Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ SeSDERMA Listen to your skin Pilingi chemiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ SeSDERMA Listen to your skin Pilingi chemiczne."— Zapis prezentacji:

1 + SeSDERMA Listen to your skin Pilingi chemiczne

2 + SeSDERMA listen to your skin nowa generacja pilingów  Preparaty przygotowuj ą ce skór ę do zabiegu  Gama SPA  Gama Pyruvic  Gama Mandelac  Gama TCA  Gama Salipeel  Gama Sesglicopeel

3 + Zalety pilingów Mediderma  ł atwo ść aplikacji i wydajno ść  jeden p ł yn odt ł uszczaj ą cy i neutralizator  widoczny punkt ko ń cowy zabiegu, zako ń czony formacj ą bia ł ej maski ( Salipeel, SPA, Mandelac)  przewidywalne reakcje skórne (monitoring g łę boko ś ci penetracji pilingu za pomoc ą ilo ś ci nak ł adanych warstw)  mo ż liwe stosowanie Sandwich Technique ( łą czenie preparatów ró ż nych linii mi ę dzy sob ą )  mo ż liwe łą czenie z mikrodermabrazj ą  schemat stosowania: od 6-12 zabiegów co 2-3 tygodnie.

4 + GAMA SPA PEEL

5 + SPA Classic Peel Wskazania fotostarzenie zmarszczki mimiczne tr ą dzik, ł ojotok, blizny potr ą dzikowe, zaskórniki Mieszanina 20%kwasu salicylowego, 8% kwasu pirogronowego i 0,02% retinolu pH 1,5

6 + SPA Lightning Wskazania przebarwienia (melasma, wywo ł ane przez perfumy i kosmetyki). plamy pos ł oneczne mo ż e by ć aplikowany miejscowo na plamy. Mieszanina 20%kwasu salicylowego, 8% kwasu pirogronowego 4% diacetyloboldyna (Luminskin ®), undecylenian fenyloalaniny (Sepiwhite MSH) i 0,02% retinolu pH 1,5

7 + SPA Lightning Sepiwhite MSH -hamuje komórkow ą produkcj ę melaniny w fazie wst ę pnej, przez blokowanie hormonu MSH (melanotropina). Dodatkowo hamuje dzia ł anie poszczególnych enzymów bior ą cych udzia ł w produkcji melaniny ( cyklazy adenylanowej, kinazy bia ł kowej A, tyrozynazy). LUMISKIN ® roztwór Diacetyloboldyny - dezaktywuje tyrozynaz ę.

8 + SPA Peel – sposób wykonania zabiegu Oczy ś ci ć skór ę za pomoc ą mleczka i toniku Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem odt ł uszczaj ą cym Sd. Zabezpieczy ć wra ż liwe miejsca ( skrzyde ł ka nosowe, usta) za pomoc ą Silkses Skin Protector. Na ł o ż y ć wybrany piling SPA za pomoc ą gazika. Stosowa ć bardzo delikatny ucisk w trakcie aplikacji. Preparat ma posta ć roztworu alkoholowego. Po na ł o ż eniu warstwy poczeka ć. Punktem ko ń cowym jest pojawienie si ę bia ł ej maski. Liczba warstw: Pierwszy zabieg nale ż y ograniczy ć maksymalnie do dwóch warstw. Kolejne zabiegi, nak ł ada ć o 1-2 warstwy wi ę cej, obserwuj ą c reakcje skóry. Nigdy nie nak ł ada ć wi ę cej ni ż 5 warstw. Usun ąć piling za pomoc ą wody. Na ł o ż y ć krem przeciws ł oneczny.

9 + GAMA PYRUVIC

10 + Pyruvic Peel - Kwas pirogronowy 40%+5%kwasu mlekowego Wskazania: Tr ą dzik ró ż owaty Skóra ł ojotokowa Tr ą dzik pospolity Nie przesusza skóry! Należy do α-ketokwasówketokwasów Posiada właściwości złuszczające, przeciwbakteryjne i seboregulujące. Kwas pirogronowy usuwa się wodą, ulega on przekształceniu do kwasu mlekowego o świetnych właściwościach nawilżających.

11 + Pyruvic Peel Plus 50%kwasu pirogronowego + 5% kwasu mlekowego Wskazania: Remodeling skóry Rozst ę py Właściwości odmładzające kwasu pirogronowego są silniejsze niż kwasów owocowych, porównywalne z kwasem TCA ( ale o mniejszych efektach niepożądanych)

12 + Intensywne od ś wie ż enie i roz ś wietlenie skóry Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Oczy ś ci ć skór ę p ł ynem odt ł uszczaj ą cym Sd. Na ł o ż y ć Pyruvic Peel + C-Peel, pozostawi ć na skórze 4-6 minut. Zmy ć wod ą. Wmasowa ć ampu ł k ę C-Vit lub spryska ć mgie ł k ą C-Vit mist Lipoceutical. Na ł o ż y ć Biomask Vitamin C, pozostawi ć na 20 minut.

13 + Zabieg na rozst ę py Odt ł u ś ci ć skór ę ( roztwór Sd). Na ł o ż y ć 1 warstw ę kwasu pirogronowego na 4-6 minut, a nast ę pnie zmy ć wod ą. Na ł o ż y ć Retises CT. Aby wzmocni ć efekt, po 20 minutach na ł o ż y ć warstw ę Retises Forte. Pozostawi ć na skórze 4-5 godzin lub wi ę cej. Powtarza ć co 3-4 tygodnie.

14 + GAMA SALIPEEL

15 + SaliPeel roztwór alkoholowy tr ą dzik zapalny i niezapalny ł uszczyca przygotowanie do mikrodermabrazji i innych pilingów pilingi cia ł a rogowacenie oko ł omieszkowe roztwór alkoholowy zawierający 25% kwasu salicylowego pH 2.0 skóra normalna i niewrażliwa

16 + SaliPeel Plus tr ą dzik zapalny i niezapalny tr ą dzik ró ż owaty ł uszczyca przygotowanie do mikrodermabrazji i innych pilingów pilingi cia ł a zapalenie mieszków w ł osowych zawiera 25% kwasu salicylowego i 15% azelainowego pH 2,5, roztwór alkoholowy ekstrakt z zielonej herbaty – działanie stymulujące, antyoksydacyjne, zwiększa metabolizm lipidów, poprawia krążenie, wzmacnia żyły skóra normalna, gruba, niewrażliwa

17

18

19 + Salipeel soft/forte Salipeel SoftSalipeel Forte Małe ilości roztworuDuże ilości roztworu Mały ucisk na skórę podczas aplikacjiŚredni ucisk na skórę podczas aplikacji Stosować nawiewNie stosować nawiewu Nie nakładać warstwNakładać 2-3 wastwy również w kombinacji z innymi pilingami

20 + Zabieg Roz ś wietlaj ą cy Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę przez aplikacj ę Salipeel Lic Na ł o ż y ć kombinacj ę ż el z ł uszczaj ą cy Argipeel + Glowing additive, pozostawi ć na 15 min. Zmy ć obficie wod ą.

21 + GAMA MANDELAC

22 + Linia Mandelac Kwas migda ł owy – fenoksyoctowy Otrzymywany z hydrolizy gorzkich migda ł ów Dzia ł anie odm ł adzaj ą ce Dzia ł anie przeciwbakteryjne

23 + Dobór preparatów do zabiegu Rozpoczynamy od preparatu o najs ł abszym dzia ł aniu (Mandelac ż el z ł uszczaj ą cy, Mandelac roztwór alkoholowy, Mandelac L i Mandelac C).

24 + Kwas migda ł owy, a kwas glikolowy Kwas migda ł owy ma wi ę ksz ą cz ą steczk ę ni ż kwas glikolowy – d ł u ż szy czas penetracji posiada ni ż sze pKa silnie lipofilowy posiada w ł a ś ciwo ś ci bakteriobójcze i bakteriostatyczne

25 + Mandelac roztwór alkoholowy s ł aby i umiarkowany tr ą dzik zapalenie mieszków w ł osowych tr ą dzik ró ż owaty melasma naskórkowa pH 1,5 skóra normalna i wrażliwa

26 + Mandelac ż el z ł uszczaj ą cy starzenie melasma skórna wykazuje przedłużone działanie, dzięki temu, że rozpuszczalnik zawarty w żelu pozostaje w skórze dłużej i penetruje głębiej skóra normalna i wrażliwa

27 Porównanie działania żelu Mandelac i roztworu alkoholowego Mandelac

28 + Mandelac L Wskazania Skóra wra ż liwa Starzenie si ę skóry Tr ą dzik pospolity Tr ą dzik ró ż owaty body peel (przedramiona, r ę ce, plecy) mo ż na nak ł ada ć punktowo na zmiany tr ą dzikowe, plamy barwnikowe Preparat wzbogacony w kwas mlekowy, aby wzmocnić działanie kwasu migdałowego Zawiera 40% kwasu migdałowego i 20% kwasu mlekowego pH 1,0

29 + Mandelac L Zawiera kwas mlekowy – w sile dzia ł ania zbli ż ony do glikolowego. Polecany przy skórze suchej. Stymuluje proliferacj ę komórkow ą, ma dzia ł anie wybielaj ą ce (szczególnie w po łą czeniu z wit. C), zwi ę ksza syntez ę kolagenu, elastyny i GAG.

30 + Mandelac C Wskazania Skóra wra ż liwa Starzenie si ę skóry Tr ą dzik pospolity Tr ą dzik ró ż owaty body peel (przedramiona, r ę ce, plecy) mo ż na nak ł ada ć punktowo na zmiany tr ą dzikowe, plamy barwnikowe Preparat wzbogacony w kwas cytrynowy, aby wzmocnić działanie kwasu migdałowego Zawiera 30% kwasu cytrynowego i 20% kwasu migdałowego pH 1,0

31 + Zabieg na d ł onie (przebarwienia) Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem odt ł uszczaj ą cym Sd na ł o ż y ć 1 warstw ę Mandelac C (do wyschni ę cia) Na ł o ż y ć punktowo na plamy TCA 25%. Po wyschni ę ciu ponownie na ca łą powierzchni ę d ł oni nak ł adamy Mandelac C. Powtarza ć procedur ę, a ż do uzyskania miejscowego frostu.

32 + Mandelac T kwas tioglikolowy 6,25% kwas migda ł owy 20% kwas fitowy 5% tretinoina 0,05% hydroksysukcynamid (w ł a ś ciwo ś ci chelatuj ą ce)

33 + Cienie pod oczami Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem Sd Na ł o ż y ć warstw ę Mandelac T, warstw ę Argipeel i pozostawi ć na 10 - 15 min. Zmy ć wod ą, na ł o ż y ć saszetk ę Retises CT.

34 + Przebarwienia pozapalne, po zamykaniu naczy ń krwiono ś nych Oczy ś ci ć i odt ł u ś ci ć skór ę wg standardowej procedury. Na ł o ż y ć warstw ę Salipeel i pozostawi ć do wyschni ę cia. Na ł o ż y ć warstw ę Mandelac T na 10-20min. Zmy ć wod ą. Zneutralizowa ć.

35 + GAMA TCA TCA Wskazania Fotostarzenie Melazma and plamy posłoneczne Skład 15% kwas trichlorooctowy (fototyp I-IV) 25% kwas trichlorooctowy (fototyp I-III) 35% kwas trichlorooctowy (fototyp I-III)

36 + Technika wykonania zabiegu Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem Sd Na ł o ż y ć wybrane st ęż enie TCA pozostawi ć na kilka min. Na ł o ż y ć krem o kwasowym pH –Acglicolic classic Forte. Powtarza ć co 3-4 tygodnie.

37 + SeSglicopeel SESGLICOPEEL

38 + Zabieg Anti-aging Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem Sd Na ł o ż y ć Glicopeel classic exfoliating gel zmieszany z Anti- oxidant additive, pozostawi ć na 10 min. Zmy ć obficie wod ą. Na ł o ż y ć Fillderma krok 1 Na ł o ż y ć Natuvalia reafirming ampoule delikatnie masuj ą c. Na ł o ż y ć Biomask Daeses Na ł o ż y ć Fillderma krok 2. Powtarza ć co 3-4 tygodnie.

39 + Umiarkowane przebarwienia Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem Sd Na ł o ż y ć kombinacj ę SeSglicopeel i Depigmenting Additive, pozostawi ć 5-8 min. Na ł o ż y ć warstw ę Melaspeel KH, pozostawi ć do wyschni ę cia. Zmy ć obficie wod ą. Na ł o ż y ć Propimask C-Vit lub Propimask Kojic Powtarza ć co 2 tygodnie.

40 + Melaspeel

41 + Starzenie skóry z przebarwieniami Wykona ć demakija ż mleczkiem i tonikiem Hidraderm. Odt ł u ś ci ć skór ę p ł ynem Sd Na ł o ż y ć warstw ę Melaspeel K, pozostawi ć do wyschni ę cia. Na ł o ż y ć warstw ę Melaspeel KH, pozostawi ć do wyschni ę cia. Na ł o ż y ć warstw ę Melaspeel J, pozostawi ć do wyschni ę cia. Pokry ć kremem o kwasowym pH –Acglicolic classic Forte. Na ł o ż y ć ampu ł k ę z witamin ą C. Na ł o ż y ć saszetk ę retinolu, pozostawi ć na 10 godzin. Powtarza ć co 3-4 tygodnie.

42 + Retises CT  fotostarzenie  hiperpigmentacja  melasma  rozst ę py  usuwanie martwych komórek  stymulacja odnowy komórkowej i syntezy białek  zwiększanie NMF  skóra dojrzała, matowa

43 + Rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu Wykonać demakijaż mleczkiem i tonikiem Nałożyć warstwę Salipeel, pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć ampułkę z witaminą C. Nałożyć saszetkę retinolu, pozostawić na 10 godzin. Dla wzmocnienia efektu po 20 min. nałożyć warstwę 10% maski retinolowej ( Retises Forte) Powtarzać co 3-4 tygodnie.

44 Dzi ę kuj ę


Pobierz ppt "+ SeSDERMA Listen to your skin Pilingi chemiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google