Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła energii w aspekcie prawnym OZE v LEX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła energii w aspekcie prawnym OZE v LEX."— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii w aspekcie prawnym OZE v LEX

2 Czym jest OZE ? 1.Odnawialne – dające się odnowić lub nie ulegające wyczerpaniu 2.Źródło – to co stanowi początek czegoś 3.Energii – wyrażona w jednostkach pracy skalarna wielkość fizyczna

3 Podstawowe obowiązujące akty prawne 1.Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – akt normatywny stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru 2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4 3.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, z 2005 r. Nr 62, poz. 552) 4.Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) 5.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego

5 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) 7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń (Dz. U. z 1998 r. Nr 60, poz. 387; z 1999 r. Nr 92, poz. 1049)

6 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6) 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288). 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r., w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 37)

7 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) 12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

8 Zbiór kodeksów 1.Kodeks pracy 2.Kodeks spółek 3.Kodeks cywilny 4.Kodeks postępowania cywilnego 5.Kodeks karny skarbowy 6.Kodeks karny 7.Kodeks postępowania karnego 8.Kodeks wykroczeń

9 Tacyt: Dopóki ludzie istnieć będą, będą i błędy

10 Podsumowanie aktów prawnych 1.Jakie prawa obowiązują w Polsce ? Wszystkie nawet prawa Merfiego. 2.Prawo dotyczy każdego obywatela i bardzo wielu dziedzin życia. W myśl zasady prawa, wywodzącej się z prawa rzymskiego, „Ignorantia iuris nocet” (łac. - "nieznajomość prawa szkodzi"), nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Aby obywatele mogli wywiązywać się z tej zasady, konieczne jest publikowanie wszystkich aktów prawnych w taki sposób, by każdy mógł się z nimi zapoznać (w Polsce akty normatywne publikowane są w „Dzienniku Ustaw”, inne w „Monitorze Polskim”)

11 Podsumowanie aktów prawnych Trybunał KonstytucyjnyTrybunał Konstytucyjny Sąd NajwyższySąd Najwyższy Naczelny Sąd AdministracyjnyNaczelny Sąd Administracyjny Sądy apelacyjneSądy apelacyjne Sąd antymonopolowy.Sąd antymonopolowy.

12 Podsumowanie aktów prawnych Ustawy: Prawo Budowlane, Energetyczne, o Ruchu DrogowymUstawy: Prawo Budowlane, Energetyczne, o Ruchu Drogowym Rozporządzenia Ministrów: Infrastruktury, Transportu, Budownictwa, Pracy, GospodarkiRozporządzenia Ministrów: Infrastruktury, Transportu, Budownictwa, Pracy, Gospodarki Normy branżowe PN,PN-EN, PN-IECNormy branżowe PN,PN-EN, PN-IEC Zbiór kodeksów: KPA, KPC, KP,Zbiór kodeksów: KPA, KPC, KP, RegulaminyRegulaminy Orzecznictwo sądówOrzecznictwo sądów

13 Test....  1.Wymień znane Tobie rodzaje energii odnawialnej 2.Jakie zapamiętałeś, zapamiętałaś akty prawne? 3.Kto jest kierownikiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej? 4.Które z odnawialnych źródeł energii jest Tobie znane, bliskie lub jakie może zastosowałeś, zastosowałaś?

14 Odpowiedzi.... Odpowiedzi.... 1.Rodzaje energii odnawialnej zostaną omówione 2.Akty prawne, z pierwszej części wykładu 3.Kierownikiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest... Sławomir Nowak 4.Elektrownia wodna na zaporze w Pilichowicach i moja córka Marii 2 letnia, źródło niewyczerpanej energii

15

16 Rodzaje odnawialnych źródeł energii

17 Słońce Centralne ciało Układu Słonecznego, widoczne w dzień w postaci jasnej ognistej kuliCentralne ciało Układu Słonecznego, widoczne w dzień w postaci jasnej ognistej kuli Oddalone o 150 mln km, temperatura na powierzchni 5780 K około 5500 C, ilość światła w pochmurny dzień 1000 luxOddalone o 150 mln km, temperatura na powierzchni 5780 K około 5500 C, ilość światła w pochmurny dzień 1000 lux

18 Wiatr Rodzaje odnawialnych źródeł energii Ruch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi w skutek jej obrotów i zmian temperaturRuch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi w skutek jej obrotów i zmian temperatur Prędkości wiatru, kierunek, rodzaje: stałe, sezonowe, zmienne. Siła wiatru: zrywający czapkę i unoszący liście albo niszczący drzewa i domyPrędkości wiatru, kierunek, rodzaje: stałe, sezonowe, zmienne. Siła wiatru: zrywający czapkę i unoszący liście albo niszczący drzewa i domy

19 Woda Rodzaje odnawialnych źródeł energii H2O, przezroczysta bezbarwna ciecz, niezbędny składnik organizmów żywych oraz naturalne lub sztuczne zbiorowisko tej cieczy w przyrodzieH2O, przezroczysta bezbarwna ciecz, niezbędny składnik organizmów żywych oraz naturalne lub sztuczne zbiorowisko tej cieczy w przyrodzie Niebieska bo widzimy odbicie ozonu w powietrzu, lub zielona gdy jest dużo glonu... Albo turkusowa lub żółta gdy zbyt dużo żelaza norma do 0,2 mg Fe/LNiebieska bo widzimy odbicie ozonu w powietrzu, lub zielona gdy jest dużo glonu... Albo turkusowa lub żółta gdy zbyt dużo żelaza norma do 0,2 mg Fe/L

20 Biomasa Rodzaje odnawialnych źródeł energii Słoma, wierzba energetyczna, kompost, odpady organiczne, masa z której powstaje biogaz w wyniku fermentacji beztlenowej. Najczęściej metan. Bezbarwny gaz tworzący z powietrzem mieszaninę wybuchową.Słoma, wierzba energetyczna, kompost, odpady organiczne, masa z której powstaje biogaz w wyniku fermentacji beztlenowej. Najczęściej metan. Bezbarwny gaz tworzący z powietrzem mieszaninę wybuchową.

21 Immanuel Kant: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie

22 Postępowanie wstępne przy występowaniu o pozwolenie na budowę art. 34.1 1.Władanie działką, akt notarialny, prawo własności 2.Warunki zabudowy 3.Projekt 4.Wypis i wyrys z rejestru gruntów 5.Plan zagospodarowania 6.Uzgodnienia dokumentacji ZUD 7.Upoważnienie jeśli działamy w imieniu inwestora 8.Dowód uiszczonej opłaty skarbowej

23 Postępowanie wstępne przy występowaniu o wykonanie robót budowlanych 1.Władanie działką, akt notarialny, prawo własności 2.Warunki zabudowy 3.Projekt 4 egzemplarze 4.Wypis i wyrys z rejestru gruntów 5.Plan zagospodarowania 6.Uzgodnienia dokumentacji ZUD 7.Upoważnienie jeśli działamy w imieniu inwestora 8.Dowód uiszczonej opłaty skarbowej

24 Prawo budowlane art.. 28 1.Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 - 31 2.Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu 3.Przepisu art. 31 k.p.a. nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

25 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do35 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m sześc., e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw.;

26 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do25 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki; 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich ;

27 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

28 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m sześc., przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 22) obiektów małej architektury; 23) ogrodzeń;

29 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu

30 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga: 2 wykonywanie robót: 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

31 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga: 2 wykonywanie robót: 6 ) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: a) ziemnych stawów hodowlanych

32 Prawo budowlane art.. 29 Pozwolenia na budowę nie wymaga: 2 wykonywanie robót: 10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m sześc/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych; 16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych

33 Prawo budowlane art.. 29a 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

34 Prawo budowlane art.. 30 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21; 1a) budowa, o której mowa wart. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; !!! 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;

35 Prawo budowlane art.. 30 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5- 19 i pkt 21; 1a) budowa, o której mowa wart. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; !!! 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;

36 Prawo budowlane art.. 30 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5- 19 i pkt 21; 1a) budowa, o której mowa wart. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; !!! 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;

37 Prawo budowlane a KPA Istnieją kwestie sporne, to fakt.Istnieją kwestie sporne, to fakt. Można odwołać się w pierwszym etapie do kolegium odwoławczegoMożna odwołać się w pierwszym etapie do kolegium odwoławczego W przypadku nie rozwiązania spornych kwestii kierujemy sprawę do sądu I instancji ze wskazaniem na właściwy sąd, pracy, okręgowy, cywilnyW przypadku nie rozwiązania spornych kwestii kierujemy sprawę do sądu I instancji ze wskazaniem na właściwy sąd, pracy, okręgowy, cywilny W przypadku niekorzystnego wyroku w sprawie składamy pozew do sądu II instancjiW przypadku niekorzystnego wyroku w sprawie składamy pozew do sądu II instancji Gdy wyrok nadal jest niekorzystny składamy zażalenie do odpowiednich sądów zgodnie z obowiązującym prawem lub szukamy gotowej kasacji wyroku albo rozstrzygniętej takiej samej sprawy przez sąd najwyższyGdy wyrok nadal jest niekorzystny składamy zażalenie do odpowiednich sądów zgodnie z obowiązującym prawem lub szukamy gotowej kasacji wyroku albo rozstrzygniętej takiej samej sprawy przez sąd najwyższy

38 Rozstrzygnięcia sporów Sąd ma prawo w oparciu o obowiązujące przepisy po rozpoznaniu sprawy wydać wyrok, jeśli wyrok nie jest prawomocny oraz nie zgadzamy się można poprosić o uzasadnienie lub się odwołaćSąd ma prawo w oparciu o obowiązujące przepisy po rozpoznaniu sprawy wydać wyrok, jeśli wyrok nie jest prawomocny oraz nie zgadzamy się można poprosić o uzasadnienie lub się odwołać Co zrobić gdy Sąd wydał dwa sprzeczne wyroki w takiej samej sprawie a dotyczącej różnych osób z uwagi na inną interpretację?Co zrobić gdy Sąd wydał dwa sprzeczne wyroki w takiej samej sprawie a dotyczącej różnych osób z uwagi na inną interpretację? Złożyć zażalenie do wyższej instancji i liczyć na dobrego prawnika.Złożyć zażalenie do wyższej instancji i liczyć na dobrego prawnika. Jak w praktyce odbywają się takie rozstrzygnięcia ?Jak w praktyce odbywają się takie rozstrzygnięcia ?

39 Rozstrzygnięcia sporów W województwie Lubuskim istnieją 2 główne Starostwa Powiatowe wydające pozwolenia na budowę oraz interpretacje odmowne. Są to: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim. Z uwagi na dużo większą ilość wydanych interpretacji przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze to jego rozstrzygnięcia są uznawane w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim zatem tamtejsze interpretacje nie mogą być co do zasady sprzeczne.W województwie Lubuskim istnieją 2 główne Starostwa Powiatowe wydające pozwolenia na budowę oraz interpretacje odmowne. Są to: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim. Z uwagi na dużo większą ilość wydanych interpretacji przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze to jego rozstrzygnięcia są uznawane w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim zatem tamtejsze interpretacje nie mogą być co do zasady sprzeczne.

40 Ćwiczenie - dyskusja Urząd Nadzoru Budowlanego nałożył karę za samowolne ustawienie bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia na prywatnej posesji małej elektrowni wiatrowej. Oraz nakazał rozbiórkę. Elektrownia ta o mocy 30 kW, napięciu znamionowym 400V, wysokości 5m ustawiona była na fundamencie betonowym 2m x 2m. Energia pozyskana z urządzenia służyła do zasilania 2 gospodarstw w związku z czym pobierana była opłata z sprzedawaną energię elektryczną od jednego z odbiorców na rzecz właściciela elektrowni Czy Urząd postąpił słusznie ?

41 Ćwiczenie – obrona właściciela Zgodnie z prawem energetycznym: Art. 32. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 4)obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy

42 Ćwiczenie – obrona właściciela Zgodnie z prawem budowlanym Art. 29. 1. Uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 mkw. w miastach i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do4m przy dachach płaskich 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

43 Ćwiczenie - rozwiązanie 1.Zgodnie z prawem energetycznym: Art. 32. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1)wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy nie przekraczającej 50 MW nie zaliczanych do odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w źródłach o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW nie zaliczanych do odnawialnych źródeł energii, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW;

44 Ćwiczenie - rozwiązanie 1.Zgodnie z prawem energetycznym: Art. 32. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 4)obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 10.000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdach towarowych przez towarowe domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami

45 Ćwiczenie - rozwiązanie Zgodnie z prawem budowlanym: Art. 28. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 - 31Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29 - 31 -budowa fundamentów i trwałe połączenie z gruntem wymaga pozwolenia oraz ujawnienia w wydziale geodezji -Obiekt przekracza dopuszczalną wysokość dla ustalonej zabudowy zwartej -Przyłącza wymagają zgłoszenia zgodnie z artykułem 30 Prawa Budowlanego 1a) budowa, o której mowa wart. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; !!!

46 Słońce Rodzaje odnawialnych źródeł energii  Maksymalny zysk w zimnej porze roku (kąt nachylenia około 70);  Kolektor pracuje przez cały rok (kąt nachylenia 45)  Maksymalny zysk w ciepłej porze roku (kąt nachylenia około 30);

47 Wiatr Rodzaje odnawialnych źródeł energii 1.Powiat Zielonogórski nie ma 2.Najbliższa elektrownia Wiatrowa Kargowa, Buków 3.Warunki średnie w skali kraju 4.Najbliższy wiatrak,Zielona Góra ul. Chopina, Leśniów Wielki

48 Woda Rodzaje odnawialnych źródeł energii

49 Biomasa

50 Po co to robimy ? 1.Dążenie do pozyskania nowych, tanich źródeł energii 2.Likwidacja emisji spalin, powstawania smogu 3.Likwidacja dymiących kominów miasta 4.Powstrzymanie zniszczenia i wyczerpania istniejących źródeł tradycyjnych 5.Ograniczenie wycinki lasów i niszczenia przyrody 6.Pomimo tego, że jeden czynny wulkan emituje więcej pyłu i dwutlenku węgla niż...

51 niewielkie źródła OZE, alternatywnie mogą być wykorzystywane przez odbiorców końcowych jako dodatkowe źródła energii elektrycznej zmniejszające koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych  niewielkie źródła OZE, alternatywnie mogą być wykorzystywane przez odbiorców końcowych jako dodatkowe źródła energii elektrycznej zmniejszające koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych  źródła te mogą stanowić wraz z magazynami energii zapasowe źródła zasilania w przypadku awarii sieci zasilającej  moc dostarczana przez źródła rozproszone może być wykorzystana do kondycjonowania energii elektrycznej dostarczanej przez energetykę zawodową  kondycjoner z równoległym źródłem napięciowym stanowi uniwersalny układ sprzęgu źródeł rozproszonych z siecią odbiorczą NN

52 Możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych przez odbiorców końcowych Układy kondycjonowania energii Ps = P L Pc -> 0 Rodzaje odnawialnych źródeł energii

53 Struktura polskiego systemu przesyłowego Źródło: PSE

54 Uwarunkowania administracyjne budowy siłowni wiatrowych Koncesja Warunki Techniczne Przyłączenia do Sieci Elektroenergetycznej Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) Emisja Hałasu, Migotanie, Oddziaływanie na Faunę, Wpływ na Krajobraz W Polsce inwestorzy informacje o parametrach technicznych mogą uzyskać po wszczęciu procedury o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.

55 Do sieci rozdzielczej 0,4 kV dopuszcza si ę przył ą czenie obiektów wyposa ż onych w jednostki pr ą dotwórcze o maksymalnej mocy: - urz ą dzenia wytwórcze jednofazowe - 4,6 kVA - generatory asynchroniczne i synchroniczne - 100 kVA - farmy zrzeszaj ą ce kilka obiektów energetycznych –300 kVA Do sieci rozdzielczej SN (20kV i 15 kV) dopuszcza się przyłączenie obiektów wyposażonych w jednostki prądotwórcze o maksymalnej mocy : - generatory asynchroniczne – 500 kVA - generatory synchroniczne – 500 kVA - farmy zrzeszające kilka obiektów energetycznych - 1000 kVA Do sieci rozdzielczej 110 kV – poprzez wydzielone stacje 110/SN lub wydzielone linie SN wchodzące bezpośrednio do stacji 110/SN, należy przyłączać obiekty o mocach urządzeń prądotwórczych: - dla pojedynczych generatorów o mocy powyżej 500 kVA - farmy zrzeszające kilka obiektów energetycznych o łącznej mocy powyżej 1000 kVA.

56 Schematy układów pracy elektrowni wiatrowych z prądnicą prądu zmiennego

57 Dlaczego w Polsce jest nadal tak trudno uzyskać pozwolenie na OZE ? 1.Energetyka zawodowa nie chce wtłaczać w swoje sieci źródeł niestabilnych i nieskompensowanych 2.Ochrona środowiska, utrzymuje tendencję odmowną z uwagi na powstawanie obszarów chronionych (ślimak zatrzymał budowę drogi) 3.Starostwa, gminy i powiaty nie mają planów zagospodarowania, 4.Prywatni właściciele utrudniają pozyskanie służebności przesyłu 5.Badania wstępne, projekty i analizy są zbyt kosztowne

58 Czy montaż wolnostojących kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia ? 1.GUNB pozwala na równi traktować ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne 2.Artykuł 29-31 PB zwalnia z obowiązku ściśle określone zamknięte katalogi budów i robót 3.Wyjątek stanowi art. 30 ust.1 pkt 3 lit b ustawy instalowanie urządzeń powyżej 3m 4.Jeśli zatem nie ma 3 metrów nie trzeba robić nic, jeśli ma powyżej 3 metry wymaga zgłoszenia 5.W odniesieniu do PE, wykonanie prac musi dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 6.W odniesieniu do PB jeśli wymaga to rozbudowy lub ingerencji w budynek, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę

59 W odniesieniu do interpretacji GUNB ? 1.Można zapomnieć o poprzednim slajdzie 2.Starostwo Powiatowe wydało negatywną interpretację dotyczącą wymagania pozwolenia na budowę, gdyż: Od dnia 15 listopad 2008 przepis art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Budowlane, który stwierdza, iż pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000Od dnia 15 listopad 2008 przepis art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Budowlane, który stwierdza, iż pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Oraz negatywnej ocenie oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199 poz. 1227Oraz negatywnej ocenie oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199 poz. 1227

60 W odniesieniu do interpretacji GUNB ? Należy rozróżnić montaż kolektorów od farmy z konstrukcją wsporczą oraz fundamentamiNależy rozróżnić montaż kolektorów od farmy z konstrukcją wsporczą oraz fundamentami Taki obiekt stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 PBTaki obiekt stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 PB Odrolnienie gruntu w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r art. 11 ust.1Odrolnienie gruntu w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r art. 11 ust.1

61 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze 1.Na wysypisku miejskim w Zielonej Górze od 10 lat jest prywatne przedsiębiorstwo odzyskujące energię z biomasy 2.Na całym wysypisku umieszczone są studnie o średnicy 500 mm z rurami nawierconymi jak sito o średnicy 110 mm 3.Rury te połączone systemem łączeń zgrzewanych prowadzą do punktu odwadniania 4.Z uwagi na to, że po rurach jeździ ciężki sprzęt a studnie znajdują się pod ziemią konieczne jest tworzenie i aktualizowanie mapy przez geodetę

62 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze 5. Na wysypisku miejskim w Zielonej Górze od 10 lat jest prywatne przedsiębiorstwo odzyskujące energię z biomasy

63 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze

64 Gaz, który powstaje w wyniku rozpadu cząstek i szczątków na wysypisku to metan. Metan ten przy pomocy analizatora jest badany na zawartość innych gazów. Z uwagi na to że jest to gaz bezwonny i w mieszaninie z powietrzem wybuchowy, należy zachować szczególne środki ostrożności. Metan zawierający wodę jest odparowywany w kolektorach. Udział powietrza w zawartości metanu świadczy o możliwym uszkodzeniu rurociągu. Wszystko oparte jest na banalnie prostej konstrukcji. Rysunek przedstawia świeczkę do analizy obecności gazu.

65 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze 5. Metan po odwodnieniu, pod niskim ciśnieniem trafia do kolektorów dmuchawy zasysającej gaz do turbin

66 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze Problemy z uruchomieniem przed 2002: -bardzo wysokie wymagania dotyczące zaworów i elektrozaworów do gazu -Trudne do spełnienia warunki przyłączenia do sieci SN: kompensacja mocy biernej, skomplikowane układy pomiarowe -Problemy z rurami po których jeździ sprzęt -Problemy z ilością gazu na starej części wysypiska -Gasnące silniki gdy jest powietrze i u szkodzone gdy jest woda

67 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze Problemy z uruchomieniem przed 2012: -bardzo wysokie wymagania dotyczące zaworów i elektrozaworów do gazu -Trudne do spełnienia warunki przyłączenia do sieci SN: nowoczesne transformatory i systemy zabezpieczeń, kompensacja mocy biernej wysokie wymagania -Drogie silniki do generatorów oraz generatory synchroniczne do kompensacji -Problemy z ilością gazu na starej części wysypiska -Gasnące silniki gdy jest powietrze

68 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze Przykładowe koszty: -Stacja transformatorowa 80-90 tys. -Kompensacja mocy biernej 20 tys. -silniki do generatorów 60 tys. -Częsta obsługa geodezyjna -Wiercenie nowych studni -Układanie nowych gazociągów -Wywożenie kwaśnej wody do oczyszczalni

69 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze Parametry: -Niskie ciśnienie gazu metanowego -3 generatory na silnikach gazowych 450 kVA -W sumie 1200 kVA = 1,2 MVA -Napięcie 400/15000 V -Tg 0,4 !!!

70 OZE – biomasa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze Inne zagadnienia: -Zgoda składowiska odpadów komunalnych -Zabezpieczenia p-poż, zabezpieczenia gazu -Ochrona -Ogrodzenie -Wiata dla urządzeń -Obsługa urządzeń -Wiata dla obsługi

71 Pozostałe problemy prawne Dostęp do akt i interpretacjiDostęp do akt i interpretacji Służebność i jej ustanowienieSłużebność i jej ustanowienie Nielegalny pobór energii NPEENielegalny pobór energii NPEE Ustanowienie drogi koniecznejUstanowienie drogi koniecznej Podatki za użytkowanie i dzierżawyPodatki za użytkowanie i dzierżawy Zajęcia pasa ruchu, projekty zajęcia pasa ruchuZajęcia pasa ruchu, projekty zajęcia pasa ruchu §


Pobierz ppt "Odnawialne źródła energii w aspekcie prawnym OZE v LEX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google