Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin. Zasady dopuszczenia do egzaminu 1.Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 35 pkt. za projekt && 65 pkt. za regularne zajęcia. 2.Jeśli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin. Zasady dopuszczenia do egzaminu 1.Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 35 pkt. za projekt && 65 pkt. za regularne zajęcia. 2.Jeśli."— Zapis prezentacji:

1 egzamin

2 Zasady dopuszczenia do egzaminu 1.Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 35 pkt. za projekt && 65 pkt. za regularne zajęcia. 2.Jeśli nie, to nie można przystąpić do egzaminu, należy poprawić zajęcia laboratoryjne (spełnić pkt. 1) i przystąpić w drugim terminie (pierwsza poprawka) i/lub trzecim (II poprawka), 3.Jeśli do I poprawki nie będzie spełniony pkt. 1, to warunek krótkoterminowy (wymagana jest zgoda prowadzącego zajęcia laboratoryjne – czyli wiara prowadzącego zajęcia, że osoba rokuje szanse na spełnienie pkt. 1) – termin zwykle do połowy/końca kwietnia – zależy od dziekana 4.Jeśli nie będzie zgody lub dana osoba nie uzyska w tym czasie zaliczenia, to skreślenie z liczby studentów, decyzję podejmuje dziekan (skoro podejmuje, to być może nie skreśli, ale wątpię).

3 Zasady na egzaminie Egzamin składa się z dwu części: –pisemnej Cztery zadania Max 40 pkt. Egzamin zdany od 21pkt, Mogą przystąpić osoby, które spełniły odpowiednie wymogi z zajęć laboratoryjnych. –Ustnej: Trzy pytania (o ile odpowiedzi będą dobre), Pytania są ogólno dostępne, Można przystępować kilka razy w ramach jednego terminu, ale tylko raz na dzień, Zdany powyżej 11 pkt.

4 Ocena końcowa Na ocenę końcową mają wpływ trzy części: –Zajęcia laboratoryjne – waga 40% (lp/200*40), –Część pisemna – waga 40% (lp/40*40==lp), –Część ustna – waga 20% (lp/20*20==lp). –Ocena pozytywna, gdy zaliczone będą wszystkie części (połowa punktów+1 pkt.). Oceny końcowe: –0-50% – 2, –51%-60% - 3, –61%-70% - 3,5, –71%-80% - 4, –81%-90% - 4,5, –91%-100% - 5,

5 Typy zadań – problem algorytmiczny Dany jest ciąg n znaków. Opracuj algorytm (w postaci schematu blokowego) znajdowania najkrótszego i najdłuższego podciągu zawierającego same cyfry. Algorytm powinien również zwrócić długości tych podciągów. Rozwiązanie w postaci podprogramu zapisz w języku C++. Nie można używać typu tablicowego.

6 Tablice Dana jest tablica zawierająca punkty z przestrzeni R 3. Napisz program w języku C/C++, który umożliwi wprowadzenie danych oraz wypisze parami indeksy tych punktów, których odległość jest największa.

7 Tablice Dana jest tablica prostokątna o wymiarach nxm. Napisz program, który dla danych zapisanych w tej tablicy utworzy dwie nowe tablice jednowymiarowe: jedna zawiera elementy powyżej sredniej, a druga poniżej średniej.

8 Tablice struktur Napisz program, który dla danej struktury o budowie: nazwisko, miasto, brutto będzie: wypisywał osoby mające brutto powyżej średniej. Wypisywał średnie dla poszczególnych miast. Dostępne są: Warszawa, Siedlce, Kraków.

9 Typy zadań – podprogramy jako parametry Napisz podprogram w języku C/C++, który będzie obliczał Parametrami podprogramu mają być: nazwa funkcji, argument x oraz dokładność obliczeń. Podaj także przykładowy program korzystające z tej procedury w celu obliczenia wartości dla następujących funkcji: x 2, sin(x) i. Wyboru dokonuje użytkownik w momencie uruchomienia programu.

10 biblioteki Zaimplementuj w języku C/C++ podstawowe operacje na tablicach. Przyjmij, że takimi operacjami są: wstawianie elementu do tablicy, zliczanie liczby elementów w tablicy, stwierdzenie, czy zadany element znajduje się w tablicy, dowolną inną operację. Rozwiązanie przedstaw w postaci biblioteki. Podaj przykład programu korzystającego z tej biblioteki

11 Typ tablicowy, moduły W języku C/C++ napisz moduł, który wykonuje najważniejsze operacje na tablicy (wstawienie elementu, usunięcie elementu, obliczenie sumy, elementu max. I minimalnego, wprowadzenie danych do tablicy). Podaj przykładowy program, korzystający z tego modułu.

12 Typ plikowy, rekurencja Zaimplementuj w języku C/C++ podstawowe operacje na plikach. Przyjmij, że takimi operacjami są: znajdowanie ilości elementów pliku elementowego, ustawianie znacznika pliku w wybranym miejscu pliku elementowego, zapisywanie zawartości pliku w odwrotnej kolejności Rozwiązanie przedstaw w postaci modułu. Podaj przykładowy program wykorzystujący zaprogramowane operacje. W rozwiązaniu należy wykorzystać rekurencję.

13 Metoda zstępująca, typ wskaźnikowy Dany jest ciąg n-elementowy. Napisz program wypisujący najdłuższy podciąg arytmetyczny i najdłuższy podciąg geometryczny. W rozwiązaniu nie wolno korzystać z typu tablicowego.

14 Metoda zstępująca, pliki tekstowe, biblioteki W pliku tekstowym, w poszczególnych wierszach, znajdują się informacje o nazwisku, adresie, brutto (liczba całkowita 4 znakowa) oraz podatek (liczba całkowita 3 znakowa). Przyjmij, że dochód=brutto-podatek. Napisz program w języku Java, który: Obliczy ilość osób o dochodzie >= od średniej z dochodu, Obliczy ilość osób mieszkających w Siedlcach, Wypisze Nazwisko i Adres osób o minimalnym i maksymalnym dochodzie. Użyj metody zstępującej.

15 Przykład trudnego zadania Korzystając ze wzoru na szereg Taylora napisz w języku C/C++ podprogram, który będzie obliczał wartość funkcji f(x). Podaj przykład programu wywołującego ten podprogram. Uwaga: Funkcja musi być parametrem. Wskazówki: Wzór na szereg Taylora: Wzór na i-tą pochodną:

16 Biblioteki, metoda zstępująca Napisz program w języku C/C++ symulujący n-krotny wybór pięciu kart z talii 24-kartowej i badający częstotliwość wystąpienia poszczególnych układów pokerowych (karty tego samego koloru i tworzące sekwens, np. 10, Walet, Dama, Król, As w pikach). W rozwiązaniu zastosuj metodę zstępującą.

17 Cześć ustna Wymień książki dotyczące programowania, jakie przeczytałeś. Omów je krótko. Wymień czasopisma obejmujące swym zakresem programowanie, omów jeden artykuł, który przeczytałeś w tym czasopiśmie dotyczący programowania. Rola pojęć: obiekt, akcja, instrukcja, komputer w programowaniu. Omów pojęcie algorytmu i wymień jego cechy charakterystyczne. Wymień sposoby prezentacji algorytmów. Omów pojęcie translacji. Jakie rodzaje translacji występują w programowaniu. Wady i zalety kompilacji. Wady i zalety translacji. Powody wprowadzania typów danych w językach programowania.

18 Cześć ustna Osobliwości arytmetyki komputera. Implementacja liczb całkowitych i liczb rzeczywistych. Omów typ tablicowy w języku C/C++. Podaj przykłady jego wykorzystania. Omów typ plikowy w języku C/C++. Podaj przykłady jego wykorzystania. Omów typ wskaźnikowy w języku C/C++. Metoda zstępująca i wstępująca w programowaniu. Podaj przykłady ich wykorzystania. Omów pojęcia: parametry formalne i aktualne, Omów pojęcia: parametry przekazywane przez wartość i przez referencję i przez wskaźnik. Omów pojęcia: zmienne lokalne, zmienne globalne. Omów zjawisko przesłaniania zmiennych.

19 Cześć ustna Instrukcje warunkowe, składnia i semantyka instrukcji warunkowych w C/C++, Instrukcje pętli, składnia i semantyka instrukcji pętli w C/C++, Zmienne statyczne, Pojęcie instrukcji złożonej i instrukcji bloku, Zakres życia zmiennych. Podaj przykłady, Przeciążanie funkcji, Funkcje jako parametry, Parametry domyślne w języku C/C++, Na czym polega wykorzystanie bibliotek w programowaniu. Omów wykorzystanie biblioteki math.h. Omów wykorzystanie biblioteki string.h. Omów wykorzystanie biblioteki iostream.h. Omów wykorzystanie biblioteki fstream.h.


Pobierz ppt "Egzamin. Zasady dopuszczenia do egzaminu 1.Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 35 pkt. za projekt && 65 pkt. za regularne zajęcia. 2.Jeśli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google