Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych
Podstawowe pojęcia i fakty

2 Portfel dwóch akcji W - wartość portfela W = a P1 + b P2
P1 - cena akcji A , P2 – cena akcji B a- liczba akcji A, b - liczba akcji B a P1 - wartość akcji A w portfelu b P2 - wartość akcji B w portfelu a P1 / W – udział akcji A w portfelu, ozn. α b P2 / W – udział akcji B w portfelu, ozn. β α + β = 1, α, β – nieujemne

3 Stopa zwrotu z portfela dwóch akcji przy braku krótkiej sprzedaży
RA – okresowa stopa zwrotu z akcji A RB – okresowa stopa zwrotu z akcji B Stwierdzenie. Jeżeli α, β oznaczają udziały akcji A i B w portfelu, to okresowa stopa zwrotu z portfela - RP jest równa RP = α RA + β RB Dowód: (przy oznaczeniach z poprzedniego slajdu) P1(1+ RA), P2 (1+ RB), - ceny końcowe akcji A , B Przyrost wartości portfela w okresie bazowym: [a P1(1+ RA)+ b P2 (1+ RB)] – (a P1+ b P2 )= a P1RA+b P2 RB stopa zwrotu RP = (a P1RA+b P2 RB) / W = (a P1/ W) RA+ (b P2 / W) RB = α RA + β RB

4 Stopa zwrotu z portfela trzech akcji Brak krótkiej sprzedaży
RA – okresowa stopa zwrotu z akcji A RB – okresowa stopa zwrotu z akcji B RC – okresowa stopa zwrotu z akcji C Stwierdzenie. Jeżeli α, β, γ oznaczają udziały akcji odpowiednio A, B i C w portfelu (α+ β+ γ=1, oraz α, β, γ są nieujemne), to okresowa stopa zwrotu z portfela - RP jest równa RP = α RA + β RB + γ RC Dowód przebiega analogicznie do przypadku portfela dwóch akcji

5 Krótka sprzedaż akcji Możliwość krótkiej sprzedaży, to możliwość sprzedaży akcji pożyczonych od odpowiedniej instytucji, np. biura maklerskiego. W ustalonym momencie w przyszłości akcje należy zwrócić. Zatem korzystający z takiej możliwości musi odkupić akcje w tej samej liczbie i przekazać biuru maklerskiemu. Krótkiej sprzedaży dokonuje się w przypadku przewidywania spadku cen akcji. Inwestor zyskuje na spadku cen akcji Zysk inwestora jest różnicą miedzy wartością sprzedanych na początku akcji a kwotą za którą musi później odkupić akcje

6 Krótka sprzedaż akcji Przykład. Cena początkowa akcji – 100zł. Wartość pożyczonych akcji zł

7 Portfel z możliwością krótkiej sprzedaży
Przy przyjętych oznaczeniach, wartość portfela dwóch akcji W = a P1 + b P2 lub W = α W + β W Gdzie α + β = 1, oraz α , β >0 Sprzedajemy akcje B. Za otrzymaną kwotę kupujemy akcje A. (Portfel ma teraz w składzie 100% akcji A) Dokonujemy krótkiej sprzedaży b akcji spółki B, zaś otrzymane pieniądze inwestujemy w akcje spółki A Wartość otrzymanego portfela można zapisać analogicznie, jako W = α W + β W ale teraz β < 0, (α + β = 1)

8 Portfel z możliwością krótkiej sprzedaży
Przykład. Inwestor dysponuje kwotą zł, cena akcji firmy A wynosi 100 zł, firmy B - 50 zł. Inwestor kupuje za cała kwotę 200 akcji firmy A, dokonuje krótkiej sprzedaży 80 akcji firmy B, za uzyskane pieniądze (4000 zł) dokupuje 40 akcji firmy A. Wartość jego portfela wynosi W = zł = 240 100 zł + (- 80)  50 zł lub inaczej W = [(240100 zł) / W]  W +{[(- 80)  50 zł] / W}  W = =1,2  W + (-0,2)  W Liczby 1,2 oraz (– 0,2) są udziałami akcji A i B w portfelu. Udział akcji B jest ujemny

9 Zysk portfela z możliwością krótkiej sprzedaży
W – wartość portfela a- liczba akcji A w portfelu, b - liczba akcji B w krótkiej sprzedaży W= a P1 + ( - b) P2 = P1 - b P2 P1( 1+ RA), P2 ( 1+ RB ), - ceny końcowe akcji A , B Przyrost wartości portfela w okresie bazowym: [ a P1 ( 1+ RA) - b P2 ( 1+ RB) ] – ( a P1- b P2 ) = a P1 + aP1RA - b P2 - b P2 RB – a P1 + b P2 = a P1RA – b P2 RB stopa zwrotu dla portfela RP = ( aP1RA – b P2 RB ) / W = ( a P1/ W) RA + (- bP2 / W) RB = α RA + β RB, β < 0, α + β = 1, gdzie α , β – udziały w portfelu

10 Zysk portfela z możliwością krótkiej sprzedaży
Przykład 1. Niech RA=30%, RB =10% !!! Można stracić

11 Zysk portfela z możliwością krótkiej sprzedaży
Przykład 2. Niech RA=30%, RB = -10%

12 Zysk portfela z możliwością krótkiej sprzedaży
Przykład 3. Niech RA= - 30%, RB = -10% ! Można mieć zysk

13 Stopa zwrotu portfela Oczekiwana stopa zwrotu portfela
RA – stopa zwrotu z akcji A RB – stopa zwrotu z akcji B RP – stopa zwrotu z portfela Traktujemy powyższe stopy jako zmienne losowe RP = α RA + β RB RP jest zmienną losową, będącą kombinacją liniową zmiennych losowych RA, , RB E(RA) – oczekiwana stopa zwrotu z akcji A E(RB) – oczekiwana stopa zwrotu z akcji B E(RP) – oczekiwana stopa zwrotu z Portfela E(RP) = α E(RA) + β E(RB)

14 Wariancja, odchylenie std. portfela 2 akcji
Var RP = α2Var RA + β2 Var RB + 2 α β• • Cov( RA , RB) Var RP – wariancja portfela Cov( RA , RB ) – kowariancja stóp zwrotu akcji A, B σP = √ Var RP σP - odchylenie standardowe portfela

15 Zbiór możliwości inwestycyjnych portfela (opportunity set)
Zbiór wszystkich punktów w układzie współrzędnych : [ σP – ryzyko, E(RP) – zysk], które można uzyskać zmieniając udziały poszczególnych akcji w portfelu

16 Zbiór możliwości inwestycyjnych portfela dwóch akcji
akcja A akcja B Średnia stopa zwrotu 14,25% 62,72% Odchylenie standard. 25,25% 37,99%

17 Pełna korelacja dodatnia
Var RP = α2Var RA + β2 Var RB + 2 α β•Cov( RA , RB) = = α2Var RA + β2 Var RB + 2 α β σAσB Cor ( RA , RB) Jeżeli Cor ( RA , RB) = 1, to Var RP = α2Var RA + β2 Var RB + 2 α β σAσB Var RP = α2 (σA)2+ β2 (σB )2 + 2 α β σAσB = (α σA+ β σB )2 czyli (σP)2 = (α σA+ β σB )2 , stąd σP= α σA+ β σB , o ile α, β – nieujemne Ponieważ RP = α RA + β RB, zatem portfele stanowią punkty odcinka o końcach (σA, RA) , (σB , RB)

18 Portfel dwóch akcji, pełna korelacja dodatnia

19 Pełna korelacja ujemna
Var RP =α2Var RA + β2 Var RB - 2 α β σAσB Cor ( RA , RB) Jeżeli Cor ( RA , RB) = - 1, to Var RP = α2Var RA + β2 Var RB - 2 α β σAσB = α2 (σA)2+ β2 (σB )2 - 2 α β σAσB = (α σA - β σB )2 . (σP)2= (α σA- β σB )2 , stąd σP= α σA- β σB , o ile α σA ≥ β σB σP= β σB - α σA , o ile α σA< β σB Jeżeli α σA= β σB to σP= 0. Portfele stanowią punkty łamanej [σA, RA] ,[0, RA σB/(σA+ σB ) + RB σA/(σA+ σB )], [σB , RB]

20 Portfel dwóch akcji, pełna korelacja ujemna

21 Pełna korelacja ujemna Portfel zerowego ryzyka
Jeżeli Cor ( RA , RB) = - 1, to Var RP = (σP)2= (α σA- β σB )2 , stąd σP= 0, gdy α σA = β σB , czyli α σA = (1- α) σB α= σB /(σA+ σB ) zaś β = σA /(σA+ σB ) Portfel o powyższych udziałach jest portfelem zerowego ryzyka. Ma on stopę zwrotu równą E(RP) = E(RA) σB /(σA+ σB)+ E(RB) σA /(σA+ σB )

22 Cor ( RA , RB) = 0. Portfel minimalnego ryzyka
Var RP = (σP)2= α2Var RA + β2 Var RB = α2 (σA)2+ β2 (σB )2 = (1- β)2 (σA)2+ β2 (σB )2 Pochodna otrzymanego wyrażenia względem β wynosi (1-β ) (σA)2 + 2 β (σB )2 zeruje się, gdy -(1-β ) (σA)2 + β (σB )2 = 0 (β - 1 ) (σA)2 + β (σB )2 = 0 Czyli dla β0 = (σA)2 /[(σA)2 + (σB )2] Jako funkcja liniowa zmiennej β zmienia znak z „–” na „+”, zatem dla β0, wariancja ma wartość minimalną.

23 Cor ( RA , RB) = 0. Portfel minimalnego ryzyka
Minimalna wariancja wynosi (1- β0)2 (σA)2+ (β0)2 (σB )2 czyli [σB2 /(σA2+ σB2)]2σA2 + [σA2 /(σA2+ σB2)]2σB2 = σB4 σA2/(σA2+ σB2)2 + σA4 σB2/(σA2+ σB2)2 = (σB4 σA2 +σA4 σB2 )/(σA2+ σB2)2 = σA2 σB2 (σB2 +σA2 )/(σA2+ σB2)2 Odchyl. Std σAσB /[(σA)2 + (σB )2]0,5 zaś stopa zwrotu odpow. temu odchyleniu to E(RP)=E(RA)σB2 /(σA2+ σB2)+E(RB)σA2 /(σA2+σB2 )

24 Portfel dwóch akcji, zerowa korelacja

25 Portfel dwóch akcji, przy różnych współczynnikach korelacji

26 Portfele dwóch akcji, różne współcz. korelacji

27 Krótka sprzedaż akcji Stopa zwrotu akcji A –16%, B - 12%

28 Portfel 3 akcji, stopa zwrotu
RA, RB , RC – stopy zwrotu z akcji A, B, C RP – stopa zwrotu z portfela RP = α RA + β RB + γ RC gdzie α, β, γ – udziały akcji A, B, C w portfelu E(RA), E(RB), E(RC), oczekiwane stopy zwrotu z akcji oczekiwana stopa zwrotu z portfela E(RP) E(RP) = α E(RA) + β E(RB) + γ E(RC)

29 Portfel 3 akcji, wariancja
Var RP = α2Var RA +β2 Var RB + γ 2 Var RC + 2αβ Cov(RA,RB)+ 2α γ Cov(RA,RC)+ + 2β γ Cov(RC,RB) Var RP – wariancja portfela σP = √ Var RP σP - odchylenie standardowe portfela

30 Portfele dwóch akcji, tworzone z akcji 3 spółek

31 Portfele dwuakcyjne (linie ciągłe) portfele 3 akcji (kol. błękitny)

32 Zbiór możliwości inwestycyjnych portfela 3 akcji

33 Statystyki 3 akcji Współczynniki korelacji
akcja A B C 1,00 0,30 0,30   0,15   0,15 tab. 2 średni zwrot 16% 12% 15% odchyl. Std. 25% 22% wariancja 0,06 0,05

34 Portfel 3 akcji udziały a zbiór możliwości inwest.


Pobierz ppt "Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google