Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Podstawowe pojęcia Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Podstawowe pojęcia Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona danych osobowych

2

3 Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Podstawowe pojęcia Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Przydatne informacje „Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4 Temat: Kradzież tożsamości. 2015-11-19 Lekcja 1

5 Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. §

6 Organ ochrony danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa www.giodo.gov.pl

7 Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Regulacje wewnętrzne:  Polityka Bezpieczeństwa  Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w szkole ….

8 Podstawowe pojęcia Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

9 Podstawowe pojęcia DANE OSOBOWE dane tzw. „zwykłe” dane wrażliwe/sensytywne

10 dane zwykłe nazwiska i imiona imiona rodziców data urodzenia miejsce urodzenia adres zamieszkania lub pobytu numer ewidencyjny PESEL miejsce pracy wykształcenie zawód seria i numer dowodu osobistego numer telefonu NIP e-mail adres IP komputera numer rachunku bankowego

11 dane wrażliwe/sensytywne ujawniają pochodzenie rasowe pochodzenie etniczne poglądy polityczne przekonania religijne przekonania filozoficzne przynależność wyznaniową przynależność partyjną przynależność związkową stan zdrowia kod genetyczny nałogi życie seksualne mandaty karne orzeczenia o ukaraniu orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym Ważne!

12 Gdzie znajdują się w szkole dane osobowe? w zbiorach tradycyjnych  arkusze ocen  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie  księga uczniów, absolwentów, wypadków  rejestr wydanych legitymacji, kart rowerowych i motorowerowych  dzienniki  teczki wychowawców  dokumenty związane z rekrutacją  akta osobowe  wykazy (np. osób korzystających z dofinansowania obiadów)  podania o przyjęcie (do szkoły, świetlicy, na obiady itp.)  zbiory ewidencyjne  wszelkie zgody (np. na uczestnictwo w zajęciach z religii, programach ogólnopolskich czy ogólnoszkolnych typu „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” i innych

13 w dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych wrażliwych  dokumentacja dotycząca programów dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych (np. „Wyprawka Szkolna”)  programy socjalne (np. stypendia szkolne, stypendia specjalne, pomoc finansowa zapomogi, pożyczki wewnątrzzakładowe itp.); Gdzie znajdują się w szkole dane osobowe? w dokumentacji kadrowo-płacowej  deklaracje ZUS  ewidencje płacowe  informacje skarbowe  ewidencje statystyczne prowadzone przez dyrektora, pracowników działu kadr oraz księgowych

14 Gdzie znajdują się w szkole dane osobowe? w systemach informatycznych  plany organizacyjne  systemy ewidencji uczniów typu EdPlan, VULCAN  systemy informatyczne prowadzone przez jednostki nadzoru pedagogicznego (np. ewidencja związana z testami szóstoklasisty, egzaminami gimnazjalnymi, maturami, egzaminami zawodowymi itp.)  systemy informatyczne prowadzone przez organy prowadzące (np. ewidencja w celu ustalania dotacji),  System Informacji Oświatowej  inne, w zależności od lokalnych rozwiązań informatycznych listach motywacyjnych i podaniach o przyjęcie do pracy, w tym osób niepracujących w danej szkole

15 Zbiory osobowe uczniowiepracownicyklienci rekrutacja dziennik wycieczki pomoc pp-p …………… ………. kadry płace ZUS SIO …………… ………. najem sal faktury przelewy księgowość …………… ………. Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

16 Podstawowe pojęcia Zgoda osoby, której dane dotyczą to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

17 Podstawowe pojęcia Przetwarzanie danych w systemie informatycznym operacje wykonywane na danych osobowych przy użyciu współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. Przetwarzanie danych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

18 nauczyciel wychowawca pracownik sekretariatu

19 Podstawowe pojęcia Usuwanie danych zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Legalność Staranność Informacja Zabezpieczenia Dokumentacja Powierzenie przetwarzania danych Zgłoszenia zbiorów do GIODO

20 Dobre praktyki  zamykać na klucz pomieszczenia,  nie pozostawiać w pomieszczeniach osób nie mających uprawnień do danych,  nie dopuszczać osób nie mających uprawnień do treści danych,  dokumenty niszczyć w specjalistycznych niszczarkach,  dane przechowywać wyłącznie pod zamknięciem,  nośniki zewnętrzne oraz maile zabezpieczyć ochroną kryptograficzną,  tworzyć silne hasła (m.in. 8 znaków), zmieniać co 30 dni,  wykonywać kopie bezpieczeństwa, stosować zasilacze awaryjne,  prowadzić dokumentację przetwarzania danych, w tym czynności udostępnień, incydentów, serwisów oprogramowania.

21 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Polityka bezpieczeństwa dokument wewnętrzny regulujący i opisujący zasady przetwarzania danych osobowych w organizacji pozarządowej. Zawiera: 1.wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; 2.wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; 3.opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; 4.sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; 5.określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. …………………….

22 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym, obowiązującym i stosowanym w konkretnej organizacji. Ze względu na rodzaj i charakter informacji zawartych w tym dokumencie nie powinna być:  publikowana na stronie WWW organizacji,  udostępniana w jakiejkolwiek innej formie w Internecie – bo opisuje „ścieżkę dostępu” do organizacji i ujawnia jej techniczne i organizacyjne zabezpieczenia.

23 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Elementy Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznych: 1.procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności; 2.stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem; 3.procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu; 4.procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania; ………………………………………

24 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Elementy Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym: 5.sposób, miejsce i okres przechowywania: a)elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, b)kopii zapasowych; 5.sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego; 6.sposób realizacji wymogów informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia; 7.procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

25 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wprowadza poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym: a)podstawowy, b)podwyższony, c)wysoki.

26 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Administrator Danych (AD) – to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. AD prowadzi dokumentację. Do zadań AD należy zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – to osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony. ABI jest wyznaczany przez AD (chyba że AD sam wykonuje te czynności).

27 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym konieczne jest powołanie Administratora Systemu Informatycznego (ASI) – osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym.

28 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Obowiązek informacyjny Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji:  czy taki zbiór istnieje  kto jest administratorem danych  celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze  od kiedy przetwarza się w zbiorze dane  o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące  o sposobie udostępniania danych.

29 Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane pozyskane zostały z innego źródła. Konieczne jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o:  źródle danych;  prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;  prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy AD zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu AD.

30 Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Nie, gdyż dla tego rodzaju zbiorów ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z rejestracji. Świadomość pracowników szkoły i uczniów

31 Uczniowie  należy wskazywać uczniom zagrożenia związane z rozwojem internetowych portali społecznościowych  uczniowie, często nieświadomi niebezpieczeństw, udostępniają w internecie zbyt wiele informacji o sobie, stając się łatwym celem dla osób gotowych wykorzystać ich nadmierną ufność  uświadomienie uczniom, że niektóre zachowania – ich zdaniem dowcipne – stanowią zagrożenie dla innych osób, a nawet są sklasyfikowane jako przestępstwo (np. stalking – uporczywe, złośliwe nękanie, mogące wywołać poczucie zagrożenia – art. 190a Kodeksu karnego)  79% dzieci z Polski przyznało, że miało negatywne doświadczenia podczas korzystania z internetu  jedynie 39% rodziców kontroluje korzystanie przez dzieci z Internetu

32 Pytania….Odpowiedzi…. Uzasadnienie (źródło: giodo.gov.pl)

33 Czy prowadzony w postaci papierowej rejestr przychodzących i wychodzących pism jest zbiorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i czy podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych? Tak, gdyż jest to zbiór danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

34 Czy biblioteki prowadzone przez szkoły podlegają obowiązkowi zgłoszenia zbiorów do rejestracji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Jeżeli biblioteki prowadzone przez szkoły przetwarzają wyłącznie dane osób uczących się w nich, zatrudnionych w tych szkołach lub świadczących im usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, to zwolnione są one z obowiązku zgłoszenia do rejestracji przedmiotowego zbioru danych.

35 Czy dyrektor przedszkola ma obowiązek zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych rodziców przedszkolaków? Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia administratorów danych takich zbiorów z obowiązku ich rejestracji. Udostępnienie przez dyrektora adresów zamieszkania członków rady rodziców. Według GIODO, udostępnienie tych danych wnika w sferę życia prywatnego członków rady. Rada rodziców powinna określić zasady kontaktowania się z nią w regulaminie rady rodziców.

36 Czy wójt/burmistrz ma prawo żądać udostępnienia mu akt osobowych pracowników szkoły? W ocenie GIODO działanie to nie znajduje uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Żądanie podania szczegółowych danych osobowych rodziców na pierwszej stronie dzienniczka ucznia. GIODO uznał, że przepisy nie wskazują, jakie dane powinien zawierać dzienniczek ucznia, wobec czego żądanie podania szczegółowych danych osobowych rodziców nie jest zgodne z prawem.

37 Dopuszczalność publikowania na stronach internetowych np. wizerunku uczniów, ocen uzyskiwanych przez uczniów, osiągnięć sportowych. W ocenie GIODO, działanie takie wymaga spełnienia przez szkołę co najmniej jednej przesłanki dopuszczającej opublikowanie danych, tj. zgoda rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów, lub istnienie przepisu prawa dopuszczającego taką formę przetwarzania danych. W innym przypadku opublikowanie danych będzie niezgodne z prawem. ………………………………..

38 Udostępnianie danych osobowych absolwentów Wyrok NSA Warszawa, I OSK 667/09 z 18.11.2009 r. „Wizerunek umieszczony na zdjęciu klasowym wykonanym przed trzydziestoma laty wraz opatrzeniem go imieniem i nazwiskiem, a następnie zamieszczonym na stronie internetowej stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych” Szkoła, która chciałaby dokonać publikacji takiego zdjęcia z podpisami na swojej stronie internetowej musi uzyskać na to zgodę osób znajdujących się na zdjęciu.

39 Czy pozwalanie, by uczeń odniósł dziennik do pokoju nauczycielskiego, jest łamaniem prawa? Przekazywanie dziennika lekcyjnego osobie nieuprawnionej, czyli uczniowi, ale także rodzicowi czy sprzątaczce, jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Należy mieć świadomość, że w chwili obecnej uczeń może „zeskanować" telefonem komórkowym całość dziennika wraz ze wszystkimi uwagami, po czym natychmiast przekazać je dalej.

40 Zbieranie informacji o miejscu pracy i stanowisku zajmowanym przez rodzica. GIODO uznaje, że zbieranie informacji np. o miejscu pracy oraz stanowisku zajmowanym przez rodzica (w celu szybkiego kontaktu z rodzicami dziecka) nie wynika wprost z przepisów prawa. Nie ma zatem obowiązku podawania przez rodzica informacji o miejscu i stanowisku pracy, a przetwarzanie tych informacji jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi na to zgodę.

41 Instalowanie kamer wizyjnych w szkołach. W ocenie GIODO praktykę uznać należy za zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych, pozwalającą na szybszą reakcję w przypadku np. używania siły w kontaktach między uczniami; jako podstawę przetwarzania wskazuje się zapewnienie bezpieczeństwa publicznego Sprawdzanie w domu zeszytów z pracami uczniów. Sprawdzanie w domu zeszytów z pracami uczniów może spowodować ujawnienie danych osobowych uczniów.

42 Czy publikowanie na ogólnej dostępnej stronie internetowej szkoły takich danych jak imiona i nazwiska uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny jest zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych? Tak, publikowanie na ogólnie dostępnej stronie internetowej szkoły imion i nazwisk uczniów przydzielonych do grup zdających egzamin klasyfikacyjny może się odbywać wyłącznie pod warunkiem, że rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, których dotyczą dane, wyrażą na to pisemną zgodę.

43 Czy dyrektor szkoły może przetwarzać posiadane przez szkołę dane osobowe na potrzeby złożenia pozwu do sądu dla nieletnich? Tak, bowiem takie uprawnienie wynika z przepisów prawa, zwłaszcza z Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Czy szkoły mogą przetwarzać dane biometryczne – odciski palców? Nie ma przepisu, który zezwalałby szkołom na pozyskiwanie od uczniów i pracowników odcisków palców w celu zapewnienia kontroli osób wchodzących do budynku. Nie uzasadniają tego nawet względy bezpieczeństwa oraz wyrażenie zgody przez zainteresowane osoby.

44 W jakich sytuacjach szkoła może udostępnić dane osobowe ucznia takim instytucjom jak np. policja czy pomoc społeczna?  podstawą uprawniającą policję do przetwarzania danych osobowych są m.in. przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, określające sytuacje, w których policja może żądać pomocy od różnych instytucji oraz na czym ta pomoc ma polegać  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest mowa o udzielaniu na wniosek pracownika socjalnego informacji mających znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości świadczeń pomocy społecznej  nie należy przekazywać wszystkich danych ucznia, które są w posiadaniu szkoły, a tylko te, wynikające z konkretnych przepisów  nie udzielamy informacji telefonicznie!  zakres przekazywanych przez szkołę danych reguluje też np. ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisy dotyczące programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

45 Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Nie, gdyż dla tego rodzaju zbiorów ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z rejestracji. Sankcje karne nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

46 Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Sankcje karne §

47 Art. 50. Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sankcje karne §

48 Art. 52. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 53. Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. §

49 Art. 54. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sankcje karne §

50 Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Nie, gdyż dla tego rodzaju zbiorów ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje wyłączenie z rejestracji. Wyniki kontroli GIODO w szkołach

51  Kontrole przeprowadzono w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących.  Zakresem kontroli objęto przetwarzanie danych uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.  Najczęściej występowały nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych przy użyciu systemów informatycznych. Wyniki kontroli GIODO w szkołach

52  Nie opracowano dokumentacji przetwarzania danych.  Dokumentację zawierającą dane osobowe przechowywano w sposób umożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.  W kilku szkołach nie zostały opracowane pisemne procedury dotyczące przekazywania do archiwum oraz wypożyczania z archiwum dokumentacji zawierającej dane osobowe uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Wyniki kontroli GIODO w szkołach

53  W niektórych gimnazjach nie założono księgi arkuszy ocen.  Dokumentacja przebiegu nauczania uczniów szkoły zlikwidowanej nie była przekazana kuratorowi oświaty w ustawowym terminie.  Przechowywanie dokumentacji archiwalnej w innych pomieszczeniach niż archiwum zakładowe. Wyniki kontroli GIODO w szkołach

54  Przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły.  Gromadzenie w aktach osobowych pracowników większego zakresu danych niż wynikający z kodeksu pracy. Skontrolowane szkoły realizują obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych na poziomie niezadawalającym. Wyniki kontroli GIODO w szkołach

55 Ochrona danych osobowych §

56


Pobierz ppt "Ochrona danych osobowych. Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych Podstawowe pojęcia Praktyczne aspekty wdrażania przepisów o ochronie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google