Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne etapy procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych Uzyskanie kompetencji merytorycznych wynikających realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne etapy procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych Uzyskanie kompetencji merytorycznych wynikających realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Główne etapy procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych Uzyskanie kompetencji merytorycznych wynikających realizacji programu Studium Doktoranckiego Przygotowywanie raportów z realizacji zadań związanych z programem badań zmierzających do przygotowania pracy doktorskiej oraz ich prezentacja w ciągu każdego roku (sesja sprawozdawcza, seminaria w katedrach) Otwarcie przewodu (nie później niż do końca 6 semestru SD): koncepcja pracy propozycja promotora (współpromotora, drugiego promotora) propozycja egzaminów doktorskich opublikowanie przynajmniej jednej pracy naukowej w czasopiśmie naukowym

2 Procedury dotyczące rozpatrywania wniosków przez Radę Wydziału Chemicznego PG związanych z przewodami doktorskimi (I etap) Kompletne materiały dotyczące otwarcia przewodów doktorskich należy dostarczyć do Dziekanatu nie później niż do godziny 13.00 w piątek poprzedzający termin posiedzenia RW. Wnioskodawcy (doktoranci) i ich opiekunowie naukowi są odpowiedzialni za merytoryczną i formalną zawartość dokumentacji. przypadku braku kompletu dokumentów - wniosek nie zostanie przyjęty. W przypadku konieczności wymiany / podmiany dokumentów oraz braku odzewu na prośbę o ich dostarczenie wniosek będzie automatycznie kwalifikowany na kolejne posiedzenie RW.

3 Procedury dotyczące rozpatrywania wniosków przez Radę Wydziału Chemicznego PG związanych z przewodami doktorskimi (II etap) Kompletne materiały dotyczące II etapu przewodów doktorskich należy dostarczyć do Dziekanatu nie później niż do godziny 13.00 w środę poprzedzająca termin posiedzenia RW. Wnioskodawcy (doktoranci) i ich opiekunowie naukowi są odpowiedzialni za merytoryczną i formalną zawartość dokumentacji. W przypadku braku kompletu dokumentów - wniosek nie zostanie przyjęty. W przypadku konieczności wymiany / podmiany dokumentów oraz braku odzewu na prośbę o ich dostarczenie wniosek będzie automatycznie kwalifikowany na kolejne posiedzenie RW. Pracę doktorską należy dostarczyć wraz z kompletną dokumentacją w czterech egzemplarzach gotowych do przekazania recenzentom. Prace doktorskie, które zostały złożone i zakwalifikowane na posiedzenie RW nie podlegają wymianie przed wysłaniem. Prace doktorskie wysyłane są niezwłocznie tuz po posiedzeniu RW. W przypadku nietypowego terminu posiedzenia RW kompletna dokumentacja musi być złożona siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Ilość spraw naukowych rozpatrywanych na każdym posiedzeniu RW może być mniejsza niż liczba złożonych wniosków ze względu na ograniczenia co do czasu trwania posiedzenia.

4 Typowe nieporozumienia w procedurze związanej z uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych Egzaminy doktorskie odbywają się z mocy prawa przed komisją egzaminacyjną, w której musi znajdować co najmniej trzech (egzamin z dyscypliny podstawowej) bądź co najmniej jeden (egzamin z dyscypliny dodatkowej i z języka obcego nowożytnego) ekspert z odpowiednich dyscyplin nauki Każdy z członków komisji egzaminacyjnej powinien być aktywny w trakcie egzaminu (zadać co najmniej jedno merytoryczne pytanie) Zagadnienia egzaminacyjne dyskutowane podczas egzaminów doktorskich powinny wykazać zdolność kandydata do posługiwanie się wiedzą w danej dyscyplinie i nie mogą odwoływać się wyłącznie do wiedzy uzyskanej w poprzednich etapach kształcenia (I lub II stopnia) np. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub wyżej Powinno unikać się sytuacji, gdy w skład komisji egzaminacyjnej powoływani są eksperci tylko z jednej katedry Powoływanie do komisji eksperta spoza Wydziału jest możliwe jeśli w składzie Rady Wydziału nie mamy (w ogóle lub wystarczającej ilości) reprezentantów danej dyscypliny nauki

5 Po obronie należy: - złożyć wypełniony i podpisany formularz SYNABA (dla wprowadzenia danych o doktoracie w bazie OPI) - wprowadzić dane dotyczące pracy doktorskiej i ukończonego przewodu do bazy prac naukowo-badawczych (na platformie moja PG, zakładka Nauka – prace NB, wybrać opcję D - doktorat). Potwierdzenie wprowadzenia tych danych do bazy należy wydrukować i przekazać do Dziekanatu. Warunkuje to wydawanie wszelkich dokumentów zaświadczających ukończenie przewodu doktorskiego i/lub zdobycie stopnia doktora Zakończenie przewodu doktorskiego na Wydziale Chemicznym PG

6 Uchwała RW nr 24/2012 z 25 stycznia 2012 Kandydat musi łącznie spełniać dwa warunki: - Doktorant zdał egzamin z dyscypliny podstawowej na ocenę co najmniej 4,5 - wniosek o wyróżnienie pracy proponowany jest przez obu recenzentów pracy (z uzasadnieniem) Ponadto spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: - Kandydat opublikował co najmniej trzy artykuły z tematyki pracy w czasopismach z listy JCR, przy czym w przynajmniej w dwóch (nie mających charakteru pracy przeglądowej) jest pierwszym autorem, a przynajmniej jeden został opublikowany w czasopiśmie z pierwszego kwartylu Q1 w danej dziedzinie naukowej - Kandydat jest pierwszym autorem pracy z tematyki doktoratu opublikowanej w czasopiśmie z IF co najmniej 5 (z ostatniej dostępnej listy w Journal Citation Index) - Kandydat jest jedynym autorem pracy przeglądowej z tematyki doktoratu opublikowanej w czasopiśmie z IF co najmniej 5 (z ostatniej dostępnej listy w Journal Citation Index) - Kandydat jest współautorem procedury lub opracowania technologicznego wdrożonego w praktyce przemysłowej, zaproponowanych na podstawie wyników uzyskanych podczas realizacji rozprawy doktorskiej Zasady wyróżnień pracy doktorskiej


Pobierz ppt "Główne etapy procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych Uzyskanie kompetencji merytorycznych wynikających realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google