Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.pl

2 Schemat prezentacji: 1.Działanie 4.1/Poddziałanie 4.1.1- E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym –konkurs E.1.1 2. Działanie 4.1/Poddziałanie 4.1.2 na kierunki zamawiane-konkurs A1

3 PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWNTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY PODDZIAŁANIE 4.1.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI PROJEKTY WSPÓLPRACY PONADNARODOWEJ WDRAŻANE W TRYBIE KONKURSOWYM - KONKURS E.1.1

4 PODDZIAŁANIE 4.1.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI - KONKURS E.1.1 TERMIN OGŁOSZENIA: I kwartał 2012 r. ALOKACJA na konkurs to 50 mln zł KONKURS ZAMKNIĘTY: tzn. nabór będzie prowadzany w okresie nie krótszym niż 30 dni od jego ogłoszenia TYP PROJEKTÓW: Program rozwoju uczelni FORMY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (do wyboru): 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań 2. Prowadzenie badań i analiz 3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów 4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne 5. Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju 6. Wypracowanie nowych rozwiązań GRUPY DOCELOWE to między innymi: - uczelnie (instytucje, kadra akademicka) - studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu

5 PODDZIAŁANIE 4.1.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNII -KONKURS E.1.1 KRYTERIA DOSTĘPU: 1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 2. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna i/lub jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. 3. Maksymalna wartość projektu – 20 000 000 PLN. 4. Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 5. Wnioskodawca na etapie składania wniosku musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego kierunku studiów, studiów doktoranckich lub w treści wniosku zawrzeć oświadczenie o ich uzyskaniu niezbędnych uprawnień do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 6. Średnia z ocen parametrycznych, przyznanych wydziałom prowadzącym studia doktoranckie (w tym interdyscyplinarne studia doktoranckie) w ramach projektu nie może być wyższa niż 1.3. 7. Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego w działania realizowane w ramach projektu może wynosić 1 lub 2. 8. Projekt musi przewidywać adaptowanie lub wypracowanie nowych rozwiązań, wynikających z nawiązanej współpracy.

6 9. Projekt zakłada realizację jednego lub więcej elementów wymienionych poniżej. Realizacja kilku elementów jest możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania ze sobą. Elementy te muszą wykazywać się komplementarnością: - przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich ) oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy gospodarki opartej na wiedzy, - rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym), - podnoszenie kompetencji akademickie kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania, - organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych dla prowadzenia prac dydaktycznych (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie), - stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki, PODDZIAŁANIE 4.1.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNII -KONKURS E.1.1

7 - projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni, - rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dl studentów z zakresu matematyki i fizyki, - opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenia programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy), - współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców realizacje programów kształcenia (element obligatoryjny), - lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, miedzy innymi poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni, - podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy i na cele rozwojowe), - wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowania w ramach wsparcia systemowego w podziałaniu 4.1.3) PODDZIAŁANIE 4.1.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNII -KONKURS E.1.1

8 KRYTERIA STRATEGICZNE (dodatkowa premia punktowa): 1. Projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze twardym – m.in. Priorytet XII PO Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz Regionalne programy operacyjne lub są realizowane jako kontynuacja/uzupełnienie działań w ramach SPO RZL (Priorytet II rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy – Działania 2.1., 2.2, 2.3) (5 punktów) 2. Projekty przewidujące realizację w języku angielskim całości programu kierunków studiów doktoranckich i/lub programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej (8 punktów) 3. Projekty przewidujące przygotowanie, otwarcie i realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (12 punktów)

9 DZIAŁANIE 4.1 WZMOCNIENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNI ORAZ ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY KONKURS A.1

10 PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE TERMIN OGŁOSZENIA: I kwartał ALOKACJA na konkurs to 200 mln zł KONKURS ZAMKNIĘTY (tzn. nabór będzie prowadzany w okresie nie krótszym niż 30 dni od jego ogłoszenia) TYPY PROJEKTÓW (operacji) przewidziany do realizacji w ramach konkursu: Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m.in.: tworzenie programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych, tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach, wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3), inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych.

11 PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE GRUPY DOCELOWE to między innymi: - uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych - studenci podejmujący kształcenie KRYTERIA DOSTĘPU (muszą być spełnione): Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa posiadająca w dniu złożenia wniosku uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach. Projekt musi obejmować swym działaniem studia I stopnia (licencjackie i/lub inżynierskie). Jednocześnie cały cykl studiów musi zostać zakończony najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Projekt musi dotyczyć naboru w roku akademickim 2012/2013. Projekt musi obejmować obligatoryjnie moduły dotyczące: - tworzenia i wdrażania programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach; - tworzenia programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych; - organizacji staży studenckich u potencjalnych pracodawców w ramach innych form działalności dydaktycznej określanych przez uczelnię, podnoszących atrakcyjność na kierunkach zamawianych (co ma zapewnić trwalszą współpracę z pracodawcami).

12 PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE 5.Działania realizowane w ramach projektu muszą dotyczyć jedynie następujących kierunków prowadzonych na studiach I stopnia: - automatyka i robotyka, - biotechnologia, - budownictwo, - chemia, - energetyka, - fizyka/fizyka techniczna, - informatyka, - inżynieria materiałowa, - inżynieria środowiskowa, - matematyka, - mechanika i budowa maszyn, - mechatronika, - ochrona środowiska, - wzornictwo, - technologia chemiczna, - inżynieria chemiczna i procesów a także makrokierunków, kierunków unikatowych, studiów międzykierunkowych opartych na kierunkach z powyższej listy.

13 PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE 6.Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln złotych. 7. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 8. Wnioskodawca musi zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie poniższe informacje: - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do prowadzenia danego kierunku technicznego, matematycznego lub przyrodniczego, - liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 na dany kierunek zamawiany, - planowana liczba osób przyjętych na I rok studiów na zamawianym kierunku technicznym, matematycznym lub przyrodniczym w roku akademickim 2011/2012. Wynika to z faktu, że NCBiR bada wzrost liczby przyjętych i faktycznie studiujących, odnosząc go do roku bazowego 2010/2011. 9.Przeprowadzenie dla studentów kierunków związanych z ochrona środowiska szkoleń z zakresu ekonomii i prowadzeni małej firmy. 10.Przeprowadzenie dla studentów kierunków inżynieryjnych szkoleń z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji. 11. Uwzględnienie w ramach programów studiów dotyczących środowiska zagadnień: ekoinnowacje, odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, technologie przyjazne dla środowiska naturalnego Kryteria 11 i 12 służyć mają osiąganiu celów określonych w strategii Europa

14 PODDZIAŁANIE 4.1.2 NA KIERUNKI ZAMAWIANE KRYTERIA STRATEGICZNE (dodatkowa premia punktowa) 1.Projekty, za których realizację odpowiada jednostka naukowa (w ramach której ma być uatrakcyjniany kierunek, np. wydział, instytut) biorąca udział obecnie lub w ostatnich 2 latach w projektach badawczych w ramach Programów Ramowych UE (premia 5 punktów) 2.Projekty z elementami (działaniami) skierowanymi do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni w ramach danego kierunku technicznego, matematycznego lub przyrodniczego (premia 5 punktów) 3.Projektodawca posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku, na którym będzie realizowany projekt (12 punktów) 4.Projekty przewidujące międzynarodową mobilność akademicką, np. staże we wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich oraz naukowo-badawczych (premia 8 punktów). 5.Projekty przewidujące kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości z wykorzystaniem praktycznych elementów lub zajęcia prowadzone przez praktyków (8 punktów)

15 PRIORYTET VI SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Działania 4.3. Wspierające rozwój kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020 zostanie zatwierdzone w odrębnym terminie, po zakończeniu badania ewaluacyjnego, w wyniku którego zostanie określona lista tych kierunków.


Pobierz ppt "Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google