Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk."— Zapis prezentacji:

1 1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk

2 2 Pliki

3 3 Przetwarzanie plików metodą strumieni Deklaracja zmiennej plikowej i bufora w części deklaracji procedury lub modułu var plik: TFileStream; bufor: array [1..1000] of char Wywołanie konstruktora w celu utworzenia strumienia i skojarzenia z określonym plikiem na dysku Plik:=TFileStream.Create(C:\dane.txt, fmOpenRead or fmShareExclusive) Wykonanie pożądanych operacji na pliku: OdczytZapisPrzemieszczenie a:=Plik.Read(Bufor,100);a:=Plik.Write(Bufor,100);Plik.Seek(0,soFromEnd); Zwolnienie strumienia Plik.Free;

4 4 Klasa TFileStream Realizuje operacje dotyczące pliku zapisanie danych do pliku odczytanie danych z pliku przemieszczenie wskaźnika pliku

5 5 Wybrane właściwości klasy TFileStream Position – typ LongInt, zwraca w bajtach pozycję wskaźnika pliku. Przechowuje liczbę bajtów od początku pliku do bieżącego położenia wskaźnika Size – typ LongInt, reprezentuje rozmiar strumienia w bajtach (gdy strumień został skojarzony z plikiem zwraca rozmiar pliku dyskowego

6 6 Wybrane metody klasy TFileStream constructor Create( const Nazwa_pliku: String, Mode: Word); Nazwa_pliku – ścieżka dostępu do pliku dyskowego w postaci łańcucha znaków Mode – tryb otwarcia pliku wraz z określeniem praw dostępu do pliku

7 7 Wybrane metody klasy TFileStream Tryby otwarcia pliku: fmCreate – tworzy nowy plik o podanej nazwie, gdy plik istnieje jest skracany do rozmiaru 0 bajtów fmOpenRead – otwarcie pliku w trybie tylko do odczytu fmOpenWrite – otwarcie pliku w trybie tylko do zapisu fmOpenReadWrite – otwarcie pliku do edycji. Nowa zawartość zostanie nadpisana na starym pliku.

8 8 Wybrane metody klasy TFileStream Stałe dostępu do pliku fmShareExclusive – inne aplikacje nie mają dostępu do pliku fmShareDenyWrite – inne aplikacje mogą otwierać plik do odczytu fmShareDenyRead – inne aplikacje mogą otwierać plik do zapisu fmSharyDenyNone – inne aplikacje mają pełny dostęp do pliku

9 9 Wybrane metody klasy TFileStream przykład wywołania konstruktora var p: TFileStream; begin p:=TFileStream.Create(c:\dane.txt, fmOpenRead or fmShareExclusive);

10 10 Wybrane metody klasy TFileStream function Read (var Buffer, Count: LongInt): LongInt Buffer – zmienna, do której ładowana jest porcja danych pobrana z pliku. Może to być dowolna zmienna np. rekord, tablica Count – rozmiar porcji danych pobieranej z pliku p.Read(liczba, SizeOf(Integer));

11 11 Wybrane metody klasy TFileStream function Seek(offset: LongInt, Orgin: Word): LongInt offset – liczba bajtów przemieszczenia Orgin – pozycja startowa przesunięcia: soFromBeginning – ustawia wskaźnik względem początku pliku soFromCurrent – ustawia wskaźnik względem bieżącej pozycji soFromEnd – ustawia wskaźnik względem końca pliku

12 12 Wybrane metody klasy TFileStream function Write (const Buffer, Count: LongInt): LongInt Buffer – zmienna z której są pobierane dane zapisywane w pliku Count – rozmier porcji danych p.Write(L, SizeOf(Integer));

13 13 Wybrane metody klasy TFileStream destructor Destroy, procedure Free – zwalnia pamięć przydzieloną do zmiennej plikowej w chwili jej utworzenia p.Free

14 14 Projekt I Przygotować program który korzystając z klasy TFileStream pozwoli na odczytanie i zapisanie pliku tekstowego

15 15 Projekt I

16 16 Klasa TApplication Obiekt klasy TApplication reprezentuje bierzacą aplikację, jako całość działającą w tle systemu operacyjnego Windows. Tworzony jest automatyczne przy tworzeniu nowego projektu. Właściwości klast TApplication mogą być zmieniane za pomocą opcji menu Project/Options lub poprzez jawne podstawienia w kodzie programu

17 17 Klasa TApplication

18 18 Wybrane właściwości klasy TApplication ExeName – właściwość tylko do odczytu, zawiera pełną nazwę ścieżkową realizowanej aplikacji MainForm – właściwość tylko do odczytu, wskazuje na formularz główny aplikacji Title – napis pokazujący się po zainicjowaniu aplikacji Icon – ikona aplikacji

19 19 Wybrane metody klasy TApplication Initialize – zainicjowanie zmiennych aplikacji CreateForm – metoda wykorzystana w pliku projektu, tworzy formularz Run – wykonanie aplikacji

20 20 Wybrane metody klasy TApplication uses Forms, aplikacja in 'aplikacja.pas' {Form1}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TForm1, Form1); Application.Run; end.

21 21 Wybrane metody klasy TApplication Minimize – zminimalizowanie aplikacji Terminate – kończenie pracy aplikacji MessageBox – wyświetla okno komunikatu przechwyconego od systemu. Dla okna komunikatu można ustawić: tytuł okna, treść komunikatu, liczbę i rodzaj przycisków

22 22 Wybrane metody klasy TApplication functiom MessageBox (Text, Caption: TChar, Flags: LongInt): LongInt; Text – treść komunikatu wyświetlanego w oknie Caption – treść napisu na pasku tytułowym okna Flags – parametr określający typ okna, parametry z różnych grup można łączyć znakiem +

23 23 Wybrane metody klasy TApplication Stałe określające liczbę i rodzaj przycisków MB_AbortRetryIgnore MB_OK MB_OkCancel MB_RetryCancel MB_YesNo MB_YesNoCancel

24 24 Wybrane metody klasy TApplication Stałe określające ikony wyświetlane w oknie MB_IconExclamation MB_IconInformation MB_IconQuestion MB_IconStop

25 25 Wybrane metody klasy TApplication Wartości zwracane przez funkcję Wybrany przycisk StałaWartość OkIdOk 1 AnulujIdCancel 2 PrzerwijIdAbort 3 Ponów próbę IdRetry 4 ZignorujIdIgnore 5 TakIdYes 6 NieIdNo 7

26 26 Projekt II Wykorzystanie wybranych właściwości oraz metod klasy TApplication

27 27

28 28 Klasa TScreen obiekt klasy TScreen informuje które formularze i kontrolki na formularzach są aktywne, jakie rozmiary ma ekran, zwraca również informacje o dostępnych w aplikacji czcionkach i kształtach kursorów

29 29 Wybrane właściwości i metody klasy TScreen ActiveControl – wskazuje na aktywny komponent (komponent który posiada fokus) ActiveForm – wskazuje na aktywny formularz Cursor – decyduje o kształcie kursora aplikacji, wartość domyślna crDefault Cursors – liczba dostępnych kształtów kursora FormCount – liczba formularzy aplikacji Forms – lista formularzy aplikacji

30 30 Wybrane właściwości i metody klasy TScreen Fonts – lista nazw czcionek dostępnych dla danego trybu wyświetlania Height – wysokość ekranu w pikselach PixelsPerInch – określa rozdzielczości ekranu Width – szerokość ekranu w pikselach MenuFont – ustawia czcionki dla opcji menu HintFont – ustawia czcionki dla podpowiedzi

31 31 Projekt III Wykorzystanie wybranych właściwości oraz metod klasy TScreen

32 32 Projekt III

33 33 Projekt IV Dynamiczne dodawanie formularza do aplikacji

34 34


Pobierz ppt "1 Języki i techniki programowania prowadzący dr Grzegorz Filipczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google