Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja 13 na 25 czerwca 2016 r.. JEZUS BARABASZ Przywódca polityczny Chciał uwolnić ludzi od Rzymu Obiecywał ziemską chwałę JEZUS CHRYSTUS Przywódca duchowyUwolnił.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja 13 na 25 czerwca 2016 r.. JEZUS BARABASZ Przywódca polityczny Chciał uwolnić ludzi od Rzymu Obiecywał ziemską chwałę JEZUS CHRYSTUS Przywódca duchowyUwolnił."— Zapis prezentacji:

1 Lekcja 13 na 25 czerwca 2016 r.

2 JEZUS BARABASZ Przywódca polityczny Chciał uwolnić ludzi od Rzymu Obiecywał ziemską chwałę JEZUS CHRYSTUS Przywódca duchowyUwolnił ludzi od grzechuOferuje wieczną chwałę Jezus niósł krzyż, który został przygotowany dla Barabasza. Barabasz reprezentował świat, za którego przestępstwa umarł Jezus. To jest wybór, którego musimy dokonać: Jezus czy świat?

3

4 „I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych” (Mateusz 27:51-52) W momencie śmierci Jezusa miały miejsce dwa znaczące wydarzenia: 1.Rozdarła się zasłona miejsca najświętszego.  Wydarzenie, które zapowiedziała służba świątynna, wypełniło się. Krew ofiarowywanych zwierząt nie jest już dłużej potrzebna, ponieważ została przelana krew Baranka Bożego. 2.Groby zostały otwarte i niektórzy ludzie zostali wzbudzeni z martwych (po zmartwychwstaniu Jezusa [w. 53]).  Ludzie ci byli świadectwem władzy Jezusa nad grzechem i śmiercią. My także zostaniemy wzbudzeni, podobnie jak oni; zostaniemy uwolnieni od grzechu i obdarzeni nieśmiertelnością.

5 „Gdy Chrystus zmartwychwsta ł, wyzwoli ł z grobu wielu umar ł ych. Trz ę sienie ziemi towarzysz ą ce Jego ś mierci otworzy ł o ich groby i gdy On zmartwychwsta ł, oni równie ż poszli za nim. Byli to ci, którzy pracowali w imieniu Boga i którzy ż ycie oddali, ś wiadcz ą c o prawdzie. Teraz mieli wyda ć ś wiadectwo o Jego zmartwychwstaniu. Podczas swej dzia ł alno ś ci na ziemi Chrystus wskrzesza ł zmar ł ych. Wskrzesi ł syna wdowy z Nain, córk ę przywódcy ż ydowskiego oraz Ł azarza, lecz wskrzeszeni nie uzyskali w ten sposób nie ś miertelno ś ci. Po przywróceniu do ż ycia nadal podlegali prawu ś mierci, lecz ci, którzy zmartwychwstali wraz z Jezusem, uzyskali ż ywot wieczny. Wst ą pili z nim do nieba, poniewa ż dane im by ł o skorzysta ć z efektów zwyci ę stwa nad ś mierci ą i grobem. Ci – rzek ł Chrystus – nie s ą ju ż wi ęź niami szatana, gdy ż odkupi ł em ich i wyprowadzi ł em z grobów jako pierwsze owoce Mej w ł adzy, aby byli tam, gdzie Ja jestem i nigdy ju ż wi ę cej nie zaznali smutku ani ś mierci”. E.G.W., Życie Jezusa, rozdz. 81, s. 564

6 „A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. (…) A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli (…)” (1 Koryntian 15:17.20).

7 „ Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ” (Mateusz 28:18-19) Jezus wysłał Swoich uczniów na misję przed wniebowstąpieniem. Ta misja jest dana z autorytetem Ojca, „Dana mi jest wszelka moc... Idźcie tedy”. Ewangelia musi być głoszona ludzkim głosem, ale możemy to czynić jedynie przez autorytet Boży. Musimy zaprosić wszystkie narody do zaakceptowania suwerenności (zwierzchnictwa) Króla królów i Pana panów. Ta misja nie była dana jedynie ponad 500 uczniom, którzy spotkali się z Jezusem w tym momencie (1 Koryntian 15:6); my też jesteśmy wezwani, by ją wypełnić.

8 „Pan Bóg jest związany wieczną przysięgą, by dostarczyć mocy i łaski każdemu, kto jest uświęcony przez posłuszeństwo prawdzie. Jezus Chrystus, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, jednoczy się w sympatii z tymi, którzy są jego narzędziami – z gorliwymi duszami, które dzień po dniu mają udział w żywym chlebie „który zstępuje z nieba” (Jan 6:33). Kościół na ziemi, połączony z kościołem w niebie, może dokonać wszystkiego”. E.G.W.,That I may know Him (Abym mógł Go poznać), 4 grudnia


Pobierz ppt "Lekcja 13 na 25 czerwca 2016 r.. JEZUS BARABASZ Przywódca polityczny Chciał uwolnić ludzi od Rzymu Obiecywał ziemską chwałę JEZUS CHRYSTUS Przywódca duchowyUwolnił."

Podobne prezentacje


Reklamy Google