Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia - Pozytywizm August Comte (1798-1857) J.S. Mill (1806-1873) H. Spencer (1820-1903) H. Taine (1828-1893)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia - Pozytywizm August Comte (1798-1857) J.S. Mill (1806-1873) H. Spencer (1820-1903) H. Taine (1828-1893)"— Zapis prezentacji:

1 Filozofia - Pozytywizm August Comte (1798-1857) J.S. Mill (1806-1873) H. Spencer (1820-1903) H. Taine (1828-1893)

2 Nazwa epoki Epoka pozytywizmu wzięła swoją nazwę od kierunku filozoficznego, którego podstawy sformułował Augusta Comte. Założenia niniejszego prądu zawarł w dziele Wykłady filozofii pozytywnej.

3 Filozofia pozytywna Określenie filozofia pozytywna oznaczało zajmowanie się rzeczywistymi przedmiotami, których poznanie dostępne jest umysłowi. Odżegnywano się od zagadnień urojonych, tajemnic, mistyki. Pozytywny oznaczał również: pewny – potwierdzony, uzasadniony; ścisły – dokładnie określony; użyteczny (utylitarny) – służący ogólnym celom, przydatny

4 August Comte

5 francuskifrancuski filozof i pozytywista, twórca terminu socjologia.filozofpozytywistasocjologia Ani teologia, ani metafizyka nie są w stanie wytłumaczyć rzeczywistości; poza tym nie przynoszą pożytku. Powinniśmy zajmować się jedynie faktami zewnętrznymi, które są dostępne naszemu doświadczeniu empirycznemu. Fakty te możemy badać za pomocą nauk przyrodniczych. Dzięki temu możemy ustalać związki zachodzące między faktami, czyli prawa, a następnie za po­mocą samego już tylko rozumowania przewidy­wać dalsze fakty i ustanawiać prawa.

6 Ramy czasowe W Europie Zachodniej pozytywizm rozpoczyna się w latach 60. XIX wieku, a kończy około 1890 – 95 wraz z nadejściem modernizmu. W 1895 roku skonstruowano kinematograf, który dał początek nowej dziedzinie sztuki – filmowi. W Polsce datami granicznymi są: rok 1864 – moment upadku powstania styczniowego oraz 1891 – data wydania Poezji Kazimierza Przerwy – Tetmajera.

7 Hasła epoki pozytywizmu antyromantyczna postawa nawiązanie do filozofii oświecenia odrzucono metafizyczne pojmowanie historii, mesjanizm oraz kult wieszcza dominował rozkwit ekonomicznym przestała liczyć się jednostka, zwrócono uwagę na ogół i zbiorowość. Miejsce romantycznego zrywu powstańczego zajęła kategoria pracy.

8 Założenia filozoficzne Scjentyzm - wiara i zaufanie pokładane w możliwościach nauki, przyznanie jej nieograniczonych możliwości poznawczych, propagowanie kultu wiedzy i nauki. Scjentyzm realizowano głównie na gruncie praktyki społecznej, ale przeniknął także do literatury.

9 Założenia filozoficzne Empiryzm, czyli odwoływanie się do doświadczeń i rozumu – jako jedynych źródeł prawdziwej wiedzy. Rozwinął się on i dojrzał już w XVIII w. na Wyspach Brytyjskich. W wieku XIX empiryzm nadal dominował w filozofii angielskiej, a jego teoretykiem stał się John Stuart Mill (1806– 1873).

10 John Stuart Mill

11 angielski filozof, politolog i ekonomista. W filozofii był pierwotnie kontynuatorem tradycji utylitaryzmufilozofpolitologekonomistautylitaryzmu Wszelka wiedza o świecie opiera się na doświadczeniu empirycznym. Nie istnieją żadne prawdy ogólne poza doświadczeniem i oczywiste same przez się. To, co błędnie bierzemy za prawdy ogólne, jest tylko nazwami, które tworzymy za pomocą myślenia indukcyjnego, polegającego na uogólnianiu. Znaczy to, że najpierw gromadzimy szczegóły i cechy charakterystyczne danej rzeczy, a następnie przechodzimy do uogólnienia: klasyfikacji i nazwy.

12 Założenia filozoficzne utylitaryzm, czyli postulat użyteczności jednostki dla społeczeństwa i łączący się z nim altruizm – postawa wyrażająca poświęcenie, bezinteresowna praca na rzecz innych oraz praktycyzm polegający na wytyczaniu celów możliwych do osiągnięcia i wyborze sposobów koniecznych przy ich realizacji

13 Założenia filozoficzne ewolucjonizm – teoria przyrodnicza stworzona przez Karola Darwina, według której zwierzęce gatunki w procesie rozwoju ulegają przekształceniu. Herbert Spencer – uczeń Darwina wykorzystał teorię swojego mistrza do stworzenia koncepcji rozwoju społecznego.

14 Herbert Spencer

15 angielski filozof i socjolog, był przedstawicielem ewolucjonizmu w naukach społecznych angielskifilozofsocjolog ewolucjonizmunaukach społecznych Prawem powszechnym, które rządzi światem ze­ wnętrznym oraz światem kultury, jest rozwój. Tak samo jak różne osobniki, rozwijając się i doskonaląc, przystosowują się do zmieniających się warunków, tak samo człowiek, rozwijając się intelektualnie i moralnie, udoskonala siebie i świat, w którym żyje.

16 Założenia filozoficzne Spencer doszedł do wniosku, że rozwój cywilizacji i społeczeństw jest zdeterminowany (porządkowany, wyznaczany) przez prawa ewolucji i postępu. Według tego twierdzenia cały wszechświat podlega ciągłej przemianie i samoistnie doskonali się. Znacząca wydaje się być przy tym teza, że świat natury i ludzi stanowią jedną rzeczywistość podlegającą tym samym prawom

17 Praca organiczna sformułowanie zamieszczone na łamach Przeglądu Tygodniowego w 1873 roku Odwoływało się do socjologicznej teorii Herberta Spencera, głoszące aktywność gospodarczą, kulturalną, oświatową na każdym poziomie społecznym. Każda warstwa społeczna, przynależąca do organizmu postrzeganego jako całość, zobowiązana była do odegrania ważnej roli.

18 Praca u podstaw starania o to, by chłopi, rzemieślnicy, kupcy i inni uzyskali w społeczeństwie należną im pozycję, by mogli świadomie ubogacać i doskonalić społeczny organizm. Postulowano o edukację warstw najniższych, przyznanie im dostępu do nauki. Rolę tę miały spełniać warstwy wykształcone, a działania tego typu powinny mieć charakter filantropijny

19 Osiągnięcia nauki

20 Osiągnięcia nauki i techniki

21 Malarstwo codzienne życie, pospolitość jako opozycja wobec tradycji symbolizowania -malarstwo historyczne -zerwanie z pozowaniem modeli, wyjście z pracowni w plener -malarstwo pejzażowe

22 Malarstwo

23


Pobierz ppt "Filozofia - Pozytywizm August Comte (1798-1857) J.S. Mill (1806-1873) H. Spencer (1820-1903) H. Taine (1828-1893)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google