Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku"— Zapis prezentacji:

1 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku
Rynek walutowy

2 Plan wykładu Omówienie wyników egzaminu
Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym- studia przypadku Rynek walutowy

3 Techniki osłony bilansu
Funds adjustment- wyrównanie niedopasowania dewizowych kapitałów własnych i obcych za pomocą operacji kredytowych Forward contracts- walutowe instrumenty pochodne Money market hedge- transakcje zabezpieczające na rynku pieniężnym Leads and lags – przyśpieszanie lub opóźnianie terminów rozliczeń płatności Rynek walutowy

4 Bilans otwarcia przed dewaluacją złotego
Bilans otwarcia przed dewaluacją złotego Bilans zamknięcia przed konwersją Aktywa Gotówka 200 Należności 400 Zapasy 300 Srodki trwałe 500 Aktywa całkowite 1400 Aktywa narażone Pasywa Zobowiązania bieżące 180 Kredyty długoterminowe 320 Kapitał akcyjny 900 Pasywa całkowite Pasywa narażone na ryzyko kursowe Aktywa netto narazone na ryzyko kursowe Rynek walutowy

5 Funds adjustments Pomiar ryzyka konwersji poprzez ustalenie wielkości aktywów i pasywów narażonych na ryzyko kursowe Różnica pomiędzy aktywami i pasywami denominowanymi w walucie lokalnej filii zagranicznej Rynek walutowy

6 Funds adjustments Kalkulacja zysków/strat kursowych
SRKt=1/SKW0(AWK0-PWK0)SKW0-SKWt/SKW0 Rynek walutowy

7 Funds adjustments Założenia: Polska filia brytyjskiej spółki
s0= 5,0 PLN/GBP s1= 6,5 PLN/GBP Rynek walutowy

8 Funds adjustments SRKt=1/5 GBP/PLN ( PLN PLN) *5 PLN-6,5 PLN/6,5 PLN= GBP Rynek walutowy

9 Funds adjustments Osłona bilansu
filia zaciąga pożyczkę 900 tys. PLN podniesienie wartości aktywów i zobowiązań bieżących w walucie lokalnej (PLN) Wymiana pożyczonej kwoty na GBP lub transfer PLN do firmy macierzystej jako realizacja zobowiązań kontraktowych Rynek walutowy

10 Walutowe transakcje terminowe
Transakcje na rynku terminowym Sprzedaż narażonych należności bieżących na rynku terminowym Odkup na rynku kasowym w późniejszym terminie Rynek walutowy

11 Walutowe transakcje terminowe
Określenie wymaganej wartości sprzedaży waluty lokalnej W= E(strata kursowa)/ FKW PLN- E(SKW PLN) Rynek walutowy

12 Walutowe transakcje terminowe
Założenia: Prognoza SKWt 1PLN=0,18 GBP SKW0=0,15 Rynek walutowy

13 Walutowe transakcje terminowe
Wartośc sprzedaży na rynku terminowym W= GBP/0,18 GBP/PLN-0,15 GBP/PLN= PLN Rynek walutowy

14 Walutowe transakcje terminowe
Sprzedaż kontraktu walutowego PLN *0,18 GBP = GBP Koszt likwidacji kontraktu PLN *0,15 GBP= Dochód z transakcji terminowej: GBP Rynek walutowy

15 Walutowe transakcje terminowe
Kwestia trafności prognozy Kwestia opodatkowania  zwiększenie wymaganej wartości transakcji terminowej Rynek walutowy

16 Money market hedge Założenie: Rynkowa stopa dla pożyczek w Polsce 15%
Rynkowa stopa dla pożyczek w Wielkiej Brytanii 10% Prognoza zmiany kursu spot z 0,2 na 0,15 GBP/PLN Rynek walutowy

17 Money market hedge Zaciągnięcie pożyczki PLN przy i=15%  wymagana spłata PLN Wymiana PLN na GBP po kursie spot *0,20 = GBP Inwestycja GBP 1800 *0,1= GBP Spłata pożyczki *0,15= GBP Wynik transakcji: =42800 GBP Rynek walutowy

18 Money market hedge Całkowite zabezpieczenie aktywów przed ryzykiem kursowym Pokrycie zagrożonych aktywów netto przez zaciągnięcie pożyczki w PLN, narażonej na spadek wartości Transakcja na rynku pieniężnym- wynik zależny od trafności prognozy Rynek walutowy

19 Literatura E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000 Rynek walutowy


Pobierz ppt "Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google