Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013"— Zapis prezentacji:

1 Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013
SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013 1

2 Fire Protection and Work Safety Officer at WUT February, 2012
FIRE PROTECTION, HEALTH AND SAFETY TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS AT WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Fire Protection and Work Safety Officer at WUT February, 2012

3 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
Zakres szkolenia: regulacje ogólne, przepisy i zasady BHP obowiązujące w Politechnice Wrocławskiej zasady bezpieczeństwa studentów w pomieszczeniach dydaktycznych zagadnienia dotyczące ochrony ppoż. wybrane zagadnienia z zakresu I pomocy przedmedycznej 3

4 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Scope of training: the general safety code, safety regulations, health and safety conditions on the premises of WrUT safety procedures relating to students issues concerning fire protection selected policies and procedures of First Aid

5 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
R E G U L A M I N S T U D I Ó W § 5 P R A W A STUDENTA Studentowi przysługują prawa (wybrane): prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Politechniki Wrocławskiej, prawo do wyboru władz akademickich, prawo wyborcze (czynne i bierne) do organów kolegialnych Uczelni i do organów samorządu studenckiego, 5

6 postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów,
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. § 6 O B O W I Ą Z K I STUDENTA Podejmując studia w Politechnice Wrocławskiej student przyjmuje obowiązki: postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów, przestrzegania przepisów obowiązujących w Politechnice Wrocławskiej oraz zwyczajów akademickich, szacunku dla władz akademickich, godnego zachowania się w Politechnice Wrocławskiej i poza jej murami, poszanowania mienia Politechniki Wrocławskiej, obrony dobrego imienia Politechniki Wrocławskiej oraz członków jej społeczności 6

7 STATUTE OF STUDY SELECTED PARTS OF THE STUDY REGULATIONS
FIRE PROTECTION, HEALTH AND SAFETY TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS AT WROCLAW UNIVESITY OF TECHNOLOGY STATUTE OF STUDY SELECTED PARTS OF THE STUDY REGULATIONS articles 5 and 6 STUDENT RIGHTS AND OBLIGATIONS AT WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - student oath of agreement with university regulations and Code of Conduct - compliance with WrUT regulations and authorized directives of university personnel - respect for academic authorities - appropriate behavior both inside and outside of WrUT facilities and grounds - respect for WrUT property and facilities - defence of the good name of WrUT and the members of its community

8 Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa na uczelni
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa na uczelni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. z 2007r. nr 128, poz. 897) oraz PO 10/2001 oraz PO 5/2012 w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej 8

9 *DZ.U. – Dziennik Ustaw: Registry of (National) Laws
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Law of the Polish Republic STATUTE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 5 July 2007 “Regarding safety and work hygiene at institutions of higher learning” (Dz.U.* year 2007 nr. 128, poz. 897) Wroclaw University of Technlology Regulations PO** 10/2001 and PO 5/2012 “Regarding initial training for fire protection, work hygiene and safety for first-year students at Wroclaw Polytechnic University” *DZ.U. – Dziennik Ustaw: Registry of (National) Laws **PO – General (WrUT) Provisions

10 i nie mogą zagrażać osobom korzystających z tych pomieszczeń
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Ogólne warunki BHP: pomieszczenia uczelni powinny spełniać przepisy i zasady bezpieczeństwa w zakresie: korytarze, schody, wyjścia ewakuacyjne, dojścia do stanowisk pracy, oświetlenia naturalnego i sztucznego, wentylacji i ogrzewania, powierzchni użytkowej, zabezpieczenia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, znaków bezpieczeństwa, stanu wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych uczelni, w tym: mebli i sprzętu laboratoryjnego, urządzeń, maszyn i instalacji, i nie mogą zagrażać osobom korzystających z tych pomieszczeń 10

11 General health and safety conditions:
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY General health and safety conditions: In the teaching environment, WrUT is to ensure the safe and healthy condition of surface, lighting, ventilation and heating equipment. Condition of school facilities include: furniture, equipment, appliances and installation; and cannot constitute a danger to persons using the premises

12 w budynkach i pomieszczeniach uczelni,
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. w budynkach i pomieszczeniach uczelni, w których są wykonywane eksperymenty chemiczne, fizyczne lub inne mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nich osób, obowiązuje zachowanie szczególnych środków ostrożności oraz powinny być prowadzone instruktaże wstępne 12

13 specific hazards, precautions and procedures must be displayed.
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Where chemical, physical and other experiments that present a potential hazard to health and safety are performed, specific hazards, precautions and procedures must be displayed. COMPLIANCE WITH VERBAL INSTRUCTIONS BY AUTHORIZED PERSONNEL AND POSTED PRECAUTIONS AND PROCEDURES IS MANDATORY

14 odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie zajęć dydaktycznych organizowanych przez uczelnię w jej obiektach, jak i poza nimi 14

15 responsible for the safety of students
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Rector shall appoint a person responsible for the safety of students during university activities

16 byli zaznajomieni z przepisami i zasadami BHP
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci przed rozpoczęciem pracy przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w ramach zajęć w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych byli zaznajomieni z przepisami i zasadami BHP za pomocą instrukcji stanowiskowych 16

17 The Rector is obligated to prevent the start
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Rector is obligated to prevent the start of classes, or to temporarily suspend classes, if it is determined that the conditions of the location, to include equipment and devices therein, may pose a threat to the safety of students. The basic principle is to ensure that students are familiar with the terms and provisions of health and safety, before activity begins

18 instruktaże i instrukcje stanowiskowe
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Realizacja obowiązków uczelni w zakresie BHP: coroczne przeglądy laboratoriów ze względu na stan BHP i PPOŻ. tych pomieszczeń instruktaż wstępny instruktaże i instrukcje stanowiskowe zabezpieczenia zbiorowe w postaci osłon, wyciągów miejscowych i wentylacji ogólnej indywidualny sprzęt ochrony osobistej 18

19 general health and safety training briefing before class activities
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Implementation of WUT responsibilities concerning safety: general health and safety training briefing before class activities instructions regarding the work-place/exercise post; to include the proper use of protection covers, shelters, ventilating fans, personal protective equipment, etc. annual review of laboratory procedures and the state of the health, safety and fire-protection systems of the facilities and equipment.

20 Infrastruktura techniczna i wyposażenie akademików powinny odpowiadać
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Domy akademickie Infrastruktura techniczna i wyposażenie akademików powinny odpowiadać warunkom ustalonym we właściwych przepisach i nie mogą stanowić zagrożenia dla osób tam przebywających 20

21 Health and safety rules for the academic residence
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Health and safety rules for the academic residence Ventilation, heating and lighting facilities, and installation of electrical and gas equipment and technical devices in the homes of students can not be a threat to people living and working there

22 Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego W laboratorium studenci mogą przebywać tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia. Zabrania się studentom wchodzenia na zaplecze pracowni, laboratorium bez wyraźnego polecenia Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez prowadzącego zajęcia Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia 22

23 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY General provisions for the didactics workshops and laboratorys In the laboratory, the entering of the students is allowed only in the presence of the person handling the lesson It is forbidden to the students to enter without a clear command in to the studio facilities, a laboratory During the course follow exactly the instructions given by the leader/teacher The experience can be done only at the clear order of the leader/teacher

24 i laboratorium dydaktycznego
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego Każdy student jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, plecaki, czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia W pracowni niedozwolone jest spożywanie posiłków i picie napojów 24

25 General provisions for the didactics workshops and laboratorys
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY General provisions for the didactics workshops and laboratorys Each student is responsible for maintaining order at the workplace. At the laboratory benches and tables may be included only items necessary for the work. Bags, backpacks, and coats should not jeopardize Drinking and eating is not allowed in the lab

26 i laboratorium dydaktycznego
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Przepisy ogólne dla pracowni, warsztatu i laboratorium dydaktycznego Jeżeli student zauważy uszkodzony sprzęt lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu zajęcia W razie zauważenia pożaru należy o tym powiadomić prowadzącego zajęcia oraz o każdym niebezpiecznym zdarzeniu tj. skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozbicie naczynia itp. 26

27 General provisions for the didactics workshops and laboratorys
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY General provisions for the didactics workshops and laboratorys If a student sees defective equipment, this fact should be immediately report to the leader of the class Fire, and every dangerous occurrence: cuts, burns and unplanned ignition of a substance, breaking dishes/glas, etc. should be reported to the class leader

28 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania przez studentów doświadczeń i eksperymentów Studenci podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów muszą przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia studenci powinni, zapoznać się z: dokładnym opisem doświadczenia; zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania doświadczenia i ściśle ich przestrzegać; 28

29 The rules of the lab and safety rules must be obeyed by
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Safety rules for the performance of students experiences and experiments The rules of the lab and safety rules must be obeyed by students in the exercise of experience and experimentation, Before the experiment, students should refer to: detailed description of experience; safety standards when performing experience and strictly observe them,

30 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania przez studentów doświadczeń i eksperymentów Przed przystąpieniem do wykonywania doświadczenia studenci powinni, pamiętać o: założeniu niezbędnych środków ochrony osobistej (fartucha, okularów ochronnych, rękawic, ochronników słuchu itp. ), zgodnie z poleceniem prowadzącego zajęcia; zdjęciu lub zabezpieczeniu (np. poprzez założenie fartucha laboratoryjnego) luźnej odzieży, krawatów, chustek itp. i spięciu długich włosów; 30

31 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Safety rules for the performance of students experiences and experiments. Before the experiment, students should, remember to: assuming the necessary personal protective equipment (apron, goggles, gloves, hearing protection, etc.), as directed by the teacher; removing or securing (by getting dress a lab coat/apron), loose clothing, neckties, scarves, etc. and gather/pin up long hair

32 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
Podczas wykonywania doświadczenia należy pamiętać, że: w trakcie przeprowadzania doświadczeń należy się skoncentrować na nim, zachować spokój i nie prowadzić głośnych rozmów nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych doświadczeń, bez uprzedniego zezwolenia prowadzącego zajęcia 32

33 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY During the experiment one should note that: during the experiments you should be focused on it, stay calm and not lead the loud conversations do not independently modify performed experiments , without prior permission of the leader/techer

34 Podczas wykonywania doświadczenia należy:
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Podczas wykonywania doświadczenia należy: ściśle przestrzegać reguł wg „dobrej praktyki laboratoryjnej”, zasad postępowania oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni w przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak postępować w trakcie wykonywania doświadczenia lub zaobserwowania jego nieoczekiwanego, nietypowego przebiegu, natychmiast należy poprosić prowadzącego zajęcia lub laboranta o pomoc i radę 34

35 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY While performing experience: strictly follow the rules according to „good laboratory practice” rules of conduct and operating instructions for devices of the lab in the case of any doubt how to proceed in the course of experience or observe its unexpected, unusual conduct, immediately ask the providers/teacher or the laboratory crew for help and advice

36 Po zakończeniu doświadczenia należy:
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Po zakończeniu doświadczenia należy: zagospodarować odpady w sposób podany przez prowadzącego zajęcia. Należy również uprzątnąć blat roboczy sprawdzić, czy wszystkie zawory mediów np. wodne, gazowe zostały zamknięte, a urządzenia elektryczne wyłączone 36

37 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY After completion of the experience:   Manage waste in a manner specified by the teacher. You should also clean up work surface, Make sure that all valves of the media, such as water, gas has been closed and electrical appliances are turned off

38 ZW 39/2000 w sprawie ustalenia okoliczności
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 39/2000 w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów oraz sposobu ich dokumentowania przeciętnie w skali roku odnotowuje się ok. 30 zdarzeń wypadkowych (na ponad 32tys. studentów) - potrzeba uczestniczenia w szkoleniu BHP na pierwszych zajęciach w semestrze 38

39 ZW 39/2000 Regarding the establishment and documentation
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 39/2000 Regarding the establishment and documentation of the circumstances and causes of student accidents On average, about 30 accident cases are reported each year at WrUT (there are over 32,000 students). That why this training is provided for the first class students at begining of the semester and is obligatory

40 Student, który uległ wypadkowi podczas zajęć
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Student, który uległ wypadkowi podczas zajęć organizowanych przez uczelnię, powinien poinformować niezwłocznie o tym zdarzeniu prowadzącego zajęcia, który obowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy i powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu dziekana wydziału osoby poszkodowanej 40

41 organized by the Wroclaw University of
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Every student accident during a course organized by the Wroclaw University of Technology, both within and outside WrUT facilities, should be immediately reported to the activities leader by the student. This leader is obliged to provide first aid and notification of the incident to the proper Dean

42 W razie zaistnienia wypadku studenta, dziekan zobowiązany jest do:
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. W razie zaistnienia wypadku studenta, dziekan zobowiązany jest do: bezzwłocznego poinformowania Działu BHP i PPOŻ. o każdym zdarzeniu wypadkowym oraz powołania zespołu powypadkowego dla prawidłowego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenckiego oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji 42

43 WrUT is obliged to document all accidents
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY WrUT is obliged to document all accidents It is the duty of the Dean to contact the Accident Commission, collect pertinent information from victims and witnesses, obtain available medical records, analyse the circumstances of the event and prepare a case record. In the event of a student accident, the Dean of the Faculty is required to immediately inform the Department Health and Safety and the Fire Protection

44 Zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zespół powypadkowy niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu wypadkowym, przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń, bada warunki prowadzenia zajęć i inne okoliczności, które mogły wpłynąć na zaistniały wypadek 44

45 The Accident Commission is required to:
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Accident Commission is required to: inspect the site of the accident, the condition of any associated equipment and conduct an investigation of any other circumstances which may have had an influence on the event

46 W ROSZCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH Z PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA OSOBY
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. PROTOKÓŁ POWYPADKOWY w praktyce jest przydatny W ROSZCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH Z PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA OSOBY POSZKODOWANEJ 46

47 One practical use of accident records: ACCIDENT PROTOCOL
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY One practical use of accident records: ACCIDENT PROTOCOL Can be used for CLAIMS WITH THE PRIVATE INSURER OF THE VICTIM

48 Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Rektor jest obowiązany zapewnić, aby studenci narażeni podczas zajęć organizowanych przez uczelnię na działanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia podlegali badaniom lekarskim 48

49 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Rector is obliged to ensure that students who are exposed to factors harmful to health during activities organized by the university are subject to medical examination

50 PO 7/2002 w sprawie badań lekarskich studentów
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. PO 7/2002 w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia badania te wykonują upoważnieni lekarze w przychodniach medycyny pracy 50

51 These tests perform authorized M.D. in occupational medicine clinics
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PO 7/2002 on medical examinations of students of WUT, exposed during the study to harmful factors, disruptive or dangerous to health These tests perform authorized M.D. in occupational medicine clinics

52 po badaniu lekarz wydaje orzeczenie lekarskie
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. wykaz jednostek służby zdrowia upoważnionych do przeprowadzania takich badań dostępny jest na stronie Działu BHP i PPOŻ. oraz w dziekanatach po badaniu lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania zdrowotne do studiowania 52

53 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The list of health care authorized to conduct such research/a medical examination is available on the each Department and on the website of The Department of Health and Safety and Fire of WUT Students, exposed to harmful factors, disruptive or dangerous to health, during the study, are directed to a medical examination

54 Medical examinations ends: ruling stating lack of medical or
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Medical examinations ends: ruling stating lack of medical or medical contraindications to participation in educational activities

55 Jeżeli student otrzymał orzeczenie o
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Jeżeli student otrzymał orzeczenie o przeciwwskazaniach do studiowania, dziekan odmawia wpisu na kursy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia Decyzję o zastąpieniu tych kursów innymi lub o zmianie kierunku studiów/specjalności, dziekan podejmuje na wniosek studenta zgodnie z Regulaminem studiów 55

56 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY If the student has received a finding of contraindications to the study, Dean refused entry to the courses in which there are factors harmful to health. Dean decides to replace these courses or other changes the course of study / specialization at the request of the student, in accordance with the Rules of study.

57 w sprawie wprowadzenia w Politechnice
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 14/96 w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 57

58 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 14/96 on the introduction of the Wroclaw University of Technology in the Law on the Protection of the health consequences of using tobacco, tobacco products

59 Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obiektach
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obiektach Politechniki Wrocławskiej, w tym również w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi. Dotyczy to także pomieszczeń wspólnych w domach studenckich Niewyznaczenie takiego miejsca oznacza, że w całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia 59

60 failure to such a place means that the entire
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY It is prohibited to smoking tobacco products within the premises of Wrocław University of Technology, in addition to clearly identified and marked in places, this also applies to common premises and generally available to residents in the homes of students failure to such a place means that the entire facility is non-smoking area

61 obowiązek pozostawiania w szatni wierzchnich
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Szatnie obowiązek pozostawiania w szatni wierzchnich okryć w okresie jesienno-zimowym oraz wszelkich dużych bagaży tj. plecaków, toreb podróżnych itp. przedmiotów 61

62 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Locker room Studens are obliged to leave the jackets and coats during the autumn-winter season in the locker room. Any large items such as luggage, bags, backpacks must be left in the locker room during all year

63 Kradzieże mienia obiekty uczelni są monitorowane, działa Straż
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Kradzieże mienia obiekty uczelni są monitorowane, działa Straż Porządkowa uczelni, poszkodowani zgłaszają taki fakt do dziekanatu lub na portiernię 63

64 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Theft, disappearance Mostly all facilities of WrUT are monitored by the WrUT Guard. Please repport any case of theft or disappearance accident to University staff member or porter

65 obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia,
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Alkohol, inne używki !!! obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia, handlu, czy spożywania na terenie uczelni 65

66 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Alcohol and Drugs !!! Absolute prohibition, in force, of bringing, trade and consumption on the premises of the University. Violations of the ban will meet with the strong response from the University authorities

67 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ZW 43/2007 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i innym osobom przebywającym w budynkach lub na terenie Politechniki Wrocławskiej, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 67

68 on ensuring the safety of workers, students
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZW 43/2007 on ensuring the safety of workers, students and other persons residing in buildings of the Wrocław University of Technology, in the event of a fire or other local hazards

69 po ogłoszeniu alarmu pożarowego obowiązuje
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. po ogłoszeniu alarmu pożarowego obowiązuje wszystkich bezwzględna ewakuacja z zagrożonego obiektu, udzielanie pomocy podczas ewakuacji lub ratowaniu mienia, 69

70 provide assistance, help for the greater fire extinguishing,
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY All persons, without exception, have to leave the threatened premises during the facility evacuation provide assistance, help for the greater fire extinguishing,

71 sprzęt ppoż. – jest właściwie rozmieszczony
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. sprzęt ppoż. – jest właściwie rozmieszczony i oznakowany; możliwe jest wykorzystanie sprzętu w przypadkach uzasadnionych znaki ewakuacyjne – ich rola podczas ewakuacji procedura próbnych ewakuacji 71

72 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY fire equipment - is deployed in the premises, and marked in accordance with its objectives, illuminated evacuation signs - are very important during the evacuation, the evacuation procedure - on the horn, take a peaceful way out of the premises and the building, grouped in areas designated by the leader of evacuate action

73 ewakuację prowadzi się wyłącznie korytarzami i klatkami schodowymi
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. ewakuację prowadzi się wyłącznie korytarzami i klatkami schodowymi w razie zagrożenia pożarowego zabrania się wsiadania do windy po wyjściu z obiektu zagrożonego należy pozostać w miejscu wskazanej koncentracji osób ewakuowanych, inne postępowanie może narazić ratowników na realne zagrożenie NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ I PODRZĄDKOWAĆ SIĘ OSOBOM KIERUJĄCYM AKCJĄ RATOWNICZĄ 73

74 AND SUBMIT TO THOSE DIRECTING RESCUE
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY in the event of fire - do not use the elevators corridors and stairways - are safe escape routes of evacuation after evacuation - please stay in the evacuation concourse and do not leave it, maintaining otherwise will be liable to any person with a rescue - it is unacceptable REMAIN CALM AND SUBMIT TO THOSE DIRECTING RESCUE

75 TELEFONY ALARMOWE pogotowie ratunkowe 999 straż pożarna 998
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. TELEFONY ALARMOWE pogotowie ratunkowe straż pożarna policja międzynarodowy telefon alarmowy 112 75

76 International emergency phone 112
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EMERGENCY CALLS Ambulance Fire brigade Police International emergency phone 112

77 Zagrożenie pożarem i wybuchem
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Zagrożenie pożarem i wybuchem POŻAR, WYBUCH PALIWO UTLENIACZ ŹRÓDŁO ZAPŁONU 77

78 THE RISKS OF FIRE AND EXPLOSION
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE RISKS OF FIRE AND EXPLOSION FIRE, EXPLOSION FUEL OXIDIZER IGNITION SOURCE

79 1 - guma piankowa 2 - olej opałowy 3 - pianka miękka 4 - nafta
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. Ilość dymu i gazów pożarowych powstających przy spalaniu l0 kg materiałów palnych 1 - guma piankowa 2 - olej opałowy 3 - pianka miękka 4 - nafta 5 - tworzywa sztuczne 6 – polipropylen 7 - linoleum 8 - płyty wiórowe 9 - płyty twarde 10 - drewno brzozowe 11 - celuloza - papier 12 - twardy PCW 79

80 SMOKE 1 - foam rubber 2 – heating oil 3 - soft foam 4 - kerosene
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SMOKE The amount of smoke and fire gases generated by burning of 10 kg of combustible materials 1 - foam rubber 2 – heating oil 3 - soft foam 4 - kerosene 5 – plastics 6 – polypropylene 7 - linoleum 8 - particle boards 9 – hard boards 10 - birch wood 11 - Cellulose – paper 12 - the hard PVC

81 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
KLASYFIKACJA POŻARÓW GRUPA A - to pożary materiałów stałych, takich jak: drewno, materiały tekstylne, papier, guma, rośliny i niektóre tworzywa sztuczne 81

82 CLASSIFICATION OF FIRES
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CLASSIFICATION OF FIRES GROUP A - fires to solid materials such as wood, textile materials, paper, rubber, plants, and some plastics. These materials are not melting in the heat to high temperatures

83 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
GRUPA B - to pożary cieczy palnych (np. benzyny, farb, rozpuszczalników, olejów, smarów) i tej części materiałów stałych, które topią się w podwyższonej temperaturze - parafina, niektóre tworzywa sztuczne 83

84 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GROUP B - flammable liquid fires (gasoline, paints, solvents, oils, lubricants) and the solid part of the materials, which melt in high temperature - change the physical state from the permanent to the liquid (paraffin, some plastics)

85 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
GRUPA C - to pożary gazów (metanu, propanu, butanu, acetylenu). Występują stosunkowo rzadko i nieodzowne przy ich likwidacji jest odcięcie dopływu gazu do strefy spalania 85

86 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group C - fire gases (methane, propane, butane, acetylene). There are relatively rare and require an action procedure. Indispensable for their decommissioning of a cut-off of gas to the combustion zone

87 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
GRUPA D - to pożary metali, np. aluminium, magnezu, potasu czy sodu. Jest to rodzaj pożaru występujący stosunkowo rzadko. Zagrożenie pożarem, a nawet wybuchem metalu występuje w firmach wykorzystujących je w postaci opiłków lub proszku 87

88 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group D - the metal fires, such as aluminum, magnesium, potassium or sodium. This is a type of fire that occurs relatively rarely. The risk of fire or even explosion of metal is almost exclusively in factories that use them as raw materials most often in the form of powder or metal flakes

89 GRUPA F - to pożary tłuszczów spożywczych.
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. GRUPA F - to pożary tłuszczów spożywczych. Jest to rodzaj pożaru występujący szczególnie rzadko. Najskuteczniejszą metodą gaszenia takich pożarów jest odcięcie dopływu tlenu do ogniska pożarowego 89

90 TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Group F - to fire food fat. This is a particular type of fire that occurs rarely. The most effective way to extinguish these fires is the cut-off oxygen to the outbreak of fire

91 A – ciała stałe: gaśnice płynowe, pianowe
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. KATEGORIA ŚRODKI GAŚNICZE A – ciała stałe: gaśnice płynowe, pianowe B – ciecze palne: gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe C – palne gazy: gaśnice proszkowe, śniegowe D – metale: gaśnice proszkowe F – tłuszcze: gaśnice typu F zawierające octan potasu 91

92 GROUP A - solids: liquids and foam extinguishers
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Fire-fighting GROUP A - solids: liquids and foam extinguishers GROUP B - Flammable liquids: liquids,foam, „snow” and powder extinguishers, GROUP C - Flammable Gases: powder extinguishers, GROUP D - metals: powder extinguishers GROUP F - fat: F-type fire extinguishers containing potassium acetate

93 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
93

94 CALLING FOR FIRE BRIGADE 1. Press the manual fire indicator
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CALLING FOR FIRE BRIGADE 1. Press the manual fire indicator 2. From the nearest phone or from mobile to connect to the fire department phone 998 / 112 from mobile and report fire: - WHAT is on fire? Report what kind of room or building is on fire or is in the other danger - WHERE is the fire? Report where exactly the fire is , full addres (if known), a kind of danger, inform if the people are there, what around is and if the surrounding area is in danger - WHO is calling?

95 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
95

96 Saving human life takes precedence over fighting the fire
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RULES OF CONDUCT DURING THE FIRE Stay calm, do not panic Report the fire immediately, report the location and size of fire Warn others of the fire/threat. Tourn off air condition and heating, transport device. Cut off the pipe supply, close the main gas valve, if necessary, turn off the voltage in the building Immediately leave threatened area using the stairs and marked escape routes. Do not use elevators / lifts. Move as close as possible to the floor, avoiding smoke, hot air, and fire. Follow the instructions of fire. Saving human life takes precedence over fighting the fire

97 SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ.
Porady i wyjaśnienia oraz pomoc w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (studiów) tj. procedury powypadkowej, zagrożeń w laboratoriach i pracowniach, środków ochrony osobistej studentów, badań profilaktycznych, ochrony ppoż. na uczelni można uzyskać w Dziale BHP i PPOŻ. tel. 71/ 97

98 The Department of Health and Safety and Fire Protection at WrUT
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY The Department of Health and Safety and Fire Protection at WrUT Department webaddress:

99 życzę bezpiecznego pobytu w Politechnice Wrocławskiej
SZKOLENIE STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Z ZAKRESU BHP I OCHRONY PPOŻ. D z i ę k u j ę P a ń s t w u z a u w a g ę i życzę bezpiecznego pobytu w Politechnice Wrocławskiej 99

100 Wrocław University of Technology
TRAINING OF FIRE PROTECTION, WORK HYGIENE AND SAFETY FOR FOREIGN STUDENTS OF WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANK YOU for your attention and GOOD LUCK at Wrocław University of Technology


Pobierz ppt "Dział BHP i PPOŻ Politechniki Wrocławskiej Luty, 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google