Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak si ę zdrowo od ż ywia ć.  Najwa ż niejszym celem zdrowego ż ywienia jest dostarczanie organizmowi wszystkich sk ł adników od ż ywczych w odpowiednich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak si ę zdrowo od ż ywia ć.  Najwa ż niejszym celem zdrowego ż ywienia jest dostarczanie organizmowi wszystkich sk ł adników od ż ywczych w odpowiednich."— Zapis prezentacji:

1 Jak si ę zdrowo od ż ywia ć

2  Najwa ż niejszym celem zdrowego ż ywienia jest dostarczanie organizmowi wszystkich sk ł adników od ż ywczych w odpowiednich ilo ś ciach i proporcjach. Ilo ść energii dostarczana z po ż ywienia powinna by ć ś ci ś le dostosowana do potrzeb organizmu.

3 Zasady zdrowego od ż ywiania  Dbaj o ró ż norodno ść spo ż ywanych produktów.  Produkty zbo ż owe powinny by ć dla Ciebie g ł ównym ź ród ł em energii  W swoich posi ł kach ogranicz ilo ść mi ę sa, a zwi ę ksz ilo ść jarzyn.  Nie objadaj si ę przed snem.  Pij du ż e ilo ś ci wody.  Mo ż esz pi ć alkohol, ale w ograniczonych ilo ś ciach.  Zachowuj umiar w spo ż ywaniu cukrów i s ł odyczy.

4 Piramida zdrowego żywienia

5 Produkty zbo ż owe  Produkty wyst ę puj ą ce w tej grupie s ą bogatym ź ród ł em w ę glowodanów z ł o ż onych, bia ł ka ro ś linnego, witamin z grupy B- B1, B2, B6 i PP, równie ż b ł onnika pokarmowego u ł atwiaj ą cego trawienie i reguluj ą cego prace jelit.  Produkty te powinny wyst ę powa ć w ka ż dym naszym posi ł ku w ci ą gu dnia. Nale ż y je oczywi ś cie urozmaica ć, np. ciemne pieczywo, p ł atki zbo ż owe, makaron, musli czy p ł atki zbo ż owe.

6 Warzywa i owoce  Warzywa i owoce powinno si ę spo ż ywa ć mniej wi ę cej kilka razy dziennie. Warzywa bez limitów, natomiast owoce najlepiej 2-3 razy dziennie. S ą bogate w witaminy, zw ł aszcza w wit. C oraz beta- karotenu, b ł onnika i soli mineralnych. Cenne sk ł adniki zawarte w owocach i warzywach maja dzia ł anie przeciwnowotworowe, obni ż aj ą ci ś nienie krwi, reguluj ą prace przewodu pokarmowego dzi ę ki b ł onnikowi. Obni ż aj ą st ęż enie cholesterolu w surowicy krwi

7 Mleko i przetwory mleczne  Ź ród ł em wapnia jest mleko i przetwory mleczne, na które wi ę ksze zapotrzebowanie maja dzieci i m ł odzie ż 3-4 porcje dziennie. Doros ł ym wystarczy 1-2 porcje dziennie. Mleko i przetwory mleczne zawiera witamy B2, A, D i bia ł ko. Niestety ż ó ł ty ser trzeba ogranicza ć ze wzgl ę du na du żą zawarto ść t ł uszczu, który podnosi cholesterol.

8 Mi ę so  Mi ę so czerwone, drobiowe, w ę dliny, ryby, jaja rybami. powinny wyst ę powa ć w co najmniej jednym posi ł ku w ci ą gu dnia, nie wi ę cej ni ż 2-3 porcje. S ą bogatym ź ród ł em ż elaza, pe ł nowarto ś ciowego bia ł ka i witamin z grupy B.- B12, B6, PP. Mi ę so nale ż y spo ż ywa ć z umiarem. Najbardziej ł atwo strawne jest mi ę so drobiowe, wi ę c najlepiej zast ę powa ć mi ę so czerwone, drobiowym b ą d ź

9 T ł uszcze i s ł odycze  Produkty z tej grupy nale ż y spo ż ywa ć z umiarem. Nadmiar s ł odyczy powoduje próchnice z ę bów, przecukrzenie organizmu, czyli cukrzyca (o cukrzycy wspomn ę kiedy ś w innym po ś cie). T ł uszcze, a zw ł aszcza zwierz ę ce powoduj ą oty ł o ść, mia ż d ż yce i wiele innych chorób.

10 Wykonała : Ewa Wawrzyńczyk


Pobierz ppt "Jak si ę zdrowo od ż ywia ć.  Najwa ż niejszym celem zdrowego ż ywienia jest dostarczanie organizmowi wszystkich sk ł adników od ż ywczych w odpowiednich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google