Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność konsultantów wojewódzkich zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia oświadczenia składane przez konsultantów kontrola podmiotów leczniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność konsultantów wojewódzkich zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia oświadczenia składane przez konsultantów kontrola podmiotów leczniczych."— Zapis prezentacji:

1 Działalność konsultantów wojewódzkich zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia oświadczenia składane przez konsultantów kontrola podmiotów leczniczych Magdalena Kałamarz Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Zespół do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia

2 Zmiana ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ wprowadzono obowiązek składania oświadczeń dotyczących „działalności i zawieranych umów” oraz uzyskanych korzyści powyżej 380 zł (art. 8c i 8d ustawy) obowiązek wyłączenia się od wykonania czynności, które mają wpływ na podmioty wymienione w złożonych oświadczeniach (art. 8a ustawy) o wyłączeniu się konsultant niezwłocznie informuje Wojewodę

3 Zmiana ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia c.d. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ W przypadku gdy konsultant krajowy nie może wykonywać swoich obowiązków, do wykonania zadania niecierpiącego zwłoki, minister zdrowia wyznacza konsultanta krajowego w dziedzinie pokrewnej, a gdyby takiego nie było, wyznacza właściwego konsultanta wojewódzkiego (informując o tym fakcie właściwego wojewodę) – art. 8b pkt. 1

4 W przypadku gdy konsultant wojewódzki nie może wykonywać swoich obowiązków, do wykonania zadania niecierpiącego zwłoki, wojewoda może wyznaczyć konsultanta w dziedzinie pokrewnej, a gdyby takiego nie było, zwraca się do konsultanta działającego na terenie innego województwa (za zgodą właściwego wojewody) – art. 8b pkt. 2 Do Państwa może zwrócić się wojewoda innego województwa o wykonanie takiego zadania Zmiana ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia c.d. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Konsultant krajowy może polecić konsultantowi wojewódzkiemu w swojej dziedzinie wykonanie zadania mieszczącego się w zakresie zadań konsultanta wojewódzkiego, określając termin jego wykonania. Konsultant krajowy informuje o tym fakcie ministra zdrowia oraz właściwego wojewodę (art. 14 pkt. 1 i 1a)

6 Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dwa rodzaje oświadczeń: o „działalności i zawieranych umów”, prowadzonych badaniach naukowych i klinicznych, zadaniach opiniodawczych i doradczych (załącznik nr 1 do rozporządzenia) o uzyskanych korzyściach powyżej 380 zł (załącznik nr 2 do rozporządzenia)

7 Konsultant ma obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia: - nr 1 w przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim oświadczeniu - nr 2 w przypadku otrzymania korzyści powyżej 380 zł w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany lub dnia otrzymania korzyści Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Za dzień złożenia oświadczenia uznaje się: - dzień dostarczenia dokumentu osobiście - data nadania przesyłki Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 W przypadku kiedy konsultant nie złożył w terminie ww. oświadczeń albo oświadczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym Wojewoda ma ustawowy obowiązek odwołania konsultanta przed upływem kadencji (art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy) Oświadczenia konsultantów w ochronie zdrowia ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Podstawa prawna: art. 8c i 8 d ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 126) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1207) Wzory oświadczeń dostępne na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/konsultanci_wojewodzcy.html w zakładce „Dokumenty do pobrania”

11 Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych wyróżnia się dwa rodzaje kontroli:  Kontrola wynikająca z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 126)  Kontrola zlecona wynikająca z art. 111 ust. 5 pkt. 1, art. 118 oraz art. 119 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Kontrola zlecona przez np. Wojewodę, Ministra Zdrowia na podstawie wydanego upoważnienia przez dany organ. RODZAJE KONTROLI ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI NA PODSTAWIE USTAWY O KONSULTANTACH W OCHRONIE ZDROWIA

13 Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ HARMONOGRAMU KONTROLI 1.Wybór podmiotów leczniczych (np. z rejestru podmiotów leczniczych) celem stworzenia HARMONOGRAMU KONTROLI oraz przeprowadzenia w wybranych podmiotach kontroli (harmonogram należy przesłać do 31 grudnia bieżącego roku na rok następny) 2.Powiadomienie osoby zarządzającej podmiotem leczniczym (kierownik zakładu/dyrektor/prezes) o zamiarze przeprowadzenia kontroli na minimum 7 dni przed zaplanowaną kontrolą - pisemne - elektroniczne Ordynatorzy nie są osobami zarządzającymi podmiotem leczniczym

14 3.Zgłoszenie się do osoby zarządzającej podmiotem leczniczym 4.Wpis do książki kontroli! 5.Kontrola powinna być przeprowadzona w obecności osoby zarządzającej podmiotem kontrolowanym lub osoby upoważnionej pisemnie Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia c.d. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 6.Po zakończeniu kontroli należy sporządzić protokół (niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni od przeprowadzenia kontroli) Uwaga! nowy wzór protokołu – dostępny na stronie 7.Protokół podpisuje osoba zarządzająca podmiotem kontrolowanym lub osoba przez niego upoważniona do podpisania protokołu 8.Podpisany egzemplarz protokołu należy przekazać niezwłocznie do Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej ŚUW UWAGA! Protokoły należy przekazywać do Wydziału po przeprowadzonej kontroli, a nie z raportem rocznym Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia c.d. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli istotnych nieprawidłowości bądź uchybień konsultant wojewódzki powinien:  powiadomić odpowiedni organ o stwierdzonych nieprawidłowościach (np. NFZ, Sanepid itp.),  zaplanować i przeprowadzić kontrolę sprawdzającą (cel: kontrola realizacji zaleceń zawartych w protokole kontroli) Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia c.d. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej  prowadzi rejestr przeprowadzanych kontroli,  otrzymuje informację o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych. Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Protokół z kontroli Kontrola na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia Protokół z kontroli ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 Kontrola w latach 2013-2016 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Konsultant nie powinien przeprowadzać kontroli w podmiotach, w których jest zatrudniony 2.Brak paraf na wszystkich stronach protokołu 3.Brak pełnej nazwy i adresu podmiotu leczniczego (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) 4.Brak wpisu do książki kontroli 5.Niezwłoczne przekazywanie protokołów do Urzędu

19 6.Brak wydanych zaleceń pokontrolnych pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w treści protokołu 7.Niewypełnianie części protokołu umożliwiających ocenę działalności podmiotu (np.personel, wyposażenie) 8.Rozróżnienie upoważnień: - uczestnictwa w kontroli - do udzielania informacji i wyjaśnień - podpisania protokołu Kontrola w latach 2013-2016 c.d. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz /konsultanci_wojewodzcy.html w zakładce „Dokumenty do pobrania”

21 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Zespół do Spraw Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 20 77 538, 20 77 536 fax. 32 20 77 924 e-mail: nz-konsultant@katowice.uw.gov.pl nz-konsultant@katowice.uw.gov.pl Dominika Świątek Magdalena Kałamarz

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działalność konsultantów wojewódzkich zmiany w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia oświadczenia składane przez konsultantów kontrola podmiotów leczniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google