Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy rozmyte Systemami rozmytymi nazywamy systemy (statyczne lub dynamiczne) w których wykorzystujemy zbiory rozmyte i właściwy im aparat matematyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy rozmyte Systemami rozmytymi nazywamy systemy (statyczne lub dynamiczne) w których wykorzystujemy zbiory rozmyte i właściwy im aparat matematyczny."— Zapis prezentacji:

1 Systemy rozmyte Systemami rozmytymi nazywamy systemy (statyczne lub dynamiczne) w których wykorzystujemy zbiory rozmyte i właściwy im aparat matematyczny Zbiory rozmyte mogą zostać włączone w rozważane systemy w różny sposób  W opisie systemu. System może być opisany za pomocą zestawu reguł if-then z rozmytymi stwierdzeniami, lub za pomocą relacji rozmytych  W specyfikacji parametrów systemu. System może być zdefiniowany równaniami algebraicznymi lub różniczkowymi z parametrami będącymi liczbami rozmytymi  W wejściach, wyjściach i zmiennych stanu. Wejścia, wyjścia i zmienne stanu mogą być zbiorami rozmytymi

2 Systemy rozmyte mogą być traktowane jako uogólnienie systemów punktowych (systemy pewne) i uszczegółowienie systemów przedziałowych (systemy niepewne, bez różnicowania niepewności w jej przedziale) Argument punktowy Argument przedziałowy lub rozmyty Odwzorowanie punktowe Odwzorowanie rozmyte Odwzorowanie przedziałowe

3 Odwzorowanie f:XY może być traktowane jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego XxY t.j. jako relacja. Określenie wartości odwzorowania dla danego wejścia przebiega w trzech krokach 1. Rozszerz dane wejście xX do przestrzeni iloczynowej XxY 2. Znajdź przecięcie rozszerzenia i relacji (odwzorowania) 3. Rzutuj uzyskane przecięcie na Y Procedura poprawna dla punktowych, przedziałowych i rozmytych odwzorowań i danych !!! Dalej będziemy zajmowali się najbardziej powszechnymi systemami rozmytymi – systemami zdefiniowanymi za pomocą reguł, czyli systemami opartymi o reguły rozmyte (rule-based fuzzy systems). System taki będziemy też nazywać modelem rozmytym

4 Systemy oparte o reguły rozmyte
W systemach opartych o reguły rozmyte, zasadniczym procesem jest wnioskowanie rozmyte, nazywane też rozumowaniem przybliżonym - procedura wnioskowania, która wyprowadza konkluzje w oparciu o zbiór rozmytych reguł IF-THEN i znane fakty W systemach opartych o reguły rozmyte zależności pomiędzy zmiennymi są reprezentowane za pomocą reguł IF-THEN mających ogólną następującą postać

5 Rozmyta reguła IF – THEN – możliwa postać
Inne nazwy: reguła rozmyta (fuzzy rule), rozmyta implikacja (fuzzy implication), rozmyte zdanie warunkowe (fuzzy conditional statement) Forma: gdzie x, y – zmienne lingwistyczne A, B – wartości zmiennych lingwistycznych, odpowiednio x i y, zdefiniowane jako zbiory rozmyte na przestrzeniach rozważań X i Y Określenia: x is A – poprzednik, przesłanka y is B – następnik, konkluzja, rezultat,

6 Stwierdzenie przesłanki ma zawsze postać:
Stwierdzenie konkluzji może mieć różną postać i w zależności od tego wyróżniamy trzy typy modeli rozmytych

7  Lingwistyczny model rozmyty (Zadeh-1973, Mamdani-1977), w którym zarówno przesłanka jak i konkluzja są stwierdzeniami rozmytymi. Singletonowy model rozmyty jest szczególnym przypadkiem tego modelu  Model rozmyty Takagi-Sugeno (Takagi oraz Sugeno-1985), w którym konkluzja jest nierozmytą funkcją zmiennych przesłanki a nie rozmytym stwierdzeniem

8 Model lingwistyczny Model lingwistyczny został wprowadzony jako sposób ujęcia wiedzy jakościowej eksperckiej w formie reguł IF-THEN x – zmienna lingwistyczna przesłanki/wejścia Xi – wartość zmiennej lingwistycznej przesłanki/wejścia y – zmienna lingwistyczna konkluzji/wyjścia Yi – wartość zmiennej lingwistycznej konkluzji/wyjścia

9 Zwykle wymaga się żeby zbiór określeń/wartości zmiennej lingwistycznej posiadał pewne właściwości – wymienimy teraz jedną:  kompletność Kompletność. Kompletność oznacza, że każdy element przestrzeni rozważań jest przypisany do co najmniej jednego zbioru rozmytego z niezerowym stopniem przynależności Alternatywnie może być nakładane wymaganie nazywane -kompletnością Używane są silniejsze warunki (algorytmy skupiskowe - clustering algorithms)

10 Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu gazu
Wejście – x, natężenie dopływu tlenu O2, skalar Wyjście – y, moc grzejna, skalar Wartości lingwistyczne wejścia – T(x) = {Low, OK, High} Wartości lingwistyczne wyjścia – T(y) = {Low, High}

11 Przykład – model lingwistyczny poziomu cieczy w zbiorniku

12

13 Grafik/wykres rozmyty
Agregacja relacji Grafik/wykres rozmyty

14 Model lingwistyczny - wnioskowanie
Wnioskowanie rozmyte, nazywane też rozumowaniem przybliżonym, jest procedurą wnioskowania, która wyprowadza konkluzje w oparciu o zbiór rozmytych reguł IF-THEN i znane fakty Wnioskowanie w systemie opartym o reguły jest procesem opartym na złożeniowej zasadzie wnioskowania (Zadeh-1973) Złożeniowa reguła wnioskowania - analogie z klasyczną analizą Zadania: a) znaleźć wartość b opowiadającą wartości a przy zadanym odwzorowaniu f punktowym b) znaleźć przedział b odpowiadający przedziałowi a przy zadanym odwzorowaniu f przedziałowym

15 Inaczej: Wnioskowanie rozmyte, jest procesem wyznaczania rozmytego zbioru wyjścia systemu w oparciu o zbiór rozmytych reguł IF-THEN i rozmyte zbiory wejścia Każda reguła może być rozważana jako relacja rozmyta (rozmyte ograniczenie na jednoczesne występowanie określonych wartości x oraz y) z funkcją przynależności obliczaną z formuły (dla uproszczenia zapisu opuścimy dalej indeks i)

16 Operator I może być:  implikacją rozmytą w sensie klasycznym  implikacją rozmytą inżynierską (t-normą) I implikacja rozmyta w sensie klasycznym: - jeżeli przesłanka zachodzi to konkluzja musi zachodzić jeżeli przesłanka nie zachodzi nie potrafimy nic powiedzieć o zachodzeniu konkluzji relacja nie może być odwrócona (nie jest symetryczna)

17 Przykłady implikacji rozmytej klasycznej:
- implikacja Łukasiewicza - implikacja Kleene-Diene

18 I implikacja rozmyta w sensie inżynierskim:
implikacja zachodzi jeżeli zachodzi przesłanka i konkluzja relacja może być odwrócona (jest symetryczna) Przykłady implikacji rozmytej inżynierskiej: - implikacja Mamdani’ego (t-norma MIN) - implikacja Larsena (t-norma PROD)

19 Mechanizm wnioskowania oparty jest na uogólnionej regule modus
Mając regułę if-then oraz fakt x is A’ zbior wyjściowy B’ jest wyliczany w oparciu o relacyjną max–t regułę złożeniową Dla t-normy MIN otrzymamy złożenie MAX-MIN

20 - relacja rozmyta określona na przestrzeni rozważań
Złożeniowa reguła wnioskowania (Zadeh’a) Niech: - relacja rozmyta określona na przestrzeni rozważań - zbiór rozmyty określona na przestrzeni rozważań oraz: - funkcja przynależności pary do relacji rozmytej - funkcja przynależności do zbioru rozmytego Pamiętając, że: wynik złożenia zbioru A oraz relacji F rzutowany na przestrzeń Y jest określony

21 Używając t-normy min dla operacji przecięcia:
i rzutując to przecięcie na przestrzeń Y otrzymamy funkcję wyniku złożenia w tej przestrzeni Zbiór B możemy zatem wyrazić:

22 Ilustracja: Zbiór rozmyty A i jego rozszerzenie cylindryczne
Relacja rozmyta F Zbiór rozmyty A i jego rozszerzenie cylindryczne Przecięcie F i A Projekcja przecięcia F i A na przestrzeń Y Zadanie: Dana relacja rozmyta F na przestrzeni rozważań XxY oraz zbiór rozmyty A na przestrzeni rozważań X Znaleźć wynik złożenia relacji F i zbioru A określony w przestrzeni rozważań Y

23 Złożeniowa reguła wnioskowania (Zadeh’a)
 Jeżeli A jest zbiorem rozmytym określonym na przestrzeni rozważań X, a R jest dwuargumentową relacją zdefiniowaną na iloczynie kartezjańskim przestrzeni X x Y, to złożenie A i R oznaczone jako A  R daje zbiór rozmyty określony w przestrzeni rozważań Y funkcją przynależności B(x,y) określoną wzorem: gdzie: A  jest rozszerzeniem cylindrycznym A na przestrzeń X x Y

24 Uogólniona złożeniowa reguła wnioskowania
 Jeżeli A jest zbiorem rozmytym określonym na przestrzeni rozważań X, a R jest dwuargumentową relacją zdefiniowaną na iloczynie kartezjańskim przestrzeni X x Y, to złożenie A i R oznaczone jako A  R daje zbiór rozmyty określony w przestrzeni rozważań Y funkcją przynależności B(x,y) określoną wzorem: gdzie: A  jest rozszerzeniem cylindrycznym A na przestrzeń X x Y

25 Wnioskowanie rozmyte - reguła Modus Ponens
Reguła Modus Ponens (klasyczna): Przesłanka 1/premise 1 (fakt/fact) x = A Przesłanka 2/premise 2 (implikacja/implication) JEŚLI x = A TO y = B Wniosek/conclusion y = B gdzie: A, B - zbiory rozmyte x, y – zmienne lingwistyczne Przykład: Fakt: Pomidor jest czerwony Reguła: Jeżeli pomidor jest czerwony to jest dojrzały Wniosek: Pomidor jest dojrzały

26 Podstawą wnioskowania w rozmytej logice jest tautologia Uogólniony Modus Ponens:
Przesłanka 1/premise 1 (fakt/fact) x = A’ Przesłanka 2/premise 2 (implikacja/implication) JEŚLI x = A TO y = B Wniosek/conclusion y = B’ gdzie: A’, B’ oznacza „bliski A”, „bliski B” odpowiednio A, A’, B, B’, - zbiory rozmyte x, y – zmienne lingwistyczne Przykład: Fakt: Pomidor jest prawie czerwony Reguła: Jeżeli pomidor jest czerwony to jest dojrzały Wniosek: Pomidor jest prawie dojrzały Skróty: Uogólniony Modus Ponens - UMP Generalised Modus Ponens - GMP

27 Wykorzystując złożeniową regułę wnioskowania można sformułować procedurę wnioskowania rozmytego
 Każda reguła IF-THEN może być traktowana jako relacja rozmyta (rozmyte ograniczenie na jednoczesne pojawienie się x oraz y): R:(XxY)  [0,1] obliczana Operator I może być typu (i) „A pociąga za sobą B” - uogólnienie implikacji klasycznej, albo typu (ii) „A powiązane z B” – operacja przecięcia realizowana t-normą

28  Niech A, A’ oraz B będą zbiorami rozmytymi (wartościami zmiennej lingwistycznej) w przestrzeniach rozważań X, X oraz Y, odpowiednio. Załóżmy, że implikacja rozmyta A  B jest dana relacją rozmytą R określoną na X x Y. Wówczas zbiór rozmyty B’ indukowany przez fakt „x jest A’ ” oraz regułę „jeżeli x jest A to y jest B” jest określony przez funkcję przynależności: lub równoważnie:

29 Realizacje:  Podejście formalne oparte o relacje rozmyte – systemy czystej logiki rozmytej  Podejście uproszczone – wnioskowanie Mamdaniego – systemy z rozmywaniem i wyostrzaniem

30 Podejście formalne 1. Przedstaw każdą regułę IF-THEN jako relację rozmytą 2. Zagreguj posiadane relacje w jedną reprezentatywną dla całej bazy reguł 3. Mając określone wejście, użyj reguły złożeniowej dla określenia odpowiadającego mu wyjścia

31 Wnioskowanie z jedną regułą
1. Oblicz relację implikacji 2. Użyj regułę złożeniową dla obliczenia B’ z A’ Przykład graficzny:

32 Praktycznie obliczenia relacyjne mogą być prowadzone w dyskretnych przestrzeniach rozważań
Przykład: Rozważmy regułę: ze zbiorami rozmytymi A oraz B danymi Niech zbiór rozmyty wejścia

33 Używając t-normy min (implikacja Mamadaniego) macierz relacji RM reguły IF-THEN otrzymujemy w postaci

34 Zbiory wejścia: przesłanki A i faktu A’
Stosując regułę złożeniową wnioskowania obliczymy zbiór wyjścia

35 Wybierając ponownie zastosowanie t-normy min jako operatora przecięcia obliczymy je dla aktualnego zbioru wejścia i relacji

36 Zbiory wyjścia: konkluzji B i faktu B’

37 Używając operatora implikacji Łukasiewicza
otrzymamy macierz relacji RŁ reguły IF-THEN w postaci

38 Wybierając zastosowanie jako operatora przecięcia t-normę Łukasiewicza

39 Zbiory wyjścia: konkluzji B i faktu B’

40 Wpływ na wynik wnioskowania i wybór metody wyostrzania!
Implikacja klasyczna Implikacja inżynierska Przyjmuje wartość zero tylko, kiedy przesłanka jest prawdziwa, a konkluzja nie Kiedy przesłanka nie jest prawdziwa, przyjmuje wartość 1 niezależnie od wartości konkluzji - Przyjmuje wartość zero kiedy tylko przesłanka lub konkluzja, bądź obydwie nie są prawdziwe Wpływ na wynik wnioskowania i wybór metody wyostrzania!

41 Wnioskowanie z wieloma regułami
1. Oblicz relację implikacji dla każdej z relacji 2. Zagreguj relacje Ri w jedną całościową 3. Użyj regułę złożeniową dla obliczenia B’ z A’

42 Agregacja reguł Baza reguł jest przedstawiana za pomocą agregacji relacji Ri odpowiadających poszczególnym regułom w pojedynczą relację  Jeżeli Ri jest typu „A pociąga za sobą B” (implikacja w sensie klasycznym) reguła całościowa jest uzyskiwana za pomocą operatora przecięcia poszczególnych relacji Ri (operatora t-normy)  Jeżeli Ri jest typu „A powiązane z B” (implikacja inżynierska) reguła całościowa jest uzyskiwana za pomocą operatora połączenia poszczególnych relacji Ri (operatora s-normy)

43 Dyskretyzacja przestrzeni rozważań
Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu Dyskretyzacja przestrzeni rozważań Tablice funkcji przynależności: Przesłanek Konkluzji Wartość lingwistyczna Element dziedziny 1 2 3 Low 1.0 0.6 0.0 OK 0.4 High 0.1 Wartość lingwistyczna Element dziedziny 25 50 75 100 Low 1.0 0.6 0.0 High 0.3 0.9

44 Baza reguł: Dziedziny lingwistyczne reguł: R1: LowxLow; R2: OKxHigh; R3: HighxLow; Macierze implikacji dla poszczególnych reguł: wybieramy t-normę MIN: R1: LowxLow

45 R2: OKxHigh R3: HighxLow

46 Agregacja reguł:

47 Relacje reguł graficznie i ich agregacja – graficzna ilustracja (większa rozdzielczość dyskretyzacji przestrzeni rozważań): R1: LowxLow R = R1R2R3 R2: OKxHigh R3: HighxLow

48 Grafik/wykres rozmyty
Wykres rozmyty modelu lingwistycznego z przykładu. Ciemniejsze zacieniowanie odpowiada większemu stopniowi przynależności. Linia ciągła jest możliwą funkcją punktową reprezentującą podobną relację jak model rozmyty

49 Wnioskowanie Niech zbiór rozmyty wejścia - Somewhat Low (raczej niskie)

50 Wybieramy t-normę złożenia - MIN:
Approximately Low

51 Niech teraz zbiór rozmyty wejścia
- Approximately OK (mniej więcej OK)

52 Wybieramy t-normę złożenia - MIN:
Approximately High

53 konieczność wykonywania i przechowywania wyników obliczeń relacyjnych
Niedogodność metody formalnej: konieczność wykonywania i przechowywania wyników obliczeń relacyjnych Można pokazać, że dla przypadków 1. korzystania do reprezentacji reguł z implikacji rozmytych i dla punktowych (crisp) wejść 2. korzystania do reprezentacji reguł z t – norm (tzw. implikacje inżynierskie) i dla wejść zarówno punktowych (crisp) jak i rozmytych schemat wnioskowania może być uproszczony przez ominięcie obliczeń relacyjnych

54 Dla korzystania do reprezentacji reguł z t – norm (tzw
Dla korzystania do reprezentacji reguł z t – norm (tzw. implikacje inżynierskie) i dla wejść zarówno punktowych (crisp) jak i rozmytych uproszczenia te prowadzą do powszechnie znanego schematu wnioskowania nazywanego wnioskowaniem Mamdaniego Ebrahim MAMDANI Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London


Pobierz ppt "Systemy rozmyte Systemami rozmytymi nazywamy systemy (statyczne lub dynamiczne) w których wykorzystujemy zbiory rozmyte i właściwy im aparat matematyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google