Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMATY WYMIANY DANYCH GEODEZYJNYCH TANAGO i SWING.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMATY WYMIANY DANYCH GEODEZYJNYCH TANAGO i SWING."— Zapis prezentacji:

1 FORMATY WYMIANY DANYCH GEODEZYJNYCH TANAGO i SWING

2 TANGO V. 1

3 TANGO V. 1: Model danych (1) Do opisu danych przestrzennych w formacie TANGO wykorzystywany jest prosty model wektorowy. Informacje o obiektach terenowych posiadających cechy przestrzenne transmitowane są przy pomocy jednego z dopuszczalnych elementów przestrzennych to jest: 1- punkt, 2-linia, 3-obszar, 4-tekst:

4 TANGO V. 1: Model danych (2) Dodatkowo wykorzystywany jest obiekt o nazwie INFO służący do transmisji danych, z którymi nie związano żadnej informacji przestrzennej. Z każdym transmitowanym obiektem związane mogą być następujące informacje: Rekord nagłówkowy zawierający: kod obiektu, typ (1-punkt, 2-linia, 3-obszar, 4-tekst, 5-info) oraz identyfikator, Lista punktów oparcia obiektu, Lista atrybutów, Lista etykiet, Lista identyfikatorów obiektów powiązanych (podrzędnych).

5 TANGO V. 1: Opis formatu (1) Dane przekazywane są w plikach tekstowych. Przy zapisie danych przyjęto następujące zasady: współrzędne XY wyrażane są w układzie geodezyjnym, w pełnych wartościach, kierunek pomiaru kąta jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, wartość kąta określana jest w gradach w stosunku do dodatniej półosi X, polskie znaki zapisane są w standardzie Windows-1250, data zapisana jest w standardzie rrrr-mm-dd hh:mm:ss, informacja o godzinie jest fakultatywna, długość, pole i objętość wyrażane są odpowiednio: w metrach, metrach kwadratowych i metrach sześciennych, separatorem oddzielającym poszczególne pola rekordów jest przecinek z wyjątkiem rekordu C zawierającego nazwy i wartości atrybutów, w którym wartość od nazwy oddziela znak "=" (znak równości), linie pliku zakończone są znakami CR-LF (w kodach ASCII odpowiednio 10 i 13).

6 TANGO V. 1: Opis formatu (2) Plik transferu podzielony jest na dwie sekcje: OPCJE i OBIEKTY. W sekcji OPCJE znajdą się parametry związane z transferem: wersja formatu wymiany danych, nazwa systemu, skala redakcji, układ współrzędnych. [OPCJE] WersjaFormatu=1.00 System=xxx Skala=xxx Układ=xxx Wersja Formatu wersja formatu TANGO Systemokreśla system, z którego wykorzystano zestaw kodów obiektów, nazw atrybutów i ich interpretację. Każdy program do wymiany danych w formacie TANGO powinien interpretować zestaw kodów z instrukcji K1 (na podstawie Wytycznych Technicznych), ze wszystkimi tego konsekwencjami. Skalajest mianownikiem skali w której dokonano redakcji transmitowanych danych Układinformacja o układzie współrzędnych przykład zapisu: [OPCJE] WersjaFormatu=1.00 System=K1 Skala=500 Układ=65S2

7 TANGO V. 1: Opis formatu (3) Sekcja OBIEKTY zawiera dane o obiektach zapisane według schematu, który bazuje na rekordach oznaczanych odpowiednio literami A B C D i E oraz rekordzie komentarza zaczynającego się od znaku ; (średnik). Każdy obiekt opisywany jest jednym rekordem typu A, po którym występuje tyle rekordów typu B na ilu punktach opiera się obiekt. Następnie tyle rekordów typu C ile atrybutów opisowych jest przekazywanych. Każda linia rozpoczynająca się od średnika jest komentarzem i może wystąpić w dowolnym miejscu pliku. Występowanie rekordów jest zgodne z kolejnością alfabetyczną ich oznaczeń (tzn. A, B, C, D, E). ;Przykład zapisu A,GPE,3,12345,, B,1,1100.00,1100.00,,1 B,2,1200.00,1300.00,,1 B,3,1400.00,1400.00,,1 B,1,1100.00,1100.00,,1 C,NR_DZIAŁKI=123/2 D,1,”123/2”,1250.000,1200.00,100,7,1.5,1230.000,1190.000,1

8 TANGO V. 1: Opis formatu (4) Typ A - rekord nagłówkowy obiektu A KodTypIDObrótSzerokość Rekord nagłówkowy (A) występuje przy każdym obiekcie i zawiera podstawowe informacje z nim związane to jest: A - typ rekordu, Kod - kod obiektu, Typ - typ obiektu (1-obiekt punktowy, 2-obiekt liniowy, 3-obiekt powierzchniowy, 4-tekst, 5-info), ID - identyfikator obiektu w pliku transferu, Obrót - obrót symbolu (znaku umownego) dla obiektu punktowego, Szerokość - szerokość symbolu graficznego (znaku umownego) wyrażona w metrach. przykład zapisu: A,BUD,3,12345,, Aoznaczenie typu rekordu, rekord nagłówkowy BUDkod obiektu, budynek, 3typ obiektu, obiekt powierzchniowy, 12345identyfikator obiektu.

9 TANGO V. 1: Opis formatu (5) Typ B - lista punktów oparcia obiektu BNazwaXYHStatus... BNazwaXYHStatus Btyp rekordu, Nazwanazwa punktu (nie jest wymagana unikalność w pliku wymiany), X Y Hwartości współrzędnych, Statusdodatkowa informacja o punkcie oparcia, kodowana binarnie a zapisywana dziesiętnie (szczegóły w tabeli 1). Pole jest interpretowane tylko dla obiektów liniowych i powierzchniowych.

10 TANGO V. 1: Opis formatu (6) Typ B - lista punktów oparcia obiektu przykład zapisu: B,1234,1500.000,2500.000,65.13,1 Btyp rekordu, rekord punktów oparcia 1234nazwa punktu, np. numer punktu 1500.000współrzędna X 2500.000współrzędna Y 65.13współrzędna H 1widoczne połączenie do następnego punktu Przykład zapisu informacji o punktach oparcia obiektu powierzchniowego B,1,1100.00,1100.00,,1 B,2,1200.00,1300.00,,1 B,3,1400.00,1400.00,,1 B,4,1400.00,1100.00,,1 B,5,1300.00,1100.00,,1 B,6,1200.00,1000.00,,1 B,1,1100.00,1100.00,,1

11 TANGO V. 1: Opis formatu (7) Typ C - lista atrybutów i ich wartości CNazwa Atrybutu 1= Wartość Atrybutu 1 CNazwa Atrybutu...=Wartość Atrybutu... CNazwa Atrybutu N=Wartość Atrybutu N przykład zapisu: C,NR_DZIAŁKI=123 C - typ rekordu, Nazwa Atrybutu nazwa, = - separator, Wartość Atrybutu - wartość. Ctyp rekordu, atrybuty i ich wartości NR_DZIAŁKInazwa atrybutu =separator, zawsze '=' 123wartość atrybutu, działka o numerze ewidencyjnym 123

12 TANGO V. 1: Opis formatu (8) Typ D - etykieta i jej położenie DNazwaTreśćXYObrótJustoaieWysokośćXoYoStatus D - typ rekordu, Nazwa - nazwa (numer) etykiety w systemie źródłowym, Treść - treść etykiety w systemie źródłowym. Treść etykiety jest zawsze ujęta w cudzysłów. W przypadku jeśli w treści etykiety występuje znak cudzysłów należy go powtórzyć dwa razy. Znak | oznacza przejście do następnej linii. Dwa kolejne znaki || oznaczają przejście do następnej linii z jednoczesnym podkreśleniem tekstu. X, Y - położenie punktu opisu, Obrót - kąt skręcenia opisu (jego linii bazowej) określony w gradach, Justowanie - sposób justowania określany jest liczbą od 1 do 9 według zasady przedstawionej poniżej (pole może być puste). Justowanie 7, 8, 9 dotyczy linii bazowej tekstu. Dla opisu wieloliniowego linią bazową jest linia bazowa najniższej linii w opisie. Wysokość - wysokość opisu w [mm] w skali opracowania Xo i Yo - współrzędne położenia początku odnośnika,

13 TANGO V. 1: Opis formatu (9) Typ D - etykieta i jej położenie przykład zapisu: D,1,"wB-50",1500.000,2500.00,30, 7,1.5,1497.000,2503.000,1 Dtyp rekordu, (etykieta i jej położenie) 1nazwa etykiety,(etykieta pierwsza) wB-50treść etykiety 1500.000współrzędna X punktu justyfikacji 2500.000współrzędna Y punktu justyfikacji 30kąt skręcenia opisu w gradach 7justowanie: lewy, dolny 1.5wysokość tekstu w milimetrach 1497.000współrzędna X końca odnośnika 2503.000współrzędna Y końca odnośnika 1odnośnik połączony z lewej strony tekstu, opis widoczny

14 TANGO V. 1: Opis formatu (10) Typ E - wykaz identyfikatorów obiektów dla których obiekt jest nadrzędny EID podrzędnegoNazwa relacji E............. EID podrzędnegoNazwa relacji przykład zapisu: E,Id233,Właściciel Etyp rekordu, identyfikator obiektu podrzędnego Id233wartość identyfikatora Właścicieltreść relacji E - typ rekordu, ID podrzędnego - identyfikator obiektu w pliku transferu, Nazwa relacji - treść.

15 TANGO V. 1: Opis formatu (11) Przykłady zapisu obiektów Obiekt punktowy A,DLI,1,,, B,1,21000.00,31000.00,, Obiekt liniowy A,KOJ,2,12345,, B,1,21000.00,31000.00,10.34,1 B,2,21000.00,31700.00,10.64,33 B,3,21100.00,31900.00,10.32,1 B,4,21300.00,32000.00,10.12,33 B,5,21800.00,31500.00,10.23,33 B,6,21950.00,31350.00,10.23,1 B,7,22100.00,31200.00,10.25,0 Obiekt powierzchniowy A,GPE,3,12345,, B,1,1100.00,1100.00,,1 B,2,1200.00,1300.00,,1 B,3,1400.00,1400.00,,1 B,4,1400.00,1100.00,,1 B,5,1300.00,1100.00,,1 B,6,1200.00,1000.00,,1 B,1,1100.00,1100.00,,1 C,NR_DZIAŁKI=123/2 D,1,"123/2",1250.000,1200.00,100,7,1.5,1230.000,1190.000,1 Tekst A,TDM,4,12345,, B,1,21000.00,31000.00,, C,TEKST=Kościuszki D,1,"Kościuszki",21000.00,31000.00,100, 7,1.5,,,1

16 SWING 3: SWING 3: STANDARD WYMIANY INFORMACJI GEODEZYJNYCH INSTRUKCJA TECHNICZNA G-5 ANEKS NR 6. STANDARD WYMIANY INFORMACJI GEODEZYJNYCH SWING 3.0 Format SWING 3.0 służy do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do reprezentacji danych oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. Dzięki połączeniu transferu danych wraz z opisem ich modelu możliwe jest przetwarzanie danych zawartych w pliku. Jedną z form przetwarzania jest wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi SIT pochodzącymi od różnych dostawców.

17 SWING 3: SWING 3: Pojęcia podstawowe (1) Obiekt § 6. 1) Obiekt jest to byt materialny lub abstrakcyjny, który istnieje w świecie rzeczywistym. Obiekt posiada tożsamość, czyli jest odróżnialny od innych obiektów. Obiekty posiadają cechy (atrybuty) i pozostają w określonych powiązaniach (relacjach) z innymi obiektami. 2) Stanem obiektu określamy zbiór wartości jego cech oraz listę obiektów, z którymi pozostajew relacjach w danym momencie czasowym. Stan obiektu może ulegać zmianie. Na przykład działkaw wyniku sprzedaży zmienia właściciela. Zmiana stanu obiektu nie pociąga za sobą zmiany jego tożsamości. 3) Identyfikator obiektu jest to nazwa używana przez system dostawcy danych do powiązania zapisów w jego bazie danych z opisywanymi obiektami rzeczywistości. Jest atrybutem wyrażającym tożsamość obiektu.

18 SWING 3: SWING 3: Pojęcia podstawowe (2) Klasa obiektów § 7. 1) Klasa to umownie wyróżniona kategoria obiektów świata rzeczywistego, traktowanych w ramach SIT w sposób identyczny. Przykłady klas to: działki czy budynki. W formacie SWING przynależność obiektu do klasy określa kod obiektu. Klasa obiektów wyróżnia się od innych tym, że: a) wszystkie obiekty klasy mają wspólne cechy (np. działki posiadają powierzchnię), b) wszystkie obiekty klasy pozostają z obiektami innych klas w takich samych relacjach, (np. każda działka jest własnością podmiotu). 2) Wiązanie (relacja) jest zależnością łączącą klasy obiektów. Np. Przedmiot jest własnością podmiotu. Klasy związane relacją pełnią w niej określone role. Wiązanie posiada krotność.

19 SWING 3: SWING 3: Pojęcia podstawowe (3) W formacie SWING 3.0 wyróżniamy następujące typy bazowe rekordów: a) opisowy (RD) – rekord nie posiada odniesienia przestrzennego (osoba fizyczna, udział władania), b) punktowy (RP) – opis przestrzenny rekordu jest punktem (punkt graniczny stabilizowany trwale, punkt osnowy poziomej podstawowej), c) liniowy (RL) - opis przestrzenny rekordu jest zbiorem polilinii, w szczególności jedną łamaną (granica działki), d) obszarowy (RO) - opis przestrzenny rekordu jest zbiorem obszarów z enklawami, w szczególności poligonem (budynek, obręb działka), e) cyfrowy model terenu (RM) – rekord przedstawia powierzchnię terenu za pomocą sieci trójkątów lub zbioru punktów wysokościowych, f) raster (RR) – rekord jest reprezentacją wpasowania obrazu cyfrowego terenu (rastra) w geodezyjny układ odniesienia, pozwala na wykorzystanie danych obrazowych do wzbogacenia prezentacji graficznej danych, g) złożony (RC) – rekord, który przedstawia obiekt złożony z innych obiektów (elementów), np. przewód sieci uzbrojenia technicznego. Rekord nie posiada własnego opisu przestrzennego.

20 SWING 3: SWING 3: Pojęcia podstawowe (4) 2.5. Rekord, tabela § 10. Rekord jest zapisem stanu obiektu w pliku SWING. Do jednego obiektu może odnosić się wiele rekordów, reprezentujących różne stany obiektu. Określamy je wtedy mianem wersji obiektu. W bazie danych może znajdować się tylko jeden rekord odnoszący się do aktualnego stanu obiektu. Format SWING posiada mechanizm jego wyróżnienia (patrz 15.1). Rekordy odnoszące się do jednego obiektu mają w pliku SWING ten sam identyfikator obiektu. § 11. Tabela – to zbiór wszystkich rekordów danego typu aplikacyjnego. 2.6. Model danych formatu SWING § 12. Model danych w formacie SWING określony jest przez deklarację: słowników, typów atrybutów, typów wiązań i typów rekordów aplikacyjnych. Jego zamieszczenie w pliku SWING ułatwia interpretację danych w nim zawartych, a tym samym ich przetwarzanie. § 13. Plik w formacie SWING 3.0 czyli zbiór tabel wraz z modelem danych może być traktowany jak geo-relacyjna baza danych.

21 SWING 3: SWING 3: format pliku (1) Plik SWING podzielony jest na sześć sekcji. 2) Pierwsze pięć sekcji to metadane. 3) Dane dotyczące obiektów zapisane są w sekcji obiektów. 4) Wszystkie sekcje pliku SWING są fakultatywne. 5) Pierwsza linia pliku pozwala na identyfikację, że dany plik zapisany jest w formacieSWING 3.0. 6) Plik SWING ::=SWING.w.3.00.(C)2002; [Kontekst danych] [Sekcja definicji słowników] [Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań] [Sekcja definicji typów rekordów] [Sekcja redakcji graficznej] [Sekcja obiektów] linia końca pliku danych 7) linia końca pliku danych ::= SWINGX; | SWINGXC, CRC; 8) Najkrótszy poprawny plik SWING ma postać: SWING.w.3.00.(C)2002; SWINGX;

22 SWING 3: SWING 3: format pliku (2) Metadane - Kontekst danych Kontekst danych – dane organizacyjne Kontekst danych pozwala na określenie: a) geodezyjnego układu odniesienia, w którym wyrażone są współrzędne w pliku, b) dostawcy danych, c) przeznaczenia danych zawartych w pliku. kontekst danych ::= SN; [{rekord nagłówkowy systemu}]NS, DN, WARTOŚĆ [{rekord nagłówkowy użytkownika}]NU, NAZWA, WARTOŚĆ linia końca sekcji

23 SWING 3: SWING 3: format pliku (3) Metadane - rekord nagłówkowy użytkownika rekord nagłówkowy użytkownika ::= NU, NAZWA, WARTOŚĆ

24 SWING 3: SWING 3: format pliku (4) Metadane - Sekcja definicji słowników Sekcja definicji słowników 1) Słownik pozwala na deklarację w pliku SWING typu wyliczeniowego. 2) Słowniki identyfikowane są poprzez identyfikator. 3) Wartość atrybut wyliczeniowego jest reprezentowana nazwą kodową elementu słownika. 4) Zaleca się umieszczać w komentarzu opis funkcji słownika i jego pochodzenie (np.Instrukcję, która go definiuje). 6) Sekcja definicji słowników ::= SD; {rekord słownika} linia końca sekcji 7) rekord słownika ::= linia główna słownika {element słownika} linia końca rekordu 8) linia główna słownika ::= DS SŁOWNIK;,

25 SWING 3: SWING 3: format pliku (5) Metadane - Sekcja definicji słowników element słownika ::= ES, NR_SL, KOD_SL, [OPIS] a) SŁOWNIK – identyfikator słownika, niepowtarzalny w sekcji, b) NR_SL – numer elementu słownika; służy do określania uporządkowania wartości atrybutu, c) KOD_SL – nazwa kodowa elementu słownika; służy do określania wartości atrybutu, pusty napis (brak nazwy kodowej) zastrzeżony jest do reprezentacji braku informacji o wartości elementu. d) OPIS – znaczenie elementu słownika.

26 SWING 3: SWING 3: format pliku (6) Metadane - Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań SP; B, BFN, SL, FUNKCJA_BUDYNKU; B, BKN, NO, ; B, BPS, FL,, ; C; deklaracje typów relacji według Instrukcji G - 7 W, G7ROAD; Administrator obiektu W, G7ROBR; Obiekt położony w obrębie W, G7RODPR; Obiekt należy do odcinka przewodu W, G7ROJE; Obiekt położony w jednostce ewidencyjnej W, G7RONO; Ostatnia operacja na obiekcie W, G7ROPR; Operator (kto wykonał operację) W, G7ROUL; Obiekt położony przy ulicy W, G7ROWL; Właściciel obiektu W, G7RPRZW; Obiekt należy do przewodu SX; Fragment deklaracji typów atrybutów według Instrukcji K-1 Sekcja deklaracji atrybutów i wiązań : := SP; [{deklaracja atrybutu}] [{deklaracja wiązania}] linia końca sekcji deklaracja wiązania ::= W, RELACJA; deklaracja atrybutu ::= B, ATRYBUT, ZN, [DL]; | B, ATRYBUT, FL, [DL], [po_przecinku];| B, ATRYBUT, NO, [DL]; | B, ATRYBUT, UL, [DL]; | B, ATRYBUT, SL, SŁOWNIK; | B, ATRYBUT, LN, [1]; | B, ATRYBUT, DN, [DL]; | B, ATRYBUT, HR, [DL];| B, ATRYBUT, DH, [DL];

27 SWING 3: SWING 3: format pliku (7) Metadane - Sekcja definicji typów Przykład deklaracji typu złożonego: ST; TD, TypZłożony, RC; TP, Atrybut; TPN, NazwaPola; Gdy nazwy pola i atrybutu różnią się WE, NazwaWiązaniaElementu1; Deklaracja elementu WE, NazwaWiązaniaElementu2; Deklaracja elementu X; TD, TypElementu1, RD; TP, AtrybutElementu1; Nazwa atrybutu jest też nazwą pola TPW; Pole jest wielowartościowe WR, NazwaWiązaniaElementu1; Deklaracja pola wiązania WN, NależęDo; Wartość pola wskazuje rekord złożony X; TD, TypElementu2, RO; WR, NazwaWiązaniaElementu2; Nazwa wiązania jest też nazwą pola X; SX;

28 SWING 3: SWING 3: format pliku (8) Metadane - Sekcja redakcji graficznej sekcja redakcji graficznej ::= SG; A, SKALA; – skala redakcji [{rekord deklaracji koloru}] [{rekord sygnatury (symbolu)}] [{rekord stylu pisma }] [{rekord stylu linii}] [{rekord wypełnienia}] linia końca sekcji SKALA – mianownik skali redakcji, np.: 500 (skala = 1:500), jest atrybutem obowiązkowym sekcji. rekord deklaracji koloru ::= NK, NUMER, OPIS rekord sygnatury (symbolu) ::= FD, NAZWA_SYGNATURY, [Kolor], [Wg], [SP_KR]; rekord stylu pisma ::= ZD, NAZWA_PISMA, [Kolor], [Wg], [SP_KR], [JUST]; rekord stylu linii ::= VD, NAZWA_LINII, [Kolor], [SzerLinii]; rekord wypełnienia ::= JD, NAZWA_WYPEŁNIENIA., [Kolor];

29 SWING 3: SWING 3: format pliku (9) Sekcja obiektów – Dane Sekcja obiektów jest podstawowym elementem formatu SWING 3.0. Znajdują się w niej rekordy zawierające dane, podlegające wymianie. Rekordy zawarte w tej sekcji tworzą geo-relacyjną bazę danych, o strukturze określonejw sekcjach ją poprzedzających. sekcja obiektów ::= SO; [{rekord nieprzestrzenny}] [{rekord przestrzenny}] linia końca sekcji rekord nieprzestrzenny::= rekord opisowy RD | rekord obiektu złożonego RC rekord przestrzenny ::= rekord punktu RP | rekord linii RL | rekord obszaru RO | rekord modelu terenu RM | rekord rastra RR

30 SWING 3: SWING 3: format pliku (10) Sekcja obiektów – Dane: Atrybuty rekordu atrybuty rekordu to: a) KOD – kod klasy obiektu reprezentowanego przez rekord b) TYP – nazwa typu aplikacyjnego rekordu c) ID – identyfikator obiektu d) IDR – identyfikator rekordu e) ST_OBJ – status rekordu (2 cyfry według wzoru poniżej) a) Przynależność: cyfra pierwsza 0 – nieokreślona – domyślnie baza danych 1 – obiekt bazy danych 2 – obiekt pomocniczy – może być pominięty przy imporcie b) Wersja: cyfra druga 0 – nieokreślona, domyślnie wersja aktualna 1 – aktualna 2 – poprzednia lub obiekt usunięty

31 SWING 3: SWING 3: format pliku (11) Sekcja obiektów – Dane: rekordy nieprzestrzenne Rekord opisowy: Służy do reprezentowania danych o obiektach nie posiadających odniesienia przestrzennego. rekord opisowy::= RD, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu Rekord złożony: Służy do reprezentowania danych o obiektach składających się z innych obiektów(struktur typu całość – część). Przykładem obiektu złożonego z innych obiektów jest przewód sieci uzbrojenia technicznegolub podmiot grupowy EWGiB. Rekord złożony nie zawiera listy swoich elementów. To elementy mają wskazania na rekordzłożony. rekord złożony::= RC, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu

32 SWING 3: SWING 3: format pliku (12) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (1) Punkt Służy do reprezentacji obiektów o punktowej charakterystyce przestrzennej. Rekord punktu RP ::= RP, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; | pozycja [punkt odniesienia] [{etykieta}] [sygnatura (symbol)] [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu pozycja ::= P, P, TYP, ID; | - relacja topologiczna, wskazanie na rekord punktu P, K, IDR; | - relacja topologiczna, wskazanie na rekord punktu P, G, X, Y, [Z]; X - liczba zmiennoprzecinkowa Y - liczba zmiennoprzecinkowa Z - liczba zmiennoprzecinkowa

33 SWING 3: SWING 3: format pliku (13) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (2) Linia Służy do reprezentowania obiektów, których opis przestrzenny można wyrazić za pomocą zbioru linii. Przykłady obiektów liniowych

34 SWING 3: SWING 3: format pliku (14) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (3) Rekord linii RL ::= RL, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; | {linia} [punkt odniesienia] [{etykieta}] [{sygnatura(symbol)}] [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu opis połączenia ::= OL; | - odcinek prostej OK, RStart, RKoniec ; | - klotoida, promień dodatni w prawo OAD, R; | - duży łuk, promień dodatni w prawo OAM, R; | - mały łuk, promień dodatni w prawo łuk opisany funkcją B - sklejaną ::= OB, INT_Rząd; {punkt kontrolny} OBX;

35 SWING 3: SWING 3: format pliku (15) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (4) Obszar Służy do reprezentowania obiektów, których opis przestrzenny można wyrazić za pomocą zbioru obszarów. Obszar może zawierać wyspy i enklawy (dziury). Przykłady obiektów obszarowych Rekord obszaru RO ::= RO, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; [JK, [NAZ_WYPEŁNIENIA], [Kolor]; ] {obszar} [punkt odniesienia] [{etykieta}] [{sygnatura(symbol)}] [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu

36 SWING 3: SWING 3: format pliku (16) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (5) Cyfrowy model terenu Cyfrowy model terenu reprezentuje model rzeźby za pomocą sieci trójkątów lub jako zbiór punktów pomierzonej wysokości. Rekord modelu terenu RM ::= RM, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; {punkt pomierzonej wysokości} [{trójkąt}] [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu punkt pomierzonej wysokości ::= punkt H [Id. punktu – H] punkt H ::= H, [Nr W ],P, TYP, ID; | - wskazanie na punkt z wysokością H, [Nr W ],K, IDR; |- wskazanie na punkt z wysokością H, [Nr W], X, Y, Z; – współrzędne w układzie globalnym trójkąt ::= TR, Nr W1, Nr W2, Nr W3; - kolejne wierzchołki trójkąta [Id. trójkąta] gdzie ”Nr W1” jest różne od “Nr W2”, “Nr W2” jest różne od “Nr W3”, “Nr W1” jest różne od “Nr W3”

37 SWING 3: SWING 3: format pliku (17) Sekcja obiektów – Dane: rekordy przestrzenne (6) Raster Raster reprezentuje dowolną treść przedstawioną jako obraz cyfrowy (raster) Rekord rastra RR ::= RR, [KOD], [TYP], [ID], [IDR], [ST_OBJ]; prezentacja rastra punkt wstawienia orientacja rastra obraz cyfrowy [{atrybut}] [{wiązanie}] linia końca rekordu prezentacja rastra ::= RKM, kolejność rysowania obrazu, kolor piksela czarnego, kolor piksela białego; RKC, kolejność rysowania obrazu a) Linia RKM - określa sposób prezentacji obrazów binarnych (czarno białych). b) Linia RKC - określa sposób prezentacji obrazów wielokolorowych i barwnych.

38 SWING 3: SWING 3: Zasady transferu danych SIT w formacie SWING Transfer podstawowy Transfer podstawowy przeznaczony jest do realizacji transferu danych o obiektach SIT określonych w geodezyjnych instrukcjach technicznych, zgodnie z wytycznymi technicznymi do stosowania formatu SWING zawartymi w tych instrukcjach. W wypadku realizacji podstawowego modelu transferu, plik w formacie SWING zawiera tylko sekcję kontekstu danych i sekcje opisową. Transfer z elementami redakcji mapy Transfer z elementami redakcji mapy różni się od modelu podstawowego transferu dodaniem sekcji redakcji graficznej, co umożliwia zawarcie w pliku SWING informacji o rozmieszczeniu elementów prezentacji graficznej danych. Transfer pełny Model pełny transferu danych pozwala na transfer dowolnych danych w strukturze opisanej w pliku SWING. Tym samym dostawca informacji może rozszerzyć katalog przekazywanych obiektów jak również rozszerzyć definicje typów stosowanych do reprezentacji obiektów instrukcji geodezyjnych.

39 SWING 3: SWING 3: Struktura pliku danych SWING 3.0

40 SWING 3: SWING 3: Typy rekordów w formacie SWING 3.0

41 SWING 3: SWING 3: Atrybuty geometryczne obiektów przestrzennych w SWING 3.0

42 SWING 3: Przykłady obiektów według Instrukcji K-1 (1)

43 SWING 3: Przykłady obiektów według Instrukcji K-1 (2)

44 SWING 3: Przykłady obiektów według Instrukcji K-1 (3)

45 SWING 3: Przykłady obiektów według Instrukcji K-1 (4)


Pobierz ppt "FORMATY WYMIANY DANYCH GEODEZYJNYCH TANAGO i SWING."

Podobne prezentacje


Reklamy Google