Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89)"— Zapis prezentacji:

1 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

2 Wniosek o płatność Generator Wniosków Płatniczych umieszczony jest na stronie: www.rpo@warmia.mazury.pl 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

3 3 Wniosek o płatność Rodzaje WNP: -Wnioskowanie o płatność i część sprawozdawcza -Wniosek o płatność – część sprawozdawcza -Wniosek o płatność zaliczkową 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

4 Wniosek o płatność Dane podstawowe Dane Beneficjenta Zestawienie dokumentów Uzyskany dochód Źródła finansowania Postęp rzeczowo-finansowy Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu Wskaźniki realizacji Harmonogram wydatków Zgodności Oświadczenia i załączniki Drukowanie Sprawdź wniosek 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

5 Dane podstawowe Data „od”… „do”… Jako datę „od …” należy wpisać datę poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego lub datę rozpoczęcia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie (należy wpisać datę wcześniejszą), zaś jako data „do …” należy wpisać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się datę kończącą część sprawozdawczą z przebiegu realizacji projektu (datę wysłania wniosku, za wyjątkiem korekty wniosku). Wyjątkiem od tej sytuacji jest wniosek o płatność końcową, gdzie datę „do …” stanowić powinna data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego, jednak nie może być ona późniejsza niż data finansowego zakończenia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Należy podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych – o ile projekt zakłada wydatki niekwalifikowane), również tych nie wykazanych w tabeli 12, a wykazanych w postępie rzeczowo-finansowym. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

6 6 Zestawienie dokumentów Brak zgodności danych wprowadzonych do Zestawienia dokumentów z danymi przedstawionymi na kopiach dokumentów księgowych tj.: - nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu - nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków (wpisujemy numer bez skrótów FV, FV nr) - kwota brutto wydatku kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego związanego z projektem - nazwa towaru lub usługi wykazana w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

7 Postęp rzeczowo-finansowy (1) Należy wykazać wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne objęte wnioskiem związane z projektem (określone we wniosku o dofinansowane) Krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów Wydatki od początku realizacji projektu – kwota winna odpowiadać wszystkim wydatkom kwalifikowalnym i niekwalifikowanym poniesionym od początku realizacji projektu. Wartość powinna być wyliczona na podstawie wydatków ujętych w obecnym i poprzednich wnioskach o płatność 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

8 Postęp rzeczowo-finansowy (2) Od 23 kwietnia 2010 r. wprowadzono nową pozycję we wniosku o płatność Wydatki niekwalifikowalne brutto – należy podać kwotę przekraczającą wysokość zaplanowanych w umowie o dofinansowanie wydatków kwalifikowanych brutto (tj. niekwalifikowane nadwyżki). Przy wniosku o płatność końcową będzie sporządzony aneks do umowy uwzględniający ww. wydatki. 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10 r.

9 Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu W kilku zdaniach należy opisać zadania/etapy w podziale na kategorie kosztów, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym Należy podać informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

10 Wskaźniki realizacji Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność, natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu – wyłącznie dla wniosku o płatność końcową. Niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięte wskaźniki. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

11 Harmonogram wydatków Należy przedstawić planowane wydatki kwalifikowalne ogółem, wydatki kwalifikowalne jakie Beneficjent planuje ponieść w obecnym i w kolejnych kwartałach realizacji projektu. W harmonogramie wydatków nie ujmujemy wydatków przedstawionych w danym wniosku o płatność. 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

12 Oświadczenia i załączniki (1) Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta/osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Przekazanie dokumentacji przetargowej do IZ na wszystkie postępowania (o ile zgodnie z umową Beneficjent ma taki obowiązek). Umowy z wykonawcami (dotyczy beneficjentów, zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentacji przetargowej) 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

13 Oświadczenia i załączniki (2) Zapis na pierwszej stronie faktury: - „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – w przypadku projektów, w których środki europejskie stanowią 100% przyznanego dofinansowania, - „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – w przypadku projektów, w których przyznane dofinansowanie składa się ze środków europejskich oraz towarzyszącego im wkładu krajowego z budżetu państwa. 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

14 Oświadczenia i załączniki (3) Wskazany na fakturach podmiot oraz NIP powinien być zgodny danymi Beneficjenta lub realizatora projektu z umowy o dofinansowanie. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność winny być ponoszone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku przesunięć kwot między latami należy niezwłocznie aktualizować powyższy harmonogram. W przypadku gdy w projekcie VAT jest kwalifikowalny należy do wniosku o płatność końcową dostarczyć pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. Zgodnie z zapisami umowy Beneficjenci zobowiązani są do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

15 Oświadczenia i załączniki (4) Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawianej do rozliczenia projektu należy umieścić: Numer umowy/uchwały o dofinansowanie: Nazwa i nr projektu: Przedstawiony wydatek dotyczy kategorii wydatku kwalifikowalnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu: Kwota wydatku kwalifikowalnego: Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), art. … Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym: data ……... podpis:……… 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.

16 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 23.04.10r.


Pobierz ppt "Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google