Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dział BHP i PPOŻ Politechniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dział BHP i PPOŻ Politechniki."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013

2 FIRE PROTECTION, HEALTH AND SAFETY TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS AT WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Fire Protection and Work Safety Officer at WUT February, 2012

3 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zakres szkolenia: regulacje ogólne, przepisy i zasady BHP obowi ązujące w Politechnice Wrocławskiej zasady bezpieczeństwa studentów w pomieszczeniach dydaktycznych zagadnienia dotyczące ochrony ppoż. wybrane zagadnienia z zakresu I pomocy przedmedycznej

4 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Scope of training: the general safety code, safety regulations, health and safety conditions on the premises of WrUT safety procedures relating to students issues concerning fire protection selected policies and procedures of First Aid

5 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. R E G U L A M I N S T U D I Ó W § 5 P R A W A P R A W A STUDENTA Studentowi przysługująprawa Studentowi przysługują prawa (wybrane): prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Politechniki Wrocławskiej, prawo do wyboru władz akademickich, prawo wyborcze (czynne i bierne) do organów kolegialnych Uczelni i do organów samorządu studenckiego,

6 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. § 6 O B O W I Ą Z K I O B O W I Ą Z K I STUDENTA Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki: postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów, przestrzegania przepisów obowiązujących w Politechnice Wrocławskiej oraz zwyczajów akademickich, szacunku dla władz akademickich, godnego zachowania się w Politechnice Wrocławskiej i poza jej murami, poszanowania mienia Politechniki Wrocławskiej, obrony dobrego imienia Politechniki Wrocławskiej oraz członków jej społeczności

7 FIRE PROTECTION, HEALTH AND SAFETY TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS AT WROCLAW UNIVESITY OF TECHNOLOGY STATUTE OF STUDY SELECTED PARTS OF THE STUDY REGULATIONS articles 5 and 6 STUDENT RIGHTS AND OBLIGATIONS AT WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - student oath of agreement with university regulations and Code of Conduct - compliance with WrUT regulations and authorized directives of university personnel - respect for academic authorities - appropriate behavior both inside and outside of WrUT facilities and grounds - respect for WrUT property and facilities - defence of the good name of WrUT and the members of its community

8 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa na uczelni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007r. nr 128, poz. 897) oraz PO 10/2001 PO 5/2012 PO 10/2001 oraz PO 5/2012 w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej

9 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Law of the Polish Republic STATUTE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 5 July 2007 “ Regarding safety and work hygiene at institutions of higher learning” (Dz.U.* year 2007 nr. 128, poz. 897) Wroclaw University of Technlology Regulations PO** 10/2001 and PO 5/2012 “Regarding initial training for fire protection, work hygiene and safety for first-year students at Wroclaw Polytechnic University” *DZ.U. – Dziennik Ustaw: Registry of (National) Laws **PO – General (WrUT) Provisions

10 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Ogólne warunki BHP: pomieszczenia uczelni powinny spełniać przepisy i zasady bezpieczeństwa pomieszczenia uczelni powinny spełniać przepisy i zasady bezpieczeństwa w zakresie: korytarze, schody, wyjścia ewakuacyjne, dojścia do stanowisk pracy, oświetlenia naturalnego i sztucznego, wentylacji i ogrzewania, powierzchni użytkowej, zabezpieczenia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, znaków bezpieczeństwa, stanu wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych uczelni, w tym: mebli i sprzętu laboratoryjnego, urządzeń, maszyn i instalacji, nie mogą zagrażać osobom korzystających i nie mogą zagrażać osobom korzystających z tych pomieszczeń

11 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY General health and safety conditions: In the teaching environment, WrUT is to ensure the safe and healthy condition of surface, lighting, ventilation and heating equipment. Condition of school facilities include: furniture, equipment, appliances and installation; and cannot constitute a danger to persons using the premises

12 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. w budynkach i pomieszczeniach uczelni w budynkach i pomieszczeniach uczelni, w których są wykonywane eksperymenty chemiczne, fizyczne lub inne mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nich osób, obowiązuje zachowanie szczególnych środków ostrożności ostrożności oraz powinny być prowadzone instruktaże wstępne

13 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Where chemical, physical and other experiments that present a potential hazard to health and safety are performed, specific hazards, precautions and procedures must be displayed. COMPLIANCE WITH VERBAL INSTRUCTIONS BY AUTHORIZED PERSONNEL COMPLIANCE WITH VERBAL INSTRUCTIONS BY AUTHORIZED PERSONNEL AND POSTED PRECAUTIONS AND PROCEDURES IS MANDATORY

14 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektor osoby Rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie zajęć dydaktycznych organizowanych przez uczelnię w jejobiektach, jak i poza nimi

15 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Rector person The Rector shall appoint a person responsible for the safety of students during university activities

16 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektor Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed rozpoczęciem pracy przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w ramach zajęć w laboratoriach, warsztatachi pracowniach specjalistycznych byli zaznajomieni z przepisami i zasadami BHP za pomocą instrukcjistanowiskowych za pomocą instrukcji stanowiskowych

17 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Rector is obligated The Rector is obligated to prevent the start of classes, or to temporarily suspend classes, if it is determined that the conditions of the location, to include equipment and devices therein, may pose a threat to the safety of students. The basic principle is to ensure that students are familiar with the terms and provisions of health and safety, before activity begins

18 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Realizacja obowiązków uczelni w zakresie BHP: przeglądylaboratoriów coroczne przeglądy laboratoriów ze względu na stan BHP i PPOŻ. tych pomieszczeń instruktaż wstępny instruktaż wstępny instruktaże i instrukcje stanowiskowe instruktaże i instrukcje stanowiskowe zabezpieczenia zbiorowe zabezpieczenia zbiorowe w postaci osłon, wyciągów miejscowych i wentylacji ogólnej indywidualny sprzęt indywidualny sprzęt ochrony osobistej

19 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Implementation of WUT responsibilities concerning safety: – general health and safety training – briefing before class activities – instructions regarding the work-place/exercise post; to include the proper use of protection covers, shelters, ventilating fans, personal protective equipment, etc. – annual review of laboratory procedures and the state of the health, safety and fire-protection systems of the facilities and equipment.

20 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Domy akademickie Infrastruktura techniczna i wyposażenie akademików powinny odpowiadać warunkom ustalonym we właściwych nie mogą stanowić przepisach i nie mogą stanowić zagrożenia dla osób tam przebywających

21 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Health and safety rules for the academic residence Ventilation, heating and lighting facilities, and installation of electrical and gas equipment and technical devices in the homes of students can not be a threat to people living and working there

22 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego W laboratorium studenci mogą przebywać tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia. Zabrania się studentom wchodzenia na zaplecze pracowni, laboratorium bez wyraźnego polecenia Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez prowadzącego zajęcia Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia

23 General provisions for the didactics workshops and laboratorys In the laboratory, the entering of the students is allowed only in the presence of the person handling the lesson It is forbidden to the students to enter without a clear command in to the studio facilities, a laboratory During the course follow exactly the instructions given by the leader/teacher The experience can be done only at the clear order of the leader/teacher TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

24 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego Każdy student jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, plecaki, czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia W pracowni niedozwolone jest spożywanie posiłków i picie napojów

25 General provisions for the didactics workshops and laboratorys Each student is responsible for maintaining order at the workplace. At the laboratory benches and tables may be included only items necessary for the work. Bags, backpacks, and coats should not jeopardize Drinking and eating is not allowed in the lab TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

26 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego Jeżeli student zauważy uszkodzony sprzęt lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu zajęcia W razie zauważenia pożaru należy o tym powiadomić prowadzącego zajęcia oraz o każdym niebezpiecznym zdarzeniu tj. skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozbicie naczynia itp.

27 General provisions for the didactics workshops and laboratorys If a student sees defective equipment, this fact should be immediately report to the leader of the class Fire, and every dangerous occurrence: cuts, burns and unplanned ignition of a substance, breaking dishes/glas, etc. should be reported to the class leader TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

28 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania przez studentów doświadczeń i eksperymentów Studenci podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów muszą przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia studenci powinni, zapoznać się z: dokładnym opisem doświadczenia; zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania doświadczenia i ściśle ich przestrzegać;

29 Safety rules for the performance of students experiences and experiments The rules of the lab and safety rules must be obeyed by students in the exercise of experience and experimentation, Before the experiment, students should refer to: detailed description of experience; safety standards when performing experience and strictly observe them, TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

30 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania przez studentów doświadczeń i eksperymentów Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia studenci powinni, pamiętać o: założeniu niezbędnych środków ochrony osobistej (fartucha, okularów ochronnych, rękawic, ochronników słuchu itp. ), zgodnie z poleceniem prowadzącego zajęcia; zdjęciu lub zabezpieczeniu (np. poprzez założenie fartucha laboratoryjnego) luźnej odzieży, krawatów, chustek itp. i spięciu długich włosów;

31 Safety rules for the performance of students experiences and experiments. Before the experiment, students should, remember to: assuming the necessary personal protective equipment (apron, goggles, gloves, hearing protection, etc.), as directed by the teacher; removing or securing (by getting dress a lab coat/apron), loose clothing, neckties, scarves, etc. and gather/pin up long hair TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

32 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Podczas wykonywania doświadczenia należy pamiętać, że: w trakcie przeprowadzania doświadczeń należy się skoncentrować na nim, zachować spokój i nie prowadzić głośnych rozmów nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych doświadczeń, bez uprzedniego zezwolenia prowadzącego zajęcia

33 During the experiment one should note that: during the experiments you should be focused on it, stay calm and not lead the loud conversations do not independently modify performed experiments, without prior permission of the leader/techer TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

34 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Podczas wykonywania doświadczenia należy: ściśle przestrzegać reguł wg „dobrej praktyki laboratoryjnej”, zasad postępowania oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni w przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak postępować w trakcie wykonywania doświadczenia lub zaobserwowania jego nieoczekiwanego, nietypowego przebiegu, natychmiast należy poprosić prowadzącego zajęcia lub laboranta o pomoc i radę

35 While performing experience: strictly follow the rules according to „good laboratory practice” rules of conduct and operating instructions for devices of the lab in the case of any doubt how to proceed in the course of experience or observe its unexpected, unusual conduct, immediately ask the providers/teacher or the laboratory crew for help and advice TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

36 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Po zakończeniu doświadczenia należy: zagospodarować odpady w sposób podany przez prowadzącego zajęcia. Należy również uprzątnąć blat roboczy sprawdzić, czy wszystkie zawory mediów np. wodne, gazowe zostały zamknięte, a urządzenia elektryczne wyłączone

37 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY After completion of the experience: Manage waste in a manner specified by the teacher. You should also clean up work surface, Make sure that all valves of the media, such as water, gas has been closed and electrical appliances are turned off

38 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 39/2000 ZW 39/2000 w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów oraz sposobu ich dokumentowania ok. 30 zdarzeń przeciętnie w skali roku odnotowuje się ok. 30 zdarzeń wypadkowych wypadkowych (na ponad 32tys. studentów) - potrzeba uczestniczenia w szkoleniu BHP na pierwszych zajęciach w semestrze

39 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 39/2000 Regarding the establishment and documentation of the circumstances and causes of student accidents On average, about 30 accident cases are reported each year at WrUT (there are over 32,000 students). That why this training is provided for the first class students at begining of the semester and is obligatory

40 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. uległ wypadkowi Student, który uległ wypadkowi podczas zajęć organizowanych przez uczelnię, powinien poinformować niezwłocznie poinformować niezwłocznie o tym zdarzeniu prowadzącego zajęcia, który obowiązany jest udzielenia pierwszej pomocy do udzielenia pierwszej pomocy powiadomienia i powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu dziekana wydziału poszkodowanej dziekana wydziału osoby poszkodowanej

41 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Every student accident during a course organized by the Wroclaw University of Technology, both within and outside WrUT facilities, should be immediately reported to the activities leader by the student. This leader is obliged to provide first aid and notification of the incident to the proper Dean

42 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. W razie zaistnienia wypadku studenta, dziekan zobowiązany jest do: bezzwłocznego poinformowania Działu BHP i PPOŻ. o każdym zdarzeniu wypadkowym oraz powołania zespołu powypadkowego dla prawidłowego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenckiego oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji

43 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WrUT is obliged to document all accidents It is the duty of the Dean to contact the Accident Commission, collect pertinent information from victims and witnesses, obtain available medical records, analyse the circumstances of the event and prepare a case record. In the event of a student accident, the Dean of the Faculty is required to immediately inform the Department Health and Safety and the Fire Protection

44 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu wypadkowym, przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń, bada warunki prowadzenia zajęć i inne okoliczności, które mogły wpłynąć na zaistniały wypadek

45 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Accident Commission is required to: inspect the site of the accident, the condition of any associated equipment and conduct an investigation of any other circumstances which may have had an influence on the event

46 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. PROTOKÓŁ POWYPADKOWY w praktyce jest przydatny W ROSZCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH Z PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA OSOBY POSZKODOWANEJ

47 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY One practical use of accident records: ACCIDENT PROTOCOL Can be used for CLAIMS WITH THE PRIVATE INSURER OF THE VICTIM

48 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektorzapewnić Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci narażeni narażeni podczas zajęć organizowanych przez działanie czynników uczelnię na działanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych niebezpiecznych lub szkodliwych dla podlegali badaniom lekarskim zdrowia podlegali badaniom lekarskim

49 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY students are subject to medical examination The Rector is obliged to ensure that students who are exposed to factors harmful to health during activities organized by the university are subject to medical examination

50 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. PO 7/2002 PO 7/2002 w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia badania te wykonują upoważnieni lekarze w przychodniach medycyny pracy

51 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PO 7/2002 on medical examinations of students of WUT, exposed during the study to harmful factors, disruptive or dangerous to health These tests perform authorized M.D. in occupational medicine clinics

52 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. wykaz jednostek służby zdrowia upoważnionych wykaz jednostek służby zdrowia upoważnionych do przeprowadzania takich badań dostępny jest na stronie Działu BHP i PPOŻ. oraz w dziekanatach po badaniu po badaniu lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania zdrowotne do studiowania

53 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The list of health care authorized to conduct such research/a medical examination is available on the each Department and on the website of The Department of Health and Safety and Fire of WUT Students, exposed to harmful factors, disruptive or dangerous to health, during the study, are directed to a medical examination

54 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Medical examinations ends: ruling stating lack of medical or medical contraindications to participation in educational activities

55 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. orzeczenie o Jeżeli student otrzymał orzeczenie o przeciwwskazaniach do studiowania przeciwwskazaniach do studiowania, dziekan odmawia wpisu na kursy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Decyzjęo zastąpieniu Decyzję o zastąpieniu tych kursów innymi lub o zmianie kierunku studiów/specjalności, podejmuje na wniosek studenta dziekan podejmuje na wniosek studenta zgodnie z Regulaminem studiów

56 If the student has received a finding of contraindications to the study, Dean refused entry to the courses in which there are factors harmful to health. Dean decides to replace these courses or other changes the course of study / specialization at the request of the student, in accordance with the Rules of study. TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

57 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 14/96 w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

58 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 14/96 on the introduction of the Wroclaw University of Technology in the Law on the Protection of the health consequences of using tobacco, tobacco products

59 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zabrania Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obiektach Politechniki Wrocławskiej, w tym również w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi. Dotyczy to także pomieszczeń wspólnychw domach studenckich Niewyznaczenie takiego miejsca oznacza, że w całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia

60 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY It is prohibited to smoking tobacco products within the premises of Wrocław University of Technology, in addition to clearly identified and marked in places, this also applies to common premises and generally available to residents in the homes of students failure to such a place means that the entire facility is non-smoking area

61 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Szatnie obowiązek pozostawiania w szatni wierzchnich okryć w okresie jesienno-zimowym oraz wszelkich dużych bagaży tj. plecaków, toreb podróżnych itp. przedmiotów

62 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Locker room Studens are obliged to leave the jackets and coats during the autumn-winter season in the locker room. Any large items such as luggage, bags, backpacks must be left in the locker room during all year

63 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Kradzieże mienia obiekty uczelni są monitorowane, działa Straż poszkodowani zgłaszają Porządkowa uczelni, poszkodowani zgłaszają taki fakt do dziekanatu lub na portiernię

64 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Theft, disappearance Mostly all facilities of WrUT are monitored by the WrUT Guard. Please repport any case of theft or disappearance accident to University staff member or porter

65 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Alkohol, inne używki !!! absolutny zakaz obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia, handlu, czy spożywania na terenie uczelni

66 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Alcohol and Drugs !!! Absolute prohibition, in force, of bringing, trade and consumption on the premises of the University. Violations of the ban will meet with the strong response from the University authorities

67 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 43/2007 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i innym osobom przebywającym w budynkach lub na terenie Politechniki Wrocławskiej, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

68 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 43/2007 on ensuring the safety of workers, students and other persons residing in buildings of the Wrocław University of Technology, in the event of a fire or other local hazards

69 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. po ogłoszeniu alarmu pożarowego obowiązuje wszystkich bezwzględna ewakuacja z zagrożonego obiektu, udzielanie pomocy podczas ewakuacji lub ratowaniu mienia,

70 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY All persons, without exception, have to leave the threatened premises during the facility evacuation provide assistance, help for the greater fire extinguishing,

71 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. sprzęt ppoż. – jest właściwie rozmieszczony i oznakowany; możliwe jest wykorzystanie sprzętu w przypadkach uzasadnionych znaki ewakuacyjne – ich rola podczas ewakuacji procedura próbnych ewakuacji

72 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY fire equipment - is deployed in the premises, and marked in accordance with its objectives, illuminated evacuation signs - are very important during the evacuation, the evacuation procedure - on the horn, take a peaceful way out of the premises and the building, grouped in areas designated by the leader of evacuate action

73 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ewakuację prowadzi się wyłącznie korytarzami i klatkami schodowymi w razie zagrożenia pożarowego zabrania się wsiadania do windy po wyjściu z obiektu zagrożonego należy pozostać w miejscu wskazanej koncentracji osób ewakuowanych, inne postępowanie może narazić ratowników na realne zagrożenie NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ I PODRZĄDKOWAĆ SIĘ OSOBOM KIERUJĄCYM AKCJĄ RATOWNICZĄ

74 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY in the event of fire - do not use the elevators corridors and stairways - are safe escape routes of evacuation after evacuation - please stay in the evacuation concourse and do not leave it, maintaining otherwise will be liable to any person with a rescue - it is unacceptable REMAIN CALM AND SUBMIT TO THOSE DIRECTING RESCUE

75 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. TELEFONY ALARMOWE 999 pogotowie ratunkowe 999 998 straż pożarna 998 997 policja 997 112 międzynarodowy telefon alarmowy 112

76 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EMERGENCY CALLS Ambulance 999 Fire brigade 998 Police 997 International emergency phone 112

77 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zagrożenie pożarem i wybuchem POŻAR, WYBUCH UTLENIACZ PALIWO ŹRÓDŁO ZAPŁONU

78 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE RISKS OF FIRE AND EXPLOSION FIRE, EXPLOSION OXIDIZER FUEL IGNITION SOURCE

79 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Ilość dymu i gazów pożarowych powstających przy spalaniu l0 kg materiałów palnych 1 - guma piankowa 2 - olej opałowy 3 - pianka miękka 4 - nafta 5 - tworzywa sztuczne 6 – polipropylen 7 - linoleum 8 - płyty wiórowe 9 - płyty twarde 10 - drewno brzozowe 11 - celuloza - papier 12 - twardy PCW

80 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The amount of smoke and fire gases generated by burning of 10 kg of combustible materials 1 - foam rubber 2 – heating oil 3 - soft foam 4 - kerosene 5 – plastics 6 – polypropylene 7 - linoleum 8 - particle boards 9 – hard boards 10 - birch wood 11 - Cellulose – paper 12 - the hard PVC SMOKE

81 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. KLASYFIKACJA POŻARÓW GRUPA A GRUPA A - to pożary materiałów stałych, takich jak: drewno, materiały tekstylne, papier, guma, rośliny i niektóre tworzywa sztuczne

82 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CLASSIFICATION OF FIRES GROUP A GROUP A - fires to solid materials such as wood, textile materials, paper, rubber, plants, and some plastics. These materials are not melting in the heat to high temperatures

83 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. GRUPA B GRUPA B - to pożary cieczy palnych (np. benzyny, farb, rozpuszczalników, olejów, smarów) i tej części materiałów stałych, które topią się w podwyższonej temperaturze - parafina, niektóre tworzywa sztuczne

84 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GROUP B GROUP B - flammable liquid fires (gasoline, paints, solvents, oils, lubricants) and the solid part of the materials, which melt in high temperature - change the physical state from the permanent to the liquid (paraffin, some plastics)

85 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. GRUPA C GRUPA C - to pożary gazów (metanu, propanu, butanu, acetylenu). Występują stosunkowo rzadko i nieodzowne przy ich likwidacji jest odcięcie dopływu gazu do strefy spalania

86 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group C Group C - fire gases (methane, propane, butane, acetylene). There are relatively rare and require an action procedure. Indispensable for their decommissioning of a cut-off of gas to the combustion zone

87 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. GRUPA D GRUPA D - to pożary metali, np. aluminium, magnezu, potasu czy sodu. Jest to rodzaj pożaru występujący stosunkowo rzadko. Zagrożenie pożarem, a nawet wybuchem metalu występuje w firmach wykorzystujących je w postaci opiłków lub proszku

88 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group D Group D - the metal fires, such as aluminum, magnesium, potassium or sodium. This is a type of fire that occurs relatively rarely. The risk of fire or even explosion of metal is almost exclusively in factories that use them as raw materials most often in the form of powder or metal flakes

89 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. GRUPA F GRUPA F - to pożary tłuszczów spożywczych. Jest to rodzaj pożaru występujący szczególnie rzadko. Najskuteczniejszą metodą gaszenia takich pożarów jest odcięcie dopływu tlenu do ogniska pożarowego

90 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group F Group F - to fire food fat. This is a particular type of fire that occurs rarely. The most effective way to extinguish these fires is the cut-off oxygen to the outbreak of fire

91 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. KATEGORIAŚRODKI GAŚNICZE A – ciała stałe: A – ciała stałe: gaśnice płynowe, pianowe B – ciecze palne: B – ciecze palne: gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe C – palne gazy: C – palne gazy: gaśnice proszkowe, śniegowe D – metale: D – metale: gaśnice proszkowe F – tłuszcze: F – tłuszcze: gaśnice typu F zawierające octan potasu

92 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Fire-fighting GROUP A - solids: liquids and foam extinguishers GROUP B - Flammable liquids: liquids,foam, „snow” and powder extinguishers, GROUP C - Flammable Gases: powder extinguishers, GROUP D - metals: powder extinguishers GROUP F - fat: F-type fire extinguishers containing potassium acetate

93 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.

94 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CALLING FOR FIRE BRIGADE 1. Press the manual fire indicator 2. From the nearest phone or from mobile to connect to the fire department phone 998 / 112 from mobile and report fire: - WHAT is on fire? Report what kind of room or building is on fire or is in the other danger Report what kind of room or building is on fire or is in the other danger - WHERE is the fire? Report where exactly the fire is, full addres (if known), a kind of danger, inform if the people are there, what around is and if the surrounding area is in danger Report where exactly the fire is, full addres (if known), a kind of danger, inform if the people are there, what around is and if the surrounding area is in danger - WHO is calling?

95 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.

96 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RULES OF CONDUCT DURING THE FIRE Stay calm, do not panic Report the fire immediately, report the location and size of fire Warn others of the fire/threat. Tourn off air condition and heating, transport device. Cut off the pipe supply, close the main gas valve, if necessary, turn off the voltage in the building Immediately leave threatened area using the stairs and marked escape routes. Do not use elevators / lifts. Move as close as possible to the floor, avoiding smoke, hot air, and fire. Follow the instructions of fire. Saving human life takes precedence over fighting the fire

97 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Porady i wyjaśnienia oraz pomoc w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (studiów) tj. procedury powypadkowej, zagrożeń w laboratoriach i pracowniach,środków ochrony osobistej studentów, badań profilaktycznych, ochrony ppoż. na uczelni można uzyskać w Dziale BHP i PPOŻ. 71/320 25 81 tel. 71/320 25 81www.bhp.pwr.wroc.pl

98 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Department of Health and Safety and Fire Protection at WrUT Department webaddress: www.bhp.pwr.wroc.pl

99 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. D z i ę k u j ę P a ń s t w u z a u w a g ę i życzę bezpiecznego pobytu w Politechnice Wrocławskiej

100 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANK YOU for your attention and GOOD LUCK at Wrocław University of Technology


Pobierz ppt "SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dział BHP i PPOŻ Politechniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google