Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA."— Zapis prezentacji:

1 WODA

2 Podstawowe informacje o wodzie
Woda, czyli tlenek wodoru to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Większość występującej w przyrodzie wody jest słona. Zawiera ona dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W wodzie rozpuszczonych jest też wiele gazów. Najwięcej dwutlenku węgla.

3 Właściwości wody Woda topnieje w temperaturze O°C, a wrze w 100°C
Woda posiada trwały moment dipolowy - czyli jest silnie polarna. Kąt między wiązaniami tlen-wodór wynosi ok. 105 stopni. W postaci lodu kąt między tymi wiązaniami jest równy ok. 108 stopni. Barwa- bezbarwna Zapach- bezwonna Odczyn pH- 7,0

4 Zastosowanie tlenku wodoru
Woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, a w gospodarstwach domowych jest używana do celów sanitarno-bytowych, natomiast w rolnictwie do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Aż miliard ludzi na świecie nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Każdego dnia choroby wynikające z niedostatku czystej wody powodują śmierć wielu tysięcy ludzi, głównie dzieci.

5 Znaczenie biologiczne
Woda jest rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych. Reguluje temperaturę. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej.

6 Znaczenie kulturowe W kulturowej symbolice woda jest jednym z żywiołów. Przeciwstawiana jest ogniowi, powietrzu i ziemi, ogniowi, metalowi, drewnu i ziemi. Woda symbolizuje życie, płodność i oczyszczenie. Bywa też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego świata do . W wielu religiach zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie.

7 Rozszerzalność temperaturowa
Woda jako jedna z niewielu substancji, w zakresie temperatur 0-4°C rozszerza się wraz ze spadkiem temperatury, a zmniejsza objętość wraz ze wzrostem temperatury. Zwiększa też objętość podczas krzepnięcia - dlatego lód pływa po powierzchni wody, rozsadza naczynia, niszczy asfalt na drogach itp. Większość znanych człowiekowi substancji zachowuje się odwrotnie.

8 Woda i jej święto  Światowy Dzień Wody – został ustanowiony 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zdecydowano o ustanowieniu obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

9 Zasoby wodne a potrzeby człowieka
Jedną z największych sprzeczności tkwiących w naturze ludzkiej jest to, że cenimy sobie tylko te rzeczy, których nam brakuje. Wodę doceniamy dopiero wtedy, gdy wysychają studnie. A wysychają nie tylko na terenach podatnych na suszę, ale również tam, gdzie zazwyczaj wody było pod dostatkiem. Problem niedoboru wody dobrze rozumieją ci, którzy borykają się z nim na co dzień. Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody!!!

10 Wpływ wody na zdrowie Około 80 procent chorób i przeszło jedna trzecia zgonów w krajach rozwijających się to skutki korzystania ze skażonej wody. W półpustynnych krajach Trzeciego Świata zbiorniki wodne są często zanieczyszczone ludzkimi bądź zwierzęcymi odchodami, pestycydami, nawozami lub chemikaliami przemysłowymi. Uboga rodzina może nie mieć innego wyjścia, jak tylko wykorzystywać taką zanieczyszczoną wodę. Z pozoru trudno uwierzyć, że planeta, której większą część powierzchni zajmuje woda, cierpi na jej niedobór. Jednak 97% wody na świecie nie nadaje się do picia ani nawadniania ze względu na duże zasolenie, a znaczna część pozostałej jest uwięziona w niedostępnych zasobach wód głębinowych, lodowcach i lądolodach.

11 Stany skupienia wody Stan stały- w przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym.

12 Ciecz- jest najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej
Ciecz- jest najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęziach przemysłu. Nie ma określonego kształtu nie jest ściśliwa. Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie. Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp. Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych.

13 Stan gazowy- para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę.

14 Hydrosfera Hydrosfera jest wodną powłoką Ziemi przenikającą atmosferę i skorupę ziemską. Obejmuje wody występujące w przyrodzie w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Hydrosferę stanowią: oceany, morza, jeziora, rzeki, bagna, pokrywa śnieżna, lodowce kontynentalne lodowce górskie, lód gruntowy, wody podziemne oraz para wodna występująca w atmosferze i skorupie ziemskiej. Hydrosfera jest tą sferą biosfery, w której powstało życie.

15 Woda pitna Czysta woda, która nadaje się do spożycia. Powinna ona zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych, a nie zawierać zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Wodę pitną można czerpać ze studni lub innych ujęć, a na terenach zurbanizowanych jej podstawowym rodzajem jest woda wodociągowa. W krajach rozwiniętych coraz powszechniej spożywa się wodę mineralną.

16 Woda mineralna Woda mineralna - naturalna woda pitna wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi (lub innymi składnikami) w postaci jonów. Oprócz tego może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego (dwutlenek węgla, siarkowodór). Najczęściej (w handlu detalicznym w Polsce wyłącznie) jest to woda głębinowa, która minerały pozyskała ze skał, przez które przepływała.

17 Kataklizmy wywołane przez wodę

18 Tsunami Fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu. Rozchodzą się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia. Na pełnym morzu przejście fali tsunami, poruszającej się z wielką prędkością, może być nawet niezauważone, jako że długość tych fal dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Dopiero w strefie brzegowej może ona osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów niszcząc nadbrzeżne miejscowości. Najczęściej występuje w basenie Oceanu Spokojnego. Może osiągać brzeg jako łamiąca się fala, ściana wody lub podobnym do przypływu zalaniem.

19 Powódź Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych.

20 Rodzaje zanieczyszczeń wody
Zanieczyszczenie wód jest problemem rangi światowej. Wraz ze wzrostem zaludnienia Ziemi i rozwojem przemysłu, rośnie także ilość zanieczyszczeń. Ze względu na pochodzenie, można podzielić je na komunalne, przemysłowe oraz rolnicze.

21 Zanieczyszczenia komunalne- są to ścieki miejskie, do których zaliczamy mieszaninę odpadów z gospodarstw domowych, odpadów ze szpitali, pralni i zakładów przemysłowych. Ich część stanowią występujące w postaci zawiesiny związki organiczne, głównie białka, tłuszcze i węglowodany. Zawierają one także detergenty, chorobotwórcze drobnoustroje. Jeszcze jednym ważnym składnikiem ścieków są metale ciężkie(ołów, rtęć).

22 Zanieczyszczenia przemysłowe- powstają między innymi przy wydobywaniu surowców, w trakcie chłodzenia urządzeń, filtracji, destylacji i podczas wielu innych czynności wykonywanych w różnorakiej produkcji. Ich skład jest bardzo zróżnicowany i zależny od rodzaju produkcji.

23 Zanieczyszczenia rolnicze- składają się na nie środki ochrony roślin, które mają na celu niszczenie szkodliwych organizmów, niszcząc również organizmy pożyteczne. Duże znaczenie mają także nawozy sztuczne, tylko częściowo wykorzystywane przez rośliny. Ich nadmiar spływa z wodami deszczowymi i gruntowymi do zbiorników wodnych, powodując gromadzenie się środków odżywczych tylko dla pewnych gatunków roślin, co w efekcie prowadzi do zakłócenia równowagi ekologicznej.

24 Klasy czystości wody Klasa pierwsza- wody w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Wartość wskaźników, jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływanie antropogeniczne.

25 Klasa druga- wody w tej klasie można określić, jako wody o charakterze dobrym:
Spełniają w odniesieniu do większości, jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody wskazują na niewielki wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych

26 Klasa trzecia- wody w danej klasie określić można, jako wody zadowalające:
Spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody wskazują na umiarkowany wpływ oddziaływania czynników antropogenicznych

27 Klasa czwarta- wody tej klasy scharakteryzować można, jako niezadowalającej jakości:
Spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody wskazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych.

28 Klasa piąta- wody tej klasy identyfikować można z wodami złej, jakości:
Nie spełniają wymagań określonych dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wartość biologicznych wskaźników, jakości wody wykazują na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

29 Mini galeria

30

31 Zwierzęta żyjące w wodzie

32

33

34 Wykonały: Budna Izabela Palarczyk Natalia Klasa IIa


Pobierz ppt "WODA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google