Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez."— Zapis prezentacji:

1 1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.

2 4 poglądy w chrześcijaństwie Trynitarianizm Modalizm Unitarianizm (adopcjonizm/socynianizm) Arianizm

3 Credo apostolskie Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, Za Poncjusza Piłata, ukrzyżowany i pogrzebany, trzeciego dnia powstał z martwych, wstąpił na niebiosa, zasiadł w chwale Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

4 Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego. Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go nie było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji [niż Ojciec], lub, że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza.

5 "Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać katolicką wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność. Wiara zaś katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty; inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty: nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch Święty; niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty; wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty; a jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty, jak i nie trzej nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, lecz jeden nie stworzony i jeden niezmierzony. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Święty: a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty: a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem i Duch Święty: a jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan. Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chreścijańska wyznawać nam każe, tak katolicka religia zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi od samego Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc jest Ojciec a nie trzej ojcowie; jeden Syn, a nie trzej synowie; jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie święci. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe, tak iż we wszystkim - jak już wyżej wypowiedziano - trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności. Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie.

6 Czym jest Trójca: ● Jednym Bogiem w trzech osobach ● jedną istotą (jeden organizm) ● ta sama natura – trzy osoby Czym nie jest Trójca: ● Nie jest trzema Bogami (tryteizm) ● Nie jest jedną osobą (modalizm) ● Nie jest złożeniem trzech części jednego Boga (damianityzm) ● Syn Boży jako Bóg nie jest poddany Ojcu (subordynacjonizm)

7 Pwt 6:4 KUL v.1.3 (4) Słuchaj Izraelu: Jahwe, nasz Bóg, jest jeden. 1 Kor. 8:6 6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. (BW)

8 Efez. 4:5-6 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (BW) Jan. 17:3 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. (BW) 1 Tym. 2:5 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (BW)

9 Pwt 6:4 KUL v.1.3 (4) Słuchaj Izraelu: Jahwe, nasz Bóg, jest jeden (hebr. echad). Echad – jedność złożona Jahid – matematyczna jedność absolutna

10 1 Moj. 19:9 9. Ale oni odparli: Idź precz! I mówili: Jeden jedyny [echad] przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. (BW) 1 Moj. 42:11 11. Jesteśmy wszyscy synami jednego [echad] męża, jesteśmy ludźmi uczciwymi, słudzy twoi nie są szpiegami. (BW) 1 Moj. 42:32 32. Było nas dwunastu braci, synów ojca naszego, jednego [echad] już nie ma, a najmłodszy jest teraz z ojcem w ziemi kanaanejskiej. (BW) Mal 2:10 BW (10) Czy nie mamy wszyscy jednego [echad] ojca? Czy nie jeden [echad] Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców?

11 Pwt 6:4 KUL v.1.3 (4) Słuchaj Izraelu: Jahwe, nasz Bóg (elohim), jest jeden. Elohim – liczba mnoga

12 Sdz 6:31 31. Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali: Czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest bogiem (hebr. - elohim), niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. (BT) Sdz 11:24 24. Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg (hebr. - elohim) twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg (hebr. - Elohim) nasz, pozwolił nam posiąść! (BT) Sdz 16:23 23. Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego Boga (hebr. - elohim) Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: Oto bóg (hebr. - elohim) nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego. 1 Krl 11:5 5. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię (hebr. - elohi) Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. (BT)

13 5 Moj. 6:4 4. Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg (hebr. Elohim - l. mn.) nasz, Pan jeden jest. (BG) 5Moj. 6:4 LXX Kyrios ho theos (l.p.) hymon (Pan, Bóg nasz) Mar. 12:29 29. A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg (gr. theos -l. p.) nasz, Pan jeden jest. (BG)

14 Mat. 28:19 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (BW) 1Jn 5:6-8 BT-2 v.1.4 (6) Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. (7) Trzej bowiem dają świadectwo: (8) Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

15 Justyn Męczennik (początek II wieku) "Spróbuję przekonać was, ponieważ zrozumieliście Pisma, [o prawdziwości] tego co mówię, mianowicie, że jest, i powiedziane jest, że ma być, INNY BÓG (gr. heteros theos) i Pan PODDANY Stwórcy wszystkich rzeczy. Jest on również zwany Aniołem ponieważ ogłasza ludziom wszystko co Stwórca wszystkich rzeczy - ponad którym nie ma żadnego innego Boga - pragnie im przekazać.

16 Aleksander z Aleksandrii (IV wiek) „... nie pojmują oni, jak wielka leży przepaść pomiędzy niezrodzonym Ojcem, a powołanymi przezń do bytu stworzeniami, zarówno rozumnymi, jak i bezrozumnymi, i że pomiędzy nimi istnieje jednorodzona natura pośrednia, przez którą Ojciec z niczego słowem boskim uczynił świat cały...”

17 Grzegorz z Nazjanzu IV wiek “ Lecz jeśli chodzi o mędrców spośród nas, niektórzy utrzymywali, że Duch Święty jest mocą, inni że stworzeniem, inni że Bogiem, a jeszcze inni nie mogli się zdecydować jak Go określić, z szacunku (jak mówili) do Pisma, które nie wypowiada się jasno w tym temacie. Dlatego też ani Go nie uwielbiali ani nie traktowali z lekceważeniem, lecz zajmowali neutralną pozycję.”

18 Unitarianie: mocne świadectwa historyczne z okresu ST i NT konkretne teksty o jednym Bogu – Ojcu milczenie o Trójcy w ST i NT Trynitarianie: brak jednoznacznych tekstów trynitarnych (wiara oparta na tekstach pośrednich) wsparcie ze strony historii poapostolskiej, ale najmocniejsze dopiero od IV wieku www.thaleia.pl


Pobierz ppt "1Ko 8:6 BW (6) Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google