Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN USTNY ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMIN Zdający winien zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczonym czasem zdawania egzaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN USTNY ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMIN Zdający winien zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczonym czasem zdawania egzaminu."— Zapis prezentacji:

1

2 EGZAMIN USTNY

3 ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMIN Zdający winien zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczonym czasem zdawania egzaminu.

4

5 CZAS TRWANIA EGZAMINU Egzamin z języka polskiego trwa około 30 minut: 15 minut przygotowanie, 10 minut część monologowa i 5 minut część dialogowa. Egzamin z języka obcego trwa około 15 minut.

6 EGZAMIN PISEMNY

7 ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMIN Zdający winien zgłosić się ok. 30 minut przed wyznaczonym czasem zdawania egzaminu.

8

9

10

11 MOŻESZ WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ małą butelkę z wodą do picia; należy ją postawić na podłodze przy swoim stoliku.

12 MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE Przedmiot Materiały i przybory język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny matematyka Wybrane wzory matematyczne, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty fizyka Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijka, kalkulator prosty chemia Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijka, kalkulator prosty biologia Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijka, kalkulator prosty geografia linijka, kalkulator prosty, lupa historia lupa wiedza o społeczeństwiekalkulator prosty

13

14

15

16

17 KODOWANIE ARKUSZA naklejka z kodem kreskowym PESEL trzyznakowy kod

18

19

20 CZAS TRWANIA EGZAMINU PRZEDMIOTYARKUSZE CZAS TRWANIA w minutach Język polskiPoziom podstawowy170 Poziom rozszerzony180 MatematykaPoziom podstawowy170 Poziom rozszerzony180 Języki obce nowożytnePoziom podstawowy120 Poziom rozszerzony150 Biologia Poziom rozszerzony 180 Chemia Fizyka Geografia Historia WOS

21

22

23

24

25 POZOSTAŁE INFORMACJE

26 Następuje w przypadku: 1)stwierdzenia niesamodzielności pracy, 2)wniesienia przez zdającego do sali urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych materiałów i przyborów albo korzystania w sali z ww. urządzeń i pomocy, 3)zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu, 4)stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

27 TERMIN DODATKOWY EGZAMINU W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu egzaminu. Egzaminy w terminach dodatkowych odbywają się w czerwcu.

28 TRYB ODWOŁAWCZY Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu, zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zdarzenia.

29 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego z nich oraz przystąpić do egzaminu dodatkowego; egzamin ten nie może zostać unieważniony.

30 WYNIKI I ŚWIADECTWA Wyniki egzaminów ustnych ogłoszone zostaną w dniach egzaminów, po ich zakończeniu. Wyniki egzaminów pisemnych zostaną ogłoszone i nastąpi wręczenie świadectw 05 lipca 2016 r.

31 EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY Egzaminy poprawkowe mogą zdawać ci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego i egzamin ten nie został im unieważniony. Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników składa pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Egzaminy poprawkowe zdaje się w sierpniu.

32 POPRAWKI W KOLEJNYCH LATACH Jeśli absolwent zdaje po raz trzeci i kolejny ten sam przedmiot, płaci za każdy egzamin 50 złotych. Opłatę taką wnosi również osoba, która po raz pierwszy zdaje przedmiot dodatkowy, ale w roku poprzednim lub latach poprzednich zadeklarowała ten przedmiot i do niego nie przystąpiła.

33 WGLĄDY Maturzysta może wystąpić z wnioskiem o wgląd do swojej sprawdzonej pracy, wniosek składa do dyrektora OKE. Maturzysta może także wnioskować o weryfikację sumy punktów, także do dyrektora OKE.

34 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW EGZAMINU Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach. W kolejnych sesjach można też zdawać nowe przedmioty dodatkowe.

35


Pobierz ppt "EGZAMIN USTNY ZGŁASZANIE SIĘ NA EGZAMIN Zdający winien zgłosić się ok. 20 minut przed wyznaczonym czasem zdawania egzaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google