Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language)"— Zapis prezentacji:

1 Język SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language)
Wykład S. Kozielski

2 Język SQL (Structured Query Language)
IBM  SEQUEL SQL standaryzacja: SQL – 86 SQL – 89 SQL – 92 (SQL - 2) SQL – 99 (SQL - 3) SQL – 2003

3 DDL (Data Definition Language)
Tworzenie tablic CREATE TABLE <tablica> (<kolumna> <typ> [<ograniczenie kolumny>], ... [,<ograniczenie dodatkowe>])

4 Typy danych Typy znakowe:
CHARACTER(n), CHAR(n): łańcuch n-znaków o stałej długości, VARCHAR(n): łańcuch znaków o zmiennej długości, LONG (LONG VARCHAR): łańcuch  2 GB

5 Typy numeryczne dokładne: NUMERIC(p,q) DECIMAL(p,q), DEC(p,q)
INTEGER, INT SMALLINT przybliżone: FLOAT(p) REAL DOUBLE PRECISION

6 Typ Data i czas DATE : rrrr-mm-dd TIME : hh-mm-ss:ułamki sekund
TIMESTAMP DATETIME INTERVAL

7 Inne typy BIT(n) – łańcuch n-bitów BYTE - łańcuch 8-bitów
BOOLEAN – true/false MONEY SERIAL ...

8 Ograniczenia kolumny NOT NULL DEFAULT <wartość domyślna> UNIQUE
CONSTRAINT <nazwa ogranicz.>] CHECK (<warunek>) więzy referencyjne

9 Ograniczenia dodatkowe
[CONSTRAINT <nazwa ogranicz.>] CHECK (<warunek>) więzy referencyjne

10 Przykład: definiowanie tablicy o strukturze: uczniowie (nazwisko, wzrost, waga, klasa)
create table uczniowie ( nazwisko varchar(15) not null, wzrost int constraint max_min check (wzrost > 70 and wzrost < 280), waga dec(5,2) check (waga < 180), klasa smallint);

11 Modyfikowanie struktury tablicy
ALTER TABLE <tablica> ADD (<kolumna><typ>[<ogranicz. kolumny>]) ADD (<ograniczenie dodatkowe>) MODIFY (<kolumna><typ>[<ogran. kolumny>]) DROP <kolumna> DROP <ograniczenie dodatkowe> DROP CONSTRAINT <ograniczenie kolumny>

12 Indeksy i_prac_nazw Jabłoński Grabski Bukowy nazwisko Topolski Malina
wsk Pracownicy 5 4 3 2 1 nrp nrz i_prac_nrz

13 Tworzenie indeksów CREATE [UNIQUE] INDEX <indeks>
ON <tablica> (<kolumna>[ASC|DESC], …) Przykład create index i_prac_nazw on pracownicy(nazwisko);

14 Tworzenie perspektyw (widoków)
CREATE VIEW <perspektywa> …

15 Usuwanie obiektów DROP TABLE <tablica> DROP INDEX <indeks>
DROP VIEW <perspektywa>

16 Tworzenie perspektyw Cele tworzenia perspektyw: a) upraszczanie zapytań


17 Tworzenie perspektyw Cele tworzenia perspektyw: b) ograniczanie dostępu do tablic

18 Tworzenie perspektyw CREATE VIEW <perspektywa> [(<lista nazw kolumn>)] AS <instrukcja SELECT> [WITH CHECK OPTION]

19 Tworzenie przykładowej perspektywy zpwt
create view zpwt (nrz, nazwa_z, nrpk_z, nrp, nazwisko, nrt, nazwa_t, nrpk_t, kwota) as select z.nrz, z.nazwa, z.nrpk, p.nrp, nazwisko, t.nrt, t.nazwa, t.nrpk, kwota from zespoły z, pracownicy p, wypłaty w, tematy t where z.nrz = p.nrz and p.nrp = w.nrp and w.nrt = t.nrt

20 Przykłady wykorzystania perspektywy zpwt
select distinct nazwa_z from zpwt where nazwa_t = ‘Projekt sterownika’ select nazwa_z, nazwa_t, sum(kwota) group by nazwa_z, nazwa_t

21 Wykorzystanie perspektyw do aktualizacji tablic
Niedopuszczalne w definicji perspektyw: - fraza GROUP, - wyrażenia, funkcje agreg., DISTINCT na liście SELECT, - fraza UNION, - złączenia – z wyjątkami, np. SQL Server (o ile aktualizacja dotyczy 1 tablicy).

22 Rola frazy CHECK OPTION
create view sekretariat_1 as select nrp, nazwisko, nrz from pracownicy where nrz = 1 with check option select * from sekretariat_1 insert into sekretariat_1 values (12,’Sosna’,1) insert into sekretariat_1 values (13,’Dębski’,2)

23 Więzy referencyjne – ochrona integralności bazy danych
Klucze główne (PRIMARY KEY) Kolumna lub zestaw kolumn, których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz. Wymagania dla klucza głównego: - może być tylko 1 klucz główny w tablicy, - klucz główny musi mieć wartości unikalne i niepuste.

24 Wskazanie kluczy głównych
Zespoły (nrz, nazwa, nrpk) Pracownicy (nrp, nazwisko, nrz) Wypłaty (nrp, nrt, kwota) Tematy (nrt, nazwa, nrpk)

25 Klucze obce (FOREIGN KEY)
Kolumna lub zestaw kolumn, które tworzą logiczne powiązanie z kluczem głównym jakiejś tablicy (nadrzędnej) Wymagania dla kluczy obcych: - definicja klucza obcego musi odpowiadać definicji klucza głównego istniejącej już tablicy nadrzędnej, - niepustej wartości klucza obcego musi odpowiadać istniejąca wartość klucza głównego, - dopuszcza się wartości puste kluczy obcych.

26 Wskazanie kluczy obcych
Zespoły (nrz, nazwa, nrpk) Pracownicy (nrp, nazwisko, nrz) Wypłaty (nrp, nrt, kwota) Tematy (nrt, nazwa, nrpk)

27 Ograniczenia na usuwanie wierszy
- restrykcyjne (RESTRICT, NO ACTION) – usunięcie wiersza nadrzędnego nie jest możliwe, jeśli istnieją wiersze podrzędne (logicznie z nim powiązane), - z wstawianiem wartości pustych (SET NULL) – usunięcie wiersza nadrzędnego powoduje automatyczne wstawienie wartości pustych w miejsce kluczy obcych wierszy podrzędnych, - kaskadowe (CASCADE) – usunięcie wiersza nadrzędnego powoduje automatyczne usunięcie wierszy podrzędnych (logicznie z nim powiązanych).

28 Nałożenie ograniczeń na usuwanie danych
Zespoły (nrz, nazwa, nrpk) Pracownicy (nrp, nazwisko, nrz) Wypłaty (nrp, nrt, kwota) Tematy (nrt, nazwa, nrpk) set null cascade restrict

29 Definiowanie więzów referencyjnych
Klucz główny Ograniczenie kolumny: PRIMARY KEY Ograniczenie dodatkowe: PRIMARY KEY (<kolumna>, …)

30 Klucz obcy Ograniczenie kolumny:
REFERENCES <tablica nadrzędna> [(<kolumna>)] b) Ograniczenie dodatkowe: FOREIGN KEY (<kolumna>, …) REFERENCES <tablica nadrzędna> [(<kolumna>, …)]

31 Ograniczenia na usuwanie i modyfikację wierszy
ON DELETE { NO ACTION | RESTRICT | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT } ON UPDATE { NO ACTION | RESTRICT |

32 create table zespoły (nrz int primary key, nazwa varchar(30),
create table zespoły (nrz int primary key, nazwa varchar(30), nrpk int); create table pracownicy (nrp int primary key, nazwisko varchar(20) not null,nrz int references zespoły on delete set null); create table tematy (nrt int primary key, nazwa varchar(50), nrpk int); create table wypłaty (nrp int references pracownicy, nrt int references tematy on delete cascade,kwota dec(8,2), primary key (nrp, nrt));

33 alter table zespoły add (foreign key(nrpk) references
alter table zespoły add (foreign key(nrpk) references pracownicy on delete set null); alter table tematy add (foreign key(nrpk) references pracownicy on delete set null);


Pobierz ppt "Język SQL (Structured Query Language) DDL (Data Definition Language)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google