Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przekształcanie dokumentów XML - XSL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przekształcanie dokumentów XML - XSL"— Zapis prezentacji:

1 Przekształcanie dokumentów XML - XSL

2 Składowe XSL XSLT (XSL Transformations): XPath (XML Path Language)
język opisu przekształceń dokumentów XML oparty na XML pozwala na dopasowywanie wzorców przestrzeń nazw: rekomendacja W3C z listopada 1999 r. XPath (XML Path Language) język przeszukiwania danych

3 Arkusze stylów w przekształceniach
XSLT ustawa -> HTML XSL ustawa -> PDF FOSI DSSSL XSLT ustawa -> rozporządzenie Omnimark ustawa (RTF) -> ustawa (XML) CSS

4 Przekształcanie XSLT Zasady XSLT: Proces przetwarzania
wyrażenia XPath określają węzły obowiązywania reguły treść jest przekształcana w przypadku wykonania reguły: tekst i elementy wyświetlane na wyjściu instrukcje XSLT Proces przetwarzania wykonanie reguł dla węzła reguła może wywołać reguły innych węzłów

5 Struktura XSLT i implementacja
Element główny: <xsl:stylesheet version="1.0" mlns:xsl=" <xsl:import href="..."/> <xsl:output-method="html"/> <xsl:param name="...">...</xsl:param> </xsl:stylesheet> Output-method: xml, html i text Określanie arkusza stylów dla dokumentu: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..."?>

6 Przykład dokumentu XSL
<?xml version="1.0"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" <xsl:template match="zamowienie"> <faktura> <nr><xsl:value-of <xsl:apply-templates/> </faktura> </xsl:template> <xsl:template match="pozycjaZamowienia"> <xsl:apply-templates/><pozycjaFaktury/> </xsl:template> <xsl:template match="produkt"> <produkt><xsl:apply-templates/></produkt> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

7 Przekształcenie – przykład
<zamowienie nr="1/10/2007"> <pozycjaZamowienia> <towar>Monitor</towar> </pozycjaZamowienia> <pozycjaZamowienia> <towar>Drukarka</towar> </pozycjaZamowienia > </zamowienie> <faktura> <nr>1/10/2007</nr> <pozycjaFaktury> <towar>Monitor</towar> </pozycjaFaktury> <pozycjaFaktury> <towar>Drukarka</towar> </ pozycjaFaktury> </faktura>

8 Reguły wbudowane <xsl:template match="*|/"> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> <xsl:template match="processing-instruction()|comment()"/>

9 Generowanie dokumentu
Elementy i tekst literalnie podane w przekształceniu Instrukcje generujące: <xsl:value-of select="wyrażenie"/> <xsl:element name="..."/> <xsl:attribute name="..."/> <xsl:text/> <xsl:processing-instruction name="..."/> <xsl:comment/> <xsl:copy/>

10 Instrukcja warunkowa if
<xsl:template match="pozycja"> <tr> <xsl:if wysokosc="kwota>1000"> <xsl:attribute name="rabat">tak</xsl:attribute> </xsl:if> <xsl:apply-templates/> </tr> </xsl:template>

11 Instrukcja warunkowa choose
<xsl:template match="pozycjaZamowienia/towar"> <xsl:variable name="nazwa" select="pozycjaZamowienia/towar"/> <xsl:choose> <xsl:when temp='$nazwa=Telewizor LCD 55cali'> <xsl:element name="tylkoNaZamowienie">tak</xsl:element> </xsl:when> xsl:when temp='$nazwa=Pamięć flash 20 GB'> <xsl:element name="tylkoNaZamowienie">tak</xsl:element> </xsl:when> <xsl:otherwise> xsl:element name="tylkoNaZamowienie">nie</xsl:element> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:text>!</xsl:text> <xsl:apply-templates> </xsl:template>

12 Pętle <xsl:template match="paragraf"> <ol>§</ol> <xsl:for-each select="punkt"> <li><xsl:value-of select="tekst"/></li> </xsl:for-each> </xsl:template>

13 Przetwarzanie warunkowe: if
<xsl:template match="item"> <tr> <xsl:if test="position() mod 2 = 0"> <xsl:attribute name="bgcolor">yellow</xsl:attribute> </xsl:if> <xsl:apply-templates/> </tr> </xsl:template>

14 Przetwarzanie warunkowe: choose
<xsl:template match="orderedlist/item"> <xsl:variable name="level" select="count(ancestor::orderedlist) mod 3"/> <xsl:choose> <xsl:when test='$level=1'> <xsl:number format="i"/> </xsl:when> <xsl:when test='$level=2'> <xsl:number format="a"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:number format="1"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:text>. </xsl:text> <xsl:apply-templates> </xsl:template>

15 Pętle <xsl:template match="index"> <h1>Index</h1> <xsl:for-each select="//keyword"> <p><xsl:value-of select="text()"/></p> </xsl:for-each> </xsl:template>

16 Przetwarzanie XSLT - wejściowe
Przetwarzanie według struktury dokumentu źródłowego przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego generujemy fragmenty struktury dokumentu wyjściowego <xsl:template match="..."> <xsl:apply-templates/> </xsl:template>

17 Przetwarzanie XSLT - wyjściowe
Przetwarzanie według struktury dokumentu wyjściowego jedna główna reguła dla węzła root generowanie struktury dokumentu docelowego wyciąganie odpowiednich wartości z dokumentu źródłowego <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" xmlns=" <xsl:template match="/"> <html><head><title>Raport wydatków</title></head><body> <h1>Firma: <xsl:value-of select="firma/nazwa"/></h1> <p>Kwota wydatków: <xsl:value-of select="wydatki/kwota"/></p> </body> </html> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

18 Przetwarzanie XSLT - uproszczone
Tylko jeden wzorzec dla węzła root Pomijanie elementu stylesheet <html xmlns:xsl=" xmlns=" xsl:version="1.0"> <head><title>Raport wydatków</title></head> <body> <h1>Firma: <xsl:value-of select="firma/nazwa"/></h1> <p>Kwota wydatków: <xsl:value-of select="wydatki/kwota"/></p> </body> </html>

19 Zaawansowane możliwości XSLT
Sortowanie węzłów Tryby przetwarzania przełączanie między trybami niezależnie definiowane wzorce dla każdego trybu Zmienne Wzorce nazwane wywoływane jak podprogramy przekazywanie parametrów rekursja

20 Sortowanie Można stosować w:
apply-templates for-each <xsl:template match="klienci"> <h1>Klieci wg kwoty zamówienia</h1> <xsl:apply-templates select="klienci"> <xsl:sort select="kwotaZamowienia" order="ascending"/> </xsl:apply-templates> </xsl:template>

21 Tryby przetwarzania <xsl:template match="/"> <h1><xsl:value-of select="wyklad/tytul"/></h1> <h2>Tematyka</h2> <xsl:apply-templates mode="klasyczny"/> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> <xsl:template match="rozdzial" mode="klasyczny"> <p>"#{generate-id(). <xsl:value-of select="temat"/></p> </xsl:template> <xsl:template match="rozdzial"> <h3>"#{generate-id(). <xsl:value-of select="temat"/></h3> </xsl:template>

22 Zmienne Podobne w koncepcji do języków programowania: Deklaracja:
brak instrukcji przypisania brak efektów ubocznych Deklaracja: <xsl:variable name="..."/> wartość: atrybut select - wyrażenie odpowiedniego typu zawartość elementu - element drzewa wynikowego Użycie: w wyrażeniach: $nazwa <xsl:copy-of select="expression"/>

23 Użyteczność zmiennych - ograniczenia
Wartość można jedynie: skopiować do drzewa wynikowego lub innej zmiennej przekształcić do napisu nie można przekształcić na node set praktycznie niemożliwe obliczenia na zmiennych w kilku wywołaniach Zmienna typu node set <xsl:variable name="b" select="/books"/> <xsl:for-each select="$b/book">...</xsl:for-each> Zmienna typu result tree fragment <xsl:variable name="subtotals"> <xsl:for-each select="/books/book"> <subtl><xsl:value-of select="qty * price"/></subtl> </xsl:for-each> </xsl:variable>

24 Rekursja w XSLT Sposób na brak „prawdziwych” zmiennych i pętli iteracyjnych Przykład – suma wartości książek <books> <book> <title>Pan Tadeusz</title> <qty>12</qty><price>10.99</price> </book> <book> <title>Mistrz i Małgorzata</title> <qty>1</qty><price>15.99</price> </book> <book> <title>Imię Róży</title> <qty>2</qty><price>6.99</price> </book> </books>

25 Rekursja w XSLT Przykład – XSLT:
<xsl:template name="total-val"> <xsl:param name="list"/> <xsl:choose> <xsl:when test="$list"> <xsl:variable name="first" select="$list[1] "/> <xsl:variable name="rest"> <xsl:call-template name="total-val"> <xsl:with-param name="list" select="$list[position()!=1] "/> </xsl:call-template> </xsl:variable> <xsl:value-of select="$first/qty * $first/price $rest"/> </xsl:when> <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template>

26 Funkcja node-set() Przekształca fragment drzewa wynikowego w zbiór węzłów (node set). Niedostępna w XSLT jeśli nie ma rozszerzeń: procesora: XT, Saxon, MSXML, biblioteki rozszerzeń EXSLT. <xsl:variable name="subtotals"> <xsl:for-each select="/books/book"> <subtl><xsl:value-of select="qty * price"/></subtl> </xsl:for-each> </xsl:variable> <xsl:value-of select="sum(exsl:node-set($subtotals)/subtl)"/>

27 Przekształcenia XSL - przykład
Dane Dokument <wniosek-urlopowy> <wniosek> <pracownik>Szymon Zioło</pracownik> <rodzaj>wypoczynkowy</rodzaj> <od> </od> <do> </do> <dni-roboczych>6</dni-roboczych> </wniosek> <decyzja> <zgoda>1</zgoda> <zastępca>Jan Kowalski</zastępca> </decyzja> </wniosek-urlopowy> Źródło: Zioło, Sz., XSLT do kwadratu, Software 2.0, nr 6/2003

28 Przekształcenia XSL - przykład
zapisanie metainformacji w szablonie generowanie przekształcenia poprzez szablon <dokument nazwa="wniosek-urlopowy" etykieta="Wniosek urlopowy"> <sekcja nazwa="wniosek" etykieta="Wniosek"> <pole nazwa="pracownik" etykieta="Pracownik:"/> <pole nazwa="rodzaj" etykieta="Rodzaj urlopu:"/> <pole nazwa="od" etykieta="Od dnia:"/> <pole nazwa="do" etykieta="Do dnia:"/> <pole nazwa="dni-roboczych" etykieta="Ilość dni roboczych:"/> </sekcja> <sekcja nazwa="decyzja" etykieta="Decyzja przełożonego"> <pole nazwa="zgoda" etykieta="Zgoda przełożonego:" typ="boolean"/> <pole nazwa="zastępca" etykieta="Zastępca:"/> </sekcja> </dokument>

29 Przekształcenia XSL - przykład
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl=" xmlns:res=" <xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="res" result-prefix="xsl"/> <xsl:template match="/"> <res:stylesheet version="1.0"> <res:output method="html"/> <xsl:apply-templates/> </res:stylesheet> </xsl:template> <xsl:template match="sekcja"> <res:template <p><b><xsl:value-of <table><res:apply-templates/></table> </res:template>

30 Przekształcenia XSL - przykład
<xsl:template match="pole"> <res:template <tr><td><xsl:value-of <td><b> <xsl:choose> <xsl:when <res:choose> <res:when test="text()='1'">tak</res:when> <res:otherwise>nie</res:otherwise> </res:choose> </xsl:when> <xsl:otherwise> <res:value-of select="text()"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </b></td></tr> </res:template> <xsl:apply-templates/> </xsl:template> </xsl:stylesheet>

31 Narzędzia Procesory XSLT: Edytory XSLT:
Oracle XML Parser for Java / C / PL-SQL Xalan, Apache (Java, C++) Sablotron (C++, open source) Microsoft XML Core Services (MSXML 4.0) Edytory XSLT: XMLSPY, Altova Xselerator XSL Editor/Debugger, MarrowSoft,

32 Główne ograniczenia XSLT 1.0
Brak konwersji fragmentów drzewa wynikowego na pełnoprawne zbiory węzłów Brak możliwości generowania wielu dokumentów wyjściowych Brak wsparcia dla grupowania węzłów Brak możliwości definiowania własnych funkcji


Pobierz ppt "Przekształcanie dokumentów XML - XSL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google