Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 W maju 2002 r. odbyło się nadanie imienia – „Bajkowy Świat”.  W 2012 r. przedszkole obchodziło jubileusz 35-lecia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " W maju 2002 r. odbyło się nadanie imienia – „Bajkowy Świat”.  W 2012 r. przedszkole obchodziło jubileusz 35-lecia."— Zapis prezentacji:

1

2  W maju 2002 r. odbyło się nadanie imienia – „Bajkowy Świat”.  W 2012 r. przedszkole obchodziło jubileusz 35-lecia

3  Statut przedszkola  Koncepcja Przedszkola  Roczny Program Rozwoju  Regulamin Przedszkola  Program wychowawczy  Program profilaktyki  Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”

4  Określa cele i zadania pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej na lata 2013 – 2018.  Główne hasło: „PRZEDSZKOLAK MAŁYM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM DBAJĄCYM O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ROZWÓJ FIZYCZNY”

5

6  Organizacja grup od 01.09.2015r.:  Grupa I „Kubusia Puchatka”- dzieci 3-letnie  Grupa II „Kota Filemona”- dzieci 3-letnie lub 3-4 letnie  Grupa III „Krasnala Hałabały”- dzieci 4-letnie  Grupa IV „Wróbelka Elemelka” - dzieci 4-letnie  Grupa V „Bolka i Lolka”- dzieci 5-letnie  Grupa VI „Zabawy z Reksiem” – dzieci 5-letnie  Sala Koziołka Matołka – sala gimnastyczna Wszystkie sale są odnowione i dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne

7

8

9 Rekrutację do publicznych przedszkoli określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) obowiązująca od 18 stycznia 2014 r. - rozdział 2 a (art. 20a – 20zh)

10  Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na obszarze gminy miasto Gorzów Wlkp.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (w naborze uzupełniającym).  Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Gorzowa Wlkp., mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców ( w naborze uzupełniającym).  Liczba miejsc 46 (3-latki 2012r. 42.dz., 4-latki 2011r. 2.dz., 5-latki 2010r. 2.dz.).  Liczba miejsc może się zmienić w zależności od liczby dzieci 6-letnich odroczonych od obowiązku szkolnego i zgłoszonych dzieci 3-letnich.  Nabór wspomagany jest elektronicznie.

11  Kryteria I etapu - Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną, uzyskują od państwa szczególną pomoc (art. 20c ust. 2):  wielodzietność rodziny kandydata  niepełnosprawność kandydata  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  samotne wychowywanie kandydata przez rodzica  objęcie kandydata pieczą zastępczą Brane są pod uwagę łącznie, mają jednakową wartość – 100 pkt. każde z kryterium

12 Kryteria te określa organ prowadzący W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

13  Kandydat pięcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegający się o przyjęcie do placówki lub kandydat na diecie pokarmowej (Przedszkole Miejskie nr 23 i Przedszkole Miejskiego nr 33) lub kandydat z cukrzycą (Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9) – 40 pkt.,  Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym – 10 pkt.,  Kandydat z obwodu szkoły podstawowej, w granicach której znajduje się przedszkole lub poza obwodem ale w bliskim sąsiedztwie - 10 pkt.,  Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszego wyboru lub zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga dzieci – 15 pkt.,  Kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. – 16 pkt.  Dochód na osobę w rodzinie (Ilość przyznanych punktów zależy od wysokości dochodu na członka rodziny w stosunku do kwoty 574 zł (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – od. 9 pkt. – 0 pkt.

14 do 100%574 zł9 pkt. od 101% do 121%579,74 – 694,54 zł.8 pkt. od 122% do 132%700,28 – 757,68 zł.7 pkt. od 133% do 143%763,42 – 820,82 zł.6 pkt. od 144% do 154%826,56 – 883,96 zł.5 pkt. od 155% do 165%889,70 – 947,10 zł.4 pkt. od 166% do 176%952,84 – 1.010,24 zł.3 pkt. od 177% do 187%1.015,98 – 1.073,38 zł.2 pkt. od 188% do 198%1.079,12 – 1.136,52 zł.1pkt. 199% i więcej1.142,26 zł.0 pkt.

15  w Przedszkolu nr 13 przy ul. Brackiej 19,  Przedszkolu nr 21 przy ul. Dunikowskiego 5,  Przedszkolu nr 29 przy ul. Wróblewskiego 48,  Przedszkolu nr 31 przy ul. Chmielnej 7  lub we wskazanych oddziałach przedszkolnym zorganizowanych w szkołach podstawowych.

16  Wnioski o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola (lub osoby wyznaczonej przez dyrektora) w terminie od 2 do 16 marca do godz. 15.00.  Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:  1. zarejestrowania dziecka w systemie E - Nabór, wydrukowania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub  2. Pobrania druku do wypełnienia ręcznego i dostarczenie do placówki w wymaganym terminie. (Wniosek dostępny jest w placówce i na stronach internetowych przedszkoli oraz na stronie www.edu.gorzow.pl ).www.edu.gorzow.pl  Wpisujemy na karcie 3 placówki, na pierwszym miejscu przedszkole najważniejsze, kartę składamy w placówce pierwszego wyboru.

17  pesel dziecka (np. akt urodzenia, paszport, DO dziecka),  Adres - DO lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania,  oświadczenie o wielodzietności,  orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego (kandydata, rodzeństwa, rodzica),  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,  zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej, w przypadku nauki w systemie dziennym -zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce,  zeznanie podatkowe rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów za ostatni rok podatkowy lub oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.  oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata, zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy.

18  13 kwietnia o godz. 12.00 opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.  od 13.04.2015r. –do 16.04.2015r. do godz. 15.00 - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.  20.04.2015r. o godz. 12.00 opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.  Procedura odwoławcza od 20.04.2015r. do 18.05.2015r.  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników)  Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem)  Składanie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  Rozpatrzenie odwołań w terminie 7 dni.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  W przypadku posiadania wolnych miejsc przedszkole przeprowadza postępowanie uzupełniające od 19.05.2015r. do końca sierpnia roku szkolnego 2014/15

19 W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:  przewodniczący – wyznaczony przez dyrektora placówki,  przedstawiciel rady pedagogicznej - członek,  przedstawiciel rady rodziców - członek

20  weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta może skorzystać z informacji, które zna z urzędu lub wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniu  zatwierdzenie zweryfikowanych wniosków w systemie informatycznym,  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia),  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej),  sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego,  sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,  w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do 31 sierpnia.

21  Złożenia w placówce pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami,  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.  Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  Po procesie rekrutacji rodzice zobowiązani są do wyboru placówki poprzez złożenie oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.  Rodzice dziecka przyjętego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru, zobowiązani są do odebrania z placówki pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i przekazanie go dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.  Niespełnienie tych wymogów jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.  Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte do trzech wybranych placówek ma prawo do ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola posiadającego wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.

22  W godz. 8.00-13.00 realizowana jest podstawa programowa bezpłatna, za każdą następną godzinę pobytu dziecka rodzic płaci 1,00 zł. (za godziny zrealizowane, obecne).  Stawka żywieniowa 6,00 zł. dziennie.  Odpłatność uiszczamy u kierownika gospodarczego z góry za dany m-c do 15-każdego m-ca.  Odpisy za dni nieobecne w kolejnym m-c u.  Możliwość płatności przelewem, po wcześniejszym zgłoszeniu do kier.gospod.  Rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci) posiadające KDR są zwolnione z opłaty za godziny pobytu.  Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o refundacje kosztów żywienia z GCPRiPS.

23 ◦ jeżeli dziecko nie zgłosi się do przedszkola do dnia 15 września i rodzic nie powiadomi przedszkola o przyczynie nieobecności, ◦ jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dziecka dwukrotnie uiszczą opłatę za przedszkole po wyznaczonym terminie płatności, ◦ jeżeli nieobecność dziecka trwa nieprzerwanie 30 dni bez uzasadnionej przyczyny, potwierdzonej nieobecności, ◦ jeżeli dziecko niesystematycznie uczęszcza do przedszkola bez zasadnego usprawiedliwienia nieobecności, ◦ jeżeli rodzice/prawni opiekunowie często odbierają dziecko z przedszkola po godzinach pracy placówki, ◦ jeżeli występują u dziecka zachowania uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i braku podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji, ◦ jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dziecka podali niezgodne z prawdą dane dotyczące dziecka lub rodziców/prawnych opiekunów, w szczególności podczas rekrutacji do przedszkola, ◦ jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dziecka zataili istotne informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie w grupie, ◦ jeżeli rodzice/prawni opiekunowie nie przestrzegają postanowień statutu.

24  Ramowy rozkład dnia  6.00-8.00 - schodzenie się dzieci  8.00 – 8.30 realizacja podstawy programowej –zajęcia z dziećmi ruchowe, wyrównawcze, samoobsługa  8.30-9.00 - śniadanie  9.00-10.15 - zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej, zabawa swobodna, praca indywidualna z dzieckiem  10.15-10.30 - drugie śniadanie  10.30-11.30 – zabawa swobodna, zabawa na placu przedszkolnym, spacery  11.30 -12.00 – obiad - zupa, przygotowanie do leżakowania, relaksacyjnej  12.00 - 13.30 –odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez n-la, muzyki relaksacyjnej  13.30-14.00 – ubieranie się, przygotowanie do obiadu  14.00-14.30 – obiad II danie  14.30-17.00 - zabawy przy stolikach, zajęcia indywidualne, odbiór dzieci z przedszkola

25

26

27

28

29

30 Szkoła Językowa „Atut” Zajęcia po podstawie programowej

31  Wycieczka do lasu X  Pasowanie na przedszkolaka XI  Wróżby andrzejkowe XI  Spotkanie z Mikołajem XII  Wigilia przedszkolna XII  Bal karnawałowy I  Dzień Babci i Dziadka I  Powitanie wiosny III  Festyn rodzinny V/VI  Dzień dziecka – wycieczka VI

32

33 Pasowanie na przedszkolaka gr. I Pasowanie na przedszkolaka gr. II

34 Wizyta MikołajaZabawki od Mikołaja

35  rozmowy indywidualne,  zebrania grupowe,  zajęcia otwarte dla rodziców  uroczystości i wycieczki,  zebrania z jednostkami wspomagającymi rozwój dziecka (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, logopeda, lekarz itp.),  konsultacje z nauczycielem  „ Kącik dla rodziców” – propozycje zamierzeń wychowawczych, stopień ich realizacji, wspólne ustalenia itp.,  popularyzacja literatury pedagogicznej,  popołudniowe spotkania rodzinne – w formie wspólnych zabaw na określony temat,  konkursy, uroczystości, festyn rodzinny

36 Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Leśnych ludków

37 Ciekawe konkursy Wspólne zabawy

38 Dzień Babci i Dziadka Ozdoby bożonarodzeniowe

39  dni otwarte - luty  akcję informacyjną, zapisy – marzec  FOLDER przedszkola – luty/marzec  udział w festynie przedszkolnym – czerwiec  spotkanie z psychologiem, pedagogiem dla rodziców – maj/czerwiec  zajęcie adaptacyjne dla dzieci i rodziców – sierpień  możliwość przynoszenia przytulanek, własnych zabawek - wrzesień  ścisła współpraca z nauczycielką, okazywanie zaufania do pracowników przedszkola  „Pasowanie na przedszkolaka” - listopad

40  Samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne w łazience (bez pampersa)  Posługiwać się łyżką i pić z kubka  Komunikować się z nauczycielem, sygnalizować swoje potrzeby  Umieć współdziałać z rówieśnikami  Poruszać się na własnych nogach  Przedszkole jest ogólnego żywienia, nie stosujemy diet indywidualnych (P-23 i 33 z cukrzyca P-9)  01.09 zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola

41 Więcej informacji: www.p7.edu.gorzow.pl prezentację opracowała mgr Jolanta Świtała mgr Beata Wesołowska


Pobierz ppt " W maju 2002 r. odbyło się nadanie imienia – „Bajkowy Świat”.  W 2012 r. przedszkole obchodziło jubileusz 35-lecia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google