Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie Ubezpieczenie kredytu - jest to umowa, w której ubezpieczyciel bierze na siebie część ryzyka związanego z nieotrzymaniem - od określonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie Ubezpieczenie kredytu - jest to umowa, w której ubezpieczyciel bierze na siebie część ryzyka związanego z nieotrzymaniem - od określonych."— Zapis prezentacji:

1 Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

2 Wprowadzenie Ubezpieczenie kredytu - jest to umowa, w której ubezpieczyciel bierze na siebie część ryzyka związanego z nieotrzymaniem - od określonych dłużników oraz w wyniku zaistnienia sprecyzowanych zdarzeń - ekwiwalentu za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Historia i działanie systemów ubezpieczeń kredytów eksportowych Niestabilna sytuacja gospodarcza, walutowa i wzrost inwestycji zagranicznych po II wojnie światowej przyczyniły się do rozwoju i ukształtowania systemu ubezpieczeń eksportowych. Trudności w finansowaniu eksportu i utrudnienia w dochodzeniu swoich praw na rynkach zagranicznych spowodowały, że zaczęto zauważać ubezpieczenie kredytów jako ważny instrument wspierania eksportu. Na początku ubezpieczeniem zajmowały się prywatne firmy ubezpieczeniowe, jednak ze względu na ograniczone środki i możliwości, nie były one w stanie ubezpieczać większych transakcji eksportowych. Zmusiło to poszczególne rządy do zaangażowania się w finansowanie i zabezpieczanie kredytów eksportowych. Poprzez wspieranie zabezpieczenia kredytów, co bezpośrednio wpływa na wzrost sektora eksportowego, państwo stara się zapewnić korzystne warunki dla rozwoju wzrostu gospodarczego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

3 przewaga kapitału prywatnego w obrocie handlowym,
Wprowadzenie Ubezpieczanie jest nie tylko ważnym elementem polityki proeksportowej, ale również instrumentem kształtującym stosunki z zagranicznymi partnerami. Obecnie we wszystkich krajach rozwiniętych kredyty są udzielane na rachunek państwa lub też eksporterzy korzystają z finansowych gwarancji państwa. Do głównych czynników, które determinują wzrost ubezpieczeń kredytów eksportowych należą: przewaga kapitału prywatnego w obrocie handlowym, wzrost eksportu maszyn oraz dóbr inwestycyjnych o znacznej wartości sprzedawanych na warunkach średnio i długoterminowego kredytu, konieczność zdobywania nowych rynków zbytu wejście Polski do UE i otwarcie nowych rynków. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

4 Wprowadzenie We współczesnej międzynarodowej wymianie nie ma handlu bez kredytu. Każdy kredyt z kolei zawiera w sobie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ryzyko to zaś wymaga ubezpieczenia. Ubezpieczenie kontraktów eksportowych stało się na całym świecie głównym elementem polityki promocji eksportu. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla eksporterów realizujących sprzedaż na warunkach kredytu, którzy chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z sytuacją polityczną kraju dłużnika oraz zaistnienia zdarzeń o charakterze katastrofalnym. Transakcje eksportowe są częścią rynku wymiany handlowej. Państwo ingeruje, więc w sferę działalności gospodarczej starając się, różnymi metodami, stymulować rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstw. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

5 Wprowadzenie Celem ubezpieczenia kredytu eksportowego jest udzielanie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu, mogących powstać zarówno przed, jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług poza granicami kraju. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku niemożności wykonania kontraktu eksportowego bądź w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez kontrahenta zagranicznego. Ubezpieczenia związane z finansowaniem eksportu są bardzo wrażliwe zarówno na koniunkturę gospodarczą, jak i wydarzenia polityczne. W okresach dekoniunktury gospodarki światowej lub zawirowań politycznych wzrasta szkodowość z tytułu tego rodzaju ubezpieczeń. Ze względu na ciężar przyjmowanego ryzyka prywatne firmy ubezpieczeniowe decydują się na oferowanie ubezpieczeń krótkoterminowych, głównie lub wyłącznie od ryzyka handlowego. Natomiast instytucje ubezpieczeniowe działające w oparciu o kapitał państwowy lub współpracujące z kapitałem państwowym ubezpieczają średnio i długoterminowe ryzyko handlowe oraz ryzyko niehandlowe. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

6 zmniejszenie ryzyka transakcji,
Wprowadzenie Eksporterzy często nie są świadomi faktu, iż ubezpieczenie kredytu dostawcy, jak i kredytu dla nabywcy oznacza dla nich: zmniejszenie ryzyka transakcji, finansowanie bez angażowania w 100% własnego zabezpieczenia, mniejsze zaangażowanie limitu kredytowego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

7 Korzyści z ubezpieczenia kredytów:
Wprowadzenie Korzyści z ubezpieczenia kredytów: Eksporter ma zapewnioną profesjonalną obsługę prawną przy dochodzeniu należności na rynkach międzynarodowych; Odpowiedzialność osób podejmujących decyzje finansowe zostaje zminimalizowana; Wzrost wiarygodności eksportera na rynkach zagranicznych; Ubezpieczenie zapewnia ochronę przedsiębiorstwa przed nieprzewidzianymi stratami, które mogą wyniknąć z trudnej sytuacji finansowej kontrahentów; Eksporter zapewnia swojej firmie stałe bezpieczeństwo finansowe i uniezależnienie się od problemów kontrahentów; Ubezpieczenie należności umożliwia ograniczenie wielkości "rezerw na straty", co niewątpliwie poprawia płynność przedsiębiorstwa i daje możliwość innego, bardziej zyskownego zagospodarowania zaoszczędzonych środków; Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

8 Poprzez ubezpieczenie następuje: wzrost obrotu eksportowego,
Wprowadzenie Koszty ubezpieczenia są zazwyczaj znacznie niższe niż koszty związane ze stosowaniem innych rodzajów zabezpieczeń, które niosą za sobą konieczność dokonywania wieloprocentowych upustów cenowych; Składka za ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu, z tego względu jej część zostaje zaoszczędzona, gdyż eksporter zapłaci niższy podatek; Poprzez ubezpieczenie następuje: wzrost obrotu eksportowego, zwiększenie zysku oraz, obniżenie kosztów firmy eksportującej, Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

9 Oficjalne wspieranie eksportu w wybranych krajach OECD

10 OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
Oficjalne wspieranie eksportu w wybranych krajach OECD OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – jest to międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym, zrzeszająca 34 wysokorozwinięte i demokratyczne kraje. Utworzona została na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960 roku. OECD zajmuje się: wspieraniem Państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, wypracowaniem „reguł gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy), w poszczególnych dziedzinach gospodarki, do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania (np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych), oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku, OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

11 Państwa założyciele OECD (1961r)
Oficjalne wspieranie eksportu w wybranych krajach OECD Państwa założyciele OECD (1961r) Austria, Dania, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Włochy. Państwa, które przystąpiły do OECD po jej utworzeniu. Japonia (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nowa Zelandia (1973), Meksyk (1994), Czechy (1995), Węgry (1996), Polska (1996), Korea Południowa (1996), Słowacja (2000), Chile (2010), Słowenia (2010), Izrael (2010), Estonia (2010). Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada roku. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

12 Oficjalne wspieranie eksportu w wybranych krajach OECD
O konkurencyjności towarów na rynkach międzynarodowych, oprócz ich jakości i nowoczesności decydują również atrakcyjne warunki ich finansowania. Warunki te są uzależnione od skali, zakresu i różnorodności form oficjalnego, mniej lub bardziej bezpośredniego wsparcia ze strony rządów i agend państwowych. W krajach najbogatszych istnieją rozbudowane systemy oficjalnego wspierania eksportu, gdzie oferuje się pełen zakres ubezpieczeń i gwarancji oraz wiele opcji dodatkowych. W zdecydowanej większości krajów OECD, obok instytucji oficjalnego ubezpieczenia i udzielenia gwarancji eksportowych działają, instytucje zajmujące się finansowaniem eksportu. Bez względu na swój status właścicielski i powiązania z organizacjami państwowymi, realizują one rządowy program oficjalnego wspierania eksportu. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

13 Do takich instytucji należą:
Oficjalne wspieranie eksportu w wybranych krajach OECD Do takich instytucji należą: We Francji działa Francuski Bank Handlu Zagranicznego W Niemczech są to Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), oraz Ausfuhrkredit – Gesellschaft MbH (AKA), z siedzibami we Fran W Belgii instytucją ubezpieczeniową i gwarancyjną w eksporcie jest: Office National du Ducroire (OND)kfurcie i Hamburgu. W Szwecji działalnością ubezpieczeniową i gwarancyjną w eksporcie zajmuje się Szwedzka Rada Gwarancji Kredytów Eksportowych W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenia kredytów eksportowych prowadzone są przez: The Export – Import Bank of the United States (Eximbank), działający we współpracy z Foreign Credit Insurance Association W Holandii działa Agencja Ubezpieczenia Kredytów Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

14 KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH

15 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Przykładem agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych wspierającej polskich eksporterów jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Jest to jedyna instytucja ubezpieczeniowa w Polsce, która może pomóc w bezpiecznym handlu na m.in. rynkach wschodnich, ponieważ na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych ma upoważnienie do oferowania ubezpieczeń należności eksportowych z gwarancjami skarbu państwa Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

16 Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów (87,85%)
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – założona w roku, jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym powołanym przez państwo w celu wspierania działań eksportowych polskich przedsiębiorców, dysponuje kapitałem akcyjnym, głównymi akcjonariuszami są: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów (87,85%) Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (12,15%). Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

17 Przedmiotem działalności KUKE jest:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Przedmiotem działalności KUKE jest: ubezpieczanie należności przysługujących od kontrahentów zagranicznych i krajowych, prowadzenie gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeń eksportowych, udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych, reasekuracja czynna i bierna Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

18 KUKE działa w oparciu o akty prawne:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) KUKE działa w oparciu o akty prawne: ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 2001 r. Nr 59 poz z późniejszymi zmianami). Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

19 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Misją KUKE S.A. jest wspieranie - ubezpieczeniami i gwarancjami - eksporterów i instytucji finansujących eksport krajowych towarów i usług, poprzez stworzenie instytucji przyjaznej polskim eksporterom, sprawnej i elastycznej, dostosowującej działalność do ich potrzeb, a jednocześnie silnej finansowo i wiarygodnej dla partnerów w kraju i za granicą. Statutowym celem działalności KUKE jest „tworzenie warunków sprzyjających promocji polskiego eksportu na warunkach kredytowych i wzmacnianie pozycji polskich eksporterów oraz ich towarów i usług na rynku międzynarodowym". Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

20 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Wspieranie eksportu jest jednym z zasadniczych celów, jakie stawiają sobie rządy wielu krajów. W dobie szybkiego przepływu kapitału, technologii i informacji o konkurencyjnej pozycji oferty eksportowej na rynkach międzynarodowych decydują nie tylko parametry techniczne i jakościowe towarów i usług, ale i atrakcyjne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez eksporterów. Szczególnie w obliczu kryzysu finansowego oraz nasilającej się konkurencji wśród eksporterów na rynku międzynarodowym poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz zawieranie kolejnych kontraktów wymusza niejako oferowanie atrakcyjnych warunków płatności oraz wydłużanie terminów ich zapłaty. Takim procesom towarzyszy zawsze podwyższone ryzyko. Dlatego też rządy krajów OECD są zdecydowane, żeby udzielać eksporterom i bankom oficjalnego wsparcia niezbędnego do równoważenia handlu międzynarodowego przy jednoczesnym zachowaniu warunków równej konkurencji. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

21 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Działania proeksportowe mające charakter oficjalnego wspierania eksportu wyrażają się przede wszystkim we wspomaganiu przez budżet państwa systemu finansowania eksportu i zabezpieczania eksporterów przed ryzykiem kredytowym. W krajach OECD głównymi formami wspierania eksportu są gwarancje i ubezpieczenia dla transakcji eksportowych. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

22 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Podsumowując, system ubezpieczeń kredytów eksportowych w Polsce, reprezentowany w dużym stopniu przez KUKE, stanowi czynnik stymulujący rozwój eksportu - nie tylko do krajów rozwiniętych, ale przede wszystkim na tzw. trudne rynki, charakteryzujące się wysokim ryzykiem. Oferowanie szerokiego zakresu usług w ramach ubezpieczeń kredytów eksportowych jest pożądanym sposobem stymulowania eksportu, a także staje się koniecznym warunkiem sprostania ostrej konkurencji ze strony zagranicznych agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

23 Współpraca z agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Współpraca z agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych Korporacja współpracuje z zagranicznymi agencjami kredytów eksportowych również na bazie dwustronnych porozumień o współpracy. Umowy te ułatwiają prowadzenie wspólnych działań ubezpieczycieli przede wszystkim w przypadku uczestniczenia eksporterów pochodzących z krajów stron porozumienia w tym samym projekcie realizowanym na rynku kraju trzeciego, a także w zakresie wymiany informacji o podmiotach polskich i z kraju zagranicznego partnera. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

24 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
Korporacja podpisała porozumienia o współpracy z następującymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych: ASHRA z Izraela KECIC z Kazachstanu BAEZ z Bułgarii KEIC z Korei COFACE z Francji MBDP z Macedonii EBRD MEHIB z Węgier ECGC z Indii OEKB z Austrii ECGD z Wielkiej Brytanii ONDD z Belgii ECGE z Egiptu TEBC z Tajwanu EDC z Kanady TURK Eximbank z Turcji EFIC z Australii Uzbekinvest z Uzbekistanu EGAP z Czech HBOR z Chorwacji EGFI z Iranu Compania de Asigurare GARANTIE z Republiki Mołdowy Eximbank of Romania z Rumunii Eximbank z USA Export-Import Bank of the Slovak Republic ze Słowacji Ingosstrakh z Rosji Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

25 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
W świetle dotychczas zawartych przez KUKE S.A. umów reasekuracyjnych możliwa jest współpraca z następującymi agencjami: z CESCE z Hiszpanii z COFACE z Francji z EDC z Kanady z EGAP z Republiki Czeskiej z SERV ze Szwajcarii z ATRADIUS NCM z Holandii z EULER HERMES z Niemiec z OEKB z Austrii z ONDD z Belgii z SACE z Włoch Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

26 Podział ryzyk i ubezpieczeń, Kredyt Kupiecki

27 Ryzyko objęte ubezpieczeniem eksportowym dzielimy na dwie grupy:
Podział ryzyk Ryzyko objęte ubezpieczeniem eksportowym dzielimy na dwie grupy: ryzyko handlowe - występuje wówczas, gdy faktycznie lub prawnie stwierdzona zostanie niewypłacalność importera, importer odstąpi od kontraktu lub wystąpi zwłoka w płatności. Zaletą ubezpieczenia od ryzyka handlowego jest możliwość długookresowego planowania finansowego, gwarancja bezpieczeństwa oraz możliwość poprawienia płynności finansowej firmy. Ryzyko niehandlowe - jest związane głównie z ubezpieczeniem należności handlowych od podmiotów z krajów o podwyższonym ryzyku politycznym. Ryzyko polityczne może być wywołane: wojną, terroryzmem, zamieszkami itp.; wywłaszczeniem, konfiskatą, nacjonalizacją; ogłoszeniem powszechnego moratorium płatniczego przez rząd państwa dłużnika; wprowadzeniem ograniczeń importowych przez władze kraju czy uniemożliwieniem transferu płatności spowodowanym wydarzeniami politycznymi itd. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

28 Podział ryzyk Ryzyko niehandlowe to jednak nie tylko ryzyko polityczne. Można do niego zaliczyć również: ryzyko kursowe, ryzyko katastrofalne (trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, pożary o ogromnych rozmiarach itp.), ryzyko dłużnika publicznego (ryzyko przewlekłej zwłoki w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika publicznego), państwo lub innego dłużnika, za którego poręczyło państwo. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

29 Podział ubezpieczeń Ubezpieczenie kredytu eksportowego rozumiane jest jako system, w którym: ubezpieczyciel zapewnia ubezpieczającemu się, że pokryje jego wierzytelność zagraniczną, w przypadku gdyby nie mógł tego uczynić dłużnik zagraniczny z powodu okoliczności zaistniałych w czasie realizacji kontraktu. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

30 Podział ubezpieczeń Ubezpieczenie kredytu eksportowego może przyjąć dwojakiego rodzaju formę: ubezpieczenie pojedyncze - dotyczy ono tylko jednego kredytobiorcy, choć może obejmować jedną lub wiele transakcji. Taki rodzaj ubezpieczenia jest jednak obarczony dużym ryzykiem z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń, gdyż ubezpieczający zabezpiecza tylko wybrane transakcje – te, przy których spodziewa się nieotrzymania zapłaty. ubezpieczenie zbiorowe - jest ono bezpieczniejsze z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. W tym przypadku umową ubezpieczenia jest bowiem objętych wielu kredytobiorców, przy czym podmiot udzielający kredytu nie może wybrać tych kontrahentów, od których spodziewa się, że nie otrzyma zapłaty za przeprowadzoną transakcję. Mimo tego jest to forma ubezpieczenia najkorzystniejsza również dla eksportera, gdyż jeśli dopełni on warunków zawartych w umowie ubezpieczeniowej to nie będzie musiał zgłaszać do zakładu ubezpieczeń wszystkich swoich kontrahentów, co musi uczynić w pierwszym przypadku. Wówczas kredyt będzie ubezpieczony automatycznie. Warunkami tymi są: maksymalna wartość obrotu, maksymalna długość udzielonego kredytu, globalny limit ubezpieczonego obrotu kredytowego na dany okres (zazwyczaj12 miesięcy) oraz limit na dany kraj. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

31 KUKE S.A. dzieli ubezpieczenia kontraktów eksportowych na:
Podział ubezpieczeń Ubezpieczenie kontraktu eksportowego - jego zadaniem jest zabezpieczenie się przed szkodami poniesionymi przez eksportera, które mogłyby wyniknąć z tego, że doszłoby do niemożności wykonania bądź niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez kontrahenta zagranicznego. Należy jednak zaznaczyć, że szkody te muszą być następstwem ryzyka handlowego lub politycznego. Cechą tego ubezpieczenia jest to, że podmiotom krajowym udziela się zabezpieczenia zarówno gdy straty powstały przed wysyłką towarów lub realizacją usług, jak i po tym fakcie. KUKE S.A. dzieli ubezpieczenia kontraktów eksportowych na: realizowane w kredycie poniżej 2 lat (ryzyko nierynkowe) – krótkoterminowe realizowane w kredycie 2 i więcej lat – średnio- i długoterminowe Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

32 Podział ubezpieczeń Adresatem ubezpieczenia krótkoterminowego są eksporterzy realizujący kontrakty z odroczonym terminem płatności do 2 lat („kredyt kupiecki”) z odbiorcami prywatnymi i publicznymi z 31 krajów podwyższonego ryzyka. Eksporterzy realizujący kontrakty eksportowe finansowane kredytem średnio- i długoterminowym, tj. takim, którego spłata rozłożona jest na okres dwóch i więcej lat mogą skorzystać z ubezpieczenia należności wynikających z kontraktu. Mogą także – w ramach umów zawieranych z bankami – skorzystać z ubezpieczenia należności związanych z finansowaniem kontraktu eksportowego przez instytucję finansową. Ubezpieczenie to dotyczy kredytów związanych wyłącznie z kontraktami eksportowymi na dostawy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

33 Podział ubezpieczeń Istnieją dwa podstawowe warianty ubezpieczania należności średnio- i długoterminowych: Pierwszy z nich zakłada, że w ramach kredytu dostawcy sam eksporter, w kontrakcie eksportowym, wyraża zgodę na odroczenie terminów płatności za dostarczony towar lub wykonane usługi. W drugim wariancie ubezpieczenia, zwanym kredytem dla nabywcy, bank finansujący kontrakt eksportera udziela kredytu bankowi importera lub bezpośrednio importerowi. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

34 Podział ubezpieczeń W 2010 roku, z uwagi na poprawę koniunktury gospodarczej na świecie i wzrost wielkości polskiego eksportu, w szczególności na rynki wschodnie, nastąpił znaczny wzrost ubezpieczonego obrotu eksportowego. Wartość ubezpieczonego i objętego gwarancjami ubezpieczeniowymi obrotu eksportowego wyniosła 3.808,23 mln USD, tj ,80 mln zł, przy czym w zakresie komercyjnych ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących eksportu 2.431,62 mln USD, tj ,03 mln zł (wzrost wolumenu o 57,8%), a w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych ,61 mln USD, tj ,77 mln zł (wzrost o 96,0%). Łączna wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego w USD była o 73,3% wyższa od zanotowanej w roku 2009. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

35 Podział ubezpieczeń W strukturze geograficznej obrotu eksportowego objętego ubezpieczeniami i gwarancjami ubezpieczeniowymi KUKE S.A. dominowały Niemcy (17,3%), Holandia (12,7%), Rosja (11,6%) i Republika Czeska (5,6%). Udział krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) wyniósł 24,1%. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

36 Kredyt Kupiecki W Polsce przedsiębiorcy coraz częściej regulują swoje zobowiązania za pomocą odroczonego terminu płatności. Tego rodzaju forma zapłaty za towary bądź usługi określana jest mianem „kredytu kupieckiego”. Osoba prowadząca działalność, z jednej strony sama udziela kredytu, z drugiej otrzymuje go od kontrahenta. Przeprowadzana w ten sposób wymiana handlowa jest coraz powszechniejsza. Skala tego typu płatności jest ogromna, bowiem tzw. kredyt kupiecki stosuje w swojej strategii sprzedażowej ponad 80% firm, a jedynie co piąta rozlicza się w gotówce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to dla nabywców rozwiązanie tańsze niż np. kredyt bankowy. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

37 zostanie ogłoszona upadłość dłużnika,
Kredyt Kupiecki Odszkodowanie ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczenia kredytu kupieckiego najczęściej jest wypłacane gdy: zostanie ogłoszona upadłość dłużnika, zostanie wszczęte postępowanie układowe z dłużnikiem, bezskutecznie zakończy się egzekucja należności kredytowych przeciwko majątkowi dłużnika; nastąpi przewlekła zwłoka dłużnika w zapłacie należności. Celem ubezpieczenia kredytu eksportowego jest udzielanie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu, mogących powstać zarówno przed, jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług poza granicami kraju. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody poniesione przez ubezpieczającego w wyniku niemożności wykonania kontraktu eksportowego bądź w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez kontrahenta zagranicznego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

38 Kredyt Kupiecki Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

39 Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych

40 Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych
Ubezpieczenie inwestycji zagranicznych skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną, usługową oraz handlową, planujących inwestycje za granicą w postaci nakładów pieniężnych lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Ubezpieczyć mogą się także przedsiębiorcy, którzy zamierzają w ramach planowanej inwestycji wnieść wkłady rzeczowe. Z oferowanego ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy krajowi, czyli mający miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedzibę (osoby prawne) na terytorium RP. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

41 Rodzaje inwestycji podlegające ubezpieczeniu :
Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych Rodzaje inwestycji podlegające ubezpieczeniu : nowe, czyli dokonywane przez inwestora po złożeniu wniosku o ubezpieczenie inwestycji bezpośredniej za granicą i dokonaniu opłaty za jego rozpatrzenie, nakłady dokonane wcześniej mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie w uzasadnionych przypadkach, długoterminowe, czyli takie, które nie zostaną zbyte lub zakończone przez inwestora w inny sposób w ciągu trzech lat od ich rozpoczęcia, takie, które nie dotyczą produkcji sprzętu militarnego, narkotyków, środków halucynogennych lub innych podobnie działających środków, nie związane z działaniem polegającym na przekupstwie zagranicznego funkcjonariusza publicznego, nie mające charakteru spekulacyjnego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

42 Inwestycje bezpośrednie mogą polegać w szczególności na:
Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych Inwestycje bezpośrednie mogą polegać w szczególności na: nabyciu zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, utworzeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa za granicą, dokonywaniu nakładów na rozszerzenie prowadzonego za granicą przedsiębiorstwa, dokonywaniu dopłat oraz udzielaniu przez wspólników pożyczek, nabywaniu własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywach trwałych znajdujących się w kraju inwestycji w związku z prowadzonym za granicą przedsiębiorstwem. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

43 Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych
Ubezpieczane ryzyko Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty poniesione w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą będące następstwem zdarzeń określanych jako ryzyko polityczne, do których zalicza się: wywłaszczenie wynikające z działania państwa, w którym jest realizowana inwestycja, wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, powstanie rewolucji, zamieszek, działań terrorystycznych, sabotażu lub zamachu stanu, wypowiedzenie umowy w wyniku wydania lub zmiany aktów prawnych lub decyzji przez państwo, w którym jest realizowana inwestycja, uniemożliwienie transferu zysków przez państwo, w którym jest realizowana inwestycja lub ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

44 wyodrębniony kapitał oddziału lub przedstawicielstwa,
Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych Przedmiotem ubezpieczenia są wniesione przez inwestora w zagraniczne przedsiębiorstwo nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, które upoważniają do udziału w zyskach, w masie upadłościowej, gwarantują prawo głosu, nadzoru i współzarządzania, rozumiane jako: wkłady na pokrycie kapitału zakładowego skorygowane proporcjonalnie do dokonanych pomniejszeń udziału lub powiększeń udziału, wyodrębniony kapitał oddziału lub przedstawicielstwa, dopłaty do kapitału skorygowane o zwrot dopłat, wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki, o ile jej cel oraz warunki wskazują na to, że prowadzi ona faktycznie do wywierania przez Ubezpieczającego skutecznego wpływu na przedsiębiorstwo, kapitały powstałe z wypracowanego i niepodzielonego zysku netto, niepodzielony zysk lub strata netto. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również nakłady związane z nabyciem przez inwestora własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywów trwałych, znajdujących się w kraju inwestycji, w związku z przedsiębiorstwem prowadzonym przez niego za granicą. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

45 Ubezpieczenia inwestycji zagranicznych
Okres ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres realizacji inwestycji, podczas którego inwestorowi po każdym rocznym okresie ubezpieczenia przysługuje prawo nie przedłużenia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być zawarta maksymalnie na okres 15 lat. Koszty Stawki za ubezpieczenie mieszczą się w przedziale od 0,1% do 1,2%. Składka jest obliczana w procentach od sumy ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności KUKE S.A. w oparciu o stawkę stosowaną dla danego zakresu ubezpieczanego ryzyka politycznego i dla danego kraju (lecz nie mniej niż równowartość 500 PLN oraz nie więcej niż PLN). Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

46 Kredyty dla małych i średnich firm

47 Oferta KUKE S.A. dla eksporterów przedstawia się następująco:
Kredyty dla małych i średnich firm Oferta KUKE S.A. dla eksporterów przedstawia się następująco: Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności Pakiet ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (polisa obrotowa lub ubezpieczenie salda) Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka nierynkowego gwarancje ubezpieczeniowe Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

48 Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności
Europolisa przeznaczona jest dla małych przedsiębiorstw. Daje ochronę realizowanym transakcjom handlowym i pozwala na utrzymanie płynności finansowej, co jest szczególnie ważne na początkowym etapie rozwoju każdej firmy. Europolisa zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji). Daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

49 Zapewnia bezpieczeństwo:
Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności Zapewnia bezpieczeństwo: eksporterom, których wysokość obrotów do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro rocznie, niezależnie od wielkości sprzedaży realizowanej w kraju, firmom, które realizują sprzedaż tylko na rynku krajowym pod warunkiem, że jej wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych, firmom, które prowadzą sprzedaż na rynkach krajowym i zagranicznych, z zastrzeżeniem, że ich sprzedaż za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

50 Zalety ubezpieczenia KUKE
Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności Zalety ubezpieczenia KUKE ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i eksportowych lub tylko wybranych kontrahentów rzetelna ocena wiarygodności handlowej każdego kontrahenta najniższa na rynku składka ubezpieczeniowa składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy kontrahentów i windykacja ubezpieczonych należności odszkodowanie w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki wypłacana jest każda, nawet najmniejsza kwota odszkodowania Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

51 Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności
Zakres ubezpieczenia Europolisa daje możliwość ubezpieczenia należności od kontrahentów z Polski i 32 krajów europejskich: Andora Holandia     Portugalia Austria     Irlandia     Republika Czeska Belgia Islandia Rumunia Bułgaria Litwa San Marino Cypr Luksemburg Słowacja Dania Łotwa Słowenia Estonia Malta Szwajcaria Finlandia Monako Szwecja Francja Niemcy Węgry Grecja Norwegia Wielka Brytania Hiszpania Polska Włochy Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

52 Europolisa ubezpieczenie krótkoterminowych należności
Korzyści Europolisa daje możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych warunków płatności i zwiększa szanse na pozyskanie zamówień. Dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów działalności firmy, gdyż eliminuje koszty sprawdzania i nadzorowania sytuacji finansowej kontrahentów oraz koszty windykacji. Europolisa ułatwia również pozyskanie kredytu lub finansowania w drodze faktoringu, gdyż może stanowić ich zabezpieczenie. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

53 Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych
Pakiet daje możliwość ubezpieczenia jedną polisą wszystkich należności handlowych od kontrahentów krajowych i/lub zagranicznych z większości krajów świata. Adresatem produktu są przedsiębiorstwa realizujące transakcje związane ze sprzedażą krajową oraz eksportem towarów lub realizacją usług poza terytorium Polski. Istotne jest, że w ramach tego produktu klient może ubezpieczyć zarówno należności krajowe jak i należności zagraniczne. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

54 Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych
Przedmiotem ubezpieczenia są należności powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług płatne w terminie poniżej 2 lat w przypadku sprzedaży eksportowej i poniżej 1 roku w przypadku sprzedaży krajowej. Taka forma ubezpieczenia należności jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców realizujących sprzedaż cykliczną. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

55 Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych
Zakres ochrony ubezpieczeniowej: utrata należności, jeśli nastąpiła w wyniku prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub zwłoki w zapłacie (ryzyko handlowe) oraz dodatkowo (w przypadku eksportu) utrata należności, na skutek decyzji i przepisów prawnych kraju dłużnika, moratorium płatniczego, uniemożliwienia transferu należności oraz decyzji w kraju Ubezpieczyciela, które uniemożliwiają realizację kontraktu lub świadczenia zamówionych usług. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

56 Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych
Zalety jedną polisą ubezpieczamy wszystkie należności krajowe i/lub eksportowe elastyczne warunki ubezpieczenia analiza informacji o kontrahentach i rzetelna ocena ich wiarygodności handlowej możliwość włączania do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania możliwość ubezpieczenia kontrahentów samodzielnie ocenionych przez klienta możliwość objęcia ochroną należności powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia windykacja wszystkich należności od objętych ochroną kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności brak opłat wypłata odszkodowania w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi wypłata każdej, nawet najmniejsza kwoty odszkodowania Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

57 Pakiet - ubezpieczenie krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych
Posiadanie polisy ubezpieczeniowej daje możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych warunków płatności i zwiększa szanse na pozyskanie zamówień. Dodatkowo pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności firmy bez obaw o jej płynność finansową. Polisa ułatwia również pozyskanie kredytu lub finansowania w drodze faktoringu, gdyż może stanowić ich zabezpieczenie. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

58 Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych
należności eksportowych od ryzyka nierynkowego Polisa na Wschód jest produktem, który umożliwia ubezpieczenie należności w kredycie kupieckim od kontrahentów z krajów o podwyższonym ryzyku politycznym. Decyzje polityczne mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i w konsekwencji stwarzać bariery i ograniczenia w realizacji kontraktów handlowych. Polisa na Wschód chroni firmę zarówno od niewypłacalności kontrahentów, czy opóźnień w regulowaniu zobowiązań, ale także od nagłych zmian w sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą partnerzy handlowi. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

59 Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych
należności eksportowych od ryzyka nierynkowego KUKE S.A. jest jedyną instytucją w Polsce, która oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową od  ryzyka nierynkowego  tj. ryzyka handlowego, politycznego oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej. Posiadanie „Polisy na Wschód” daje możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych warunków płatności i zwiększa szanse na pozyskanie zamówień. Dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów działalności firmy, gdyż  eliminuje  koszty sprawdzania i nadzorowania sytuacji finansowej kontrahentów oraz koszty windykacji. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

60 możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta
Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka nierynkowego Zalety ubezpieczenia KUKE jest firmą o największym w Polsce doświadczeniu w ubezpieczaniu kontrahentów z krajów wysokiego ryzyka możliwość ubezpieczenia pojedynczego kontrahenta bezpłatne uzyskanie i analiza informacji o kontrahentach oraz rzetelna ocena ich wiarygodności handlowej przejrzysty system opłaty składki – składka opłacana tylko od faktycznie zrealizowanych obrotów z ubezpieczonymi kontrahentami, w przypadku braku sprzedaży nie ma kosztów ubezpieczenia Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

61 Zalety ubezpieczenia c.d.
Polisa na Wschód – ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych od ryzyka nierynkowego Zalety ubezpieczenia c.d. windykacja wszystkich należności od ubezpieczonych kontrahentów, a za odzyskanie ubezpieczonych należności KUKE nie pobiera żadnej opłaty odszkodowania, w przypadku nieotrzymania płatności za towary wypłata każdej, nawet najmniejszą kwoty odszkodowania możliwość włączania do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

62 GWARANCJE DLA EKSPORTERÓW

63 Gwarancje dla eksporterów
Wspieranie eksportu jest jednym z zasadniczych celów, jakie stawiają sobie rządy wielu krajów. W dobie szybkiego przepływu kapitału, technologii i informacji o konkurencyjnej pozycji oferty eksportowej na rynkach międzynarodowych decydują nie tylko parametry techniczne i jakościowe towarów i usług, ale i atrakcyjne warunki finansowania kontraktów zawieranych przez eksporterów. Szczególnie w obliczu kryzysu finansowego oraz nasilającej się konkurencji wśród eksporterów na rynku międzynarodowym poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz zawieranie kolejnych kontraktów wymusza niejako oferowanie atrakcyjnych warunków płatności oraz wydłużanie terminów ich zapłaty. Takim procesom towarzyszy zawsze podwyższone ryzyko. Dlatego też rządy krajów OECD są zdecydowane, żeby udzielać eksporterom i bankom oficjalnego wsparcia niezbędnego do równoważenia handlu międzynarodowego przy jednoczesnym zachowaniu warunków równej konkurencji. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

64 Gwarancje dla eksporterów
Działania proeksportowe mające charakter oficjalnego wspierania eksportu wyrażają się przede wszystkim we wspomaganiu przez budżet państwa systemu finansowania eksportu i zabezpieczania eksporterów przed ryzykiem kredytowym. W krajach OECD  (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) głównymi formami wspierania eksportu są gwarancje i ubezpieczenia dla transakcji eksportowych. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

65 Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje ubezpieczeniowe ułatwiają, a często wręcz stanowią warunek zawarcia kontraktu z zagranicznym partnerem. Gwarancje ubezpieczeniowe KUKE S.A. pozwalają przedsiębiorcy uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, pozwalają na spełnienie wymagań kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia realizacji kontraktu lub usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi. Gwarancja potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową, czym zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera biznesowego. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

66 Zalety gwarancji ubezpieczeniowych:
Gwarancje ubezpieczeniowe Zalety gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancje zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów w odróżnieniu od gwarancji bankowej, nie obciążają linii kredytowej eksportera zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy wobec partnera zagranicznego w wielu przypadkach stanowią warunek zawarcia kontraktu warunki gwarancji zostały dostosowane do międzynarodowych standardów treść gwarancji jest negocjowana z beneficjentem Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

67 gwarancja przetargowa gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancje eksportowe W KUKE S.A. eksporter może uzyskać: gwarancja przetargowa gwarancja zwrotu zaliczki gwarancja wykonania kontraktu gwarancja dobrego wykonania kontraktu Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

68 Gwarancje eksportowe Gwarancję przetargową - jest to pisemne zobowiązanie KUKE S.A. do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku gdyby zleceniodawca (oferent), który wygrał przetarg, odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób naruszył zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu. Gwarancja przetargowa jest składana jako wadium przez przystępującego do przetargu. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

69 Gwarancje eksportowe Gwarancję zwrotu zaliczki - pisemne zobowiązanie Korporacji do wypłacenia importerowi (beneficjentowi gwarancji) oznaczonej w niej kwoty w przypadku gdyby eksporter (zleceniodawca) nie wykonał umowy i odmówił zwrotu zaliczki. Sumą gwarancji jest kwota zaliczki przekazanej eksporterowi przez importera. Gwarancja wchodzi w życie po wpływie zaliczki na konto zleceniodawcy. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

70 Gwarancje eksportowe Gwarancja wykonania kontraktu – wystawiana na zlecenie polskich eksporterów na rzecz importerów zagranicznych. Przedmiotem gwarancji jest zapłata importerowi określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdy zleceniodawca (eksporter) nie wykona, bądź nieprawidłowo wykona kontrakt i odmówi naprawienia szkody, zrekompensowania straty bądź też zapłacenia kar umownych. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

71 Gwarancje eksportowe Gwarancję dobrego wykonania kontraktu - zobowiązanie KUKE S.A. do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w przypadku gdy zleceniodawca (eksporter) nie wykona, bądź nieprawidłowo wykona kontrakt i odmówi naprawienia szkody, zrekompensowania straty bądź też zapłacenia kar umownych. Tym rodzajem gwarancji importer (beneficjent gwarancji) stara się zabezpieczyć przed wszystkimi negatywnymi konsekwencjami niewłaściwego wykonania kontraktu. W związku z tym także zakres zdarzeń objętych tą gwarancją może być bardzo szeroki. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

72 Regwarancje Regwarancje Korporacja udziela również regwarancji będących zabezpieczeniem gwarancji wystawionych przez bank. Regwarancja może być wykorzystana przez eksportera jako zabezpieczenie dla banku wystawiającego gwarancję kontraktową na rzecz importera. Udzielenie gwarancji kontraktowej oraz regwarancji następuje po złożeniu zlecenia na formularzu stosowanym przez KUKE SA oraz po akceptacji ryzyka. Korporacja udziela regwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 50% kwoty gwarancji wystawionej przez bank. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

73 Zakończenie Podsumowując naszą prezentację na temat ubezpieczeń eksportowych należy zauważyć, że bez względu na to, co jest przedmiotem kontraktu, eksporter musi liczyć się z ryzykiem niewypłacalności przez importera. Nawet jeśli opóźnienie w zapłacie należności jest niewielkie i spowodowane chwilowym brakiem płynności importera, to dla wierzyciela może być to kwestią decydującą o jego dalszym istnieniu. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie zapłaty należności eksportowych, czego eksporter może dokonać np. poprzez wykupienie ubezpieczenia eksportowego. Istnieje wiele rodzajów ryzyk zagrażających eksporterowi i należy pamiętać, ze wykupienie polisy nie zawsze gwarantuje pokrycie ich wszystkich. Poza tym nie we wszystkich przypadkach odszkodowanie musi zrekompensować całość poniesionych strat przez ubezpieczającego się. Całokształt czynników z tym związanych zobowiązuje kontrahentów do czujności i ostrożności podczas dokonywania transakcji. Oferta ubezpieczeń kredytu eksportowego korporacji i ubezpieczeń kredytów eksportowych

74 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  Zakończenie
Łukasz Niewiadomski, Sylwia Młynarska, Maciej Rabiak, Anna Budzik, Mateusz Lupa, Joanna Sulej


Pobierz ppt "Wprowadzenie Ubezpieczenie kredytu - jest to umowa, w której ubezpieczyciel bierze na siebie część ryzyka związanego z nieotrzymaniem - od określonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google