA UTWORÓW ORGANICZNYCH Prezentacja przygotowana przez dr inż. Bartłomieja Glinę

8 Tereny podmokłe stale lub okresowo zalane wodą Obumarłe szczątki roślinności torfotwórczej Całkowita anaerobioza Akumulacja dominuje nad rozkładem > 20 % Mat. organicznej (12% C org.) Miąższość profilu minimum 40 cm ( dawniej 30 cm). Fot. B. Glina G LEBA ORGANICZNA (O RGANIC SOIL ):

9 Turzyce (Carex sp.) Skrzypy (Equisetum ) Mchy (Sphagnum sp.) Mchy brunatne (Bryales sp.) Sity (Juncus sp. ) Trzcina (Phragmites L.) Wełnianki (Eriophorum) Woskownica (Myricaceae L.) Drzewa: - Brzoza (Betula L.) - Olsza (Alnus) - Wierzba (Salix L.) - Świerk (Picea L.) - Sosna (Pinius L.) (Rydin i in. 2006) R OŚLINNOŚĆ TORFOTWÓRCZA :

10 R ODZAJE UTWORÓW ORGANICZNYCH : Torf (Peat) Gytja (Sapropel) Muł (Mud) Dy (Tyrfopel) Mursz (Muck, Moorsh)

11 Torf niski - wodorostowy (Potamioni), - szuwarowy (Limno-Phragmitioni), - turzycowiskowy (Magnocaricioni), - mechowiskowy (Bryalo-Parvocaricioni), - olesowy (Alnioni) T YP T ORFU : (źródło: PN-85-G-02500)

12 Torf przejściowy - mszarny przejściowy (Minero-Sphagnioni) - brzezinowy (Betulioni) Torf wysoki - mszarny wysoki (Ombro-Sphagnioni) - wrzosowiskowy (Ericioni) - bór bagnowy (Ledo-Pinioni) T YP T ORFU : (źródło: PN-85-G-02500)

13 -odczyn (pH) > 5; -wody gruntowe i powierzchniowe; -wody zasobne w składniki pokarmowe ; -siedliska eutroficzne; -Zbudowany z obumarłych szczątków: trzcin, turzyc, mchów brunatnych, skrzypu, traw; -doliny rzeczne lub odpływowe zagłębienia terenu, głównie na niżu T ORF N ISKI : Fot: B. Glina

14 Zbudowany ze szczątków trzcin oraz turzyc (liście oraz korzonki), możliwa domieszka kłączy skrzypu. Struktura grubo włóknista lub amorficzno-włóknista. Barwa brunatno-brązowa lub smolisto-czarna ciemnieje na powietrzu. W świeżo pobranym torfie wyczuwalnym jest zapach siarkowodoru. Stopień rozkładu różny. T ORF SZUWAROWY T ORF TURZYCOWISKOWY Zbudowany ze szczątków turzyc (korzonki). Możliwe domieszki kłaczy trzciny, nasion bobrka, kory i drewna łozy. Masa torfu jest jednolita, struktura włóknista lub amorficzno-włóknista. Barwa torfu jest szara lub szarobrunatna, ciemnieje na powietrzu. Stopień rozkładu różny. T YPY TORFÓW NISKICH

15 Zbudowany ze szczątków turzyc oraz listków i łodyżek mchów, często z domieszką nasion bobrka. Struktura gąbczasta, przy większej domieszce mchów gąbczasto-włóknista. Barwa torfu szara lub brunatna, nie ulega zmianie po wyschnięciu. Stopień rozkładu R1/R2. T ORF MECHOWISKOWY T ORF OLESOWY Zbudowany z mieszaniny zachowanych szczątków gąbczastego lub zbutwiałego drewna oraz dobrze zachowanej, łupliwej kory. Struktura włóknisto – amorficzno - kawałkowa, amorficzno - kawałkowa lub amorficzna. Barwa torfu od ciemno-brązowej poprzez szaro brunatną do czerwonej. Stopień rozkładu R3. T YPY TORFÓW NISKICH

16 -odczyn (pH) 4-5 -wody gruntowe i powierzchniowe; -wody opadowe (zwiększony udział); -siedliska mezotroficzne -Zwiększony udział gatunków oligotroficznych (mchy, brzoza); -odpływowe zagłębienia terenu, położone blisko działów wodnych, często na obrzeżach torfowisk wysokich; najliczniejsze w północnej Polsce T ORF P RZEJŚCIOWY : Fot: B. Glina

17 Zbudowany z drobnych szczątków torfowców i korzonków turzyc oraz błyszczących szczątków bagnicy. Czasem występują w torfie zbite pęczki włókna wełnianki. Struktura gąbczasto-wlóknista, barwa brunatno-szara. Stopień rozkładu R1. T ORF MSZARNY - PRZEJŚCIOWY T ORF BRZEZINOWY Zbudowany ze szczątków torfowców, mchów gałązkowych, wełnianki z wyraźnym udziałem białej kory brzozy. Struktura torfu kawałkowa krucha, amorficzno-kawałkowa. Barwa szarobrunatna. Stopień rozkładu torfu R2. T YPY TORFÓW PRZEJŚCIOWYCH

18 -odczyn (pH) < 4 -wody opadowe ubogie w składniki pokarmowe; -siedliska oligotroficzne; -Dominujaca roslinnośc : mchy (Sphagnum sp.), wrzos; -bezodpływowe zagłębienia obszarów wododziałowych, tereny górskie T ORF W YSOKI : źródłó: www.blanketbogswales.org

19 Zbudowany ze zbitej gąbki łodyżki torfowców z domieszką szczątek wełnianki oraz drobnych pędów wrzosowatych i żurawiny. Struktura torfu gąbczasta lub włóknisto-gąbczasta. Stopień rozkładu R1. T ORF MSZARNY - WYSOKI T ORF WRZOSOWISKOWY Tworzy krucha masę torfową z rozpoznawalnymi szczątkami roślin wrzosowatych, grubego włókna wełnianki oraz nasion sitów. Struktura torfu amorficzno-kawałkowa, barwa ciemno-brunatna. Stopień rozkładu R2/R3. T YPY TORFÓW WYSOKICH T ORF BÓR - BAGNOWY Zbudowany z fragmentów kory, drewna i szyszek sosny, niekiedy całe pniaki i gałęzie. W torfie obecne są również liczne szczątki wełnianki i roślin wrzosowatych. Struktura torfu gąbczasta z drewnem lub amorficzno-kawałkowa. Stopień rozkładu różny.

20 R ODZAJE UTWORÓW ORGANICZNYCH : - Torf (Peat) - Gytia (Sapropel) - Muł (Mud) - Dy (Tyrfopel) - Mursz (Muck, Moorsh)

21 Z A TYDZIEŃ : M ORFOLOGIA PROFILU GLEBY ORGANICZNEJ


Pobierz ppt "GLEBY ORGANICZNE I ICH FUNKCJE W ŚRODOWISKU Ćwiczenie nr 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google