Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne: Harmonogram ogłaszania konkursów Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX PO KL (Kryteria dostępu/strategiczne) Zmiany w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne: Harmonogram ogłaszania konkursów Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX PO KL (Kryteria dostępu/strategiczne) Zmiany w."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne: Harmonogram ogłaszania konkursów Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX PO KL (Kryteria dostępu/strategiczne) Zmiany w dokumentacji konkursowej oraz wniosku o dofinansowanie (nowa wersja GWA 6.4.0) Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie Olsztyn, dn. 7 marca 2011 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu: Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

3 Poddziałanie 9.1.1 Kryteria dostępu:
Projekt zakłada wsparcie dla placówek, które funkcjonują (lub zostaną uruchomione) wyłącznie na terenie gmin wiejskich oraz miejsko – wiejskich. Wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości 15% budżetu projektu. Projekt zakłada rekrutację dzieci 3 i 4-letnich. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

4 Poddziałanie 9.1.1 Kryteria strategiczne: Przedszkole (inna forma wychowania przedszkolnego) zlokalizowane jest na obszarze sołectwa gdzie nie funkcjonuje obecnie żadne przedszkole/ inna forma wychowania przedszkolnego – 15 pkt. Wnioskodawca powinien wykazać, że na terenie danego sołectwa nie funkcjonuje obecnie żadne przedszkole/ inna forma wychowania przedszkolnego. Jeśli projekt obejmuje wsparciem kilka placówek, kryterium będzie spełnione, jeśli każda z nich znajduje się na terenie, gdzie nie funkcjonuje obecnie żadne przedszkole/ inna forma wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego – 15 pkt. Aby uznać kryterium za spełnione, w pkt. 3.2 wniosku należy zawrzeć oświadczenie odnośnie posiadania przynajmniej przez 1 dziecko orzeczenia o niepełnosprawności/ o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres, na który zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności powinno dotyczyć okresu realizacji projektu.

5 Poddziałanie 9.1.1 Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków:
21 lutego 2011 r., nabór trwa do 21 marca 2011 r. Alokacja: ,00 PLN Wkład w wysokości 15%

6 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy realizowanych operacji: programy rozwojowe* szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne; doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;

7 Poddziałanie 9.1.2 Typy realizowanych operacji c.d.
programy skierowane do dzieci i młodzieży przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo – matematycznych poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe, informowanie uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne oraz programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

8 Poddziałanie 9.1.2 * programy rozwojowe - aby mogły zostać realizowane w ramach PO KL, muszą łącznie: kompleksowo odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły i uczniów kompleksowo i trwale przyczyniać się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły i/lub rozszerzać ofertę edukacyjną zawierać określone cele, rezultaty i działania (na etapie aplikowania) działania przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: porozumiewanie się w języku ojczystymi w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna i stanowią co najmniej 70% ogółu działań podejmowanych w projekcie zawierać elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa

9 Poddziałanie 9.1.2 Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków:
11 marca 2011 r., nabór trwa do 8 kwietnia 2011 r. Alokacja: ,00 PLN Wkład własny nie jest wymagany

10 Poddziałanie 9.1.2 Kryteria dostępu:
Projekt trwa minimum 2 lata szkolne (zgodnie z organizacja roku szkolnego tj. od 1 września do 31 sierpnia) kryterium będzie spełnione, jeśli projekt obejmuje przynajmniej dwa lata szkolne (tj. od 1 września do 31 sierpnia). Weryfikacja kryterium w oparciu o pkt 1.8 wniosku Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany będzie projekt kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów pkt 2.1 i 2.8 (w odniesieniu do rodzaju podmiotu aplikującego/partnera) oraz pkt 3.6 lub 3.7 (w odniesieniu do charakteru działalności prowadzonej przez podmiot niebędący JST).

11 Poddziałanie 9.1.2 Kryteria dostępu:
Szkoły objęte wsparciem zlokalizowane są na terenie gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów pkt 3.1 oraz 3.2, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest precyzyjnie wskazać które konkretne placówki zostaną objęte wsparciem. Kryterium dotyczy wszystkich szkół w projekcie.

12 Poddziałanie 9.1.2 Kryteria strategiczne:
Wnioskodawca w procesie rekrutacji zapewnia wykorzystanie danych dot. pomocy udzielonej uczniom i ich rodzinom przez OPS Kryterium weryfikowane na podstawie treści pkt 3.2 wniosku, w którym Wnioskodawca powinien wykazać, czy i w jaki sposób dane o pomocy udzielonej przez OPS, wynikającej z trudnej sytuacji materialnej i społecznej uczniów i ich rodzin, zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji uczestników projektu. SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt obejmuje wyłącznie placówki oświatowe, które nie były wcześniej objęte wsparciem w ramach Poddziałania PO KL Kryterium weryfikowane na podstawie treści pkt 3.1 i 3.2 wniosku, w którym Wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie placówki objęte projektem nie otrzymały wcześniej wsparcia w ramach Poddziałania PO KL oraz danych własnych IOK

13 Poddziałanie 9.1.2 Kryteria strategiczne:
Projekt zakłada wyłącznie przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w celu podniesienia wyników egzaminów zewnętrznych Kryterium weryfikowane na podstawie treści pkt 3.1 (celem projektu powinno być wyłącznie podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych jako efekt końcowy działań służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych) oraz pkt 3.3. SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt zakłada objęcie indywidualnym doradztwem zawodowym wszystkich uczestników projektu, którzy uczęszczają do drugich i trzecich klas gimnazjum w danej placówce Kryterium to będzie weryfikowane, podobnie jak w przypadku kryterium nr 3, na podstawie treści pkt 3.1 i 3.3 wniosku (w odniesieniu do celów i działań projektu) oraz pkt 3.2 (w odniesieniu do identyfikacji grupy objętej doradztwem). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny merytorycznej wynosi 140 punktów

14 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Typy realizowanych operacji: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych;

15 Działanie 9.2 Typy realizowanych operacji c.d.
efektywne programy doradztwa edukacyjno - zawodowego; modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania - staże i praktyki); wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia; wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne oraz wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

16 Działanie 9.2 Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków:
31 marca 2011 r., nabór trwa do 29 kwietnia 2011 r. Alokacja: ,02 PLN Wymagany wkład własny: 12,75% - 15%

17 Działanie 9.2 Kryteria dostępu:
Projekt zakłada współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów poprzez staże i praktyki kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku Projekt realizowany jest w szkołach lub placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego weryfikacja powyższego kryterium w oparciu o zapisy pkt 3.2 wniosku

18 Działanie 9.2 Kryteria strategiczne:
Projekt zakłada wsparcie w kierunkach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) i/lub w kierunkach związanych z „zieloną gospodarką” związanych z branżą ekologiczną, ochrony środowiska itp. i/lub w kierunkach kształcących do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt zakłada realizację programu rozwojowego w szkołach, w których wyniki z egzaminu zawodowego są niższe niż średnia wojewódzka

19 Działanie 9.2 Kryteria strategiczne:
Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS kryterium weryfikowane na podstawie pkt 3.1 wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 5 punktów Projekt zakłada modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez wprowadzenie nowych kierunków kształcenia kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 15 punktów Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny merytorycznej wynosi 140 punktów

20 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Typy realizowanych operacji: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny, dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy

21 Działanie 9.3 Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków:
20 kwietnia 2011 r., nabór trwa do 20 maja 2011 r. Alokacja: ,83 PLN Wkład własny nie jest wymagany

22 Działanie 9.3 Kryteria dostępu:
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego) kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2 wniosku Projekt zakłada, że co najmniej 50% uczestników projektu rozpocznie naukę w formach szkolnych lub/i formalnie potwierdzi kwalifikacje ogólne i zawodowe w sposób pozaformalny i nieformalny weryfikacja powyższego kryterium w oparciu o treść wniosku

23 Działanie 9.3 Kryteria strategiczne:
Projekty dotyczą podniesienia kwalifikacji zawodowych na kierunkach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 15 punktów Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40% osoby w wieku powyżej 50 roku życia kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2 wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów

24 Działanie 9.3 Kryteria strategiczne:
Projekt zakłada wprowadzenie zajęć aktywizujących pedagogiczno-psychologicznych jako elementu wspierającego uczestników w zajęciach kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS kryterium weryfikowane na podstawie pkt 3.1 wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 5 punktów Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny merytorycznej wynosi 140 punktów

25 I - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Typy realizowanych operacji: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia

26 I - Działanie 9.4 Typy realizowanych operacji c.d.
studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

27 I - Działanie 9.4 Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków:
20 kwietnia 2011 r., nabór trwa do 20 maja 2011 r. Alokacja: ,65 Wkład własny: 15%

28 I - Działanie 9.4 Kryteria dostępu:
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego) kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2 wniosku Projekt zakłada kształcenie nauczycieli wyłącznie w krótkich formach weryfikacja powyższego kryterium w oparciu o treść wniosku * Jako krótkie formy doskonalenia zawodowego należy rozumieć szkolenia i kursy dla nauczycieli, trwające co najmniej 40 godzin szkoleniowych, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 1 rok. Do krótkich form nie zaliczają się studia podyplomowe oraz studia wyższe Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie nauczyciele kształcenia zawodowego (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu) i/lub nauczyciele zatrudnieni w szkołach na obszarach wiejskich (def. obszaru wiejskiego zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL ) weryfikacja powyższego kryterium w oparciu o pkt 3.2 wniosku

29 I - Działanie 9.4 Kryteria strategiczne:
Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życia kryterium weryfikowane na podstawie zapisów pkt 3.2 wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów projekt zakłada doskonalenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przy współpracy z pracodawcami kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach oceny merytorycznej wynosi 120 punktów

30 II - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty KONKURS NA PROJEKTY STANDARDOWE ORAZ Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM Typy realizowanych operacji: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) - nie dotyczy projektów z komponentem ponadnarodowym studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższaniem lub uzupełnianiem posiadanego wykształcenia - nie dotyczy projektów z komponentem ponadnarodowym

31 II - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty KONKURS NA PROJEKTY STANDARDOWE ORAZ Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM Typy realizowanych operacji c.d. studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

32 II - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty KONKURS NA PROJEKTY STANDARDOWE ORAZ PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków: 16 maja 2011 r., nabór trwa od 30 maja do 28 czerwca 2011 r. Alokacja: , ,74 PLN Wkład własny: 15%

33 II - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PROJEKTY STANDARDOWE
Kryteria dostępu: Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego) kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2wniosku

34 II - Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PROJEKTY STANDARDOWE
Kryteria strategiczne: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% osoby w wieku powyżej 50 roku życia kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2 wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów Projekt zakłada nabycie kwalifikacji przez nauczycieli do kształcenia w zawodach istotnych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia, przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska), budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna) i/lub w zawodach związanych z „zieloną gospodarką” związanych z branżą ekologiczną, ochrony środowiska itp. i/lub nabycie kwalifikacji niezbędnych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 20 punktów

35 II - Działanie 9.4 PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM
Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej: Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. Wypracowanie nowych rozwiązań.

36 II - Działanie 9.4 PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM
Kryteria dostępu: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kryterium weryfikowane na podstawie deklaracji zawartej w pkt 3.2 wniosku Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do r. kryterium weryfikowane na podstawie pkt 1.8 wniosku Wielkość komponentu ponadnarodowego stanowi maksymalnie 30% wartości projektu kryterium weryfikowane na podstawie budżetu wniosku Kompleksowość - zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy w tym adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub/i wypracowanie nowych rozwiązań kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku

37 II - Działanie 9.4 PROJEKTY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM
Kryteria strategiczne: Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w obszarze zbieżnym z zakresem i celami projektu kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku SPEŁNIENIE KRYTERIUM – PREMIA 10 punktów

38 D.1.1 Konkurs na projekty innowacyjne testujące Temat: Nowe modele doradztwa edukacyjnego/zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych Ogłoszenie konkursu: 1 lipca Alokacja: , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Ogłoszenie konkursu: 1 października Alokacja: ,00 PLN

39 Zmiany w Dokumentacji Konkursowej
Załącznik nr 5 - Lista sprawdzająca prawidłowość wypełnienia wniosku o dofinansowanie: podstawowe informacje (numer Działania, konkursu, dane adresowe, itd.), lista wymogów, które należy łącznie spełnić, aby wniosek pozytywnie przeszedł ocen formalną (ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu, wykaz uchybień możliwych do uzupełnienia) dodatkowe informacje: budżet/harmonogram projektu Brak wymogu składania załączników finansowych Zmiana Karty Oceny Merytorycznej w części B – dostosowanie do nowego GWA Wydłużony termin na dokonanie uzupełnienia/negocjacje wniosku realizowanego w partnerstwie Odniesienia do dokumentów programowych

40 Zmiany we wniosku o dofinansowanie Generator Wniosków Aplikacyjnych 6
Cele projektu należy wykazać w pkt i 3.1.3 Do każdego celu należy przyporządkować rezultaty twarde, miękkie oraz produkty (wykazywane wcześniej w pkt 3.4), umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia założonych celów, a także opis sposobu ich weryfikacji Cele projektu muszą być zgodne z regułą SMART Tabela grupa docelowa wskazywana w podziale na płeć Obowiązkowa analiza interesariuszy, tj. ich potrzeby, bariery i oczekiwania, skala zainteresowania projektem

41 Przed przystąpieniem do uzupełnienia budżetu należy wypełnić pkt 3
Przed przystąpieniem do uzupełnienia budżetu należy wypełnić pkt wprowadzone dane są automatycznie przenoszone do budżetu ogólnego i szczegółowego oraz do harmonogramu Do każdego zadania należy przyporządkować odpowiednie produkty oraz wybrać, które cele szczegółowe zadania te będą realizować

42 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (pkt. 3
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (pkt. 3.4 wniosku) – dotyczy projektów powyżej 2 mln zł Prezentacja doświadczenia projektodawcy i partnerów w pkt 3.6 wraz ze wskazaniem danych umożliwiających ocenę potencjału finansowego projektodawcy oraz partnerów na etapie oceny formalnej Wyznaczone limity kosztów zarządzania (od 10 do 30 %) Zmiana limitu dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem (od 4 do 9 %), brak metodologii Obowiązek wykazania szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu

43 Najczęściej popełniane błędy we wniosku o dofinansowanie
wskazywanie w pkt. 2.1 wniosku - Nazwa Projektodawcy niewłaściwego podmiotu np. Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, zamiast gmina Brak wymaganego wkładu własnego lub wysokość wkładu niezgodna z wymaganiami konkursowymi Niezgodność z typem operacji (oddolne inicjatywy, program rozwojowy) Problem nie dotyczy konkretnej grupy docelowej, zbyt ogólne zwroty w diagnozie Kryteria rekrutacji BO nieadekwatne do wykazanych problemów Zawyżone koszty zarządzania i promocji, w stosunku do zakresu merytorycznego projektu Brak uzasadnienia dla elementów wniosku, wprowadzonych wyłącznie w celu zdobycia punktów za kryteria strategiczne

44 ROEFS-y w województwie warmińsko-mazurskim - Elbląg, Ełk, Olsztyn
Informacja Szkolenia Doradztwo Animacja

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne: Harmonogram ogłaszania konkursów Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX PO KL (Kryteria dostępu/strategiczne) Zmiany w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google