Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie przygotowawcze - zakończenie dr Dagmara Gruszecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie przygotowawcze - zakończenie dr Dagmara Gruszecka."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie przygotowawcze - zakończenie dr Dagmara Gruszecka

2 Postępowanie przygotowawcze – sposoby zakończenia SPOSOBY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: 1)umorzenie postępowania 2)skierowanie sprawy do sądu Od zakończenia postępowania przygotowawczego należy odróżnić jego zamknięcie, które jest tylko czynnością techniczną. Czynności związane z zamknięciem śledztwa, określane w praktyce, jako tzw. czynności końcowe, wykonywane są wówczas, jeżeli przewidywana jest potrzeba wydania postanowienia o zamknięciu śledztwa.

3 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie UMORZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: 1. zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej z art. 17 KPK 2. ustalenie, że osoba, której przedstawiono zarzuty nie jest sprawcą czynu zabronionego (322 k.p.k.) 3. niewykrycie sprawcy czynu zabronionego (322 k.p.k.) 4.stwierdzenie braku interesu społecznego w ściganiu przestępstwa prywatnoskargowego (60 k.p.k.) 5. oczywista niecelowość orzeczenia kary przy umorzeniu absorpcyjnym 6. złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o umorzenie, przy spełnieniu przesłanek tzw. umorzenia restytucyjnego z art. 59a k.k.

4 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie UMORZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: Art. 322 § 1 Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, a nie zachodzą warunki określone w art. 324, umarza się śledztwo bez konieczności uprzedniego zaznajomienia z materiałami postępowania i jego zamknięcia. Postanowienie o umorzeniu śledztwa powinno zawierać:  dane wymienione w art. 94,  dokładne określenie czynu i jego kwalifikacji prawnej  wskazanie przyczyn umorzenia.  Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo przesłuchaniu osoby w charakterze podejrzanego, postanowienie o umorzeniu powinno zawierać także imię i nazwisko podejrzanego oraz w razie potrzeby inne dane o jego osobie.

5 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Art. 322.  Umorzenie śledztwa następuje w sytuacji, kiedy postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, nie ma podstaw do wniesienia wniosku o umorzenie postępowania i zastosowania środków zabezpieczających (art. 324) oraz, gdy nie ma podstaw do wniesienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336).  Postępowanie przygotowawcze może być umorzone w całości lub w części i  dotyczyć : I.osób, II.zarzuconych czynów lub III.zdarzeń objętych postępowaniem

6 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Przyczyny umorzenia dzieli się na faktyczne i prawne. Przyczynami faktycznymi są przyczyny wymienione w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz wynikające z art. 322 k.p.k. (Zgodnie § 105a RegProkR, umarzając śledztwo lub dochodzenie na podstawie art. 322 § 1 KPK, jako przyczynę umorzenia można dodatkowo wskazać niewykrycie sprawcy przestępstwa oraz okoliczność, że podejrzany nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa oraz brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu albo w objęciu ściganiem z urzędu Do przyczyn prawnych zalicza się pozostałe przyczyny wymienione w art. 17 § 1 k.p.k.. Odróżnić od nich należy podstawę prawną umorzenia. Stanowią ją przepisy art. 11 § 1, art. 17 § 1, art. 322 § 1, art. 578, art. 596 k.p.k. i inne jak np. przepisy ustaw amnestii  Zbieg podstaw umorzenia

7 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie umarza się postępowanie przygotowawcze, gdy wyjdzie na jaw choćby jedna negatywna przesłanka procesu !!! Taka przesłanka oznacza bowiem automatycznie brak podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia. Umarza się postępowanie zawsze tak samo, przy wszystkich negatywnych przesłankach, bez względu na to czy jest to przesłanka materialna czy formalna, bezwzględna czy względna. Konieczność podania podstawy umorzenia odnosi się także do dwóch powodów umorzenia podyktowanych oportunizmem procesowym, a mianowicie umorzenia "absorpcyjnego" i umorzenia postępowania przeciwko świadkowi koronnemu.

8 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Art.. 60 k.p.k. CZYNY PRYWATNOSKARGOWE „brak interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu" w przypadku wszczęcia przez prokuratora postępowania przygotowawczego o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego z uwagi na to, że wymagał tego interes społeczny, zaś dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego nie potwierdzają oceny, o której mowa w art. 60 § 1 k.p.k, prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu. Jeżeli natomiast w toku postępowania przygotowawczego wszczętego o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego okaże się, że czyn będący przedmiotem postępowania jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, a interes społeczny nie wymaga objęcia oskarżenia, prokurator wydając postanowienie o umorzeniu postępowania, jako przyczynę umorzenia powinien wymienić w sentencji postanowienia, iż następuje ono z uwagi na "brak interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu"

9 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie  Umorzenie postępowania nie wymaga postanowienia o zamknięciu śledztwa, a tym samym nie przeprowadza się czynności końcowego zaznajamiania się z materiałami postępowania (art. 322 in fine).  Postanowienie o umorzeniu nie musi zatem być poprzedzone zaznajomieniem podejrzanego z materiałami postępowania i jego zamknięciem. Jeżeli jednak nastąpiło formalne zamknięcie śledztwa, to należy je umorzyć w ciągu 14 dni od tego momentu (art. 331 § 1).  Termin 7 dni obowiązujący w sprawie, w której podejrzany jest aresztowany (art. 331 § 3) nie ma tu żadnego znaczenia, bo w pierwszej chwili, w której okaże się, że nie ma podstaw do sporządzenia aktu oskarżenia, należy uchylić tymczasowe aresztowanie Ponadto….

10 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie  Postanowienie o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator lub Policja, z tym że postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez Policję zatwierdza prokurator (art. 305 § 3 zd. 2).  Policja przesyła postanowienie z aktami sprawy prokuratorowi celem zatwierdzenia (art. 305 § 3, 325e § 2 i 331 § 1). Dopiero zatwierdzenie powoduje skuteczność umorzenia.  Prokurator nie zatwierdza natomiast umorzeń dokonanych przez inne organy prowadzące dochodzenie  W przypadku prowadzenia przez Policję śledztwa powierzonego prokurator może zastrzec wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa do swojego wykonania (art. 311 § 6). Ponadto….

11 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie  Postanowienie musi zawierać uzasadnienie (art. 94 § 1 pkt 5).  Jeżeli postanowienie zostało wydane w fazie in rem: powinno zawierać, oprócz danych wymienionych w art. 94, dokładne określenie czynu i jego kwalifikacji prawnej oraz wskazanie przyczyn umorzenia.  Natomiast w sytuacji, kiedy postanowienie o umorzeniu nastąpiło w fazie in personam: postanowienie oprócz wymogów wskazanych w § 2 musi zawierać także imię i nazwisko podejrzanego oraz w razie potrzeby inne dane o jego osobie Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie w trybie art. 306 § 1 k.p.k.!!!

12 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie  O umorzeniu śledztwa (dochodzenia) zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.  stronom doręcza się odpis wydanego postanowienia wraz z pouczeniem.  instancją odwoławczą jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy (art. 465 § 2 k.p.k.)  WYJĄTEK gdy umorzenie nastąpiło ze względu na 60 k.p.k. (prywatnoskargowe) – wówczas zażalenie do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie o umorzeniu postępowania.  325e§ 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, o umorzeniu postępowania w sprawie oraz o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.  postanowienia o umorzeniu dochodzenia prowadzonego przeciwko osobie wymaga zatwierdzenia przez prokuratora !!!

13 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Dochodzenie Art. 325e. § 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają uzasadnienia.  post. o umorzeniu co do zasady nie wymaga uzasadnienia  WYJĄTEK – art. 325e § 1a - ustawodawca zdecydował o przyznaniu uprzywilejowanej pozycji prawnej inspektorowi pracy, wprowadzając obowiązek sporządzenia na jego wniosek uzasadnienia wskazanych wyżej postanowień w przypadku, gdy złożył on w sprawie zawiadomienie o przestępstwie.

14 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Dochodzenie  Odmiennie też niż w śledztwie postanowienia z art. 325e mogą być zamieszczone we wspólnym protokole, jaki sporządza się z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.  Możliwość sporządzania zbiorczego protokołu uznana została za jedną z najbardziej charakterystycznych uproszczeń procedury, jakimi odróżnia się dochodzenie od śledztwa!!!

15 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie Art. 45a. Sąd może orzec przepadek, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania lub stwierdzenia, że sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, o której mowa w art. 31 § 1, albo jeżeli zachodzi okolicznośćwyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego. Dowody rzeczowe Art. 323 § 1.W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych stosownie do przepisów art. 230-233. § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich roszczenie. § 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.

16 Postępowanie przygotowawcze – zawieszenie śledztwa decyzję o zawieszeniu śledztwa może wydać Policja. Postanowienie takie wymaga wówczas zatwierdzenia przez prokuratora. Co do zasady jednak postanowienie o zwieszeniu śledztwa powinien wydać prokurator prowadzący śledztwo, natomiast wydawanie takiego postanowienia przez Policję, powinno być ograniczone do wypadków, w których prokurator jedynie nadzoruje śledztwo.

17 Postępowanie przygotowawcze – umorzenie UMORZENIE Rejestrowe: Art. 325f § 1. Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których mowa w art. 308 § 1, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. § 2. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Policja, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi czynności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów. § 3. Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwalające na wykrycie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu na nowo dochodzenia. Przepis art. 305 § 4 stosuje się odpowiednio; przepisów art. 305 § 3 zdanie pierwsze oraz art. 327 § 1 nie stosuje się.

18 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu skierowania w sprawie aktu oskarżenia (art. 331 k.p.k.), ewentualnie z wnioskiem z art. 335 § 2 k.p.k. skierowanie wniosku o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary lub śr. karnych (art. 335 § 1 k.p.k.) wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.), wystąpienia z wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 § 1 k.p.k.) (UWAGA - kontrola formalna i merytoryczna) przy post. przed sądem I instancji – postępowanie przejściowe

19 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Faktyczne wniesienie aktu oskarżenia: w ciągu 14 dni od daty: zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu (art. 331 § 1 k.p.k) - jeżeli podejrzany jest tymczasowo aresztowany, termin ten wynosi 7 dni! Oba terminy są instrukcyjne!!!

20 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniesienie aktu oskarżenia:  obowiązek zawiadomienia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego  także zawiadomienie osoby lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie: - o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu - o treści przepisów art. 335, 338a i 387 k.p.k. (konsensualne zakończenie procesu)

21 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniesienie aktu oskarżenia:  W zawiadomieniu pokrzywdzonego należy ponadto 1.pouczyć go o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych (nie tylko o możliwości wniesienia powództwa adhezyjnego, ale też złożenia wniosku na podstawie art. 46 k.k.), 2.w razie potrzeby także o prawie zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego (art. 334 § 2 k.p.k.).

22 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA Podstawa do wniesienia aktu oskarżenia  musi zachodzić co najmniej duże prawdopodobieństwo, że dana osoba popełniła przestępstwo  Nie mogą więc zachodzić przesłanki określone w art. 324 k.p.k (art. 322 § 1 k.p.k.)  oraz przemawiające za skierowaniem do sądu zamiast aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.), a także uzasadniające umorzenie postępowania z przyczyn oportunistycznych (art. 11 § 1 k.p.k), względnie przemawiające za odstąpieniem od ścigania z urzędu czynu prywatnoskargowego.

23 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA  w śledztwie – prokurator  w dochodzeniu – organ prowadzący postępowanie  inne poza Policją organy prowadzące dochodzenie  subsydiarny akt oskarżenia  prywatny akt oskarżenia

24 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – wymogi formalne Akt oskarżenia musi być sporządzony w formie pisemnej, szczegółowo określonej przez kodeks (art. 332 i 333 k.p.k.) Dodatkowo musi odpowiadać warunkom ogólnym, jakie powinno spełnić pismo procesowe (art. 119 k.p.k). Akt oskarżenia powinien więc zawierać: 1.oznaczenie oskarżyciela i jego adres, 2.oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, i sprawy, jakiej dotyczy (np. akt oskarżenia przeciwko X. Y. w sprawie o przestępstwo z art… k.k.), 3.dane osobowe oskarżonego,

25 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – wymogi formalne 4.konkluzję, czyli dokładne określenie zarzuconego oskarżonemu czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, 5.kwalifikację prawną czynu, czyli wskazanie przepisów ustawy karnej, pod którą zarzucany czyn podpada, 6. wskazanie, że czyn popełniony został w warunkach recydywy (art. 64 k.k albo art. 37 § l pkt 4 kks.), 7.wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania, 8. informację o złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego.

26 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – wykaz dowodów „obowiązek ten ma szczególne znaczenie w świetle zwiększenia kontradyktoryjności postępowania” Art. 333 Akt oskarżenia powinien także zawierać usystematyzowany wykaz dowodów, o których przeprowadzenie podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów W szczególności zawierać odrębne listy: 1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel, 3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

27 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – wykaz dowodów  obowiązek wskazanie tezy dowodowej !  Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków: 1.przebywających za granicą 2.lub mających stwierdzić okoliczności, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, a okoliczności te nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie dotyczy to osób wymienionych w art. 182.

28 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – dokumenty dołączane do AO 1. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1 pkt 1. 2. Do aktu oskarżenia można dołączyć jego uzasadnienie 3. dołącza się informację, o której mowa w art. 213 § 1a k.p.k. 4. dołącza się po jednym odpisie dla każdego oskarżonego 5. Można dołączyć wniosek o skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 § 2 k.p.k.

29 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd AKT OSKARŻENIA – przekazanie materiałów z postępowania przygotowawczego Z aktem oskarżenia przekazuje się sądowi jedynie materiały postępowania przygotowawczego związane z kwestią odpowiedzialności osób wskazanych w tym akcie za czyny w nim zarzucane, obejmujące: 1) postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób wydane w toku postępowania, 2) protokoły z czynności wymagane przez ustawę, załączniki do tych protokołów oraz adnotacje, o których mowa w art. 321 § 2 zdanie trzecie, 3) opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane lub złożone do akt sprawy.

30 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA Art. 330. § 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące. § 2. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 - o czym należy go pouczyć. § 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego.

31 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania  Zgodnie z art. 336 § 1, jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, art. 66 k.k.  prokurator może ZAMIAST AKTU OSKARŻENIA  sporządzić i skierować do sądu WNIOSEK O TAKIE UMORZENIE.  Forma wniosku w dużej mierze przypomina akt oskarżenia, ale mniejsze wymagania formalne pod adresem wniosku.  uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem (art. 336 § 2).

32 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Przesłanki - Art. 66 § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

33 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania  Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że : 1.nie ma podstaw warunkowego umorzenia 2.albo oskarżony sprzeciwi się warunkowemu umorzeniu PROKURATOR NIE BĘDZIE MUSIAŁ WNOSIĆ AKTU OSKARŻENIA; WNIOSEK O WARUNKOWE UMORZENIE BĘDZIE PEŁNIŁ FUNKCJĘ AKTU OSKARŻENIA (art. 341 § 2 k.p.k).  Wówczas w terminie 7 dni prokurator będzie zobowiązany dołączyć listy osób i wykazy, o których j mowa wart. 333 § 1- 3 k.p.k.

34 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania  Prokurator może wskazać we wniosku: 1. proponowany okres próby, 2.Proponowane obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego, 3.stosownie do okoliczności ­ wnioski co do dozoru (art. 336 § 3).

35 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy przed sąd Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Z wnioskiem przesyła się sądowi :  akta postępowania przygotowawczego wraz z załącznikami  po jednym odpisie wniosku każdego oskarżonego (art. 336 § 4),  także do wiadomości sądu listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów. Prokurator powinien zawiadomić o przesłaniu wniosku do sądu: 1.oskarżonego, 2.ujawnionego pokrzywdzonego 3.osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

36 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego Art. 324. § 1. Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do zastosowania środków zabezpieczających,  prokurator po zamknięciu śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających. Przepis art. 321 stosuje się odpowiednio. Informuje się pokrzywdzonego o przesłaniu do sądu!

37 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu  Podstawami materialnoprawnymi zastosowania tej instytucji jest ustalenie, że podejrzany w chwili popełnienia czynu był w stanie niepoczytalności (art. 31 k.k.) i istnienie podstaw do zastosowania środków zabezpieczających.  Tylko prokurator, bez względu na to, w jakiej formie było prowadzone postępowanie przygotowawcze i niezależnie od tego, jaki organ prowadził to postępowanie.  „Sąd przed wydaniem orzeczenia w kwestii niepoczytalności i zastosowania środków zabezpieczających ma obowiązek wysłuchania lekarzy psychiatrów oraz psychologa, a nieograniczenia się tylko do pisemnych opinii ww. lekarzy” (post. SA w Katowicach z 25.5.2007 r., II AKZ 249/07, KZS 2007, Nr 11, poz. 61). § 2. Jeżeli sąd nie znajduje podstaw do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1, przekazuje sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia.  § 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

38 Postępowanie przygotowawcze – skierowanie sprawy do sądu wniosek o zastosowanie tytułem środka zabezpieczającego przepadku Art. 323 § 3. § 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw określonych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku. Z takim wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.

39 ... jakieś pytania?


Pobierz ppt "Postępowanie przygotowawcze - zakończenie dr Dagmara Gruszecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google