Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIA ELEKTRYCZNA I JEJ OSZCZĘDZANIE Opracowanie: Madzia Bylica & Kasia Bere ź nicka klasa III G.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIA ELEKTRYCZNA I JEJ OSZCZĘDZANIE Opracowanie: Madzia Bylica & Kasia Bere ź nicka klasa III G."— Zapis prezentacji:

1

2 ENERGIA ELEKTRYCZNA I JEJ OSZCZĘDZANIE Opracowanie: Madzia Bylica & Kasia Bere ź nicka klasa III G

3

4 Energia elektryczna jest niezb ę dnym elementem naszego ż ycia. U ł atwia je, stwarza komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Dzi ę ki niej ż yjemy wygodnie i bezpiecznie. Codziennie wykonujemy setki czynno ś ci, podczas których konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej

5 Ponad 40% wykorzystywanej w Polsce energii przypada na budynki. Najwi ę cej, bo ponad 34% zu ż ywa si ę jej w budynkach mieszkalnych. Pozosta ł e ponad 6% przypada na obiekty handlowe, s ł u ż by zdrowia, szkolne, biura, urz ę dy, budynki przemys ł owe

6 Z U Ż YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZALE Ż Y OD WIELU CZYNNIKÓW, MI Ę DZY INNYMI INDYWIDUALNYCH PRZYZWYCZAJE Ń I TRYBU Ż YCIA MIESZKA Ń CÓW. W YKRES PRZEDSTAWIA RZECZYWISTE ZU Ż YCIE ENERGII W CI Ą GU ROKU

7

8 KUCHNIA ELEKTRYCZNA Energia elektryczna jest jednym z no ś ników wykorzystywanych do przygotowywania posi ł ków w domu. Gotowanie dzi ę ki kuchenkom elektrycznym jest wygodne, bezpieczne i oszcz ę dne. Kuchnia indukcyjna to rodzaj kuchni elektrycznej. Z zewn ą trz wygl ą da jak zwyk ł a kuchenka z p ł yt ą z ceramiki szklanej, jednak podczas podgrzewania pole kuchenki indukcyjnej pozostaje prawie zimne. Dzi ę ki wbudowanemu polu magnetycznemu ciep ł o powstaje tylko tam, gdzie jest rzeczywi ś cie potrzebne – na dnie garnka. kuchnia z p ł yt ą ceramiczn ą pozwala zaoszcz ę dzi ć od 30-50 % energii w stosunku do tradycyjnej kuchni elektrycznej

9 O DPOWIEDNIE NACZYNIA Do gotowania najlepsze s ą naczynia dobrze przewodz ą ce ciep ł o, np. ze stali szlachetnej z dnem kompensacyjnym (wielowarstwowym, utrzymuj ą cym ciep ł o po wy łą czeniu kuchenki), z miedzi lub aluminium b ą d ź ze stali emaliowanej. Ś rednica garnka powinna by ć dopasowana do p ł yty pola grzejnego kuchenki, ale nie mniejsza. W przeciwnym razie mo ż na straci ć nawet 20% produkowanej energii Garnki powinny mie ć p ł askie dno, najlepiej o grubo ś ci 3-5 mm i dobrze dopasowan ą pokrywk ę. Dno garnków powinno by ć czyste – zanieczyszczenia mog ą zwi ę kszy ć zu ż ycie pr ą du nawet o 50%

10 L ODÓWKI Ch ł odziarki i zamra ż arki s ą pod łą czone do gniazdka 24 godziny na dob ę. Dlatego warto wiedzie ć, co robi ć, aby utrzyma ć koszty energii na mo ż liwie najni ż szym poziomie. Optymalna temperatura ch ł odziarki wynosi 7°C, a zamra ż arki -18°C. Ka ż dy dodatkowy stopie ń mniej wymaga wi ę cej pr ą du i wi ę cej kosztuje. Nale ż y pami ę ta ć o rozmra ż aniu zamra ż arki zawsze wtedy, kiedy nagromadzi si ę w niej widoczna warstwa lodu. Zu ż ywa ona wówczas wi ę cej pr ą du. Ju ż przy warstwie lodu o grubo ś ci 0,5 cm koszty energii niepotrzebnie rosn ą. Najbardziej energooszcz ę dne urz ą dzenia oznaczone s ą symbolami A, A+ lub A++. Szczególnie w przypadku ch ł odziarek i zamra ż arek kategoria B jest du ż o mniej energooszcz ę dna. Model A potrzebuje oko ł o 15% wi ę cej pr ą du ni ż urz ą dzenie A+ i nawet 40% wi ę cej ni ż urz ą dzenie A++.

11 KLASY EFEKTYWNO Ś CI ENERGETYCZNEJ URZ Ą DZENIA

12 Z MYWARKI Stosuj ą c zmywarki do naczy ń, oszcz ę dzamy wod ę oraz energi ę potrzebn ą do podgrzania wody. Zmywarka zmyje t ą sam ą ilo ś ci ą wody trzy razy wi ę cej naczy ń ni ż podczas mycia r ę cznego, zu ż ywaj ą c przy tym po ł ow ę energii Warto zmywa ć rzadziej, wykorzystuj ą c 100% pojemno ś ci zmywarki. Je ś li mamy tak ą mo ż liwo ść, powinni ś my stosowa ć krótki, ekonomiczny program Zmywarka umyje do 140 sztuk naczy ń, zu ż ywaj ą c 15 litrów wody i 1,05 kWh pr ą du, podczas gdy zmywaj ą c t ę sam ą ilo ść naczy ń r ę cznie zu ż yjemy 40 litrów wody i 5,0 kWh pr ą du.

13 O Ś WIETLENIE W du ż ych pomieszczeniach warto umie ś ci ć kilka ź róde ł ś wiat ł a tak, aby poszczególne cz ęś ci pomieszcze ń mog ł y by ć o ś wietlane niezale ż nie od siebie, a lampy aktualnie nie u ż ywane – wy łą czone Nale ż y regularnie czy ś ci ć oprawy o ś wietleniowe. Zanieczyszczone mog ą zmniejszy ć skuteczno ść ś wietln ą o 20- 50%, a wtedy b ę dziemy w łą cza ć ich wi ę cej i zu ż yjemy wi ę cej energii. Nawet je ś li wybierzemy zwyk ł e ż arówki, pami ę tajmy, ż e trzy ż arówki o mocy 40W daj ą tyle samo ś wiat ł a co jedna 100W, a zu ż ywaj ą w sumie wi ę cej energii W przypadku o ś wietlenia zewn ę trznego (na przyk ł ad przed drzwiami wej ś ciowymi) dobrze jest zastosowa ć czujnik ruchu. Wówczas b ę dzie jasno tylko wtedy, gdy kto ś pojawi si ę przed drzwiami

14

15 Ż ARÓWKI ENERGOOSZCZ Ę DNE W przeciwie ń stwie do tradycyjnych, ż arówki energooszcz ę dne prawie nie oddaj ą ciep ł a do otoczenia, co oszcz ę dza energi ę Obowi ą zuje zasada: wsz ę dzie, gdzie ś wiat ł o ś wieci si ę d ł u ż ej ni ż godzin ę dziennie, ż arówki powinny by ć zast ą pione przez o ś wietlenie energooszcz ę dne. Pozwoli to zaoszcz ę dzi ć 80% energii przy pi ę ciokrotnie wy ż szej efektywno ś ci ś wietlnej Dzi ę ki temu, ż e wytwarzaj ą ma ł o ciep ł a, nadaj ą si ę szczególnie do pokojów dziecinnych. Nie istnieje bowiem niebezpiecze ń stwo, ż e dzieci poparz ą si ę przy dotkni ę ciu lampy

16 Ż arówki energooszcz ę dne mo ż na najcz ęś ciej kupi ć w klasach o mocy mi ę dzy 5 (co odpowiada 25-watowej ż arówce) i 20 wat (co odpowiada 100-watowej ż arówce). Ż arówki energooszcz ę dne maj ą d ł ug ą ż ywotno ść. Dobre markowe ż arówki maj ą wytrzyma ł o ść do 13 000 godzin, a wi ę c pracuj ą prawie 13 razy d ł u ż ej ni ż tradycyjne

17 CZAJNIK ELEKTRYCZNY W kuchni nie zawsze trzeba korzysta ć z kuchenki. Do gotowania wody na herbat ę lepiej u ż ywa ć czajnika zamiast kuchni elektrycznej, a do opiekania tostów wykorzysta ć zamiast piekarnika – toster. Najwa ż niejsz ą zasad ą, pozwalaj ą c ą na oszcz ę dno ść energii podczas gotowania wody w czajniku, jest wlewanie do niego jedynie takiej ilo ś ci wody, któr ą faktycznie wykorzystamy. Na przyk ł ad podczas przygotowywania dwóch szklanek herbaty nie nale ż y nape ł nia ć ca ł ego czajnika, a jedynie tyle, ile wykorzystamy. Kupuj ą c czajnik elektryczny, warto zastanowi ć si ę nad wyborem modelu z p ł yt ą grzewcz ą, a nie z grza ł k ą spiraln ą. Grza ł ka powinna by ć w ca ł o ś ci zakryta wod ą podczas gotowania, co sprawia, ż e trzeba ka ż dorazowo gotowa ć ok. 0,5 litra wody. Model z p ł yt ą pozwala na gotowanie mniejszych ilo ś ci – nawet jednej szklanki wody.

18 KUCHENKA MIKROFALOWA Mo ż liwo ść zaoszcz ę dzenia pr ą du podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej zale ż y od rodzaju przygotowywanych potraw oraz ich ilo ś ci. Na oszcz ę dno ść pozwalaj ą potrawy o wadze do 400 gramów. Kuchenka mikrofalowa pozwala oszcz ę dza ć energi ę podczas przygotowywania ma ł ych, gotowych potraw lub podgrzewania da ń. Wa ż ne jest, aby urz ą dzenie posiada ł o wystarczaj ą c ą moc: najlepiej cztery stopnie wydajno ś ci i przynajmniej 600W. W kuchence mikrofalowej mo ż na podgrza ć danie w ci ą gu trzech do czterech minut. O ile przy tradycyjnych metodach gotowania najpierw konieczne jest rozgrzanie palnika lub piekarnika, a dopiero potem ciep ł o przenoszone jest na potrawy, o tyle w kuchence mikrofalowej ciep ł o powstaje w samych artyku ł ach spo ż ywczych

19

20 CZY WARTO WSPIERA Ć ENERGOOSZCZ Ę DNO ŚĆ ? Ś wiadectwo energetyczne s ł u ż y ć mo ż e nie tylko jako ź ród ł o informacji dla osób kupuj ą cych czy wynajmuj ą cych mieszkania. Na jego podstawie mo ż e zosta ć oparty system promocji budownictwa energooszcz ę dnego. Mog ł oby stanowi ć rodzaj audytu, na podstawie którego mo ż na ubiega ć si ę o dop ł aty do termomodernizacji istniej ą cych budynków lub np. preferencyjny kredyt na budow ę nowych Jednym z rozwi ą za ń promuj ą cych energooszcz ę dno ść mog ł oby by ć wprowadzenie specjalnego funduszu wspieraj ą cego tego typu dzia ł ania, finansowanego z drobnych op ł at pobieranych powszechnie od wszystkich odbiorców energii

21 Okazuje si ę, ż e takie rozwi ą zanie spotka ł oby si ę z aprobat ą a ż 45% spo ł ecze ń stwa. Jest to zaskakuj ą co du ż a grupa. Nale ż y jednak zauwa ż y ć, ż e akceptowane s ą przede wszystkim te z op ł at, z których bezpo ś rednio b ę d ą mogli skorzysta ć sami obywatele.

22 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE NASZEJ PREZENTACJI ŹRÓDŁO: http://www.energooszczedneagd.kape.gov.pl/Materialy/Podrecznik_dla_nauczycieli.pdf


Pobierz ppt "ENERGIA ELEKTRYCZNA I JEJ OSZCZĘDZANIE Opracowanie: Madzia Bylica & Kasia Bere ź nicka klasa III G."

Podobne prezentacje


Reklamy Google