Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc publiczna w projektach – podsumowanie z dnia pierwszego WST PL-SK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc publiczna w projektach – podsumowanie z dnia pierwszego WST PL-SK."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomoc publiczna w projektach – podsumowanie z dnia pierwszego WST PL-SK

3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz 365).

4

5

6 Umowa o dofinansowanie projektu z pomocą publiczną – najistotniejsze dodatkowe postanowienia § 1 definicje pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej, programie pomocy, kosztów kwalifikowalnych, Koszty kwalifikowalne – należy przez to rozumieć koszty uznane za kwalifikowalne zgodnie z: Rozporządzeniem Wykonawczym, krajowymi przepisami, Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności, zasadami określonymi w Podręczniku Programu oraz programie pomocowym - w przypadku projektów objętych pomocą publiczną;

7 wkład własny wkład finansowy partnera musi wynosić co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych i pochodzić ze środków własnych albo finansowania zewnętrznego, bez działu środków publicznych niedopuszczalne: źródło wkładu własnego uznaje się np. wsparcie pochodzące z programów pomocowych, a także wszelkie inne formy pomocy udzielane przez państwo promesa z Ministerstw, dotacje z funduszy celowych, kredyt preferencyjny etc. dopuszczalne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych; dochody z majątku gminy; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gmin, kredyt komercyjny.

8 Załącznik nr 7 - Podział środków dofinansowania pomiędzy partnerów projektu;

9 obowiązek przechowania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy - 10 lat od daty wypłacenia ostatniej refundacji z EFRR PW w imieniu własnym oraz pozostałych partnerów ma obowiązek przesyłania do IZ oświadczenia o wykorzystaniu projektu zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, - za pośrednictwem właściwego kontrolera krajowego, - co roku przez okres 10 lat licząc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Obowiązki dodatkowe

10 Pomoc publiczna vs wprowadzanie zmian zmiany w budżetach partnerów objętych pomocą de minimis lub regionalna pomocą inwestycyjną musza być zgodne z warunkami określonymi w programie pomocowym i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości udzielonej pomocy Wprowadzane zmiany muszą być zgodne z : programem pomocowym tj. rozporządzeniem z dnia 8.3.2013 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów EWT 2007-2013 (np. termin udzielania pomocy publicznej, definicja nowej inwestycji, efekt zachęty…).

11 11 Nowy zwór załącznika (tabeli) nr 1 zawiera informacje o udzielonej pomocy publicznej Rzędy 9a, 9b – należy wykazać odpowiednio wydatki kwalifikowalne objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną oraz wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis Rzędy 14a, 14b – należy podać odpowiednio poziom dofinansowania z EFRR dla wydatków objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną oraz poziom dofinansowania z EFRR dla wydatków objętych pomoca de minimis Rzędy 15a, 15b – należy odpowiednio obliczyć wartość EFRR dla wydatków objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną oraz EFRR dla wydatków objętych pomocą de minimis Nowy wzór raportów

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pomoc publiczna w projektach – podsumowanie z dnia pierwszego WST PL-SK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google