Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE
PATRON SZKOŁY NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE

2 ZNACZENIE PATRONA SZKOŁY W WYCHOWANIU
Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju akcji. Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona szkoły.

3 Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z patronem szkoły oraz przyjęta koncepcja wychowania powoduje, że szkoła ma swój „klimat”. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. W pracę związaną z wyborem patrona angażują się uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Działania te jednoczą wszystkie podmioty szkoły, wszyscy angażują się emocjonalnie w realizację zadania. Po osiągnięciu celu, tj. nadaniu szkole imienia, działania wychowawcze oparte na wzorcu, którym jest patron szkoły, stają się spójne.

4 PRZYGOTOWANIA DO NADANIA SZKOLE IMIENIA

5 Zgodny wybór przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski na patrona szkoły osoby, która będzie wzorem i autorytetem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Wrzesień 1999 r. – spotkania nauczycieli, uczniów i rodziców, na których przedstawiłem znaczenie patrona szkoły w procesie wychowania oraz wpływ patrona na ceremoniał szkoły, jej klimat. Uwzględnienie zadania związanego z nadaniem szkole imienia w Planie Pracy Szkoły. Rozmowy z uczniami na temat propozycji wyboru patrona szkoły. Zarząd Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie wypracowują propozycje. Głosowanie nad propozycją imienia szkoły. Patronem szkoły nie musi być osoba, może to być patron zbiorowy.

6 Poinformowanie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o podjętych działaniach. Prośba o opinię instytucji lub osób, które związane są z kandydatem na patrona. Inicjatywa dotycząca wyboru na patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotkała się z aprobatą Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

7 Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami związanymi z patronem.
Praca wychowawcza związana z patronem - poznanie osoby, życia i działalności. Dokładne zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z życiem, osobą i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nawiązanie kontaktu z osobami i instytucjami związanymi z patronem.

8 3. Praca z młodzieżą: wycieczka do miejsca odosobnienia Prymasa w Komańczy, ogłoszenie konkursu na motto na tablicy pamiątkowej, którą postanowiła ufundować Rada Rodziców, zorganizowanie szkolnego konkursu związanego z osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego, udział w „Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim”. przeprowadzenie lekcji wychowawczych, organizowanie konkursów wewnątrzklasowych, wyszukiwanie informacji o patronie w Internecie, bibliotekach, rozstrzygnięcie konkursu na motto na tablicę pamiątkową, wzbogacenie księgozbioru o książki i opracowania związane z patronem szkoły.

9 Uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadaniu szkole imienia.
Uchwała nr 9/2001 zebrania Rodziców Gimnazjum nr 2 w Zagórzu z dnia r. w sprawie nadania szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego" Uchwala się co następuje: §1 Biorąc pod uwagę wzór osobowościowy, postawę patriotyczną oraz życie i działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Zagórzu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego". §2 Zobowiązuje się Dyrektora szkoły o wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Zagórzu o nadanie szkole imienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego". §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarz zebrania Przewodniczący Rady Rodziców

10 G  Uchwała nr 1/2001 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Zagórzu z dnia r. w sprawie nadania szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” Na podstawie § 1, ust. 3 załącznika do Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131 z dnia 23 lutego 1999 r.) oraz Statutu Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, § 3, punkt l Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: §1 Mając na uwadze myśl społeczną, wzór patriotyzmu oraz postawę godną naśladownictwa, przynoszącą wiele cennych wzorców moralnych i etycznych. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 w Zagórzu wnioskuje o nadanie szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego".  §2 Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum o wystąpienie do Rady Miejskiej w Zagórzu z wnioskiem o nadanie szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Przewodniczący Rady Pedagogicznej Członkowie Rady Pedagogicznej:

11 Wystąpienie dyrektora szkoły do Rady Miejskiej w Zagórzu z wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadanie Gimnazjum nr 2 imienia. Uchwała Rady Miejskiej w Zagórzu.

12 Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Dyrektor
G2- ………….. Rada Miejska w Zagórzu Zgodnie z § 1, ust. 3 załącznika do Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131 z dnia 23 lutego 1999 r.) oraz Statutem Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, § 3, punkt l, Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 w Zagórzu zwracają się z uprzejmą prośbą o nadanie naszemu gimnazjum imię „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Informujemy, że uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum uczestniczyli w procesie nadania imienia od 1999 r. UZASADNIENIE Według naszej opinii uczniowie Gimnazjum nr 2 w Zagórzu są przygotowani do nadania naszej szkole imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Znają jego postać i zasługi dla narodu polskiego. Ufamy, że autorytet i wzorzec osobowy Prymasa Tysiąclecia pomogą wychować naszych gimnazjalistów na godnych obywateli i dobrych ludzi. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i nadanie Gimnazjum nr 2 w Zagórzu imienia „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego" oraz nadanie szkole sztandaru. Proponujemy, aby uroczystość ta odbyła się w październiku 2001 r. Z poważaniem: Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Dyrektor  Otrzymują: l x Adresat, l x Zarząd Miasta w Zagórzu l x Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, l x ZOS w Zagórzu, l x a/a

13 Po uchwale Rady Miejskiej o nadaniu szkole imienia działanie rozpoczął, wcześniej powołany Komitet Fundacji Sztandaru, którego głównym zadaniem było zgromadzenie środków finansowych na sztandar. Komitet opiniował również wygląd samego sztandaru.

14 VI Przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia
Opracowanie scenariusza uroczystości. Zamówienie tablicy pamiątkowej. Zamówienie sztandaru. Opracowanie regulaminu wyboru pocztu sztandarowego uczniów. Opracowanie ceremoniału związanego z organizacją uroczystości ze sztandarem.CEREMONIAŁ Wyćwiczenie pocztu sztandarowego uczniów i rodziców. Zaproszenie gości.

15 VII Uroczystość nadania szkle imienia.
Uroczyste przejście młodzieży i nauczycieli ze szkoły do kościoła. W czasie mszy uroczyste poświęcenie sztandaru. Przejście po mszy świętej młodzieży z nauczycielami, zaproszonych gości, rodziców i społeczności lokalnej do szkoły - na czele maszerują poczty sztandarowe zaproszonych szkół (poświęcony sztandar z kościoła do szkoły przenosi poczet sztandarowy reprezentujący fundatorów).

16

17

18 Wprowadzenie pocztów sztandarowych.
Odśpiewanie hymnu narodowego. Uroczyste powitanie gości. Wygłoszenie referatu uzasadniającego wybór patrona szkoły. Odczytanie przez burmistrza/wójta lub przewodniczącego Rady Miejskiej/Rady Gminy uchwały Rady Miejskiej/Rady Gminy dot. nadania imienia i wręczenie jej dyrektorowi szkoły.

19 Odczytanie przez burmistrza/wójta lub przewodniczącego Rady Miejskiej/Rady Gminy uchwały Rady Miejskiej/Rady Gminy dot. nadania imienia i wręczenie jej dyrektorowi szkoły.

20 Odczytanie Aktu Fundacyjnego Sztandaru.
Przekazanie sztandaru przez fundatora dyrektorowi szkoły. Prezentacja sztandaru przez dyrektora i przekazanie go uczniom (poczet sztandarowy).

21 Nasz sztandar AKT FUNDACYJNY SZTANDARU PRZEKAZUJĘ SZTANDAR
W dowód uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej PRZEKAZUJĘ SZTANDAR DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ZAGÓRZU Niech ten sztandar prowadzi Was ku lepszej przyszłości, nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości. Nigdy nie zapominajcie o wartościach stanowiących istotę naszego życia, którym służył Patron Waszej szkoły. Życząc wszelkiej pomyślności, wyrażam przekonanie, iż pod tym sztandarem cała społeczność szkolna zjednoczy wysiłki, by godnie służyć Bogu i pracować dla dobra Ojczyzny. Zagórz, dnia 10 listopada 2001 roku. W imieniu Fundatorów: BURMISTRZ mgr inż: Jacek Zając Urząd Miasta i Gminy w ZAGÓRZU ul. 3 Maja 2 woj. podkarpackie

22

23 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

24 Odśpiewanie hymnu szkoły.
Ślubowanie uczniów na sztandar. Wbijanie gwoździ pamiątkowych Wyprowadzenie sztandarów. Życzenia składane przez gości, wpisy do księgi pamiątkowej. Zakończenie uroczystości: podziękowanie gościom za uświetnienie uroczystości; zaproszenie na część artystyczną, poczęstunek; zaproszenie do zwiedzenia wystawy obrazującej pracę szkoły związanej z patronem oraz wystaw obrazujących np. historię szkoły, osiągnięcia szkoły;

25

26 Inne zadania do realizacji
Zmiany w Statucie. Modyfikacja Planu Wychowawczego Gimnazjum nr 2 – uzupełnienie o priorytety w wychowaniu. Nowe pieczątki. Zgłoszenie zmiany nazwy w Urzędzie Statystycznym i w Urzędzie Skarbowym.

27 Tablica pamiątkowa... ... i ze sztandarem

28

29 Nadanie imienia cz.1 10 listopada 2001 r. Gimnazjum nr 2 w Zagórzu uchwałą Rady Miejskiej w Zagórzu nadano imię „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Najważniejsze wartości wynikające z nauki Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zadecydowały o Jego wyborze na patrona to: godność człowieka, poszanowanie praw człowieka jako fundament nowego ustroju, wartość rodziny i umiłowanie Ojczyzny. Nasz patron

30 Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego niesie przesłania, których bezkarnie nie możemy lekceważyć, abyśmy nie utracili, nie zmarnowali daru wolności okupionej trudem i cierpieniem tylu pokoleń. Dziedzictwo Kardynała Wyszyńskiego jest drogowskazem na drogach naszej Ojczyzny. Prymas Tysiąclecia imponował mocą ducha. Był człowiekiem niezłomnym, o wielkiej mądrości i prawym sumieniu. Budził podziw swoim patriotyzmem, był wybitną osobowością, z którą liczyli się mężowie stanu, politycy w kraju i za granicą.


Pobierz ppt "NADANIE SZKOLE IMIENIA ZADANIA WYCHOWAWCZE I ORGANIZACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google