Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrypty, procedury przechowywane i wyzwalane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrypty, procedury przechowywane i wyzwalane"— Zapis prezentacji:

1 Skrypty, procedury przechowywane i wyzwalane
Wprowadzenie do systemów baz danych

2 Potrzeba dodatkowego zabezpieczenia danych
Bezpośredni dostęp użytkownika do zapytań DLL (SELECT, DELETE, INSERT INTO i UPDATE) może powodować lukę w bezpieczeństwie. Zasady integralności i bezpieczeństwa danych powinny być kontrolowane przez serwer, a nie przez aplikację kliencką. Więzy integralności określone w instrukcji CREATE TABLE i transakcje są często niewystarczające i potrzebny jest dodatkowy mechanizm kontroli integralności. Język SQL jest językiem deklaratywnym i dla rozwiązania pewnych zagadnień istnieje potrzeba wprowadzenia elementów proceduralności – proceduralnego języka SQL.

3 Zagadnienia Przetwarzanie wsadowe, skrypty SQL
Procedury przechowywane (składowane) Wyzwalacze Funkcje użytkownika Narzędzia Producenci stworzyli różne wersje proceduralnych języków SQL Microsoft – język T-SQL Oracle – język PL/SQL PostgreSQL – PL/pgSQL Prezentacja omawia przede wszystkim język T-SQL i PL/pgSQL

4 Skrypt – program wsadowy
Sekwencja instrukcji SQL zapisana w osobnym pliku Program wsadowy to grupa instrukcji T-SQL zebrana w jedną logiczną całość Skrypt rozdziela się na programy wsadowe instrukcją GO – dotyczy tylko języka T-SQL Instrukcje w skryptach, innych systemów zarządzania bazami danych, niż MS SQL Server, rozdziela się średnikami

5 Deklarowanie zmiennych
[AS] [AS] <typ_zmiennej>,…] Przykłady: AS varchar(15)

6 Przypisywanie wartości zmiennym (instrukcja SET)
AS varchar(15) = 10 = 'Numer = ' + AS varchar(15))

7 Przypisywanie wartości zmiennym (instrukcja SET)
USE studenci GO as NUMERIC(5,3) = (SELECT AVG(ocena) FROM oceny) PRINT 'średnia ocen studentów = ' + AS CHAR(5))

8 Przypisywanie wartości zmiennym (instrukcja SELECT)
USE studenci GO as NUMERIC(5,3) = AVG(ocena) FROM oceny PRINT 'średnia ocen studentów = ' + AS CHAR(5))

9 Ważne funkcje systemowe
– zwraca ostatnią wartość identyfikatora ostatniej instrukcji INSERT lub SELECT INTO – zwraca liczbę wierszy, których dotyczyła ostatnia instrukcja – zwraca informację o serwerze – zwraca numer błędu ostatniej instrukcji T-SQL (0 oznacza brak błędu)

10 Przykład użycia @@IDENTITY
USE studenci GO int INSERT INTO student(nazwisko, imie, data_urodzenia, nr_albumu, adres_miasto, adres_ulica) VALUES (N'Nowik', N'Jan', ' ', N'123', N'Gdynia', N'Polska 35') =

11 Przykład: @@ROWCOUNT, @@ERROR, @@VERSION
USE studenci GO SET NOCOUNT ON; SELECT * from student; PRINT 'Liczba wierszy: ' + AS char(4)) PRINT 'Błąd: ' + AS char(4)) PRINT 'Wersja systemu: ' +

12 Instrukcja GO GO rozdziela skrypt na kilka programów wsadowych
GO umieszcza się zawsze w nowej linii Pewne instrukcje wymagają osobnych programów wsadowych, co można uzyskać dzieląc skrypt instrukcjami GO

13 Dynamiczne tworzenie zapytań instrukcja EXEC
Argumentem instrukcji EXEC jest zmienna łańcuchowa lub łańcuch tekstu zawierający instrukcję Wykonywana instrukcja może być tworzona dynamicznie w trakcie wykonywania skryptu EXEC({<zmienna łańcuchowa> | <łańcuch tekstu>} USE studenci GO AS varchar(20) = 'student' EXEC('SELECT * from '

14 Procedury przechowywane (składowane)
Procedura przechowywana to rodzaj skryptu (programu wsadowego) przechowywanego w bazie danych, a nie w osobnym pliku Procedura w odróżnieniu od skryptu może posiadać parametry wejściowe, wyjściowe i wartości wynikowe

15 Tworzenie procedury przechowywanej
CREATE PROCEDURE <nazwa_procedury> [AS] typ_danych [=wartość_domyślna | NULL] [OUTPUT|OUT], …] AS kod procedury

16 Przykład procedury dodającej studenta
CREATE PROCEDURE dbo.InsertStudent ( @nazwisko varchar(20), @imie varchar(20), @nr_albumu char(11), @adres_miasto varchar(20), @adres_ulica varchar(50) ) AS SET NOCOUNT OFF; INSERT INTO [student] ([nazwisko], [imie], [nr_albumu], [adres_miasto], [adres_ulica]) @adres_ulica); SELECT id_studenta, nazwisko, imie, nr_albumu, adres_miasto, adres_ulica FROM student WHERE (id_studenta = SCOPE_IDENTITY())

17 Wywołanie procedury USE [studenci] GO EXEC InsertStudent 'Aabik', 'Jan', ' ', 'Gdynia', '10 Lutego 11'

18 Uwagi Słowo kluczowe OUTPUT określa parametry wyjściowe procedury
OUTPUT musi być użyte przy deklaracji procedury i przy jej wywołaniu Pominięcie OUTPUT przy wywołaniu spowoduje, że wartość parametru wyjściowego nie zostanie przypisana EXEC można pominąć , gdy wywołanie procedury jest pierwszą instrukcją w programie wsadowym, ale lepiej tego nie robić

19 Przykład zmiennego parametru
CREATE PROCEDURE dbo.InsertStudent_NR ( @nazwisko varchar(20), @imie varchar(20), @nr_albumu char(11), @adres_miasto varchar(20), @adres_ulica varchar(50), @numer int OUTPUT ) AS SET NOCOUNT OFF; INSERT INTO [student] ([nazwisko], [imie], [nr_albumu], [adres_miasto], [adres_ulica]) @adres_ulica); =

20 Wywołanie procedury zmieniającej parametr
USE [studenci] GO int EXEC InsertStudent_NR 'Kitel', 'Jan', 'q234567', 'Gdynia', '10 Lutego OUTPUT

21 Instrukcje sterujące przebiegiem programu
IF … ELSE CASE GOTO WHILE RETURN BEGIN … END TRY/CATH WAITFOR – maksymalnie do 24h WAITFOR DELAY '01:00' - czekaj 1h WAITFOR TIME '01:00' - czekaj do godziny 1

22 Zastosowania Tworzenie procesów wymagających wywoływania akcji proceduralnych Poprawa bezpieczeństwa Poprawa wydajności

23 Wywoływanie funkcji SELECT 2*log(10) AS wynik
4,60517 SELECT moja_funkcja(argumenty) W bazie danych ORACLE w zapytaniu musi być klauzula FROM

24 Funkcje definiowane przez użytkownika
CREATE FUNCTION <nazwa_funkcji> [AS] typ_danych [=wartość_domyślna], … RETURNS {typ_skalarny|TABLE [(def_tabeli)] AS BEGIN kod_funkcji {RETURN obliczony_wynik | RETURN (instrukcja SELECT)} END

25 Przykład funkcji skalarnej
CREATE FUNCTION dbo.suma varchar(20) = 'Ala ma varchar(20) = ' a kot ma Alę' ) RETURNS varchar(40) AS BEGIN varchar(40) END

26 Przykład funkcji zwracającej tabelę
CREATE FUNCTION dbo.ponad_avg() TABLE (student varchar(40), [średnia] REAL) AS BEGIN real = AVG(ocena) FROM oceny INSERT SELECT Student, AVG(ocena) AS Expr1 FROM lista_ocen GROUP BY Student HAVING (AVG(ocena) RETURN END

27 Przykłady wywołań funkcji
Wywołanie funkcji zwracającej tabelę select * from ponad_avg() Wywołanie funkcji skalarnej select dbo.suma('tekst1', ' Text2') as wynik select dbo.suma('tekst1',default) as wynik

28 Tworzenie obiektów bazy danych w kodzie zarządzanym
SQL Server 2005 umożliwia tworzenie obiektów bazy danych w preferowanym języku platformy .NET Najprościej jest tworzyć te obiekty przy pomocy Visual Studio otwierając w wybranym języku SQLServer Project Po skompilowaniu VS utworzy bibliotekę, która zostanie dołączona do bazy danych a stworzone w projekcie obiekty staną się obiektami bazy danych

29 Tworzenie funkcji - PostgreSQL
CREATE FUNCTION nazwa([typ1[,...typN]]) RETURNS typ_zwracany AS {’nazwa_pliku’ | ’definicja’} LANGUAGE ’nazwa_języka’ Nazwa języka to jeden z dostępnych w PostgreSQL języków: C, sql, plpgsql, pltcl, plperl Przed pierwszym użyciem język proceduralny trzeba zainstalować poleceniem CREATE LANGUAGE

30 Przykład CREATE FUNCTION funkcja(text) RETURNS bool AS ’DECLARE tekst ALIAS FOR $1; BEGIN INSERT INTO tabela1 VALUES (tekst); RETURN ’yes’; END;’ LANGUAGE ’plpgsql’

31 Elementy języka PL/pgsql
Komentarze Deklaracje zmiennych Instrukcje przypisania Instrukcje SQL Instrukcje warunkowe Pętle WHILE i FOR Wyjątki i komunikaty

32 Tworzenie wyzwalacza PostgreSQL
CREATE TRIGGIER nazwa {AFTER | BEFORE} zdarzenie1 [OR zdarzenie2 ...] ON nazwa_tabeli FOR EACH {ROW | STATEMENT} EXECUTE PROCEDURE nazwa_funkcji(argumenty) Zdarzeniem może być INSERT, DELETE, UPDATE Instrukcja CREATE TRIGGIER występuje w SQL3, ale nie występuje w SQL2 i SQL1

33 Tworzenie wyzwalacza SQL Server
CREATE TRIGGIER nazwa ON nazwa_tabeli lub widoku {{FOR | AFTER} <[DELETE][,][INSERT][,][UPDATE] | INSTED OF}} AS instrukcje SQL

34 Instrukcja CREATE RULE
Instrukcja CREATE RULE jest rozszerzeniem języka SQL zastosowanym w PostgreSQL CREATE RULE nazwa AS ON {SELECT | UPDATE | DELETE | INSERT} TO nazwa_tabeli [WHERE warunek] DO [INSTED] {instrukcja sql | NOTHING}

35 Zastosowania Centralne sprawdzanie poprawności danych
Śledzenie zmian np. zapisanie w osobnej tabeli kto i kiedy dokonywał zmian, a nawet zapisanie danych, które zmieniono Polepszenie bezpieczeństwa np. wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną o niektórych zmianach Komunikacja z innymi bazami danych (języki c, pgperl, pgtcl) Replikacja danych Przygotowanie danych dla aplikacji klienckich

36 Wady System oparty głównie na wyzwalaczach i procedurach wyzwalanych może być trudny do zarządzania Pogarsza się przejrzystość bazy danych Brak standardowej składni zapisu procedur przechowywanych i wyzwalaczy – zastosowanie ich praktycznie uniemożliwia zmianę SZBD W miarę wzrostu liczby wyzwalaczy rosną koszty przetwarzania


Pobierz ppt "Skrypty, procedury przechowywane i wyzwalane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google