Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Pluralbildung Tworzenie liczby mnogiej Arkadiusz Więzowski

3 - poznamy zasady tworzenia liczby mnogiej - poznamy grupy czasowników, które ułatwią nam tworzenie liczby mnogiej - zapoznamy się z przykładami zdań w liczbie mnogiej - tworzenie liczby mnogiej w języku niemieckim nie będzie dla nas problemem! Zaczynamy! Dzięki dzisiejszej lekcji:

4 Co powinniśmy wiedzieć o liczbie mnogiej? Większość rzeczowników ma dwie formy: - Singular (liczba pojedyncza) oznajmia, że jakaś rzecz jest tylko jedna: Np. Thomas hat ein Auto. Tomek ma samochód. Sein Auto ist neu. Jego auto jest nowe. - Plural (liczba mnoga) oznajmia, że dana rzecz występuje wielokrotnie. Np: Thomas hat zwei Autos. Tomek ma dwa samochody. Seine Autos sind schnell. Jego samochody są szybkie. Przy tworzeniu liczby mnogiej nie mamy możliwości podania konkretnej reguły. Jednak większość rzeczowników przy tworzeniu liczby mnogiej otrzymuje końcówkę „-(e)n” lub „-e”. Niektóre z nich otrzymują również przegłos (Umlaut) czyli (ä / ö / ü ). Wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej mają rodzajnik liczby mnogiej „die”

5 die Pluralformen formy liczby mnogiej Rozróżniamy kilka form liczby mnogiej. Za chwilę poznamy pierwszą grupę rzeczowników, dzięki której utworzenie liczby mnogiej będzie dla nas łatwiejsze. Są to rzeczowniki rodzaju męskiego oraz nijakiego, które kończą się na -er, -en, -el, -chen, -lein. Rzeczowniki te nie otrzymują żadnej końcówki (ich liczba mnoga mnoga wygląda identycznie jak liczba pojedyncza). Rzeczowniki rodzaju męskiego przy samogłoskach „a, o, oraz u” otrzymują przegłos. Spójrzmy na przykłady: Die Äpfel sind gesund, weil sie Vitamine haben. Jabłka są zdrowe, ponieważ mają witaminy.

6 Rzeczowniki kończące się na -er, -en, -el, -chen, -lein Przykłady zdań Ich arbeite in einer Firma, die die Fenster produziert. Pracuję w Firmie, która produkuje okna. Jetzt machen wir Aufgabe Nummer Zwei. Finden Sie die Fehler! Teraz robimy zadanie numer dwa. Proszę znaleźć błędy! Die Mädchen in meiner Schule sind sehr nett und natürlich sehr schön. Dziewczyny w mojej szkole są bardzo miłe oczywiście bardzo ładne. Was bedeuten die Zeichen „;-)” im Chat? Co oznaczają znaki „:-)” w czacie? Findest du, dass die Väter strenger als die Mutter sind? Uważasz, że ojcowie są surowsi niż matki?

7 Kolejną grupą rzeczowników jest grupa rzeczowników męskich, żeńskich oraz nijakich, która w liczbie mnogiej otrzymuje końcówkę „-e”. W tym przypadku rzeczowniki męskie bardzo często otrzymują w liczbie mnogiej przegłos, natomiast rzeczowniki rodzaju żeńskiego otrzymują ten przegłos zawsze. Die Kühe geben uns die gesunde Milch. Krowy dają nam zdrowe mleko.

8 Liczba mnoga z końcówką „-e” Przykłady Trotz des niedrigen Preises haben die Bälle gute Qualität. Pomimo niskiej ceny piłki mają dobrą jakość. Die Nächte sind schon so kalt! Ich mag Winter nicht! Noce są już takie zimne! Nie lubię zimy! Die Telefone sind heutzutage relativ billig. W dzisiejszych czasach telefony są relatywnie tanie. Im Sommer sind die Tage sehr warm und sonnig. Ich liebe Sommer! W lato dni są ciepłe i słoneczne. Kocham lato!

9 Wszystkie rzeczowniki deklinacji słabej (N-Deklination), większość rzeczowników żeńskich, wiele słów obcego pochodzenia, oraz pojedyncze rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują przy tworzeniu liczby mnogiej końcówkę „-(e)n”. W tej grupie rzeczowników w liczbie mnogiej prawie w ogóle nie dodajemy przegłosu. Die Jungen spielen Fußball. Chłopcy grają w piłkę nożną.

10 Liczba mnoga z końcówką „-(e)n” Przykłady Die Professoren Kowalski und Nowak sind sehr nett. Profesorzy Kowalski i Nowak są bardzo mili. Die Affen sind den Menschen sehr ähnlich. Małpy są bardzo podobne do ludzi. Die Betten sind bequem aber zu teuer. Łóżka są wygodne ale za drogie. Vergiss nicht, dass die falschen Antworten nicht erlaubt sind! Nie zapominaj, że fałszywe odpowiedzi nie są dozwolone!

11 Większość rzeczowników rodzaju nijakiego jak i niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego tworzą formę liczby mnogiej poprzez otrzymanie końcówki „-er”. W tej grupie większość rzeczowników z samogłoską otrzymuje dodatkowo przegłos. Aby dokładniej zrozumieć tą zasadę, spójrzmy na przykłady. Die Bücher liegen auf dem Tisch. Książki leżą na stole.

12 Liczba mnoga z końcówką „-er” Przykłady Wie viel kosten neue moderne Häuser in Polen? Ile kosztują nowe, nowoczesne domy w Polsce? Die grünen Lungen der Erde sind die Wälder. Zielonymi płucami ziemi są lasy. Manchmal haben die Wörter viele Bedeutungen. Czasami słowa mają wiele znaczeń. In meinem Haus haben die Kinder sein eigenes Zimmer. W moim domu dzieci mają swój własny pokój. Kennst du die deutschsprachigen Länder? Znasz kraje niemieckojęzyczne?

13 Rzeczowniki kończące się na: a, i, o lub u, skróty oraz rzeczowniki pochodzenia angielskiego, w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę „-s”. Oto kilka przykładów: der Pkw to skrót od Personenkraftwagen i oznacza samochód osobowy der Lkw to skrót od Lastkraftwagen czyli samochód ciężarowy

14 Liczba mnoga z końcówką „-s” Przykłady Seit Januar kommt neue Komödie in die Kinos. Od stycznia do kin wchodzi nowa komedia. Man muss kein profesionellen Fotograf sein um die guten Fotos zu machen. Nie trzeba być profesjonalnym fotografem żeby zrobić dobre zdjęcia. Lieben Opas und Omas ihre Enkel mehr als ihre Kinder? Czy dziadkowie i babcie kochają swoje wnuki bardziej niż swoje dzieci? Wie teuer sind die Taxis in Deutschland? Jak drogie są taksówki w Niemczech? Im Winter sollen strengere Regeln für Lkws gelten. Zimą powinny obowiązywać surowsze reguły dla samochodów ciężarowych.

15 A teraz rzeczowniki które kończą się na -nis oraz -in. W tym przypadku przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowniki te „podwajają” swoją spółgłoskę na końcu. Aby lepiej zrozumieć tą zasadę, spójrzmy na przykłady. „Erst die Zeugnisse, dann das Vergnügen!” „Najpierw świadectwa, potem przyjemności”! Z tabeli wynika, że jeśli rzeczownik kończy się na „-n” jak na przykład die Ärztin to w liczbie mnogiej dodajemy kolejne „-n” i dopiero końcówkę „-en”. I tak jak w wypadku rzeczownika das Zeugnis, który kończy się na „-s” dodajemy kolejne „s” i dopiero końcówkę „-e”.

16 Rzeczowniki kończące się na -nis oraz -in Przykłady Die Lehrerinnen und Lehrer in meiner Schule sind sehr nett und geduldig. Nauczycielki oraz nauczyciele w mojej szkole są bardzo mili i cierpliwi. Die Ärztinnen und Ärzte streiken schon seit drei Wochen. Lekarki i lekarze strajkują już od trzech tygodni. Sie will die unglückseligen Ereignisse vergessen! Ona chce zapomnieć o niefortunnych wydarzeniach! Ich bin zufrieden, dass mein Sohn gute Ergebnisse beim Lernen erzielte. Jestem zadowolona, że mój syn uzyskał dobre wyniki w nauce.

17 Część rzeczowników obcego pochodzenia zatrzymuje swoją pierwotną końcówkę liczby mnogiej. Są też takie, które w liczbie mnogiej otrzymują niemiecką końcówkę, czyli „-en”. Na początku poznajmy słówka, które liczbę mnogą tworzą przez dodanie końcówki „-en”. Die Globen sind in der Schule sehr nützlich. Globusy w szkole są bardzo użyteczne

18 Rzeczowniki obcego pochodzenia – końcówka „-en” Przykłady Die Themen des Sprachkurses gefallen mir! Podobają mi się tematy kursu językowego. Prägen Sie sich die Daten gut ein! Sie sind sehr wichtig! Proszę wbić sobie te daty do głowy! One są bardzo ważne! Ich habe die zehn besten Alben des Jahres 2010! Mam dziesięć najlepszych albumów roku 2010! Wie viele Leute besuchen die Museen eigentlich? Właściwie to ilu ludzi odwiedza muzea? Die Firmen leiden unter steigenden Arbeitskosten. Firmy cierpią z powodu wzrastających kosztów robocizny.

19 A teraz poznamy kilka rzeczowników pochodzenia obcego które zachowały swoją pierwotną liczbę mnogą. Die Indizes sind eine Art Börsenbarometer. Indeksy są rodzajem barometru giełdowego. Uwaga: W języku niemieckim dopuszczalną formą liczby mnogiej od słowa das Komma jest również rzeczownik die Kommas, jednak użycie słowa die Kommata nie jest błędem.

20 Rzeczowniki pochodzenia obcego Przykłady Die Indizes an der Börse sind heute gestiegen. Dziś wzrosły indeksy na giełdzie. Hast du gewusst, dass alle Visa erst einen Monat gültig sind? Wiedziałeś, że wszystkie wizy są najpierw ważne przez miesiąc? Die Kommata sind nicht nur ein Satzzeichen aber auchein mathematisches Symbol. Przecinki są nie tylko znakiem w zdaniu ale także symbolem matematycznym. Die Praktika in meiner Schule finden im Zeitraum 20.11.2010 bis 20.12.2010 statt. Praktyki w mojej szkole odbywają się w okresie od 20.11.2010 do 20.12.2010.

21 I na koniec zapoznamy się z rzeczownikami, które występują tylko w liczbie pojedynczej i nie tworzą liczby mnogiej – lub na odwrót – mają tylko liczbę mnogą a nie posiadają liczby pojedynczej. Na początku zapoznajmy się z rzeczownikami występującymi tylko w liczbie pojedynczej. Oto one: Zeit ist Geld. - Czas to pieniądz. Geld macht nicht glücklich. - Pieniądze szczęścia nie dają. Glück im Unglück haben. - Mieć szczęście w nieszczęściu. Das Alter ist für mich unwichtig. - Wiek nie jest dla mnie ważny Ich will nur in Frieden leben. - Chcę tylko żyć w spokoju. Der Ärger kommt immer wieder hoch. - Złość ciągle powraca. Die Geduld ist gute Eigenschaft. - Cierpliwość jest dobrą cechą

22 A teraz zapoznamy się z rzeczownikami które występują tylko i wyłącznie w liczbie mnogiej i nie mają swojej liczby pojedynczej. Nie jest ich dużo w języku niemieckim, więc bez obaw, szybko się ich nauczymy. Können Sie Ihre Personalien angeben? Czy może mi Pani podać swoje dane osobowe? Die Kosten sind leider zu hoch. Koszty są niestety zbyt duże. Die Ferien in Polen waren einfach toll! Wakacje w Polsce były po prostu świetne! Ich muss noch die Lebensmittel kaufen. Muszę jeszcze kupić artykuły spożywcze. Die Eltern kümmern sich um die Kinder. Rodzice troszczą się o dzieci.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google