Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda spotkania: 1. prezentacja wybranych przepisów związkowych, a) organizacja rozgrywek, i) sprawdzanie tożsamości zawodników, b) reorganizacja rozgrywek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda spotkania: 1. prezentacja wybranych przepisów związkowych, a) organizacja rozgrywek, i) sprawdzanie tożsamości zawodników, b) reorganizacja rozgrywek,"— Zapis prezentacji:

1

2 Agenda spotkania: 1. prezentacja wybranych przepisów związkowych, a) organizacja rozgrywek, i) sprawdzanie tożsamości zawodników, b) reorganizacja rozgrywek, c) kryteria przyznawania licencji dla klubów, i) kryteria sportowe ii) kryteria dotyczące infrastruktury d) uprawnienia trenerskie i) kary za nieprzestrzegania wytycznych e) ekwiwalenty za wyszkolenie i) Interpretacja przepisów dotyczących ekwiwalentów

3

4

5 §2 7. Stosuje się następujące zasady: a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie; b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie; c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie; d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie etc.

6 § 4 1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: 1) Jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;

7 cd. § 4 4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy); 5) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).

8 cd. § 4 2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników. 3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie wyższej klasy;

9 cd. § 4 6) Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt. 5) stosuje się odpowiednio. 2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów.

10 §6 8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub związku piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku

11 § 7 7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt. 19, od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.

12 cd. § 7 11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

13 § 9 1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach: 1) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejsca i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;

14 cd.§9 4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.

15 § 12 3. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów.

16 § 14 1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.

17 cd. § 14 2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na: 1. zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, działaczom i zawodnikom, 2. wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.

18 cd. § 14u. 2 3. w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa. 4. umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

19 cd. § 14 u.2 5. zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji. 6. zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom. 7. zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.

20 § 19 1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe. 2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.

21 § 24 1. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań. 2. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 3. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.

22 § 25 4. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi, b. osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

23 cd. § 25 5. Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej. 6. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

24 § 26 1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. 2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.

25 cd. § 26 Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa na właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez reprezentację tego Związku. 3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.

26 § 27 1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych

27 § 18 Regulaminu Rozgrywek ŁZPN dot. sprawdzania tożsamości zawodników - Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. -Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być zgłoszony sędziemu głównemu przez kapitana drużyny przed meczem w trakcie jego trwania oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody.

28 - Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. - W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy są wpisani do sprawozdania i przebywają na ławce rezerwowych.

29 - Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

30 - W sytuacji zgłoszenia protestu dotyczącego tożsamości zawodników po rozpoczęciu zawodów, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się celem sprawdzenia tożsamości w szatni sędziowskiej bądź innym miejscu wskazanym przez sędziego. W przypadku braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę konfrontacji i wypełnić załącznik opracowany przez organ prowadzący rozgrywki. Sędzia zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący rozgrywki.

31 Reorganizacja Rozgrywek II Ligi oraz klasy Okręgowej Seniorów od sezonu 2014/2015 i jej konsekwencje w kwestii spadków z niższych klas rozgrywkowych

32 Klasa O  Od sezonu 2014/2015 klasa Okręgowa Seniorów będzie liczyła 14 drużyn.  Mistrz klasy Okręgowej Seniorów uzyskuje bezpośrednio awans do IV Ligi.  Z klasy Okręgowej do klasy A spadają minimum trzy drużyny, które zajmą w tabeli 14, 15, 16 miejsce.

33 Klasa A Seniorów  Drużyny, które zajmą w swych grupach pierwsze miejsca uzyskają bezpośrednio awans do klasy Okręgowej Sen.  Z klasy A do klasy B spadają drużyny, które w końcowej tabeli rozgrywek klasy A zajmą 12 miejsca, natomiast drużyny, które zajmą miejsca 11 w swoich grupach rozegrają baraż o utrzymanie w klasie A (w przypadku nieparzystej liczby drużyn zdegradowanych z klasy Okręgowej Sen.)

34 Klasa B Seniorów  Drużyny, które zajmą w swych grupach pierwsze miejsca uzyskają awans do klasy A

35 Uchwała nr VII/180 z dnia 20 czerwca 2013 r. Zarządu PZPN w sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo II ligi od sezonu 2014/2015

36  Od sezonu 2014/2015 rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzone będą w jednej grupie rozgrywkowej liczącej 18 zespołów.  Z II ligi do właściwej terytorialnie grupy III ligi spadną kluby, które zajmą miejsca 9 – 18 w tabeli każdej grupy II ligi (gr. Zachodnia i Gr. Wschodnia).  Do III ligi mazowiecko–łódzkiej mogą zostać zdegradowane 4 drużyny: RADOMIAK Radom, ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki, LEGIONOVIA Legionowo, PELIKAN Łowicz

37

38 III LIGA  Zespół, który zajmie pierwsze miejsce w tabeli końcowej III ligi łódzko-mazowieckiej po sezonie 2013/2014 uzyska prawo gry w barażu o awans do II ligi.

39 cd. III LIGA  Spadek 4 drużyn z II ligi spowoduje, że III ligę opuści 9 drużyn.  Do IV ligi ŁZPN może zostać zdegradowanych 5 zespołów: MECHANIK Radomsko, ZAWISZA Rzgów, GKS II Bełchatów, WIDZEW II Łódź, SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki

40 cd. III LIGA  W sezonie 2014/2015 III liga łódzko-mazowiecka będzie liczyć 18 zespołów. Miejsca te zajmą spadkowicze z II ligi grupa wschodnia, 2 najlepsze drużyny z IV ligi łódzkiej, 2 najlepsze drużyny z dwóch grup IV ligi mazowieckiej i najlepsze zespoły z III ligi łódzko-mazowieckiej z sezonu 2013/2014 – tak, aby łącznie dało to 18 zespołów. Pozostałe drużyny spadają do terytorialnie właściwych IV lig seniorów.

41

42 IV LIGA  Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w końcowej tabeli rozgrywek IV ligi uzyskują awans do III Ligi Seniorów w sezonie 2014/2015.  Drużyny, które zajmą miejsca 17 - 20, w końcowej tabeli rozgrywek spadają z IV ligi do właściwej terytorialnie Ligi Okręgowej Seniorów.  Degradacją z IV ligi zagrożone są 4 zespoły z OZPN Piotrków Trybunalski: LKS Mierzyn, PILICA Przedbórz, ASTORIA Szczerców, WŁÓKNIARZ Zelów

43

44 Tabele niższych lig seniorów

45

46

47

48 Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2013/2014 i następne.

49 III. Kryteria sportowe

50 § 7 4. W uzasadnionych przypadkach klub może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Zarządu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na prolongatę realizacji wymagań dot. zatrudnienia szkoleniowca. Wniosek taki musi być zaopiniowany przeze Wydział Szkolenia tego Związku.

51 uprawnienia trenera II klasy lub posiadającego Dyplom UEFA-A licencja PZPN A III, IV liga Ekstraklasa Kobiet Liga Futsalu Wojewódzka Liga Juniorów Starszych i Młodszych uprawnienia instruktora lub posiadającego Dyplom UEFA-B licencja PZPN Bkl. O Seniorów, A, B I, II Liga Kobiet II Liga Futsalu rozgrywki juniorów wszystkich roczników (chłopców i dziewcząt)

52 § 7 5. W uzasadnionych przypadkach klub klasy A może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Zarządu wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na udział w rozgrywkach tej klasy bez obowiązku posiadania drużyny młodzieżowej lub na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie szkolenia piłkarskiego młodzieży z klubem posiadającym wyłącznie drużyny młodzieżowe mającym swoją siedzibę w tej samej miejscowości co klub ubiegający się o licencję.

53 IV. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej

54

55

56 § 9 1. Klub występujący o licencję do właściwego wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest: 15) zapewnić podczas trwania zawodów odpowiedniej ilości członków służb porządkowych i informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa – w przypadku klubów IV ligi i klasy okręgowej

57 Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawiających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów młodzieżowych i dziecięcych

58 § 3 Prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej

59 §17 1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru licencji. 2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu.

60 § 18 Naruszenie treści §17 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:

61 cd. § 18 Klubu III – ligowego 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł 2. drugi mecz – kara pieniężna 3000 zł 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower(3:0) dla zespołu przeciwnego

62 cd. § 18 Klubu IV – ligowego 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 1000 zł 2. drugi mecz – kara pieniężna 2000 zł 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

63 cd. § 18 Klubu klasy Okręgowej Seniorów 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 500 zł 2. drugi mecz – kara pieniężna 1000 zł 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

64 cd. § 18 Klubu klasy „A” Seniorów 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 250 zł 2. drugi mecz – kara pieniężna 500 zł 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

65 cd. § 18 Kluby pozostałych klas rozgrywkowych 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 125 zł 2. drugi mecz – kara pieniężna 250 zł 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

66

67 Uchwała Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu zawodników, występujących w Polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej

68 § 29 2.Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w karcie zawodnika danych personalnych i sportowych zawodnika, deklaracji gry amatora, a także za prawidłowość umowy zawartej z zawodnikiem, w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz prawidłowość sporządzenia umowy transferowej.

69 § 32 Dokumenty, dot. zmiany przynależności klubowej zawodnika, powinny być podpisane przez ujawnionych w rejestrze sądowym przedstawicieli klubu i opatrzone pieczęcią klubu.

70 § 35 1. Zawodnik może być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie. 2. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

71 § 36 4. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do PZPN lub organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy. 5. Za terminowe przekazanie aneksu do PZPN lub organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy odpowiedzialny jest klub pozyskujący zawodnika. 6. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych rat płatności.

72 § 43 1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach transferowych, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, z zastrzeżeniem § 44. 2. Niedopuszczalny jest kolejny, następujący po sobie transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu.

73 cd. § 43 3. Zawarcie aneksu do umowy transferu czasowego przesuwającego termin obowiązywania umowy przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie nie jest traktowane w rozumieniu niniejszej uchwały jako kolejny transfer czasowy. 4. Transferowany czasowo do innego klubu może być jedynie taki zawodnik, który posiada w klubie odstępującym umowę na okres co najmniej równy okresowi czasowego transferu. 5. Klub, w którym występuje zawodnik czasowo transferowany nie może go transferować czasowo do innego klubu.

74 § 45 1.Czasowe transferowanie zawodnika na grę w innym klubie następuje zgodnie z umową i może być odpłatne. Czasowe transferowanie zawodnika o statusie amatora jest dozwolone na okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego. 2. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego.

75 § 45  3.Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron i zawodnika, o ile taka możliwość przewidywana była w umowie i jest zgodna z §§ 35, 43 i 44.  4.W sytuacji przedstawionej w ust. 3 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy.  5.Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości sumy lub kolejnych rat finansowych.

76 Uchwala nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarządu PZPN Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.

77 Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia: zawodnika o statusie amatora, któremu klub nie zaproponował podpisania kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą - zawodnika profesjonalnego, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował podpisania nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Wiek Kategoria 1Kategoria 2Kategoria 3Kategoria 4 EkstraklasaI, II LigaIII, IV Liga pozostałe kl. 9 lat i 1 dzień do 12 lat200 100 12 lat i 1 dzień do 15 lat20001200600200 15 lat i 1 dzień do 18 lat400024001200400 18 lat i 1dzień do 23 lat700042002100700

78 Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia: - zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaproponował podpisania kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie przyjął - zawodnika profesjonalnego, któremu wygasł kontrakt i klub zaproponował podpisania nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie przyjął Wiek Kategoria 1Kategoria 2Kategoria 3Kategoria 4 EkstraklasaI, II LigaIII, IV Liga pozostałe kl. 9 lat i 1 dzień do 12 lat200 100 12 lat i 1 dzień do 15 lat400020001000300 15 lat i 1 dzień do 18 lat200001000050001500 18 lat i 1dzień do 23 lat8000040000200004000

79 Uchwała nr VIII/191 z dn. 2 sierpnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dn. 16 czerwca 2011 r.

80 W przypadku gdy zawodnik kończy wiek powodujący zmianę kategorii wiekowej w czasie trwania sezonu rozgrywkowego stasuje się zasadę: – jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia wówczas za cały sezon stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązująca dla wyższej kategorii wiekowej

81 - jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 września a 28 lutego wówczas za rundę jesienną stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla niższej kategorii wiekowej, natomiast za rundę wiosenną stosujemy stawkę ekwiwalent obowiązując cały sezon stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla wyższej kategorii wiekowej - jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 marca a 30 czerwca wówczas za cały sezon stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązująca dla niższej kategorii wiekowej

82

83 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

84 Art. 19 Kara dyskwalifikacji §1.Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do boiska. §2.W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.

85 cd. Art. 19 §3.Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyn, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej. §5.W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ja wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonanie.

86 Art. 20 §1Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.

87 cd. Art. 20 §2. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić: - w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono te karę, - w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

88 Art. 28 Walkower §2 Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż 3 na nie korzyść klubu ukaranego walkowerem, wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu.

89 Art. 49 Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą, niedostrzeżone przez sędziego §1.Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry (czerwona kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego. §2.Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach o których mowa § 1 może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu drużyn)

90 Art. 57 Naruszenie Zasad Gry w piłkę §2.Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółta kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej. Art. 17 Kara pieniężna §1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł.

91 Art. 61 §4. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony.

92 Art. 62 Usunięcie z ławki rezerwowych Jeśli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki.

93 Art. 63 §6. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą. §42 ust.6 Regulaminu rozgrywek ŁZPN  W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, rzeczowa kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku OPZN jako prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek)

94  Cd. Art. 63 §7.Bieg kar polegającym na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczba meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od tych kar nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane. §8.Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z gra jest dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego. §9.Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w kraju lub za granicą był napomniany żółta kartka. W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.

95  Art. 68 Natychmiastowa wykonalność kar za brak należytego porządku na stadionie §1. Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej. §2 W przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny. §3. Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu.

96 Art. 71 1 Opóźnianie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przez drużynę przerwy w meczu wymierza się kare: klubom:  kare pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł osobom fizycznym:  karę pieniężną nie niższą  karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc 

97  Art. 134 Zawiadomienia. Posiedzenia §4.Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. §5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić na udział w posiedzeniu innych osób.

98 Art. 136 Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron i zeznań świadków §1. Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań w formie pisemnej lub ustnej. §2. Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa § 1 oraz wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony: Jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, obserwatora lub delegata, W postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski, jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.

99 Art. 141 Rygor natychmiastowej wykonalności §1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności. §2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

100  Art. 144 Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania §1.Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji. §6.Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

101 Art. 165 §2. Zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym, nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary. §3. Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków.

102 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Agenda spotkania: 1. prezentacja wybranych przepisów związkowych, a) organizacja rozgrywek, i) sprawdzanie tożsamości zawodników, b) reorganizacja rozgrywek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google