Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009"— Zapis prezentacji:

1 Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009
Zarządzanie produkcją i usługami Temat: Systemy produkcyjne TOMASZ MAYER Logistyka SGGW, 2009 prowadzący: L. Wicki, WNE SGGW

2 SYSTEM (z gr. systema) – rzecz złożona
SYSTEM – jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy SYSTEMY – nie są realnie istniejącymi stworami, lecz konstrukcjami myślowymi ludzi tworzonymi w celu lepszego zrozumienia rzeczywistości. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

3 SYSTEM – zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób SYSTEMY – wycinki rzeczywistości, których rozpoznanie jest utrudnione ze względu na niewyobrażalną liczbę związków występujących na świecie, sprawiających, że podejrzane decyzje mogą powodować różne skutki Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

4 SYSTEM PRODUKCYJNY – celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów SYSTEM PRODUKCYJNY – układ elementów składowych i ich wzajemnych relacji oraz sposobów przekształceń czynników wchodzących z zewnątrz do systemu produkcyjnego na czynniki wychodzące na zewnątrz z danego systemu Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

5 SYSTEM PRODUKCYJNY – zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych (informacyjnie, czynnościowo, rzeczowo) i od siebie uzależnionych; jest to zbiór względnie wyodrębniony z jakiejś większej całości SYSTEM PRODUKCYJNY – zespół działań, czynności wykonywanych w celu przetwarzania materiału w wyroby gotowe; produkcja składa się z procesów Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

6 Podstawowe elementy systemu wytwórczego
Wektor wejścia X – wszystkie czynniki produkcji Wektor wyjścia Y – wyroby, usługi oraz szkodliwe odpady produkcyjne zanieczyszczające środowisko Procesy przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia – proces produkcyjny Proces zarządzania systemem Sprzężenie materialne, energetyczne i informacyjne pomiędzy elementami składowymi systemu produkcyjnego Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

7 Ogólny model systemu produkcyjnego
WEJŚCIE X materiały wyposażenie produkcyjne energia personel informacje kapitał PROCES PRZETWARZANIA operacje technologiczne, kontrolne, transportowe, magazynowe operacje usługowe wyroby przemysłowe usługi przemysłowe (serwisowe) odpady produkcyjne WYJŚCIE Y Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

8 Do PODSYSTEMU PRZETWARZANIA (lub PODSYSTEMU PRODUKCJI) zaliczamy:
wektor wejścia X wektor wyjścia Y procesy przetwarzania wektora wejścia X w wyjścia Y sprzężenie materialne, energetyczne i informatyczne natomiast… do PODSYSTEMU ZARZĄDZANIA zaliczamy: proces zarządzania systemem sprzężenia informacyjne Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

9 Podstawowe elementy wektora wejścia do systemu produkcyjnego
Środki techniczne produkcji teren zakładu przemysłowego i powierzchnia produkcyjna wyposażenie technologiczne budynki i budowle instalacje rurowe, energetyczne, sieci informatyczne Przedmioty pracy materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki lub montażu Czynniki energetyczne woda gazy i sprężone powietrze ciepło i czynniki oziębiające energia elektryczna paliwa stałe i gazowe Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

10 Podstawowe elementy wektora wejścia do systemu produkcyjnego
Czynniki ludzkie, załoga podstawowe relacje i warunki podejmowania decyzji warunki pracy i płynność załogi Informacje prognozy i informacje rynkowe o konstrukcji wyrobu i funkcjach użytkowych o jakości i koszcie własnym decyzje związane z programem produkcji doświadczenie produkcyjne załogi Kapitał zamrożony w środkach technicznych produkcji Zamrożony w materiałach, półwyrobach i wyrobach gotowych Finansowy w kasie, bankach i u klientów Formy obiegu kapitału i stopa dyskonta Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

11 Podstawowe elementy wektora wyjścia z systemu produkcyjnego
Wyroby przemysłowe Usługi produkcyjne Braki produkcyjne i surowce wtórne Szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko: ścieki, wyziewy, odpady stałe, śmieci i hałas Informacje: o jakości wyrobu o faktycznym koszcie własnym o stanie procesu produkcyjnego doświadczenie produkcyjne załogi inne informacje wyjściowe z systemu lub pozostające w systemie dla następnych cykli produkcyjnych Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

12 Powiązania w systemach produkcyjnych
W systemach produkcyjnych znaczącą rolę odgrywają sprawnie zorganizowane powiązania, umożliwiające efektywny przepływ materiałów i półwyrobów od magazynów wejściowych do magazynów wyrobów gotowych, a nawet użytkownika produkowanych wyrobów. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

13 Przykłady systemów produkcyjnych i usługowych
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

14 Na czym polega problem Zsynchronizowaniu w czasie wszelkich dostaw aby skrócić do minimum czas oczekiwania materiału czy półwyrobu na obróbkę albo montaż, a także minimalizacji czasu pomiędzy wyprodukowaniem, a włączeniem wyrobu do normalnej eksploatacji Zapewnieniu właściwych środków transportu, środków technicznych ułatwiających magazynowanie i wyszukiwanie potrzebnych w danym momencie materiałów, półwyrobów lub wyrobów Obniżenie do minimum strat w transporcie i magazynowaniu, czyli zaprojektowaniu takiej struktury, która zapewni ograniczenie dróg transportowych, minimalizację przeładunków i jej pracochłonności. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

15 Projektowanie sieci i instalacji energetycznej w systemach produkcyjnych
Zapewnienie dostawy czynników zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego poprzez właściwe sieci i instalacje przemysłowe Zneutralizowanie ścieków i dokonanie utylizacji innych odpadów gazowych i stałych możliwie najbliżej miejsca ich powstania Zapewnienie stałego pomiaru zużycia i możliwości automatycznej zmiany natężenia strumieni czynników energetycznych Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

16 Rola informacji w funkcjonowaniu systemów produkcyjnych
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

17 Podstawowe cele organizacji systemów produkcyjnych
JAKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ PRODUKTÓW WZROST PRODUKTYWNOŚCI OBNIŻKA KOSZTÓW WŁASNYCH WYTWARZANIA Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

18 Relacje między przychodami kosztami i zyskiem w systemach produkcyjnych
ZYSK = PRZYCHODY - KOSZTY Koszty Wejście do systemu produkcyjnego X Produktywność, nowoczesność i jakość produktu PROCES PRODUKCYJNY Wyjście z systemu produkcyjnego Y Przychody netto ze sprzedaży produktów Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

19 Efektywność systemu produkcyjnego
Produktywność systemu produkcyjnego można obliczyć następująco: Wszystkie wartości są przyjmowane w jednostkach pieniężnych i dotyczą określonego przedziału czasu. Wielkość przychodów jest pomniejszana o koszty utylizacji odpadów produkcyjnych, a także koszty braków i reklamacji użytkowników. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

20 Zależność zysku od kosztów stałych i zmiennych
Z = P – (Kst + Kzm x jp) P = jp x c – Ku gdzie: Z – zysk P – zmienne w czasie przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług Kst – koszty stałe Kzm – koszty zmienne jp – liczba jednostek produkcji lub usług c – cena zbytu jednostki produkcji lub usług Ku – koszty utylizacji odpadów produkcyjnych i ochrony środowiska, a także koszty braków i reklamacji użytkowników Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

21 Produktywność cząstkowa
Produktywność cząstkową można obliczyć w następujący sposób: Pc = efekty / nakłady Pc = y1 … yn / x1 … xn Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

22 Przykłady mierników produktywności cząstkowej
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

23 Cel działań organizatorskich
Wszelkie działania organizatorskie mają służyć temu, aby minimalizować wektor X kosztów, a maksymalizować wektor Y przychodów ze sprzedaży. Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

24 Najczęściej pojawiające się błędy przedsiębiorstw
Niewłaściwa relacja między jakością wyrobu a ceną Nie przeprowadzenie odpowiednich badań relacji między zdolnością produkcyjną zakładu a chłonnością rynku i sezonowością popytu Nieprawidłowa ocena efektywności kredytowania Niewłaściwy sposób analizy stopnia, do jakiego zakład musi być elastyczny lub może być wyspecjalizowany Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

25 Bibliografia E. Pająk, „Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja”, Warszawa, PWN, 2006 I. Durlik, „Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych” Cz.1, Warszawa : Agencja Wydaw."Placet", 1995. abc-ekonomii.net.pl viessmann.pl neoinfo.pl wikipedia.pl Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)


Pobierz ppt "Materiały do zajęć: ZPiU, kierunek Logistyka 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google