Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy"— Zapis prezentacji:

1 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy

2 Plan Zagadnienienia wstępne Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy
Ograniczenie rozwoju wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Europy i Azji

3 Pojęcia handlu zagranicznego
Handel zagranichny oznacza odpłatną wymianę towatów z partnerami mającymi stałą siedzibę poza granicą celną danego państwa.

4 Rodzaje obrotów w handlu zagranicznym
Import wyłącznyj, jeżeli dotyczy przywozu towarów nie wytwarzanych i usług nie świadczonych w danym kraju; Import uzupełniający, czyli przywóz towarów i korzystanie z usług, które są wytwarzane w danym kraju, lecz w ilości i asortymencie nie zapewniają pełnego pokrycia zapotrzebowania. Eksport tradycijny, który oznacza powtarzający się wywóz pewnych towarów i usług na określone rynki; Eksport pionierski, który ma miejsce wtedy, gdy kraj podejmuje próby wywozu na nowy rynek zbytu lub wejścia z nowym towarem bądź usługą na dotychczasowy rynek. Reeksport (gdy towar zakupiony za granicą zostaje następnie sprzedany i wywieziony do kraju trzeciego): -- pośredni -- bezpośredni Reimport (importer towarów eksportowanych)

5 Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy
W gospodarce zamkniętej mozliwości konsumpcijne są takie same jak i mozliwości produkcyjne. Czynnikiem, które pozwala na zmianę dochodu narodowego wytwarzanego w danym kraju na inną, bardziej przydatną do zaspokojenia produkcyjnych i konsumpcyjnych potrzeb społeczeństwa są obroty handlowe z zagranicą. Za pomocą wymiany z zagranicą można lepiej przystosować dochód narodowy do potrzeb akumulacji wewnętrznej. Wymiana z zagranicą może być jedynym sposobem na rozwiązanie problemu artykułów rolnych, powstałych w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w danym kraju. Ilościowe ujęcie transformacji funkcji importu i eksportu jest zatem bardzo ważne przy rozpatrywaniu znaczenia handlu zagranicznego jako czynnika wzrostu gospodarczego.

6 Rozwój teorii handlu zagranicznego
Wszechstronne kontakty gospodarcze oraz dynamiczny wzrost obrotów handlowych bogatych krajów świata z zagranicą dowodzi, że handel zagraniczny jest istotnym czynnikiem rozwiju gospodarczego.

7 Ograniczenie rozwoju wzrostu gospodarczego
Ograniczenie występują w każdej gospodarce. Wjążą się one z warunkami w jakich działa podmiot gospodarczy. Może to być naprzykład niekorzystne połorzenie geograficzne kraju, deficyt siły roboczej lub ziemi uprawnej, niesprawne albo zbiurokratyzowane instytucje i sztywne, a co gorsze nie adykwatne do potrzeb normy prawne.

8 Wzrost gospodarczy w Europie i Azii
Powstanie Europy Zachodniej po 1500 jest spowodowane w durzej mierze od wzrostu gospodarczego w krajach mających dostęp do Oceanu Atłantyckiego i dobry związek z Nowym Światem, Afryki, Azji przez Atłantyk. Między 1500 i 1800 Europa Zachodnia miała w historii pierwszy okres trwalego wzrostu, a nawet w dochodzie na jednego mieszkańca, znacznie większy czym w Azji lub Europie Wschodniej.

9 Wzrost gospodarczy a Wzrost handlu Atłantyckiego
Wzrost gospogarczy Europy Zachodniej w XVI, XVII, XVIII i początku XIX w. jest powązany z dostępem do Oceanu Atlantyckiego i dobry związek z Nowym Światem, Afryki, Azji przez Atłantyk. Nie wszystkie społeczeństwa mieli dostęp do Atłantyku.

10 Teorii wzrostu gospodarczego przed i po 1500r.
Najbardziej popularne teorji, które podkreślają wzrost gospodarczy w Europie przed i po 1500 r. Charakteryzują się kulturą, religją, geografją i cechami europejskiego systemu państwa. Jest to zgodnie z teorjami, które podkreślają znaczenie zysków osiągniętych z Atłantyckiego handlu, kolonializmu i niewolnictwa. Wielu naukopwców twierdzą, że wojny są ważnym czynnikiem w procesie budowania państwa i rozwoju gospodarczego. Generalnie zatem, wzrost Europy odzwierciedla nie tylko skutki atlantyckiego handlu i kolonizacji, ale i równeż zmiany społeczne.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google