Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny kwietnia – część humanistyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny kwietnia – część humanistyczna"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2016 18 kwietnia – część humanistyczna
19 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza 20 kwietnia – część językowa (język angielski/niemiecki)

2 Na egzamin uczniowie przychodzą
w strojach galowych

3 Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się
o godz i trwa w sumie 150 minut (w części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej) oraz 120 minut w części językowej

4 * historia i wiedza o społeczeństwie (9.00 – 10.00)
Część humanistyczna składa się z dwóch etapów: * historia i wiedza o społeczeństwie (9.00 – 10.00) * język polski (11.00 – 12.30)

5 Część matematyczno - przyrodnicza składa się z dwóch etapów:
Część matematyczno - przyrodnicza składa się z dwóch etapów: * biologia, fizyka, chemia, geografia (9.00 – 10.00) * matematyka (11.00 – 12.30)

6 Część językowa składa się z dwóch etapów:
Część językowa składa się z dwóch etapów: * język angielski/niemiecki – poziom podstawowy (9.00 – 10.00) * język angielski/niemiecki – poziom rozszerzony (11.00 – 12.00)

7 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce
mogą mieć wydłużony czas danej części egzaminu: o 20 minut - część I każdego dnia o 50% czasu ogólnego - część II

8 Uczniowie w szkole stawiają się na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (czyli o godz. 8.30)
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem)

9 Uczniowie piszą w kilku salach
Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście i losują numer stolika (jednorazowo każdego dnia) Uczniowie piszą w kilku salach (część humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą w 2 salach, część językową w 6 salach)

10 Na egzamin uczniowie przynoszą z sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z matematyki - linijkę, Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

11 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

12 Egzamin rozpoczyna się punktualnie
o godz – uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych (piszą w drugim terminie, czyli 1,2 i 3 czerwca)

13 Następnie zapisuje swój indywidualny kod
Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie oraz sprawdza kompletność zestawu wyrywa kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań) z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym Następnie zapisuje swój indywidualny kod i PESEL (po sprawdzeniu jego poprawności na naklejkach przygotowanych przez OKE) oraz umieszcza naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach

14 Informacja dotycząca kodowania arkuszy egzaminacyjnych - historia + WOS, przyroda oraz j. obcy PP (zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta odpowiedzi) Kodowanie obejmuje: - wpisanie trzyznakowego kodu ucznia - numeru PESEL - umieszczenie naklejki z kodem

15 Informacja dotycząca kodowania arkuszy egzaminacyjnych - j
Informacja dotycząca kodowania arkuszy egzaminacyjnych - j. polski oraz j. obcy PR (zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta rozwiązań oraz karta odpowiedzi) Kodowanie obejmuje: - wpisanie trzyznakowego kodu ucznia - numeru PESEL - umieszczenie naklejki z kodem

16 Informacja dotycząca kodowania arkuszy egzaminacyjnych z matematyki (zeszyt zadań egzaminacyjnych, karta rozwiązań oraz karta odpowiedzi – w związku z prowadzonym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisywanie rozwiązań zadań otwartych) Kodowanie obejmuje: - wpisanie trzyznakowego kodu ucznia - numeru PESEL - umieszczenie naklejki z kodem

17 Egzamin z matematyki W zeszycie odpowiedzi nie wolno zapisywać rozwiązań poza ramką (czerwone kratki) przeznaczoną na rozwiązanie każdego zadania, gdyż rozwiązania będą skanowane i oceniane przez Internet

18 Uczniowie, którzy muszą przenosić odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi mają dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań

19 Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi
w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

20 W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

21 Nie opuszcza sali egzaminacyjnej
Nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca W żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi Nie wypowiada uwag i komentarzy Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych Nie wnosi do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

22 co odnotowuje w protokole
W przypadku niesamodzielnej pracy, zakłócania przebiegu egzaminu lub wniesienia do sali urządzenia telekomunikacyjnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu a informację o unieważnieniu egzaminu przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia

23 Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na prace z arkuszem przewodniczący przypomina uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)

24 Po zakończeniu egzaminu - uczniowie zamykają zestawy egzaminacyjne
i odkładają je na brzeg stolika. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu sprawdzają kompletność zestawów i pozwalają uczniom wyjść z sali

25 Informacje dodatkowe Uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie maja możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) dostępne są wszelkie informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny kwietnia – część humanistyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google