Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany prawne na rok szkolny 2016/2017 LESZEK ZALEŚNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany prawne na rok szkolny 2016/2017 LESZEK ZALEŚNY."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany prawne na rok szkolny 2016/2017 LESZEK ZALEŚNY

2 Pytanie z rzędu retorycznych na początek naszego spotkania Pytanie:  Jaki tytuł nosi najczęściej ostatnio zmieniana ustawa? Odpowiedź:  Oczywiście zgadliście Państwo - to ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

3 Zawartość ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:  1) Tekst pierwotny z 1991 r. zawierał 11 rozdziałów i 115 artykułów.  2) Wersja na dzień 1.01.2016 r. zawierała 15 rozdziałów i 383 artykuły, spośród których uchylono 25 artykułów, czyli mieliśmy 358 aktywnych artykułów  3) Wersja na dzień 1.09.2016 r. zawiera 16 rozdziałów i 417 artykułów, spośród których uchylono 21 artykułów, czyli mamy aktualnie 396 aktywnych artykułów (niektóre wejdą w życie 1.01.2017 r. – dotyczą zmiany w sferze finansowania oświaty)

4 Zawartość ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela:  1) Wersja pierwotna z 1982 r. zawierała 12 rozdziałów i 102 artykuły.  2) Wersja na dzień 1.01.2016 r. zawierała 15 rozdziałów i 127 artykułów, spośród których uchylono 23 artykuły, czyli mieliśmy 104 aktywne artykuły  3) Wersja na dzień 1.09.2016 r. zawiera 15 rozdziałów i 152 artykuły, spośród których uchylono 25 artykułów, czyli mamy aktualnie 127 aktywnych artykułów (niektóre wejdą w życie 1.01.2017 r. – dotyczą sfery finansowej w oświacie)

5 zmiany w statusie nauczyciela od 1 września 2016 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. poz. 668)  1. likwidacja obowiązku realizowania przez nauczycieli w szkołach tzw. "godzin karcianych„ (art. 42.2.2);  2. uregulowanie na poziomie ustawy zasadniczych kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego wszystkich nauczycieli (rozdz. 10);  3. rozszerzenie na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia (tak publicznych jak i niepublicznych szkół i placówek), przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowania dyscyplinarnego przy nawiązaniu stosunku pracy oraz regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy (art. 10);

6 zmiany w statusie nauczyciela od 1 września 2016 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. poz. 668) 4) wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli; w rejestrze będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą (rozdz. 10):  1) wydalenia z zawodu nauczycielskiego,  2) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania, a także  3) zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela; 5) informacja z CROD (od 1.01.2017 r.), będzie udzielana przede wszystkim na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, dyrektorowi szkoły, rzecznikom dyscyplinarnym oraz komisjom dyscyplinarnym w związku z prowadzonym postępowaniem, a także innym uprawnionym (rozdz. 10).

7 zmiany w statusie nauczyciela od 1 września 2016 r. – KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. poz. 668)  6) planowanie środków w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty (po 18 tys. zł dla maksymalnie 25 profesorów rocznie); wypłacał będzie organ przyznający tytuł honorowy, czyli minister (art. 31).

8 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli - projekt zm. rozporządzenie  Zmiany mają dostosować przepisy do uregulowań rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131), które określa, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.  MEN planuje wprowadzić zmianę rozporządzenia z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) w III kwartale br..

9 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli - projekt zm. rozporządzenie Ważna informacja w projekcie dla obecnie zatrudnionych nauczycieli:  1. Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2016 r., którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.  2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, posiadają również osoby, które do dnia 30 września 2016 r. ukończą NKJO w specjalności odpowiadającej danemu językowi.  3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, posiadają również osoby, które do dnia 30 września 2016 r. ukończą zakład kształcenia nauczycieli, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych.

10 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli - projekt zm. rozporządzenie Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. :  1. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, placówek wychowania pozaszkolnego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy)- do poziomu ukończonych studiów magisterskich,  2. podnieść wymagalne wykształcenie dla nauczycieli języków obcych w szkołach (poza przedszkolami i szkołami podstawowymi) - do poziomu ukończonych studiów magisterskich,

11 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli - projekt zm. rozporządzenie Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. :  3. podnieść wymagalne wykształcenie dla wychowawców SSM, MOW, MOS, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz zakładów poprawczych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną - do poziomu ukończonych studiów magisterskich,  4. odstąpić od wymogu posiadania ukończonych studiów drugiego stopnia w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

12 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli - projekt zm. rozporządzenie Najważniejsze proponowane zmiany w rozporządzeniu, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r. : 5. uzupełnić dotychczasowe zapisy o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji po stwierdzeniu przez dyrektora, że studia magisterskie (lub studia pierwszego stopnia) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, o zapisy o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji po stwierdzeniu przez dyrektora, że: 1) zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 2) efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszą się do treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

13 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii katolickiej – porozumienie z dnia 31 maja 2016 r. Dz. Urz. MEN poz. 21 Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r. : 1. ustalono, że nauczyciele religii pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 września 2016 r., którzy:  1) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii – można przypuszczać, iż omyłkowo pominięto tu nauczyciela dyplomowanego,  2) spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, a nie uzyskali stopnia awansu zawodowego mianowanego zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r.,  3) uzyskali przed dniem 1 września 2016 r. przygotowanie katechetyczno- pedagogiczne w rozumieniu porozumienia z 2000 r. posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii,

14 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii katolickiej – porozumienie z dnia 31 maja 2016 r. Dz. Urz. MEN poz. 21 Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r. :  2. zasadniczo zmieniono dotychczasowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii” na nowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.” (§ 7).  3. określono, że o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno- pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne.

15 zmiany w zakresie kwalifikacji nauczycieli religii katolickiej – porozumienie z dnia 31 maja 2016 r. Dz. Urz. MEN poz. 21 Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r. :  4. ustalono na nowo szczegółowe wymogi kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela religii katolickiej w poszczególnych typach szkół (§ 2-6),  5. zdefiniowano:  1) kolegium teologicznym jako kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki,  2) przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,  3) teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe albo podyplomowe studia katechezy przedszkolnej jako studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski

16 zmiany w statusie dyrektora od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1010) 1. Wybór dyrektora – konkurs (art. 36a. 6): W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:  1) po trzech przedstawicieli:  a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,  b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  2) po dwóch przedstawicieli :  a) rady pedagogicznej,  b) rady rodziców,

17 zmiany w statusie dyrektora od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1010) 1. Wybór dyrektora - konkurs (art. 36a. 6) W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie (cd.):  3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy – z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Łączna liczba przedstawicieli organów (prowadzącego i nadzoru) nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli (art. 36a. 7).

18 zmiany w statusie dyrektora od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1010) 3. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów (prowadzącego i nadzoru) byłaby mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli (art. 36a. 8). 4. W/w przepisy stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że (art. 36a. 9):  1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół,  2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.

19 zmiany w statusie dyrektora od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1010) 5. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności (art. 5. 7.5):  wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

20 zmiany w statusie dyrektora od 1 stycznia 2017 r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. poz. 1010) 6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ (art. 6a.6).

21 zmiany w relacjach prawnych pomiędzy organem prowadzącym szkoły a organem nadzoru pedagogicznego - od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 35) 1. Wzmocniono pozycję kuratora oświaty dodając przywracając) kompetencje :  1) ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ustawie (art. 14a),  2) ustalenie planu sieci publicznych szkół może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi w ustawie (art. 17.7),  3) założenie przez powiat lub gminę, w ramach zadań własnych, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 5.6aa),

22 zmiany w relacjach prawnych pomiędzy organem prowadzącym szkoły a organem nadzoru pedagogicznego - od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 35) 1. Wzmocniono pozycję kuratora oświaty dodając (przywracając) kompetencje /cd./:  4) założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 58.3),  5) szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 59.2 i 2c),  6) kurator oświaty opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (art. 31.1.10a).

23 zmiany w relacjach prawnych pomiędzy organem prowadzącym szkoły a organem nadzoru pedagogicznego - od 1 września 2016 r. – ustawa o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1010)  2. Wybór dyrektora – konkurs: Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej (art. 36a.4).  3. Kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy (art. 31.1.10b).

24 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 1. Nowy cel wychowania przedszkolnego - kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania (p.11). 2. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:  1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

25 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 3. W obszarach ustalono co powinno umieć dziecko kończące wychowanie przedszkolne (usunięto słowa „i rozpoczynające szkołę podstawową”), z nowości to między innymi:  1) w obszarze 1 – pkt 6 „rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka”,  2) w obszarze 2 – pkt 1 „jest samodzielne w zakresie higieny osobistej”,  3) w obszarze 3 – zapis pkt 1 uzupełniono o wyrażenie „komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji”,

26 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 4) w obszarze 13 – zmieniono zapisy pkt 2-4 i 8:  a) „2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych”,  b) „3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne”,  c) „4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej”,  d) „8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości”.

27 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 5) obszar 14, który otrzymuje tytuł „Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)”, a do nowości należą zapisy pkt 4, 7-10:  a) „4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami”,  b) „7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe)”,

28 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  c) „8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać”,  d) „9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania”,  e) „10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania”, 6) w obszarze 15 – pkt 2 „zna swoje prawa i obowiązki”

29 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 4. Wśród zalecanych warunków i sposobu realizacji:  1) zmieniono zapisy dotyczące proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu (pkt 3 i 4):  a) „3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego”,  b) „4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:  a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),  b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.”,

30 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 4. Wśród zalecanych warunków i sposobu realizacji (cd.):  2) wśród treści edukacji zdrowotnej dodano „kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych”,  3) podkreślono, że „Rolą nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu.”.

31 Zmiana podstaw programowych kształcenia w zawodach - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1212).  1. Dodano podstawy programowe w zawodach: 1) Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, 2) Technik automatyk, 3) Szkutnik, 4) Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej,  2. Zmodyfikowano podstawy programowe w zawodzie - Technik pożarnictwa o symbolu cyfrowym 311919

32 Zmiany w zawodach - od 1 września 2016 r. - rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 841.  1. Rozporządzenie dodaje zawody: 1) „Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” o symbolu cyfrowym 311412, 2 „Technik automatyk” o symbolu cyfrowym 311909, 3) „Szkutnik” o symbolu cyfrowym 711504 (ZSZ), 4) „Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej” o symbolu cyfrowym 817212 (ZSZ),  2. Rozporządzenie modyfikuje zawód - „Opiekunka dziecięca” o symbolu cyfrowym 325905 - kształcenie w szkole policealnej dla młodzieży oraz dla dorosłych prowadzone jest wyłącznie w formie stacjonarnej.  3. W sumie liczba zawodów szkolnictwa zawodowego wzrosła z 205 do 209.

33 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 1. Szkoła powszechna, która stopniowo zastąpi obecną szkołę podstawową, obejmująca klasy I-VIII:  1 z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV (tzw. "poziom podstawowy"), klasy V-VIII będą na tzw. "poziomie gimnazjalnym",  2) 1.09.2017 r. do szkoły powszechnej trafią uczniowie klas I oraz absolwenci klas VI (zostaną uczniami klas VII szkoły powszechnej) 2. Gimnazjum będzie zmierzało do masowej likwidacji w 2019 r. - w tym to roku z uwagi na brak naboru do gimnazjum od 1.09.2017 r. opuszczą ten typ szkoły ostatnie klasy III.

34 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 3. W roku szkolnym 2019/2020 do klas I liceów i techników oraz szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów (absolwentów klas VIII szkoły powszechnej i klas III gimnazjum):  1) liceum ogólnokształcące po przekształceniu poprowadzi klasy I-IV (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),  2) technikum po przekształceniu poprowadzi klasy I-V (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),  3) szkoły branżowe będą szkołami zawodowymi o dwóch stopniach kształcenia, stopień I (klasy I-III, tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych) i stopień II, po ukończeniu I (klasy I-II),  4) absolwenci gimnazjum będą kontynuowali naukę w dotychczasowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych. 4. W proponowanej strukturze oświaty nie umieszczono dotychczasowej szkoły policealnej. Natomiast przewiduje się istnienie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych adresowanego dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia.

35 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 5. Szkoła branżowa:  1) po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia,  2) co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.  3) po ukończeniu II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika.  4) absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika,  5) absolwent szkoły branżowej II stopnia może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, przystąpić do matury, a po jej zdaniu uzyskać dostęp do studiów magisterskich.

36 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 6. W proponowanej strukturze pozostaje technikum (ale 5-letnie) działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 7. W każdym powiecie ma funkcjonować co najmniej jedno centrum kształcenia praktycznego realizujące zadania w zakresie:  1) koordynacji kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego,  2) organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych,  3) kształcenia ustawicznego dorosłych - prowadzenie kształcenia dla rynku pracy odpowiadającego zapotrzebowaniu pracodawców w poszczególnych branżach,  4) doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 8. Z uwagi na braki kadry w szkolnictwie zawodowym ma powstać Korpus Fachowców” – będą to wysokiej klasy specjaliści pozyskani z przedsiębiorstw oraz nauczyciele będący na emeryturze (seniorzy – eksperci).

37 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 9. MEN proponuje utworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ). Źródłem finansowanie FREZ miałyby być środki z Funduszu Pracy, Spółek Skarbu Państwa, składek od zrzeszonych przedsiębiorców. Celem FREZ będzie finansowanie:  1) doposażenia szkół oraz centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną,  2) rozbudowy sieci centrów kształcenia praktycznego,  3) kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy,  4) organizacji staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w celu uaktualniania wiedzy i umiejętności,  5) dodatków motywacyjnych dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkole oraz w centrum kształcenia praktycznego,  6) doradztwa zawodowego.

38 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 10. W zakresie szkolnictwa specjalistycznego:  1) wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej jako podstawy wsparcia dziecka z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (z 2001 r.).  2) wykorzystanie potencjału szkół i ośrodków specjalnych przez stworzenie zaplecza dla szkół realizujących edukację włączająca dla uczniów z niepełnosprawnościami.

39 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 10. W zakresie szkolnictwa specjalistycznego: 3) powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych, których zadaniem będzie:  a) wdrażanie diagnozy funkcjonalnej, diagnozowanie uczniów z nietypowymi, złożonymi dysfunkcjami,  b) określanie potrzeb w zakresie wsparcia uczniów,  c) porady dla rodziców,  d) prowadzenie konsultacji i wparcia dla terenowych poradni,  e) koordynowanie wsparcia dla uczniów, rodziców i szkół,  f) współpraca z punktami konsultacyjnymi funkcjonującymi przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych.

40 zmiany w systemie oświaty zapowiadane przez Ministra Edukacji Narodowej – Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa 10. W zakresie szkolnictwa specjalistycznego: 4) integracja społeczna przez:  a) preorientację zawodową na wcześniejszych etapach edukacyjnych, współpracę z trenerami pracy,  b) rozwijanie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym praktyczna nauka zawodu u rzemieślników i w zakładach pracy,  c) umożliwienie uczestniczenia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwalifikacyjnych kursach zawodowych przed ukończeniem 18 roku życia,  d) tworzenie zawodów pomocniczych,  e) dostosowanie egzaminów zawodowych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "Zmiany prawne na rok szkolny 2016/2017 LESZEK ZALEŚNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google