Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW
Wybrane problemy socjologii etniczności (nr 9): Naród - nacjonalizm - grupa etniczna

2 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
1. Naród a nacjonalizm: nacjonalizm jako polityczna ideologia narodu (potrzeba dookreślenie narodu poprzez nacjonalizm); zasada nacjonalizmu: podziały narodowe winne pokrywać się z politycznymi, a ludzie sprawujący władzę winni należeć do tego samego narodu, co ich poddani. powiązanie idei tworzenia (odzyskania) państwa narodowego z nacjonalizmem (ideologią narodową); nacjonalizm nie może się obyć bez koncepcji narodu, tożsamości narodowej oraz uczuć narodowych.

3 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
2. Ideologia (treść) nacjonalizmu – główne zasady:  naród jest grupą najważniejsza i naturalną; przynależność do narodu nie jest kwestią jej wolnego wyboru, lecz jest zdeterminowana pochodzeniem (urodzeniem); naród jest jedynym źródłem władzy politycznej, stąd genetyczny związek między nacjonalizmem a ideą suwerennością narodu; każdy naród jest niepowtarzalny, który należy chronić i zachowywać; interesy narodowe są nadrzędne w stosunku do innych interesów zbiorowych i jednostkowych; naród jest z natury grupa homogeniczną, cechuje go jedność i solidarność; w narodzie to, co rodzinne jest postrzegane jako lepsze od tego, co obce.

4 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
3. Naród a nacjonalizm - zróżnicowania: różnice semantyczne pojęcia „nacjonalizm”: kraje anglosaskie jako neutralne, zaś na wschodzie Europy jako coś „złego” i nagannego (szowinizm - patriotyzm). wiązanie nacjonalizmu z ideą suwerenności ludu (i państwem narodowym): różnice między Francją (republika demokratyczna i mobilizacja równości) oraz Niemcami (odwołanie się do wspólnoty zakorzenionej w historii). porównanie z „etnocentryzmem” i „trybalizmem”; nacjonalizm jako zjawisko zmienne historycznie i geograficznie; nacjonalizm jako ideologia jest niekompletna, stąd tendencja do łączenia się z innymi ideologiami.

5 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
4. Kulturowe wymiary nacjonalizmu:  podobieństwo nacjonalizmu do religii: nacjonalizm jako „zastępcza” świecka religia; rytuał y narodowe - imitacja form kultur religijnego; naród i nacjonalizm - wchodzenie w społeczeństwie nowoczesnym na puste miejsce po kryzysie tradycyjnej religijności. różnorodność nacjonalizmu jest wywołana rozmaitością ideałów politycznych i warunków, w jakich rodziły się i rozwijały ideologie narodowe (nacjonalizmy); nacjonalizm jako zjawisko ogólnoświatowe (XIX wiek i I polowa XX wieku); nacjonalizm a zjawisko nowoczesności – jako przeszkoda i przyczyna modernizacji (rozwoju).

6 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
5. Typologie (rodzaje) nacjonalizmu: naród pojmowany jako demos lub etnos; nacjonalizm „obywatelski” i „etniczny”; lokowanie narodu na mapie świata innych narodów – eksponowanie wzoru braterstwa lub walki o byt; nacjonalizm integralny; nacjonalizm społeczeństw o głębokim poczuciu narodowym a nacjonalizm społeczeństwa o słabej tożsamości narodowej (nacjonalizm elity); nacjonalizm państw narodowych i nacjonalizm narodów bez państw; „druga młodość nacjonalizmu” (po 1989 r.) – zaskoczenie odrodzeniem nacjonalizmu mimo przekonania, że narody (państwa narodowe) tracą na znaczeniu z powodu globalizacji gospodarczej, uniwersalizacji kultury oraz dominacji „subiektywnej” perspektywy analizy narodu.

7 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
6. Współczesny nacjonalizm – od lat 80-tych XX wieku (właściwości): może on, ale nie musi być zorientowany na tworzenie własnego państwa narodowego (narody mogą pozostawać niezależne od państwa); nacjonalizm współczesny stawia mocno na rozróżnienie między nacjonalizmem „starym” (z XIX wieku) stawiającym na suwerenność ludów a nacjonalizmem stawiającym na samookreślenie kulturowe narodu; nacjonalizm współczesny nie musi być związany koniecznie z elitami, jest bardziej masowy i bywa częściej reakcją przeciwko elitom globalnym; współczesny nacjonalizm jest bardziej reaktywny niż aktywny, ma bardziej charakter kulturowy niż polityczny, jest bardziej skierowany na obronę swojej kultury niż budowę lub obronę państwa; nacjonalizm współczesny jest kulturowy - jest on bardziej nakierowany na zachowanie odrębności wspólnoty kulturowej jako „esencji narodu”.

8 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
6. Naród a grupa etniczna: podobieństwa i różnice narodów i grup etnicznych: kultura narodowa a etniczna; sposób definiowania swojej tożsamości; naród a państwo. wskazywania na pokrewieństwa między grupą etniczną a narodem (grupy etniczne uważa się za „zalążki narodów”); uznanie danej grupy etnicznej za naród ma daleko idące konsekwencje polityczne, gdyż to naród ma prawo do suwerenności politycznej; „technologia narodu” (jak tworzyć naród?) - od grupy etnicznej do narodu.

9 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
7. Technologia narodu – przykłady z Polski: Łemkowie: argumenty za: język i twórczość literacka, twórczość folklorystyczna i wspólnota losów; podziały wewnętrzne i opcje etniczne, zróżnicowanie religijne i historia. Ślązacy: Jo nie jest ani Polok, ani Niemiec, jo jest Ślonzok – 3 sposoby interpretacji tego zdania: podkreślenie swojej inności; naród śląski istnieje; nie ma narodu śląskiego; tożsamość śląska: rodzina, miejsce – region, gwara i „śląska krzywda”. Kaszubi: ewolucja terminologii : „grupa etnograficzna”, „grupa etniczna”, „mniejszość etniczna”, „grupa narodowa’”, „społeczność posługująca się językiem regionalnym”, „mały naród”.

10 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
8. Problemy „technologii” tworzenia narodów: dla określenia, co jest grupa etniczną, a co narodem liczy się ostatecznie nie to co jest obiektywnie istniejące, lecz przekonania ludzi o tym, że stanowią określoną grupę i ich wola wytrwaniu w tym postanowieniu; problemy tworzenia nowych narodów i „idei narodowych” - czynniki: podstawowe (etniczność, terytorium, język, religia itp.); generatywne (rozwój komunikacji i miast, nowoczesna armia itp.); indukowane (kodyfikacja języka, narodowy system oświaty, administracja itp.); reaktywne (obrona represjonowanej tożsamości i interesów, których obrona wyzwala poszukiwanie alternatywnej tożsamości w zbiorowej pamięci ludzi); rola kontekstu historycznego, naród jest konstruowany kulturowo i politycznie w określonych warunkach, ale najważniejsze pozostaje to, jak, z czego, przez kogo i po co jest konstruowany?

11 Wybrane problemy socjologii etniczności – nr 9
9. Zakończenie - problemy metodologiczne badania tworzenia „nowych narodów”: tworzenie „wspólnot wyobrażonych” czy „wspólnotowych wyobrażeń”?; jak opisywać zjawiska ujawniania się idei narodowych w małych zbiorowościach etnicznych?; strategiczne (i polityczne) znaczenie stosowanej terminologii etnicznej; jak wyjaśnić konflikt między identyfikacją narodową (etniczną) a przynależnością do określonego narodu (państwa)?; jak wyjaśnić żywotność idei narodowych?; podejście „emic” (od środka grupy) i „etic” (z zewnątrz grupy) w badaniu zjawisk etnicznych;  problem przyszłości „małych narodów” w Europie: UE (Europa regionów) i potrzeba instytucjonalizacji statusu etnicznego.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google