Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW POWTÓRZENIE MATERIAŁU. PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Przez wieki na ziemiach polskich mieszkało wiele plemion, których nazw nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW POWTÓRZENIE MATERIAŁU. PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Przez wieki na ziemiach polskich mieszkało wiele plemion, których nazw nie."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW POWTÓRZENIE MATERIAŁU

2 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Przez wieki na ziemiach polskich mieszkało wiele plemion, których nazw nie znamy.  Dlatego na podstawie pozostałości po nich określamy ludy te jako kultury archeologiczne.

3 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Przykłady kultur archeologicznych: -kultura ceramiki sznurowej -kultura grobów kloszowych -kultura naczyń lejkowatych -kultura przeworska.

4 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH

5  Na ziemiach polskich zachowały się m.in.: -kurhany (ziemne kopce przykrywające groby) -kamienne kręgi (prawdopodobnie pełniły funkcje religijne)

6 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Najbardziej znaną osadą kultury łużyckiej na ziemiach polskich (VIII – VII w. p.n.e.) jest Biskupin.  To osada położona na wyspie jeziora składająca się z 13 podłużnych domów.  Jej mieszkańcy (ok. 800) byli rolnikami i myśliwymi.

7 PRADZIEJE ZIEM POLSKICH

8  W starożytności mieszkańcy ziem polskich utrzymywali kontakty z Grekami i Rzymianami (np. szlak bursztynowy).  W Górach Świętokrzyskich bogatych w złoża żelaza rozwinęło się hutnictwo (dymarki).

9 PLEMIONA POLSKIE  W VI w. na ziemiach polskich pojawili się Słowianie. Grupa rodzin pochodząca od wspólnego przodka tworzyła u nich ród. Rody łączyły się we wspólnoty sąsiedzkie - opola, a te tworzyły plemiona. Najsilniejsze plemiona podbijały sąsiednie – słabsze i tworzyły pierwsze państewka plemienne.  Władzą w plemionach był wiec (wszyscy dorośli mężczyźni), a na czas wojny wybierano wodza (księcia), który niekiedy zdołał utrzymać swoją władzę na czasy pokoju.

10 PLEMIONA POLSKIE  W IX w. ziemie dzisiejszej Polski zamieszkiwało kilka plemion: -Polanie (w Wielkopolsce) -Wiślanie (w Małopolsce) -Mazowszanie (na Mazowszu) -Kujawianie (na Kujawach) -Pomorzanie (na Pomorzu) -Lędzianie (na Lubelszczyźnie) -plemiona śląskie np. Ślężanie, Opolanie, Dziadoszanie, Bobrzanie (na Śląsku)

11 POWSTANIE POLSKI  Polanie podbili sąsiednie plemiona (Kujawian, Mazowszan itd.) i stworzyli państwo o nazwie Polska.  Jego stolicą było Gniezno, a symbolem orzeł.  Początkowo Polska była krajem pogańskim, a rządził nią ród Piastów.

12 RÓD PIASTÓW Piast (legendarny założyciel rodu)Siemowit (Ziemowit)Lestek (Leszek)Siemomysł (Ziemomysł)Mieszko I (pierwszy historyczny władca)

13 MIESZKO I (ok. 960 – 992)  Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. -w 963 r. toczył boje z sąsiednimi plemionami Wieletów -w 965 r. pojął za żonę czeską księżniczkę Dobrawę -w 966 r. wraz z najbliższym otoczeniem przyjął chrzest -w 968 r. utworzono pierwsze misyjne biskupstwo w Poznaniu (bp. Jordan)

14 MIESZKO I (ok. 960 – 992) -w 972 r. pokonał pod Cedynią niemieckiego margrabiego Hodona -ok. 990 r. przyłączył do swego państwa Małopolskę i Śląsk -w 991 r. w dokumencie „Dagome iudex” ofiarował swoje państwo pod opiekę papieża -w 992 r. zmarł Mapa: Polska za rządów Mieszka I.

15 MIESZKO I (ok. 960 – 992)  DOBRAWA – księżniczka czeska, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego  JORDAN – pierwszy biskup misyjny w Polsce od 968 r., jego stolicą był Poznań

16 KORZYŚCI Z PRZYJĘCIA CHRZTU  Przyjęcie do grona państw chrześcijańskich oznaczało równouprawnienie.  Wzrost znaczenia władcy, który od tej pory był pomazańcem bożym, równym innym władcom.  Ściślejsze zjednoczenie plemion przez wyznawanie wspólnej religii.

17 KORZYŚCI Z PRZYJĘCIA CHRZTU  Uniknięcie przymusowej chrystianizacji ze strony cesarstwa (Niemiec).  Napływ do Polski wykształconego duchowieństwa (pomoc w rządzeniu krajem, rozwój nauki, szkolnictwa i kultury).  Włączenie Polski do kręgu kultury europejskiej. Na zdjęciu katedra w Poznaniu.

18 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) MIESZKO I BOLESŁAW CHROBRY 3 SYNÓW

19 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)  Okres rządów Bolesława Chrobrego możemy podzielić na 2 części: -czasy pokoju (992 – 1002 i 1018 – 1025) -czasy wojen (1002 – 1018) Na zdjęciu katedra w Gnieźnie.

20 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) CZASY POKOJU: -wygnanie przyrodnich braci i macochy Ody z kraju i objęcie pełnej władzy -przybycie do Polski wygnanego z Pragi biskupa Wojciecha (996/997) -objęcie patronatu nad wyprawą misyjną Wojciecha do pogańskich Prusów (997)

21 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) -męczeńska śmierć Wojciecha (997) i wykupienie jego relikwii przez Bolesława -ogłoszenie Wojciecha świętym i pielgrzymki do jego grobu w Gnieźnie -pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha i spotkanie z Bolesławem – zjazd gnieźnieński (1000) Drzwi Gnieźnieńskie ze scenami z życia św. Wojciecha.

22 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) POSTANOWIENIA ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO (1000): -cesarz zgodził się na koronację królewską Bolesława -utworzono metropolię w Gnieźnie (arcybiskupem Radzim Gaudenty) i 3 biskupstwa: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu -cesarz pozyskał Bolesława do idei imperium uniwersalnego

23 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) CZASY WOJEN: -w 1002 r. zaczęła się wojna z cesarstwem (Niemcami), która trwała z przerwami do 1018 r. -w 1002 r. Bolesław najechał na należące do cesarza Łużyce, Milsko i Miśnię -w 1003 r. Bolesław najechał na Czechy

24 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) -w 1018 r. zawarto pokój w Budziszynie (Łużyce i Milsko włączono do Polski, cesarz Henryk II obiecał pomoc w wyprawie na Ruś) -w 1018 r. Bolesław wyprawił się na Ruś, zdobył Kijów, osadził tam na tronie zięcia Świętopełka, a wracając przyłączył Grody Czerwieńskie

25 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) Mapa: Polska za rządów Bolesława Chrobrego (992 – 1025)

26 BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025) -w 1025 r. Bolesław Chrobry jako pierwszy władca Polski koronował się w Gnieźnie na króla, wkrótce też zmarł.

27 MIESZKO II (1025 – 1034)  Po śmierci Bolesława władzę przejął jego syn Mieszko II, który w 1025 r. koronował się na króla.  W wyniku jednoczesnego najazdu na Polskę Niemiec i Rusi Kijowskiej (1031) utracił zdobycze ojca: Łużyce, Milsko i Grody Czerwieńskie.  Przeciwko królowi zbuntował się brat Bezprym, Mieszko II musiał uciekać z kraju i utracił koronę.

28 Bezkrólewie i upadek Polski (1034 – 1039)  Jeszcze przed śmiercią Mieszko II zdołał wrócić do kraju, ale korony już nie odzyskał.  Po śmierci Mieszka II jego żona Rycheza i syn Kazimierz musieli uciekać do Niemiec.  W kraju zaczęły się bunty możnowładców (np. bunt Miecława na Mazowszu), które powodowały rozbicie kraju.

29 Bezkrólewie i upadek Polski (1034 – 1039)  Ludność obciążona dużymi podatkami i dziesięcinami zbuntowała się pod hasłem powrotu do pogaństwa.  W 1039 r. najechał na Polskę książę czeski Brzetysław (zniszczył Gniezno, wywiózł relikwie św. Wojciecha i odebrał Śląsk). Obok: Rycheza – żona Mieszka II

30 KAZIMIERZ ODNOWICIEL (1039 – 1058)  Kazimierz Odnowiciel przy pomocy wojsk niemieckich i ruskich zjednoczył na nowo Wielkopolskę, Małopolskę, Mazowsze i Śląsk.  Przeniósł stolicę ze zrujnowanego Gniezna do Krakowa.  Częściowo odbudował zniszczoną przez reakcję pogańską organizację kościelną.

31 KAZIMIERZ ODNOWICIEL (1039 – 1058) Mapa: Polska za Kazimierza Odnowiciela.

32 BOLESŁAW ŚMIAŁY (1058 – 1079)  BOLESŁAW ŚMIAŁY (SZCZODRY) umocnił państwo, odbudował zniszczoną organizację kościelną.  Organizował wyprawy na Ruś i Węgry, osadzał na tamtejszych tronach swoich kandydatów.  W sporze papieża Grzegorza VII z cesarzem Henrykiem IV popierał papieża.  W 1076 r. koronował się w Gnieźnie na króla za zgodą papieża.

33 BOLESŁAW ŚMIAŁY (1058 – 1079) -prawdopodobnie podczas nieobecności króla w kraju wybuchł bunt możnych, biskup krakowski Stanisław był ich przywódcą, lub wstawił się za nimi u porywczego króla, -w 1079 r. król kazał biskupa poćwiartować, za co spotkała go klątwa Kościoła, -musiał uciekać z kraju na Węgry, a tron objął jego brat Władysław Herman,

34 WŁADYSŁAW HERMAN (1079 – 1102)  WŁADYSŁAW HERMAN  WŁADYSŁAW HERMAN był nieudolnym władcą.  W polityce zagranicznej przeszedł do obozu cesarskiego i nie starał się o koronę królewską.  O polityce wewnętrznej decydował nie książę, lecz jego wojewoda Sieciech.  Funkcję „stolicy” pełnił w jego czasach Płock.

35 WŁADYSŁAW HERMAN (1079 – 1102)  Jeszcze za życia w 1097 r. Władysław Herman został zmuszony przez możnych do podziału kraju między siebie i swoich synów Zbigniewa i Bolesława. POLSKA (podział w 1097) ZBIGNIEW (Wielkopolska, Kujawy) WŁADYSŁAW HERMAN (Mazowsze) BOLESŁAW (Małopolska, Śląsk)

36 WALKA O WŁADZĘ Po śmierci Władysława Hermana Bolesław Krzywousty przy poparciu rycerstwa wygnał Zbigniewa z kraju (1107).

37 BOLESŁAW KRZYWOUSTY (1102 – 1138)  1109 – najazd króla niemieckiego Henryka V w obronie wypędzonego Zbigniewa -obrona Głogowa -bitwa na Psim Polu -obrona Bytomia -ostateczne zwycięstwo Krzywoustego w wojnie.

38 BOLESŁAW KRZYWOUSTY (1102 – 1138)  1116 – podbój Pomorza Gdańskiego  1124 – podporządkowanie Pomorza Zachodniego (książę Warcisław uznał zwierzchnictwo Polski)  1138 – testament i śmierć Krzywoustego

39 STATUT KRZYWOUSTEGO (1138)  Żeby zapobiec walkom o władzę po swojej śmierci Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów i ustanowił zasadę senioratu.  Najstarszy w rodzie Piastów miał być zwierzchnikiem pozostałych, dostawał tzw. dzielnicę senioralną i w imieniu wszystkich prowadził politykę zagraniczną.

40 STATUT KRZYWOUSTEGO (1138) POLSKA DZIELNICA SENIORALNA HENRYK SANDOMIERSKI (ZIEMIA SANDOMIERSKA) SALOMEA + KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY (ZIEMIA ŁĘCZYCKA) MIESZKO STARY (WIELKOPOLSKA) WŁADYSŁAW WYGNANIEC (ŚLĄSK) BOLESŁAW KĘDZIERZAWY (MAZOWSZE I KUJAWY)

41 ŻYCIE W PAŃSTWIE PIERWSZYCH PIASTÓW

42 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - GRODY I PODGRODZIA  GRODY – osady obronne otoczone wałami, mające rozbudowany system obronny, strzegły granic państwa, a wewnątrz kraju były siedzibami władców lub ich urzędników (kasztelanów), budowane w miejscach z natury obronnych tj. w widłach rzek, pośród jezior, na wzgórzach.

43 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - PODGRODZIA  PODGRODZIA – to osady przylegające do grodów, mieszkała w nich ludność pracująca na potrzeby grodów. Mieszkańcami podgrodzi byli: -rzemieślnicy -kupcy -wojowie -służba

44 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - DRUŻYNA  DRUŻYNA – wojsko pierwszych Piastów, składało się z kilku tysięcy wojów utrzymywanych wraz z rodzinami przez władcę. Wojowie mieszkali w grodach i wyruszali z władcami na wyprawy wojenne. Od połowy XI wieku władcy przestali bezpośrednio utrzymywać wojów i zaczęli osadzać ich na ziemi.

45 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - DRUŻYNA

46 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - PIENIĄDZ  Początkowo wybijano niewiele monet i służyły one raczej dla podkreślenia znaczenia władcy, niż jako środek płatniczy. Później ich ilość znacznie wzrosła. Na zdjęciu denar z czasów Bolesława Chrobrego.

47 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – ciężary prawa książęcego  DANINY – rodzaj świadczeń na rzecz władcy, uiszczane były najczęściej w zbożu lub zwierzętach hodowlanych.  POSŁUGI – rodzaj świadczeń na rzecz władcy, polegający na obowiązku budowy i naprawy grodów, goszczeniu władcy, w czasie jego objazdu po kraju, udziale w pospolitym ruszeniu w czasie najazdu wroga

48 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – osady służebne  Wokół grodów tworzono osady służebne. Mieszkała w nich ludność niewolna, głównie jeńcy wojenni. Uprawiali oni ziemię i świadczyli władcom ściśle określone usługi (stąd powstawały nazwy miejscowości np.) -w Winiarach uprawiano winorośl, -w Kobylnikach hodowano konie, -w Grotnikach wyrabiano groty do strzał, -w Zdunach produkowano garnki,

49 POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – zarządzanie państwem  Władca uznawał państwo za swoją własność. Samodzielnie nakładał podatki, zawierał sojusze i decydował o wojnach (państwo patrymonialne).


Pobierz ppt "POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW POWTÓRZENIE MATERIAŁU. PRADZIEJE ZIEM POLSKICH  Przez wieki na ziemiach polskich mieszkało wiele plemion, których nazw nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google