Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPEKTROSKOPIA NMR PODEJŚCIE PRAKTYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPEKTROSKOPIA NMR PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 SPEKTROSKOPIA NMR PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
CZĘŚĆ: III mgr inż. TOMASZ LASKOWSKI

2 CZĘŚĆ TRZECIA POGROMCY WIDM

3 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Jeżeli dysponujesz wzorem sumarycznym badanego związku, oblicz stopień nienasycenia cząsteczki. Możesz to zrobić: korzystając ze wzoru: s = NIV + NIII/2 – NI/2 + 1 dokonując następujących przekształceń wzoru sumarycznego: zamień wszystkie atomy jednowartościowe na atomy wodoru; wykreśl ze wzoru wszystkie atomy dwuwartościowe oraz atomy siarki; wykreśl ze wzoru wszystkie atomy trójwartościowe; przy czym na każdy wykreślony atom trójwartościowy wykreśl dodatkowo jeden atom wodoru; wszystkie atomy czterowartościowe, które nie są węglami, zamień na atomy węgla; oblicz brakującą do nasycenia ilość wodorów i liczbę tę podziel na dwa.

4 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Obliczanie stopnia nienasycenia - przykłady. C4H6 C6H9Cl C8H14O4 C4H10SO4 C5H5N C3H9NO2 C7H7NO C5H4NOCl C6H16NCl [C10H20NO2]+Cl-

5 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał odniesienia (zazwyczaj będzie to sygnał o najmniejszym, sensownym skoku całki), któremu przypisz integrację równą 1. W oparciu o integrację sygnału odniesienia, przypisz integrację pozostałym sygnałom rezonansowym w widmie. Jeżeli którykolwiek z pozostałych sygnałów ma integrację równą wielokrotności ułamka sygnału odniesienia, pomnóż wartości integracji wszystkich sygnałów przez odpowiednią liczbę. Pamiętaj, aby na bieżąco konfrontować wartość sumy integracji z ilością protonów podaną we wzorze sumarycznym!

6 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Ustalanie integracji - przykłady. C5H13N 6 3 4 X

7 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Ustalanie integracji - przykłady. C3H10N2 4 2 X 4

8 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Określ, z jakim typem atomu węgla związane są protony, reprezentowane przez poszczególne sygnały rezonansowe. Pamiętaj, aby na bieżąco konfrontować ustalenia: ze wzorem sumarycznym; ze stopniem nienasycenia związku! δ [ppm] typ atomu węgla wiążącego proton 0 – 5,5 sp3 (alkanowy) lub sp1 (terminalny alkin) 5 – 7 sp2 (alkenowy) 6 – 9 sp2 (aromatyczny) 8 – 10 sp2 (aldehydowy)

9 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Określ multipletowość tych sygnałów rezonansowych, dla których jest to możliwe. Zachowaj ostrożność! Pamiętaj o trzech aspektach kształtu sygnału rezonansowego, które definiują jego multipletowość. Zwracaj uwagę na zmiany względnych intensywności poszczególnych linii, wynikające z bliskości w widmie sygnałów pochodzących od protonów sprzężonych.

10 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał startowy, który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów: ma znaną multipletowość i jest multipletem mało skomplikowanym; jest sygnałem rezonansowym protonu(ów) związanego z węglem sp3; integracja tego sygnału ma wartość większą, niż 1; ma możliwie niewielkie przesunięcie chemiczne. Jeżeli żaden z sygnałów, obecnych w widmie, nie spełnia powyższych kryteriów: wypij kawę/herbatę; po czym: zjedz coś słodkiego lub uprawiaj intensywnie sport przez dwie godziny; a następnie: przejdź do następnego widma.

11 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Dokonaj rekonstrukcji układu spinowego, rozpoczynając od wybranego sygnału startowego. Układem spinowym nazywamy fragment cząsteczki, w obrębie którego obserwujemy sekwencję sprzężeń protonów.

12 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Na podstawie integracji sygnału startowego, zaproponuj grupę rozpoczynającą układ spinowy (=CH–; –CH2–; –CH3). C4H7N 3 C H 2 2

13 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Na podstawie multipletowości sygnału startowego, określ liczbę partnerów sprzężenia (=sąsiadów) grupy reprezentowanej przez sygnał startowy. C4H7N 3 C H 2 2

14 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Zastanów się, na ilu sąsiadujących z grupą startową atomach węgla możliwe jest rozmieszczenie partnerów sprzężenia. Biorąc pod uwagę: wzór sumaryczny związku (stale kontroluj ilość węgli i protonów!), integrację pozostałych sygnałów rezonansowych oraz ich ilość; wybierz możliwość, która wydaje Ci się najbardziej sensowna. C4H7N 3 C H 2 C H 2

15 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Dla zaproponowanego przez Ciebie układu, poszukaj w widmie sygnałów rezonansowych partnerów sprzężenia grupy startowej. Pamiętaj, iż sygnały te muszą mieć odpowiednią integrację oraz multipletowość, która, dla sąsiadującej grupy startowej złożonej z n protonów, gwarantuje CO NAJMNIEJ n partnerów sprzężenia! C4H7N 3 C H 2 C H 2

16 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Jeżeli odnajdziesz w widmie odpowiednie sygnały rezonansowe, kontynuuj analizę – wybrany sygnał partnera sprzężenia grupy startowej „przejmuje obowiązki” tej grupy; wykonaj więc zatem, dla tego sygnału, kroki od 2) do 4). Pamiętaj, aby odpowiednio opisywać w widmie sygnały już zbadane! C4H7N 3 C H 2 C H 2

17 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Na podstawie multipletowości badanego sygnału, określ liczbę partnerów sprzężenia (=sąsiadów) grupy reprezentowanej przez badany sygnał. C4H7N 3 C H 2 C H 2

18 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Zastanów się, na ilu sąsiadujących z badaną grupą atomach węgla możliwe jest rozmieszczenie partnerów sprzężenia. Biorąc pod uwagę: wzór sumaryczny związku (stale kontroluj ilość węgli i protonów!), integrację pozostałych sygnałów rezonansowych oraz ich ilość; wybierz możliwość, która wydaje Ci się najbardziej sensowna. C4H7N 3 C H 2 C H 2 C H

19 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Dla zaproponowanego przez Ciebie układu, poszukaj w widmie sygnałów rezonansowych partnerów sprzężenia badanej grupy. Pamiętaj, iż sygnały te muszą mieć odpowiednią integrację oraz multipletowość, która, dla sąsiadującej grupy badanej złożonej z n protonów, gwarantuje CO NAJMNIEJ n partnerów sprzężenia! C4H7N 3 C H 2 C H 2 C H

20 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Jeżeli odnajdziesz w widmie odpowiednie sygnały rezonansowe, kontynuuj analizę – kolejny, niezbadany dotąd sygnał partnera sprzężenia obecnie badanej grupy „przejmuje obowiązki” tej grupy; wykonaj więc zatem, dla tego sygnału, kroki od 2) do 4). Pamiętaj, aby odpowiednio opisywać w widmie sygnały już zbadane! C4H7N 3 C H 2 C H 2 C H

21 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Powtarzaj kroki od 2) do 5) tak długo, aż zakończysz z powodzeniem rekonstrukcję układu spinowego… …bądź dalsza rekonstrukcja okaże się niemożliwa – tj. żaden z nieopisanych dotąd sygnałów nie będzie spełniał postawionych sygnałowi partnera sprzężenia kryteriów integracji i/lub multipletowości. Będzie to oznaczało, iż popełniłeś/aś błąd. Wtenczas cofnij się do etapu, który oferował więcej niż jedną, sensowną możliwość i pójdź inną drogą. C H C4H7N

22 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego - błędy. C7H14O2 C H C H C H C H

23 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Jeżeli zakończysz z powodzeniem rekonstrukcję układu spinowego, a w widmie pozostaną nieopisane sygnały rezonansowe, będzie to oznaczało, iż cząsteczka składa się z co najmniej dwóch układów spinowych. Powtórz zatem etapy V i VI, biorąc pod uwagę jedynie nieopisane dotąd sygnały. Możliwa jest sytuacja, iż układ spinowy zostanie skonstruowany z powodzeniem, lecz z pozostałych w widmie sygnałów niemożliwe będzie skonstruowanie innych układów spinowych. Będzie to oznaczało, iż jakkolwiek w trakcie rekonstrukcji pierwszego układu nie popełniono błędu, nie został on zrekonstruowany poprawnie – należy do niego powrócić. Powtarzaj etapy V i VI tak długo, aż wszystkie sygnały rezonansowe obecne w widmie wejdą w skład układów spinowych, wyjąwszy protony aromatyczne.

24 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego - błędy. C7H14O2 C H C H C H C H C H C H

25 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Zaproponuj konstytucję badanego związku, uwzględniając: zrekonstruowane układy spinowe; niewykorzystane przy rekonstrukcji układów spinowych atomy węgla; niewykorzystane heteroatomy; stopień nienasycenia cząsteczki.

26 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Konstytucja badanego związku. C H C C4H7N N s = 2 ? C H N C H N

27 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Zaproponuj konstytucję badanego związku, uwzględniając: zrekonstruowane układy spinowe; niewykorzystane przy rekonstrukcji układów spinowych atomy węgla; niewykorzystane heteroatomy; stopień nienasycenia cząsteczki. Gdy te elementy nie doprowadzą do jednoznacznej struktury, uwzględnij ponadto: dokładne wartości przesunięć chemicznych wybranych sygnałów rezonansowych.

28 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Konstytucja badanego związku. C4H7N 3 C H 2 C H 2 C H δ = 3,35 ppm

29 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Konstytucja badanego związku. δ = 3,35 ppm C H C C4H7N N s = 2 ? C H N C H N

30 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Konstytucja badanego związku. δ = 3,35 ppm C H C C4H7N N s = 2 C H N

31 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY Protony związane z węglami sp3. C5H9ClO2 s = 1 C B D C A A B D

32 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY Protony związane z węglami sp3. D B F C C7H14O2 A E s = 1 E A D F C B

33 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY Protony związane z węglami sp3. C8H17NO s = 1 A B 6 C 3 D E A B 4 ˛2 ˛2 A D C B E

34 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY Protony związane z węglami sp3. C11H20O4 s = 2 3 8 2 ˛1 4

35 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Określ multipletowość tych sygnałów rezonansowych, dla których jest to możliwe. Zachowaj ostrożność! Pamiętaj o trzech aspektach kształtu sygnału rezonansowego, które definiują jego multipletowość. Zwracaj uwagę na zmiany względnych intensywności poszczególnych linii, wynikające z bliskości w widmie sygnałów pochodzących od protonów sprzężonych. Skonfrontuj kształt sygnału rezonansowego z jego integracją. Jeżeli kształt sygnału rezonansowego przypomina określony multiplet, lecz jego integracja jest niespotykana, może to stanowić przesłankę o nałożeniu się sygnałów rezonansowych.

36 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY Protony związane z węglami sp3. C11H20O4 B s = 2 A 3 C BŁONT ;-( D 6 E F 10 B A 4 2 1 4 B F E D A C

37 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY 1 C3H4O s = 2 1 1 1

38 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał startowy, który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów: ma znaną multipletowość i jest multipletem mało skomplikowanym; jest sygnałem rezonansowym protonu(ów) związanego z węglem sp3; integracja tego sygnału ma wartość większą, niż 1; ma możliwie niewielkie przesunięcie chemiczne. Jeżeli żaden z sygnałów, obecnych w widmie, nie spełnia powyższych kryteriów: wypij kawę/herbatę; po czym: zjedz coś słodkiego lub uprawiaj intensywnie sport przez dwie godziny; a następnie: przejdź do następnego widma.

39 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał startowy, który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów: ma znaną multipletowość i jest multipletem mało skomplikowanym; jest sygnałem rezonansowym protonu(ów) związanego z węglem sp3; integracja tego sygnału ma wartość większą, niż 1; ma możliwie niewielkie przesunięcie chemiczne. Jeżeli żaden z sygnałów, obecnych w widmie, nie spełnia powyższych kryteriów: wypij kawę/herbatę; po czym: zjedz coś słodkiego lub uprawiaj intensywnie sport przez dwie godziny; a następnie: przejdź do następnego widma.

40 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał startowy, który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów: ma znaną multipletowość i jest multipletem mało skomplikowanym; jest sygnałem rezonansowym protonu(ów) związanego z węglem sp3; integracja tego sygnału ma wartość większą, niż 1; ma możliwie niewielkie przesunięcie chemiczne. Jeżeli żaden z sygnałów, obecnych w widmie, nie spełnia powyższych kryteriów: wypij kawę/herbatę; po czym: zjedz coś słodkiego lub uprawiaj intensywnie sport przez dwie godziny; a następnie: przejdź do następnego widma.

41 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wybierz sygnał startowy, który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów: ma znaną multipletowość i jest multipletem mało skomplikowanym; jest sygnałem rezonansowym protonu(ów) związanego z węglem sp3; integracja tego sygnału ma wartość większą, niż 1; ma możliwie niewielkie przesunięcie chemiczne. Jeżeli żaden z sygnałów, obecnych w widmie, nie spełnia powyższych kryteriów: wypij kawę/herbatę; po czym: zjedz coś słodkiego lub uprawiaj intensywnie sport przez dwie godziny; a następnie: przejdź do następnego widma.

42 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY 1 C3H4O s = 2 1 1 1 A sp2 (C=C)

43 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Rekonstrukcja układu spinowego. Dla zaproponowanego przez Ciebie układu, poszukaj w widmie sygnałów rezonansowych partnerów sprzężenia grupy startowej. Pamiętaj, iż sygnały te muszą mieć odpowiednią integrację oraz multipletowość, która, dla sąsiadującej grupy startowej złożonej z n protonów, gwarantuje CO NAJMNIEJ n partnerów sprzężenia! Jeżeli sygnał partnera sprzężenia grupy startowej znajduje się w zakresie alkenowym: natychmiast narysuj wiązanie podwójne pomiędzy węglem, z którym związany jest partner sprzężenia grupy startowej, a węglem kolejnym; dorysuj do kolejnego węgla dwa wiązania chemiczne; sprawdź sumaryczną integrację sygnałów znajdujących się w zakresie alkenowym; skonfrontuj tę integrację ze stopniem nienasycenia związku oraz wzorem sumarycznym – pomoże to w określeniu ilości wiązań podwójnych, które znajdują się w badanej strukturze.

44 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY 1 C3H4O ? ? s = 2 1 ? A 1 1 A B C D

45 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony związane z węglami sp2 (C=C). 2JH,H 3JH,H δ [ppm] 2JH,H 3JH,H 3JH,H = Hz H C δ [ppm] 2JH,H = 1-2 Hz 3JH,H 3JH,H 3JH,H = Hz δ [ppm]

46 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY 1 C3H4O B D s = 2 1 C A 1 1 A B C D

47 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Wiązanie podwójne C=C – uwagi końcowe. Możliwe jest sprzężenie protonu alkenowego z protonami grupy znajdującej się w pozycji Z (cis) do obserwowanego protonu – jest to sprzężenie skalarne dalekiego zasięgu (przez cztery wiązania). Stała tego sprzężenia w takim układzie wynosi 1-3 Hz. Określanie geometrii wiązania podwójnego (izomeria Z-E, dawniej cis-trans) na podstawie widma 1H NMR bez znajomości dokładnych wartości stałych sprzężenia jest karkołomne i wątpliwe. H C 3JH,H = Hz 2JH,H = 1-2 Hz 3JH,H = Hz 3JH,H = 6-7 Hz CH2 4JH,H = 1-3 Hz

48 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY C8H7Cl 1 s = 5 1 ? 1 C E 3 D 1 A B C D E

49 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Zaproponuj konstytucję badanego związku, uwzględniając: zrekonstruowane układy spinowe; niewykorzystane przy rekonstrukcji układów spinowych atomy węgla; niewykorzystane heteroatomy; stopień nienasycenia cząsteczki. Gdy te elementy nie doprowadzą do jednoznacznej struktury, uwzględnij ponadto: dokładne wartości przesunięć chemicznych wybranych sygnałów rezonansowych; multipletowość sygnałów rezonansowych protonów aromatycznych.

50 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony aromatyczne – multipletowość. W układach aromatycznych stała sprzężenia przez trzy wiązania wynosi 7-8 Hz. Ponadto, w takich układach często obserwujemy sprzężenia skalarne protonów przez cztery wiązania. Stała takiego sprzężenia wynosi 2,5-3,5 Hz. 3JH,H = 7-8 Hz 4JH,H = 2,5-3,5 Hz

51 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony aromatyczne – multipletowość. dD dD dD dD dT dT dT dT

52 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony aromatyczne – multipletowość. Dt (ddD) t (dd) Dt (ddD) t T (DD) T Dt (ddD) Dt (ddD)

53 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony aromatyczne – multipletowość. D D S S D D S S

54 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony aromatyczne – multipletowość.

55 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY C7H8Cl 1 s = 5 1 ? 1 C E 3 D 1 A B C D E

56 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA - PRZYKŁADY C7H8Cl 1 s = 5 1 1 B A C B 3 B D E 1 A B C D E

57 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
ALGORYTM POSTĘPOWANIA Protony związane z węglami sp2 (CAr). orto D D para D D para

58 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Cl C H Cl C H

59 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony homotopowe. Cl C D H Cl C H D H = H

60 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Cl C H Cl C H

61 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony enancjotopowe. Cl C D H Cl C H D * *

62 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony enancjotopowe. H Cl R Cl C D H Cl C H D * *

63 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony enancjotopowe. H Cl R Cl C D H Cl C H D * *

64 w środowisku achiralnym
PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony enancjotopowe. H = H w środowisku achiralnym H Cl R Cl C D H Cl C H D * *

65 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Cl C H Br Cl C H Br * *

66 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe. Cl C D H Br Cl C H D Br * * * *

67 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe. H Cl R Br Cl C D H Br Cl C H D Br * * * *

68 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe. H Cl R Br Cl C D H Br Cl C H D Br * * * *

69 H H PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe. H H H Cl R Br Cl C D H Br Cl C H D Br * * * *

70 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe. Obecność w widmie, w zakresie 0-5 ppm, dwóch, sąsiadujących sygnałów rezonansowych o integracji równej 1 i początkowo zaskakującej multipletowości stanowi poważną przesłankę, iż pochodzą one od protonów diastereotopowych. Porady praktyczne: Jeżeli w odległości trzech wiązań chemicznych od protonów diastereotopowych znajduje się przynajmniej jeden proton, jego sygnał rezonansowy również jest do głębi fascynujący. Wbrew pozorom, diastereotopowa grupa metylenowa często stanowi świetny punkt startowy do rekonstrukcji układu spinowego.

71 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Protony diastereotopowe – przykłady. dd dd dd dd ? ?

72 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C H Cl CH3 C H Cl

73 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. H Cl CH3 R CH3 C H Cl CH3 C H Cl R Cl H CH3

74 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. H Cl CH3 R CH3 C H Cl CH3 C H Cl R Cl H CH3

75 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. H Cl CH3 R CH3 C H Cl CH3 C H Cl R Cl CH3 H

76 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C H Cl CH3 C H Cl

77 H H PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. H H diastereotopowe CH3 C H Cl D CH3 C H Cl D * * * * * *

78 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C H R O CH3 C H R O

79 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. diastereotopowe CH3 C H R D O CH3 C H R D O * * * * * *

80 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R H : CH3 C N R H :

81 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

82 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

83 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

84 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

85 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

86 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana. enancjotopowe CH3 C N R D H : CH3 C N R H D : * * * *

87 PRZYPISANIA STRUKTURALNE – 1D 1H NMR
PROTONY GRUP METYLENOWYCH (-CH2-). Multipletowość inna, niż oczekiwana – przykład. C10H23NO s = 0 6 6 6 (!) 2 2 1


Pobierz ppt "SPEKTROSKOPIA NMR PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google