Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GPW w Warszawie Organizacja rynku i instrumenty. Instrumenty finansowe – podstawowe statystyki 2013201220112010200920082007200620052004 Spółki450438426400379374351284255230.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GPW w Warszawie Organizacja rynku i instrumenty. Instrumenty finansowe – podstawowe statystyki 2013201220112010200920082007200620052004 Spółki450438426400379374351284255230."— Zapis prezentacji:

1 GPW w Warszawie Organizacja rynku i instrumenty

2 Instrumenty finansowe – podstawowe statystyki 2013201220112010200920082007200620052004 Spółki450438426400379374351284255230 w tym zagraniczne4743392725 231275 liczba debiutów23193834133381383536 liczba wycofań1171213810149109 Obligacje9462515051 57657681 w tym zagraniczne1223334444 Kontrakty terminowe134917955374042485449 Opcje1161201221061101389815412218

3 Akcje KrajoweZagraniczneRazem Rynek podstawowy 33343376 Rynek równoległy 72375 RAZEM 40546451

4 Akcje – rynek podstawowy Kryteria: 1. Sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 2. w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; zbywalność akcji nie jest ograniczona; 3. wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego; 4. wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro; 5. akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO; 6. emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie,

5 Akcje – rynek równoległy Kryteria: 1. Na rynku równoległym są notowane wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku równoległym, które nie spełniają wymogów notowania na rynku podstawowym

6 System notowań ciągłych Harmonogram sesji giełdowej w systemie notowań ciągłych dla akcji (kontraktów terminowych): 8:30 - 9:00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9:00 Określenie kursu na otwarcie 9:00 - 16:50 Notowania ciągłe 16:50 - 17:00 Przyjmowanie zleceń na zamknięcie 17:00 Określenie kursu na zamknięcie 17:00 - 17:05 Dogrywka

7 System notowań jednolitych z dwoma fixingami 8:30 - 11:00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 11:00 Określenie kursu jednolitego 11:00 - 11:30 Dogrywka 11:30 - 15:00 Przyjmowanie zleceń na otwarcie 15:00 Określenie kursu jednolitego 15:00 - 15:30 Dogrywka 15:30 - 17:05 Przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

8 Akcje – podział Akcje wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym kwalifikowane są do 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS. Jedynym kryterium kwalifikacji spółek do nowych segmentów rynku regulowanego jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy. Wartość kapitalizacji spółki na potrzeby kwalifikacji do segmentów rynku regulowanego ustalana jest na podstawie kursu zamknięcia akcji i praw do akcji. do segmentu MINUS 5 należą akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro do segmentu 5 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro do segmentu 50 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro Po zakończeniu ostatniej sesji w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku GPW dokonuje okresowej weryfikacji i kwalifikacji spółek do odpowiednich segmentów. Jeśli spółka notowana jest krócej, pod uwagę brana jest średnia z okresu jej notowania.

9 Akcje – podział Lista alertów Na listę alertów trafiają spółki mające akcje groszowe, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością, oraz spółki w stanie upadłości. Akcje spółek z subsegmentu Lista Alertów nie są uwzględnianie przy ustalaniu indeksów giełdowych i są notowane w systemie kursu jednolitego.

10 Indeksy giełdowe - zasady

11 Indeksy giełdowe Każda spółka giełdowa, której liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie w dniu sporządzania rankingu danego indeksu jest wyższa niż równowartość 1 mln euro może zostać wpisana na listę uczestników indeksów giełdowych. Na listę uczestników indeksów giełdowych nie mogą być wpisane spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentów rynku regulowanego: MINUS 5 lub LISTA ALERTÓW lub zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

12 Podstawowe indeksy giełdowe WIG WIG 20 WIG 30 mWIG40 sWIG80 WIG Plus WIG div Indeksy sektorowe

13 Podstawowe indeksy giełdowe Giełda publikuje 26 indeksów. Wartości WIG30, WIG20, WIG20short, WIG20lev, mWIG40, sWIG80, WIG-Plus, WIGdiv, RESPECT, WIG-CEE i WIG są publikowane w trakcie trwania notowań ciągłych, pozostałych indeksów trzykrotnie w trakcie sesji giełdowej (po pierwszym i drugim fixingu oraz na zamknięcie sesji) – są to WIG30TR, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-Ukraine oraz subindeksy sektorowe: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-chemia, WIG-deweloperzy, WIG-energia, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG- surowce, WIG-telekomunikacja.

14 Przydział akcji do indeksów Przydział akcji odbywa się na podstawie rankingu indeksów. Ranking indeksów sporządzany jest po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października (dzień rankingu). Przy sporządzaniu rankingu bierze się pod uwagę procentowy udział w łącznych obrotach oraz procentowy udział w łącznej wartości akcji w wolnym obrocie wszystkich spółek uwzględnianych w rankingu. Punkty rankingowe spółek oblicza się na podstawie poniższego wzoru: R(i) = 0,6 * sT(i) + 0,4 * sC(i) R(i) - punkty rankingowe spółki „i” sT(i) - procentowy udział obrotu akcjami spółki „i” w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu sC(i) - procentowy udział wartości akcji w wolnym obrocie spółki „i” w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu Wartość obrotów stanowiąca podstawę rankingu oblicza się biorąc pod uwagę obroty akcjami w systemie notowań jednolitych i ciągłych za okres 12 miesięcy. W przypadku połączenia dwóch lub więcej spółek, wartość obrotów akcjami tych spółek jest sumowana. Wartość akcji w wolnym obrocie oblicza się jako iloczyn kursu zamknięcia akcji w dniu rankingu i liczby akcji w wolnym obrocie w tym dniu.

15 WIG20 1. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 20 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 20 spółek. 2. Datą bazową indeksu jest 16 kwietnia 1994 roku. 3. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów. 4. Liczba uczestników indeksu zakwalifikowanych do jednego sektora, według stosowanej klasyfikacji sektorowej, nie może być większa niż 5. 5. Indeks obliczany jest bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend.

16 WIG20 LpInstrumentWartość rynkowa pakietu (PLN) Udział w portfelu (%) 1PKOBP26,523,085,68015.2835 2PZU23,841,942,00013.7387 3PEKAO23,182,044,00013.3587 4KGHM15,223,356,0008.7728 5PKNORLEN13,081,915,6007.53817 6PGE11,216,890,6406.46411 7BZWBK10,467,499,0006.03228 8PGNIG7,896,939,7504.55024 9TPSA6,331,151,4603.64814 10MBANK6,152,959,0003.54618 11TAURONPE4,372,642,1002.52027 12BOGDANKA4,149,586,0002.39126 13EUROCASH3,514,559,8802.02510 14ASSECOPOL3,408,723,5001.96422 15HANDLOWY3,202,705,2001.84523 16JSW2,600,218,4001.49814 17SYNTHOS2,548,717,6001.46934 18LOTOS2,097,462,0001.20922 19KERNEL2,061,024,0001.18840 20GTC1,668,228,5100.96138 173,541,650,32010020

17 WIG 30 Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie. WIG30TR – to odpowiednik dochodowy indeksu WIG30 w którym uwzględnia się dywidendy, prawa poboru.

18 WIG Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

19 ETF ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.

20 ETF ETF na indeks WIG20 Pierwszym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF są notowane w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFW20L. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

21 ETF ETF na indeks DAX Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX w euro. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFDAX. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań. ETF na indeks S&P500 Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P500 w USD. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFSP500. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

22 Obligacje Obrót obligacjami prowadzony jest na rynku Catalyst. Catalyst jest rynkiem dłużnych instrumentów finansowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i spółkę z jej grupy kapitałowej - BondSpot. Przedmiotem obrotu na Catalyst są następujące dłużne instrumenty finansowe: obligacje korporacyjne, których emitentami są przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe, obligacje komunalne, których emitentami są jednostki samorządu terytorialnego, obligacje spółdzielcze, których emitentami są banki spółdzielcze, obligacje skarbowe, których emitentem jest Skarb Państwa, listy zastawne.

23 Obligacje W ramach Catalyst funkcjonują subrynki: regulowany dla transakcji detalicznych – prowadzony przez GPW, regulowany dla transakcji hurtowych – prowadzony przez BondSpot, alternatywny system obrotu dla transakcji detalicznych – prowadzony przez GPW, alternatywny system obrotu dla transakcji hurtowych – prowadzony przez BondSpot.

24 Obligacje Organizacja rynku Catalyst ma łagodzić następujące problemy: niska płynność rynku, brak dostępu do informacji o emisjach i transakcjach, obrót przeważnie za pośrednictwem banków (brak jednej platformy rozliczeniowej), brak standardów informacyjnych dotyczących emitentów, duże zróżnicowanie warunków emisji utrudniające porównanie poszczególnych emisji obligacji, konstrukcja zabezpieczeń często wykluczająca lub utrudniająca obrót na rynku wtórnym, różnorodność wewnętrznych regulacji banków dotyczących prowadzenia depozytu.

25 Obligacje Na rynku regulowanym inwestor ma do wyboru obligacje emitentów, którym stawiane są większe wymogi niż w alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z regulacjami Catalyst, obligacje mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, jeżeli: został sporządzony i zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny, zbywalność obligacji jest nieograniczona, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, wartość obligacji wprowadzanych na rynek podstawowy wynosi minimum 1 mln EUR/4 mln zł. Zgodnie z przepisami prawa do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub przeprowadzenia oferty publicznej konieczne jest sporządzenie prospektu emisyjnego.

26 Obligacje – obrót detaliczny a obrót hurtowy

27 Obligacje – różnice między obligacją a lokatą

28 Obligacje – różnice

29 Typ instrumentu pochodnego Kontrakty terminowe OpcjeSwapyWarranty

30 Strategie inwestowania HedgingSpekulacjaArbitraż


Pobierz ppt "GPW w Warszawie Organizacja rynku i instrumenty. Instrumenty finansowe – podstawowe statystyki 2013201220112010200920082007200620052004 Spółki450438426400379374351284255230."

Podobne prezentacje


Reklamy Google