Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 ZAKOPANE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 ZAKOPANE."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 ZAKOPANE 24 KWIETNIA 2014 r. ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

2 PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE ZASADY WSPÓŁPRACY Z KONTROLEREM ADMINISTRACYJNA KONTROLA PROJEKTU KONTROLA PROJEKTU NA MIEJSCU KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PRZYCZYNY PROBLEMÓW I ŹRÓDŁA NIEPRAWIDŁOWŚCI PLAN PREZENTACJI

3 ART. 60 ROZPORZĄDZENIA RADY NR 1083/2006 Z 11 LIPCA 2006 R. ART. 16 ROZPORZĄDZENIA RADY NR1080/2006 Z 5 LIPCA 2006 R. ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RADY NR1828/2006 Z 8 GRUDNIA 2006 R. § 8 UMOWY DOFINANSOWANIA PROJEKTU KONTROLEREM DLA BENEFICJENTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JEST WOJEWODA ŚLĄSKI NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z DNIA 22 SIERPNIA 2008 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA WOJEWODY KONTROLEREM, ZAWARTEGO POMIĘDZY WOJEWODĄ ŚLĄSKIM A MINISTREM ROZWOJU REGIONALNEGO PODSTAWY PRAWNE

4 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 PODRĘCZNIK PROGRAMU WZÓR RAPORTU + INSTRUKCJA WYTYCZNE W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROCEDURA ZMIAN DOKUMENTY PROGRAMOWE

5 WYTYCZNE (MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO) W ZAKRESIE KONTROLI PIERWSZEGO STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007- 2013 (Z 4 LISTOPADA 2008 R., 11 WRZEŚNIA 2009 R., 13 LIPCA 2012) - OBOWIĄZUJĄCE Z 16 KWIETNIA 2013 R. - §11 UST 2 PKT. 2 UMOWY WYTYCZNE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW I PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (Z 23 WRZEŚNIA 2008 R. 4 GRUDNIA 2009 R.) – OBOWIĄZUJĄCE Z 30 LISTOPADA 2012 R. DOKUMENTY PROGRAMOWE

6 WYTYCZNE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO W ZAKRESIE INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W PROGRAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ, INSTRUKCJA WYKONAWCZA KONTROLI I STOPNIA (PODRĘCZNIK PROCEDUR) PRZEPISY KRAJOWE W SZCZEGÓLNOSCI: - USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, - USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKUMENTY PROGRAMOWE

7 DOKUMENTY PROGRAMOWE SĄ DOSTĘPNE NA STRONACH INTERNETOWYCH: WSPÓLNEGO SEKRETARIATU TECHNICZNEGO WWW.PLSK.EU MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU - WWW.EWT.GOV.PL URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WWW.SILESIA-REGION.PL URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO – HTTP://WWW.KATOWICE.UW.GOV.PL/WIEIPT/IE _EWT_PLIKI.HTML DOKUMENTY PROGRAMOWE

8 KONTROLA ADMINISTRACYJNA PARTNERÓW PROJEKTU KONTROLA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZYGOTOWYWANIE WSKAZÓWEK DLA BENEFICJENTÓW I KONSULTACJE WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA OPINIOWANIE DOKUMENTÓW KONTROLA TRWAŁOŚCI ??? ZADANIA KONTROLERA

9 ZADANIA KONTROLERA W IMIENIU WOJEWODY ŚLASKIEGO REALIZUJE WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I ROZWOJU PRACAMI WYDZIAŁU KIERUJE PANI DOROTA WÓJTOWICZ ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI UL. JAGIELLOŃSKA 25 40-032 KATOWICE TEL. 032/20 77 174, FAX 032/20 77 801 KAŻDY Z PARTNERÓW PROJEKTU MA WYZNACZONYCH DWÓCH PRACOWNIKÓW KONTROLERÓW – ZASADA 2 PAR OCZU WSÓŁPRACA Z KONTROLEREM

10 WERYFIKACJA RAPORTÓW CZĄSTKOWYCH - RAPORTY SKŁĄDANE SĄ ZGODNIE Z OKRESAMI SPRAWOZDAWCZYMI - ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE KONTROLERA - PROWADZONA JEST NA KOPIACH DOKUMENTÓW - PROWADZONA JEST W OPARCIU O LISTY SPRAWDZAJĄCE - OBEJMUJE WERYFIKACJĘ RAPORTÓW I DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH, - PRZEPROWADZANA JEST W TERMINIE 60 DNI KOŃCZY SIĘ: - ZATWIERDZENIEM RAPORTU - WYSTAWIENIEM CERTYFIKATU KONTROLA ADMINISTRACYJNA RAPORTÓW

11 KONTROLA - PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONTROLA PZP w trybie EX –ANTE - Odbywa się przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia - Beneficjenci powiadamiają Kontrolera o dacie rozpoczęcia postępowania przetargowego - Kontrola EX ANTE prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą w terminie 7 dni roboczych - Weryfikacji podlegają projekty dokumentów: - Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami - Zaproszenia do negocjacji i /lub inne dokumenty

12 KONTROLA - PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONTROLA PZP w trybie EX –ANTE to sprawdzenie dokumentacji pod względem: - zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, - zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie, - prawidłowości wyboru trybu zamówienia, - możliwości nie podania kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia w Ogłoszeniu i w SIWZ - możliwości użycia dyskryminujących zapisów w opisie przedmiotu zamówienia, - przestrzegania wytycznych dotyczących informacji i promocji. DOBRA PRAKTYKA !!! przynajmniej 3-4 firmy powinny mieć możliwość złożenia oferty

13 KONTROLA - PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KONTROLA w trybie EX-POST stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczy całości przeprowadzonego postępowania i następuje : - po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, - w trakcie weryfikacji raportów, Celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli należy złożyć do Kontrolera kopie dokumentacji przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W przypadku wykrytych nieprawidłowości nakładane są korekty finansowe

14 RODZAJE KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW KONTROLE PLANOWE - -prowadzone są na podstawie planu kontroli - - dotyczą wybranych projektów na podstawie analizy ryzyka KONTROLE NASTĘPCZE - mają na celu sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych KONTROLE DORAŹNE - w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości WIZYTY MONITORUJĄCE dotyczą działań, imprez realizowanych w trakcie projektu - dotyczą działań, imprez realizowanych w trakcie projektu

15 RODZAJE KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW KONTROLE PLANOWE na miejscu realizacji projektu - Przeprowadzane są wg - Beneficjent powiadamiany jest o terminie kontroli 5 dni roboczych przed datą przeprowadzenia kontroli, - kontrola ORYGINAŁÓW dokumentów w siedzibie beneficjenta, - wizytacja na miejscu realizacji projektu, Ustalenia z kontroli zostaną opisane w W przypadku nieprawidłowości zostaną wydane ZALECENIA POKONTROLNE - Przeprowadzane są wg PLANU KONTROLI - Beneficjent powiadamiany jest o terminie kontroli 5 dni roboczych przed datą przeprowadzenia kontroli, - kontrola ORYGINAŁÓW dokumentów w siedzibie beneficjenta, - wizytacja na miejscu realizacji projektu, Ustalenia z kontroli zostaną opisane w INFORMACJI POKONTROLNEJ W przypadku nieprawidłowości zostaną wydane ZALECENIA POKONTROLNE

16 RODZAJE KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW KONTROLE DORAŹNE – pozaplanowe - informacja o kontroli na 1 dzień przed wizytą, - w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach, - na polecenie Instytucji Zarządzającej, - w celu sprawdzenia zastosowania się do Zaleceń, - wynik kontroli opisany w Informacji pokontrolnej i ewentualnie wydawane są Zalecenia

17 RODZAJE KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTÓW WIZYTY MONITORUJĄCE – - odbywają się w trakcie działań zaplanowanych w projekcie, - informacja o wizycie monitorującej – 5 dni roboczych przed terminem - przewidywana jest przeprowadzenie przynajmniej jednej wizyty w trakcie realizacji projektu, - po wizycie sporządzana jest Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej

18 PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT TO ZORGANIZOWANY I UŁOŻONY W CZASIE CIĄG WIELU DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIECIA KONKRETNEGO MIERZALNEGO CELU DZIAŁANIA PROJEKTU REALIZOWANE SĄ: -w zdefiniowanym terminie -wydzielonymi zasobami ludzkimi -wydzielonymi zasobami rzeczowymi - wydzielonymi zasobami finansowymi

19 CECHY DOBREGO PROJEKTU (WNIOSKU APLIKACYJNEGO) - - identyfikuje wybrany problem transgraniczny - - posiada jednoznaczny opis celów, działań projektu - - uwzględnia uwarunkowania (np. możliwości finansowe) - - posiada racjonalny budżet, - - racjonalny czas realizacji, uwzględniający np. pory roku, - - posiada mierzalne wskaźniki, - - przygotowany zespół do realizacji projektu(ustalone zastępstwa, specjalizacja pracowników, przekazywanie informacji) PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

20 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNOŚĆ WERYFIKOWANA JEST NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU 1. Kwalifikowalność podmiotów – oceniana na etapie oceny i wyboru projektu. 2. Kwalifikowalność projektów i budżetu – oceniana na etapie oceny i wyboru projektu. 3. Kwalifikowalność wydatków: - oceniana na etapie oceny i wyboru projektu – potencjalna, - oceniana na etapie kontroli administracyjnej- faktyczna, - oceniana w trakcie kontroli na miejscu - faktyczna, - oceniana w trakcie badania trwałości projektu,

21 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI - Nadrzędne są zasady kwalifikowalności zawarte w dokumentach Programowych np. PODRĘCZNIKU PROGRAMU nad zasadami ogólnymi zawartymi w wytycznych MRR, - Wytyczne należy traktować jako generalne wskazówki odnośnie kwalifikowalności. - Konieczne jest każdorazowe rozpatrzenie i zbadanie kwalifikowalności wydatków w zakresie ich celowości i efektywności dla danego projektu.

22 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNE SĄ WYDATKI: - zaplanowane w budżecie projektu, - poniesione zgodnie z prawem, - poniesione zgodnie z zasadami efektywności kosztów, - zapłacone, - wyodrębnione w ewidencji analitycznej beneficjenta, - możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, - udokumentowane - potwierdzone oryginałami dokumentów,

23 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KONKURENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - - zasady traktatowe dotyczące przejrzystości, konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych wykonawców – należy stosować zawsze - - dla wydatków równych i przekraczających 30 000 PLN – należy kontrolerowi dostarczyć min 2 oferty, - - rozeznanie rynku i zakupy poniżej progów zamówień publicznych w projektach muszą być ponoszone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi beneficjentów, - - brak stosowania regulacji wewnętrznych – korekta 25%

24 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW PRZYGOTOWAWCZYCH: - -Poniesione przed dniem zarejestrowania Wniosku w WST - - do 5% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, - - do 60 000 euro, - -muszą mieć charakter kosztów przygotowawczych, - - koszty przygotowawcze kwalifikowalne są pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez projekt,

25 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH KOSZTÓW PRZYGOTOWAWCZYCH KWALIFIKOWALNE SĄ: - koszty podróży i organizacji spotkań dotyczących przygotowania wniosku - -koszty przygotowania obowiązkowych załączników do wniosku np. studium wykonalności, map, niezbędnej dokumentacji technicznej i finansowej, - - sporządzenie umowy partnerskiej, - - koszty tłumaczeń wniosku i załączników, - - koszty pracy pracowników i umów zlecenia dotyczące przygotowania projektu,

26 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH KOSZTÓW PRZYGOTOWAWCZYCH: - - wydatki inwestycyjne, - - wydatki na wyposażenie i majątek trwały, - - koszty ogólne wnioskodawcy, - - wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie,

27 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW – w tym kosztów przygotowawczych: - - faktury (opis na oryginale dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych kwalifikowalności), - - potwierdzenia zapłaty, - - rozliczenia delegacji, bilety, paragony fiskalne np. za parkingi, autostrady, - listy płac, umowy o pracę (aneksy), karty czasu pracy - - umowy zlecenia, umowy o dzieło, - -rozeznanie rynku rynku, zamówienia, - - protokoły odbioru, - - dokumentacja ze spotkań np. notatki, dokumentacja fotograficzna,

28 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW – EWIDENCJA KSIĘGOWA - - wszystkie wydatki związane z realizowanym projektem powinny być zaksięgowane przy użyciu systemu księgowego lub kodu księgowego - - zapisy w polityce rachunkowości powinny być dostosowane do realizowanego projektu, - - od stycznia 2009 zabronione jest zawieranie umów cywilno-prawnych na prowadzenie księgowości z osobami fizycznymi,

29 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 22 pkt. 1 i 2 dowody księgowe powinny być: - -rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, - - kompletne, - - wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

30 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW -- NA ORYGYGINAŁACH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH MUSZĄ ZNAJDOWAĆ się opisy: - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych kwalifikowalności - można stosować pieczątkę Dokumenty księgowe muszą być przechowywane min do 31.XII.2020 r. Do kontrolera składane są kopie dokumentów księgowych Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

31 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KOSZTY OSOBOWE: Koszt zatrudnienia personelu jest kwalifikowalny pod warunkiem, że: - pracownik jest zatrudniony bezpośrednio przy realizacji projektu, - udział pracownika w realizacji jest niezbędny, - w sposób zasadniczy przyczynia się do osiągnięcia jego rezultatów, - stawki płacy nie mogą znacznie przekraczać wartości wynagrodzenia wypłacanego przez Beneficjenta na podobnym stanowisku, ani średniego wynagrodzenia za podobną pracę. NIEKWALIFIKOWALNY – koszt personelu wynikający ze statutowego zakresu odpowiedzialności instytucji publicznej lub codziennego zarządzania instytucją

32 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KOSZTY OSOBOWE: Pozycja budżetowa 1.1 – pracownicy umowa o pracę Pozycja budżetowa 1.2 – personel zewnętrzny- umowy cywilno prawne Rozliczenie pracowników zatrudnionionych w niepełnym wymiarze - - stawka godzinowa – karty czasu pracy, - - wyliczenie procentowe – wynikające z opisu obowiązków, zakresu czynności

33 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KOSZTY OSOBOWE – PRACOWNICY ZEWNĘTRZNI, EKSPERCI - -praca musi być niezbędna dla wdrożenia projektu - - instytucja beneficjenta nie może sama świadczyć usług niezbędnych do realizacji projektu lub nie posiada osób o wiedzy eksperckiej - - koszty usług nie wyższe od cen rynkowych, - -przestrzegane muszą być przepisy prawa zamówień publicznych, - -wolontariusze do 5% kk, obiektywna wycena kosztów, NIEKWALIFIKOWALNE - - umowy na zadania wykonywane pomiędzy partnerami - - usługi świadczone przez wewnętrzna jednostkę organizacyjną

34 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PODRÓŻE - - bezpośrednio związane z wdrażanym projektem, - - przewidziane w budżecie projektu, - - co do zasady najbardziej ekonomiczny środek transportu, - -diety nie wyższe od diet standardowo obowiązujących, - -koszt zakwaterowania nie powinien przekraczać krajowych limitów DOKUMENTOWANIE PODRÓŻY - - faktury, - -agendy spotkań, - -inne dokumenty poświadczające podróż np. delegacje

35 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PODRÓŻE Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju- obowiązuje od 1 marca 2013 r. Załącznik do rozporządzenia – limity diet Kwalifikowalne koszty podróży służbowych: - - diety – 30 PLN w PL, 43 Euro w SK - -koszty noclegów – limity 600 PLN w PL i 120 Euro w SK,

36 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PODRÓŻE Kwalifikowalne są : - -ryczałty np. za przejazdy miejscowe, noclegi, wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych (umowa z pracodawcą), - - opłaty za bilety parkingowe, - -opłaty autostradowe, NIEKWALIFIKOWALNE - - część diety – jeżeli organizator zapewniał wyżywienie, - - koszt podróży ekspertów zewnętrznych o ile nie reguluje tego umowa,

37 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW WYPOSAŻENIE i INWESTYCJE W SPRZĘT WYPOSAŻENIE – wykorzystywane przez partnera projektu do efektywnego wdrażania działań w projekcie Kwalifikowalność wyposażenia jest proporcjonalna do stopnia wykorzystania sprzętu w projekcie INWESTYCJA - służy celom projektu również po jego zakończeniu, jest utożsamiana z celem projektu,

38 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW KOSZTY OGÓLNE – koszty administracyjne niezbedne do pomyślnego wdrożenia projektu BEZPOŚREDNIE – wynikają wprost z projektu i mogą być udokumentowane rachunkami, fakturami POŚREDNIE – część kosztów stałych instytucji wyliczana na podstawie metodologii - - wyliczenie proporcjonalne, - - koszty związane z projektem i niezbędne, - - metoda niezmienna w całym cyklu realizacji projektu, - - obiektywne czynniki, jednoznaczny związek z projektem

39 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PODWÓJNE FINANSOWANIE –jest niekwalifikowalne VAT – który nie podlega zwrotowi z budżetu państwa jest kwalifikowalny PROWADZENIE RACHUNKU – kwalifikowalne tylko dla PW, rachunki w euro PRZELEWY – związane z realizacja projektu są kwalifikowalne dla PW i PP INFORMACJA i PROMOCJA – niespełnienie zasad może nieść konsekwencje w postaci uznania wydatku za niekwalifikowalny,

40 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW UZNANIE WYDATKU ZA KWALIFIKOWALNY PRZEZ KONTROLERA - Wiele z zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków ma „nieostry” charakter, - Element uznaniowości w trakcie kontroli kwalifikowalności wydatków jest więc czasem nieunikniony, - Wątpliwości są zawsze wyjaśniane w formie pisemnej z Partnerem, - Czasem wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wymagają dodatkowych uzgodnień z IZ lub WST -OSTATECZNY EFEKT KONTROLI tj. UZNANIE/NIEUZNANIE wydatku za kwalifikowalny dotyczy konkretnych kwot i wydatków

41 PROBLEMY WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU DOKUMENTACJA TECHNICZNA - nieaktualna np. - projekt budowlany, nie uwzględnia obecnych oczekiwań inwestora - - nieuwzględnione są nowe technologie, - - podkłady geodezyjne - istotne zwłaszcza dla projektów liniowych, ZŁA JAKOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ np. - nieuwzględnione „aspekty górskie” w dokumentacji projektu np. odwodnienie, umocnienie skarp, - badania geologiczne, PRZYCZYNY PROBLEMÓW

42 PROBLEMY GENEROWANE PRZEZ ZŁY BUDŻET PROJEKTU - -brak zaplanowanych w budżecie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji projektu, - -przeszacowane pozycje budżetowe, - - zbyt dokładny opis pozycji budżetowych/zbyt lakoniczny opis, - - niejednoznacznie opisane pozycje budżetowe, - - opis i wyliczenia składowych pozycji budżetu niezgodny z sumą całkowitą pozycji budżetowej - - nieuzasadnione celami projektów zakupy inwestycyjne PRZYCZYNY PROBLEMÓW

43 CZYNNIK LUDZKI Brak przygotowanego zespołu – specjalizacja w określonych dziedzinach Brak ustalonych zastępstw, Rutyna w podejściu do realizacji projektu, Rutyna przy podejściu do zamówień publicznych, Brak komunikacji pomiędzy osobami realizującymi projekt, Brak komunikacji pomiędzy partnerami projektu, Osoby wpisane we wniosku aplikacyjnym faktycznie nie wykonują pracy na rzecz projektu i nie orientują się w działaniach projektu, Brak zasady „dwóch par oczu” przy sporządzaniu dokumentów, PRZYCZYNY PROBLEMÓW

44 NA CO JESZCZE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTU: - - partnerstwo „na złe czasy”, - - zachowanie zasad promocji i informacji, - - aktualizację polityki rachunkowości, - - aktualizacja zasad wewnętrznych badania rynku przy zamówieniach niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych - - stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych, - - prawidłowość składanych oświadczeń np. VAT - - jednoznaczne, wyczerpujące opisy przedmiotu zawieranych umów PRZYCZYNY PROBLEMÓW

45 NA CO JESZCZE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTU: - uwzględnienie przychodów / zysku - możliwość wystąpienia pomocy publicznej, - - możliwość wystąpienia podwójnego finansowania, - jakość dokumentacji finansowej projektu, - metodologię obliczania kosztów ogólnych, - - konieczność zachowania trwałości projektu, - - długi czas oczekiwania na refundację, PRZYCZYNY PROBLEMÓW

46 KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - - konieczność wprowadzenia zmian w projekcie - wydłużenie terminu realizacji i rozliczenia projektu, - - konieczność wyjaśnień – wydłuża czas poświadczenia wydatków, - - brak wyjaśnień, wydatkowanie środków niezgodnie z przepisami prawa i zasadami kwalifikowalności – uznanie wydatku za niekwalifikowalny, - - błędy w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych – korekta finansowa nakładana na podstawie tzw. Taryfikatora, - - naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - - fałszowanie dokumentów – konsekwencje karne, KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Grzegorz Wieniewski – Śląski Urząd Wojewódzki


Pobierz ppt "KONTROLA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 ZAKOPANE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google