Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja Wszechświata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja Wszechświata"— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja Wszechświata
Wykład 5 Pierwsze trzy minuty Krystyna Wosińska, WF PW

2 Historia Wszechświata
Pod koniec fazy inflacji, około s od Wielkiego Wybuchu, dochodzi do przejścia fazowego, które tworzy prawdziwą próżnię i ogromną liczbę cząstek oraz bardzo silnie ogrzewa Wszechświat. Krystyna Wosińska, WF PW

3 Historia Wszechświata
Temperatura 1027 K Materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Wszechświat wypełniają swobodne kwarki, gluony, leptony, bozony W i Z, fotony, które oddziaływują ze sobą. Oddziaływanie silne oddzielone od oddziaływania elektrosłabego. Od tej chwili oddziaływania te znacznie różnią się wielkością. Krystyna Wosińska, WF PW

4 Krystyna Wosińska, WF PW
grawitacja oddz. silne oddz. słabe elektromagnetyzm Temperatura (K) 1038 1028 1015 1013 109 103 Czas (s) 10-43 10-35 10-11 10-6 102 Promieniowanie reliktowe Nukleosynteza Gęstość jądrowa Unifikacja oddz. elektrosłabych Plazma kwarkowo-gluonowa Inflacja Wielka unifikacja Kwantowa grawitacja? Krystyna Wosińska, WF PW

5 Krystyna Wosińska, WF PW
Era hadronowa 10-9 s Temperatura 1015 K (250 GeV) Kwarki łączą w hadrony, które są cząstkami relatywistycznymi. Kreacja i anihilacja par hadronów jest w równowadze. Hadrony, leptony i nośniki oddziaływań (fotony, bozony W i Z) są w równowadze termodynamicznej. Oddziaływanie słabe oddziela się od elektromagnetycznego. Krystyna Wosińska, WF PW

6 Krystyna Wosińska, WF PW
Era hadronowa W miarę ekspansji i stygnięcia Wszechświata przestają być produkowane najcięższe i nietrwałe hadrony. Przy 80 GeV przestają być też produkowane bozony W i Z Przy T < 1012 K także protony i neutrony przestają być cząstkami relatywistycznymi. Jednocześnie zaczyna się przewaga procesów anihilacji tych cząstek nad kreacją par. Krystyna Wosińska, WF PW

7 Krystyna Wosińska, WF PW
Era hadronowa Era hadronowa zbliża się do końca po ok s, przechodząc w erę leptonową. Prawie wszystkie protony i neutrony anihilują (dodając fotony do tła promieniowania). Pozostaje nadwyżka materii nad antymaterią. Czas trwania ery hadronowej (10-4 s ) wydaje się być znikomo krótki. Jednak czas życia większości hadronów i skala czasowa oddziaływań silnych to ok s, a więc 20 rzędów wielkości mniej. Dla nich era ta trwa bardzo długo. Krystyna Wosińska, WF PW

8 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa 10-4 s Temperatura 1011 K (10 MeV) Leptony (także neutrina) są w równowadze termodynamicznej z promieniowaniem. W epoce leptonowej, jedynymi relatywistycznymi bozonami są fotony zaś relatywistycznymi fermionami trzy generacje leptonów oraz ich antycząstki. (e, e), (,  ), (,  ) Na początku ery leptonowej w równowadze są procesy kreacji i anihilacji par lepton – antylepton. Liczba leptonów równa liczbie fotonów Krystyna Wosińska, WF PW

9 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa W miarę spadku temperatury (a więc i energii fotonów następuje najpierw nieodwracalna anihilacja taonów (jako najcięższych), a następnie mionów. Najdłużej utrzymuje się równowaga kreacji i anihilacji par elektron – pozyton oraz ich oddziaływań z neutrinami. Temperatura progowa na produkcję par elektron – pozyton T = 6109 K Temperatura w środku Słońca T = 15106 K Krystyna Wosińska, WF PW

10 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa Pod koniec ery leptonowej, przy T < 1010 K (ok. 1 MeV), w równowadze znajdują się następujące reakcje oddziaływań słabych: gdzie: (mn – mp) = 1,3 MeV W równowadze, stosunek ilości neutronów i protonów określony jest prawem Boltzmanna: kT = 10 MeV dla T = 1011 K Na początku ery leptonowej liczba protonów i neutronów były prawie równe. Krystyna Wosińska, WF PW

11 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa W miarę ekspansji temperatura spada, a wraz z nią maleje (od ok. 0,6 na początku ery leptonowej do ok. 0,2 pod jej koniec). Przy T  0,1 MeV równowaga słabych procesów stopniowo załamuje się, a bardziej prawdopodobny staje się nieodwracalny rozpad beta: Krystyna Wosińska, WF PW

12 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa Tuż po pierwszej sekundzie gęstość i temperatura zmalały tak, że średni czas pomiędzy zderzeniami neutrin i antyneutrin przekroczył czas życia Wszechświata, a ich średnia droga swobodna wzrosła na tyle, iż stały się cząstkami swobodnymi. Neutrina utraciły równowagę termodynamiczną z innymi cząstkami. Trudno je wykryć doświadczalnie! Powstało tło neutrinowe Krystyna Wosińska, WF PW

13 Krystyna Wosińska, WF PW
Era leptonowa W 14 sekundzie temperatura spadła do 3109 K – poniżej progu produkcji par elektron-pozyton Elektrony i pozytony uległy anihilacji, pozostawiając po sobie olbrzymie ilości fotonów. Zwiększenie temperatury fotonów Od tej chwili średnio na jeden nukleon przypadał mniej więcej miliard fotonów. Główne składniki Wszechświata to fotony i neutrina. Krystyna Wosińska, WF PW

14 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Nukleosynteza – powstawanie jąder przez łączenie się nukleonów lub lżejszych jąder - może zachodzić w określonym przedziale temperatur: Temperatura zbyt niska – produkty reakcji mają za małą energię, aby zbliżyć się dostatecznie. Temperatura za wysoka – powstałe w syntezie jądra rozpadną się. Krystyna Wosińska, WF PW

15 Przykład: reakcja syntezy D+T (deuteru i trytu).
Nukleosynteza Przykład: reakcja syntezy D+T (deuteru i trytu). D+T  4He + n Krystyna Wosińska, WF PW

16 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Dla lekkich jąder energia wiązania na nukleon rośnie wraz z liczbą masową. Podczas łączenia się lżejszych jąder w cięższe wydziela się energia. Krystyna Wosińska, WF PW

17 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza 1 s Temperatura  1010 K (0,1 MeV) Przy tej temperaturze mogą już utrzymać się produkty pierwszej reakcji nukleosyntezy: Neutron ma w tych warunkach dwie możliwości: 1) reakcja z protonem i synteza deuteru, 2) spontaniczny rozpad beta. Krystyna Wosińska, WF PW

18 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Przez pierwsze sekundy przybywa deuteru. Gdy jego ilość względem wodoru osiągnie wartość prawdopodobne stają się reakcje syntezy trytu i izotopu 3He: Na skutek tych reakcji ubywa deuteru i jego obfitość stabilizuje się stopniowo na poziomie około: Krystyna Wosińska, WF PW

19 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Gdy względna koncentracja 3He osiągnie około to zaczyna zachodzić kolejna reakcja: Pewna niewielka część 4He zdąży jeszcze wejść w reakcje: Krystyna Wosińska, WF PW

20 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Nukleosynteza kończy się po około 3 minutach. Dla kolejnych reakcji, jak np. cykl 34He → 12C + γ jest już „za zimno”. Wszechświat rozszerzając się ostygł do T  108 K Po dalszych kilku tysiącach sekund radioaktywny tryt stopniowo rozpada się na 3He, zaś 7Be przez wychwyt elektronu przekształca się w 7Li. Ustaliła się zasadnicza obfitość helu we Wszechświecie w ilości: (22% - 24%) masy wodoru stanowi masa 4He Krystyna Wosińska, WF PW

21 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza czas Przebieg pierwotnej nukleosyntezy w czasie pierwszych kilkunastu minut. Krzywe ukazują stopniowy wzrost (lub spadek) obfitości poszczególnych nuklidów oraz neutronów (n). Krystyna Wosińska, WF PW

22 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Końcowa obfitość powstałych pierwiastków zależy zasadniczo od dwóch czynników: tempa ekspansji — a więc i od tempa „stygnięcia” Wszechświata, gęstości materii barionowej. Porównując zmierzone obfitości różnych rodzajów jąder z ilościami obliczonymi w modelach wczesnego Wszechświata, można określić obecną gęstość materii barionowej. Krystyna Wosińska, WF PW

23 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza 4He Względna zawartość: stosunek liczby jąder do liczby jąder wodoru 2H, 3He 7Li Najlepsze dopasowanie Gęstość krytyczna Krystyna Wosińska, WF PW

24 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Obserwowana obfitość 4He stała się też dodatkowo wskaźnikiem testującym kwarkowo –leptonowy model budowy materii — a konkretniej — wskaźnikiem liczby generacji kwarków i leptonów. (e, e), (,  ), (,  ) Znamy 3 rodziny leptonów: Tempo ekspansji i stygnięcia Wszechświata na etapie ery leptonowej zależy od liczby rodzajów neutrin. Tempo stygnięcia Wszechświata rzutuje z kolei na tempo reakcji nukleosyntezy, a więc na końcową obfitość lekkich pierwiastków np. 4He Krystyna Wosińska, WF PW

25 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Teoretyczna obfitość helu (jako procent masy) w zależności od gęstości przy różnych ilościach, N, typów leptonów (i kwarków). Krystyna Wosińska, WF PW

26 Krystyna Wosińska, WF PW
Nukleosynteza Obserwowany obecnie skład chemiczny materii różni się od składu pierwotnego: liczba lekkich jąder (6Li, 9Be, 10B i 11B) została zwiększona w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z gazem międzygwiazdowym, obfitości wszystkich cięższych pierwiastków wzrosły za sprawą reakcji termojądrowych, zachodzących wewnątrz gwiazd lub w wybuchach supernowych. Zawartość deuteru zmniejszyła się w procesach zachodzących w gwiazdach. Krystyna Wosińska, WF PW

27 Weryfikacja doświadczalna
Pomiar zawartości 4He Porównanie obliczeń ewolucji gwiazd z analizą statystyczną ich obserwowanych własności. Obserwacja linii helu w widmach gorących gwiazd i materii międzygwiezdnej Zawartość helu w Galaktyce nie zmienia się w zależności od kierunku. Dowód na pochodzenie 4He z pierwotnej nukleosyntezy Krystyna Wosińska, WF PW

28 Weryfikacja doświadczalna
Pomiar zawartości deuteru Spektrometry ultrafioletu badają względną intensywność linii absorpcyjnych wodoru i deuteru po przejściu światła z odległych gwiazd przez materię miedzygwiazdową. Satelita „Copernicus” w 1973 r. Satelita FUSE od 1999 r. (Far - Ultraviolet Spectroscopic Explorer) Krystyna Wosińska, WF PW

29 Era dominacji promieniowania
Po zakończeniu nukleosyntezy zawartość Wszechświata jest następująca: Fotony Neutrina (tem. o 40% niższa od tem. fotonów) Elektrony (1 na miliard fotonów) Protony (1 na miliard fotonów) Jądra helu (23% masy protonów) Jądra 2H, 3He, 7Li (śladowe ilości) Większość energii Wszechświata to energia fotonów. Krystyna Wosińska, WF PW

30 Era dominacji promieniowania
Przez ok. 300 tys. lat materia i promieniowanie są w równowadze termodynamicznej (temperatura promieniowania równa jest temperaturze materii). Fotony w zderzeniach wymieniają energię ze swobodnymi elektronami. Na skutek zderzeń z elektronami droga swobodna fotonów jest bardzo mała. Wszechświat jest nieprzezroczysty dla promieniowania Ciało doskonale czarne Krystyna Wosińska, WF PW

31 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Ciało doskonale czarne – ciało, które absorbuje całe padające na nie promieniowanie bez względu na częstotliwość. Rozkład Plancka określa energię du promieniowania na jednostkę objętości w zakresie długości fal od  do +d Gdzie: T – temperatura, k – stała Boltzmanna (1,3810-23 J/K), c – prędkość światła, h – stała Plancka (6,6310-34 J  s) Krystyna Wosińska, WF PW

32 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Gęstość energii T = 1000K  max T = 800K T = 600K Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego o różnych temperaturach. Krystyna Wosińska, WF PW

33 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Całkowita gęstość energii promieniowania ciała doskonale czarnego: Prawo Stefana-Boltzmanna Energia fotonu: Liczba fotonów dN w jednostce objętości w zakresie długości fal od  do +d wynosi: Krystyna Wosińska, WF PW

34 Promieniowanie ciała doskonale czarnego
Całkowita liczba fotonów na jednostkę objętości wynosi: A średnia energia fotonu: Ze spadkiem temperatury maleje średnia energia fotonów. Krystyna Wosińska, WF PW

35 Era dominacji promieniowania
Gęstość energii promieniowania: Obecna wartość (T = 2,73 K): u  g/cm3 Szacowana z obserwacji gęstość materii barionowej: ub  510-31 g/cm3 (prawie jeden atom na m3). Obecnie materia dominuje nad promieniowaniem i decyduje o geometrii i tempie ekspansji. Krystyna Wosińska, WF PW

36 Era dominacji promieniowania
Gęstość materii barionowej maleje w trakcie ekspansji R(t) jak: R(t) - czynnik skali – mierzy średnie oddalenie dwóch punktów Jak zmienia się w czasie gęstość promieniowania? Przyjmujemy adiabatyczne rozszerzanie się Wszechświata. I zasady termodynamiki dla gazu fotonowego : Gdzie: Krystyna Wosińska, WF PW

37 Era dominacji promieniowania
I zasady termodynamiki dla gazu fotonowego : albo Krystyna Wosińska, WF PW

38 Era dominacji promieniowania
Gęstość promieniowania: Gęstość materii barionowej: Stosunek gęstości materii barionowej do gęstości promieniowania zmienia się wraz z rozmiarem Wszechświata: Obecnie wynosi 104, kiedy Wszechświat był 104 razy mniejszy ub i u były równe Do tej chwili trwała era dominacji promieniowania Krystyna Wosińska, WF PW

39 Era dominacji promieniowania
Era dominacji promieniowania – gęstość energii promieniowania jest większa niż gęstość materii barionowej (uγ > ub) Rozpoczyna się, gdy wiek Wszechświata wynosi kilkanaście minut (od Wielkiego Wybuchu) przy temperaturze T ≈ 109 K Trwa kilka tysięcy lat, gdy w trakcie ekspansji temperatura spadnie do około 3104 K. Krystyna Wosińska, WF PW

40 Rozseparowanie materii i promieniowania
lat Temperatura  3000 K Protony i jądra przyłączają elektrony (rekombinacja) – tworzą się atomy. Promieniowanie nie jest w stanie istotnie oddziaływać z materią — nie jest w stanie w efektywny sposób jonizować i wzbudzać atomów. Materia nie ma wpływu na promieniowanie - promieniowanie reliktowe Od tej chwili temperatura promieniowania maleje wraz z ekspansją Wszechświata: Obecna wartość T = 2,73 K Krystyna Wosińska, WF PW

41 Krystyna Wosińska, WF PW
CMB - Cosmic Microwave Background nukleosynteza promieniowanie w równowadze termodynamicznej z materią koniec ery dominacji promieniowania powstanie atomów - ostatnie rozproszenia promieniowania tła Krystyna Wosińska, WF PW

42 Krystyna Wosińska, WF PW
powstanie czasoprzestrzeni Inflacja, kwarki, leptony 4 rozróżnialne oddziaływania leptony rozpadają się na neutrina i elektrony ekspansją rządzi grawitacja z kwarków powstają protony i neutrony odłączenie neutrin – tło neutrinowe elektrony i pozytony anihilują nukleosynteza odłączenie fotonów – promieniowanie tła galaktyki, gwiazdy Krystyna Wosińska, WF PW


Pobierz ppt "Ewolucja Wszechświata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google