Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Wiosną 2009 r. z legendami Instytutu Nauk Administracyjnych: Hanną Kilijan i Janem Jeżewskim.

3 W trakcie nieformalnego spotkania
w Zakładzie Nauki Administracji 4 listopada 1998 r. Od lewej: prof. Stanisław Kaźmierczyk, prof. Tadeusz Kuta (kierownik Zakładu Nauki Administracji w latach ), prof. Władysław Zamkowski i Jerzy Supernat.

4 Tadeusz Kuta

5 Prof. Tadeusz Kuta ze swoimi seminarzystami w czerwcu 1984 r
Prof. Tadeusz Kuta ze swoimi seminarzystami w czerwcu 1984 r. Obok dr Jan Jeżewski.

6 Konferencja naukowa w Karpaczu, wrzesień 1985 r. Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych prof. Jan Jendrośka wręcza prof. Tadeuszowi Kucie księgę (AUWr., Prawo CXLIII, Wrocław 1985) przygotowaną z okazji 35. lecia pracy uniwersyteckiej Profesora.

7 Jan Boć w 1964 r.

8 Jan Boć (w środku) w roli komendanta zgrupowania studenckich praktyk robotniczych w Wędrzynie we wrześniu 1973 roku. Z lewej Elżbieta Samborska-Boć i przyszły Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego: Janusz Trzciński. Z prawej miedzy innymi przyszli prodziekani Wydziału: Elżbieta Kundera i Piotr Jurek.

9 To samo przecięcie czasowo-przestrzenne.
Na pierwszym planie od lewej: Władysław Zabielski, Józef Wąsik, Jan Boć i Karol Jonca.

10 Kamila 35 lat później. Jan Boć na zorganizowanym przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Szklarska Poręba Na zdjęciu między innymi: Barbara Adamiak, Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Katarzyna Defecińska-Tomczak (na końcu w rogu; już potrafię rozpoznać), Lidia Klat-Wertelecka, Katarzyna Kłosowska, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Kamila Kwaśnicka (moja doktorantka), Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Renata Raszewska-Skałecka, Krystyna Sieniawska, Małgorzata Stahl, Diana Stypuła, Grażyna Szpor, Magdalena Tabernacka, Elżbieta Ura, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Paweł Dańczak, Ryszard Dębski, Wojciech Góralczyk, Mariusz Kotulski, Benjamin Küchenhoff, Jan Łukasiewicz, Andrzej Michór, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Artur Mudrecki, Konrad Nowacki, Mateusz Pszczyński, Robert Sawuła, Krzysztof Sobieralski, Jan Szreniawski, Piotr Szreniawski i Jerzy Supernat.

11 Spondeo ac polliceor Promocja dr Kamili Kwaśnickiej 30 listopada 2009 r.

12 W Zjeździe w Szklarskiej Porębie uczestniczyła Teresa Górzyńska – profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Na zdjęciu w rozmowie z dr. Arturem Mudreckim. W głębi m.in. prof. Barbara Adamiak i prof. Stanisław Pieprzny.

13 Szklarska Poręba 24 września 1988 (równo 20 lat przed Zjazdem Katedr zorganizowanym tamże przez INA). W tle wodospad Kamieńczyk. Od lewej: Konrad Nowacki, Karl Bönninger, Jan Boć, Barbara Adamiak, Jan Jendrośka, Tadeusz Kuta, Eugeniusz Bojanowski, Jan Szreniawski, Zbigniew Leoński, Piotr Lisowski i Marcin Miemiec.

14 Jan Boć, lipiec 2009 r.

15 Jan Boć, lipiec 2009 r.

16 Franciszek Longchamps
Jan Jendrośka: „Instytut [Instytut Nauk Administracyjnych – JS] powstał na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta. Dziekan Wydziału powołał zespół w składzie: prof. Lesław Adam, prof. Tadeusz Bigo, prof. Franciszek Longchamps, docent Jan Jendrośka. Zespół po dyskusjach przygotował projekt organizacyjny i funkcjonalny Instytutu. W nowoutworzonym Instytucie […] powstało pięć zakładów dydaktycznych: Zakład Prawa Administracyjnego, Zakład Prawa Finansowego i Nauki o Finansach, Zakład Nauki Administracji, Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych, Zakład Zarządzania Gospodarką Narodową (od 1973 r.). W ten sposób została zrealizowana idea prof. Franciszka Longchamps, idea szkoły kameralistyki. […] W sprawie obsady stanowiska Dyrektora Instytutu chcę powiedzieć, iż mimo usilnych próśb, Franciszek Longchamps kategorycznie odmówił objęcia tego stanowiska. Na wniosek prof. Tadeusza Bigo zgodziłem się objąć to stanowisko, z tym że prof. Franciszek Longchamps przyrzekł mi, że podejmie pieczę nad badaniami naukowymi w Instytucie, a także, że zaopiekuje się nową kadrą oraz opracuje statut Instytutu. Niestety, w maju [1969 r. – JS] prof. Longchamps odszedł od nas. Przedwczesna śmierć Profesora stanowiła ogromną stratę nie tylko dla polskiej nauki prawa administracyjnego, ale była także szczególnie bolesna dla nas, pozostałych w Instytucie”, [w:] 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Jana Bocia, Wrocław 2007, s. 12. Franciszek Longchamps

17 Nieformalne spotkanie w Instytucie Nauk Administracyjnych, październik 1991 r.
Od lewej: kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Nauki o Finansach prof. Krystyna Jandy-Jendrośka, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych prof. Jan Jendrośka, kierownik Zakładu Nauki Administracji prof. Tadeusz Kuta i sekretarka Instytutu mgr Krystyna Schumacher. W głębi z lewej dr Andrzej Pakuła.

18 Prof. Tadeusz Kuta z Hanną Kilijan i pracownikami Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego. Od lewej: Tadeusz Kocowski, Maciej Guziński i Andrzej Borkowski.

19 Prof. Tadeusz Kuta w trakcie okolicznościowej uroczystości rocznicowej i sesji naukowej 22 listopada 1997 r. (w głębi prof. Janusz Borkowski z Uniwersytetu Łódzkiego). Sesja zaowocowała opracowaniem: Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego. Materiały z sesji naukowej na temat przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym – Wrocław, listopad 1997, pod redakcją Adama Błasia, Wrocław-Poznań 1999. Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. Tadeusza Kuty (Profesor urodził się 15 października 1916 r. w Machowej koło Tarnowa) stała się okazją do przygotowania i ofiarowania Mu księgi jubileuszowej: Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, pod redakcją Adama Błasia, AUWr., Przegląd Prawa i Administracji, tom XXXVIII, Wrocław 1997.

20 Prof. Tadeusz Kuta w otoczeniu pracowników Zakładu Nauki Administracji.
Od lewej: Renata Kusiak-Winter, Renata Raszewska-Skałecka, Agnieszka Chrisidu-Budnik i Jerzy Korczak.

21 Konferencja naukowa w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, listopad 1986 r.
W środku prof. Tadeusz Kuta. Z prawej dr Ryszarda Michalska-Badziak i prof. Zofia Duniewska. Z lewej prof. Barbara Jaworska-Dębska, prof. Mirosław Wyrzykowski i prof. Jan Paweł Tarno. W głębi prof. Jan Jendrośka.

22 Też Kazimierz Dolny nad Wisłą, ale kilkanaście lat później: konferencja "Polski model egzekucji administracyjnej", czerwca 2003 r. Od prawej: Joanna Wyporska, Joanna Jagoda, Renata Cybulska, Iwona Skrzydło-Niżnik i Jerzy Supernat.

23 Posiedzenie w trakcie X Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Patologie w administracji publicznej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białowieża kwietnia 2009 r. Od lewej: Piotr Sitniewski, Barbara Jaworska-Dębska, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Ryszard Paczuski, Agnieszka Czarkowska, Grzegorz Kuropatwa, Robert Suwaj, ks. Sławomir Fundowicz, Dariusz Kijowski, Witold Mikułowski, Jerzy Supernat, Jacek Czaputowicz, Elżbieta Ura i Stanisław Pieprzny.

24 Ta sama konferencja. Obradom przewodniczy prezes SEAPu ks. prof
Ta sama konferencja. Obradom przewodniczy prezes SEAPu ks. prof. Sławomir Fundowicz. Ponadto od prawej: prof. Jan Boć, dr Danuta Kurzyna-Chmiel i mgr Grzegorz Kuropatwa.

25 Ta sama konferencja. Prof
Ta sama konferencja. Prof. Karol Kiczka wygłasza referat Z zagadnień ograniczeń antykorupcyjnych w prawie gospodarczym publicznym. Sesji przewodniczy prof. Jacek Jagielski z Uniwersytetu Warszawskiego.

26 Konferencja "Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie", zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedrę Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów - Łańcut 4-6 maja 2008 r. Od lewej: Mariusz Kotulski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Joanna Lemańska, Dorota Dąbek i Jerzy Supernat

27 Też Łańcut, ale miesiąc i tydzień później: ogólnopolska konferencja naukowa „Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”, Łańcut czerwca 2008 r. Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak z Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego wygłasza referat Granice uprawnień członków komisji rewizyjnej. Sesji przewodniczy prof. Bogdan Dolnicki z Uniwersytetu Śląskiego.

28 Konferencja naukowa „Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie KPA)”, Sieniawa maja 2009 r. W środku Dorota Dąbek z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadto od prawej: Krzysztof Filipiak, Jan Szreniawski, Marek Stefaniuk, Marian Zdyb i Jerzy Supernat.

29 Hanna Knysiak-Molczyk z Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła w Sieniawie referat Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego i sądowoadminstracyjnego.

30 Hanna Knysiak-Molczyk raz jeszcze.

31 „Sieniawa” w trakcie wycieczki w Łańcucie
„Sieniawa” w trakcie wycieczki w Łańcucie. Od prawej: Monika Król, Katarzyna Koralewska, Anna Krawiec, Agnieszka Kubiak, Adam Błaś, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Hanna Knysiak-Molczyk i Jerzy Supernat.

32 To samo miejsce. Od lewej: Hanna Knysiak-Molczyk, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Agnieszka Kubiak, Anna Krawiec i Katarzyna Koralewska.

33 Wisła 10 października 1998 r. Jedną z największych i najmilszych niespodzianek w Sieniawie była dla mnie obecność Moniki Król, którą poznałem na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Wiśle w 1998 roku, a później nie widziałem wieki całe. Trochę przypadkiem dowiedziałem się, że obok Moniki Król (z lewej) siedzi Katarzyna Defecińska (z prawej): przez 11 lat w ogóle tego nawet się nie domyślałem. Zarówno dr Monika Król, jak i dr Katarzyna Defecińska-Tomczak pracują na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przesyłam serdeczne myśli. Na zdjęciu znajdują się jeszcze miedzy innymi prof. Eugeniusz Ochendowski (w głębi z prawej) oraz – jak zwykle ekspresyjny i gwiazdorski – prof. Jan Jeżewski.

34 Okazuje się jednak, że pamięć jest zawodna
Okazuje się jednak, że pamięć jest zawodna. Monikę Król spotkałem jeszcze w czasie kolejnego Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w Łodzi we wrześniu 2000 r., co dokumentuje powyższe zdjęcie. Na nim nadto Agnieszka Korzeniowska, Ewa Frankiewicz i Jan Boć.

35 Monika Król i Katarzyna Defecińska-Tomczak w Sieniawie.
Za nimi od lewej: Katarzyna Koralewska, Paweł Dańczak i Magdalena Sieniuć.

36 Nieformalna część (Bal Administratywistów) konferencji w Sieniawie
Nieformalna część (Bal Administratywistów) konferencji w Sieniawie. Na zdjęciu między innymi: Dorota Dąbek, Małgorzata Gajda-Durlik, Marta Kopacz, Anna Krawiec, Mariola Mitana, Tadeusz Kiełkowski, Mariusz Kotulski, Maciej Podleśny, Krzysztof Sobieralski, Julian Święcki, Miroslaw Wincenciak i Jerzy Supernat.

37 Janusz Niczyporuk Dr Dorota Konopka „Sieniawa” nie spadła nam oczywiście z nieba. Chyba, że w bardzo metaforycznym sensie. Jej inicjatorem, organizatorem i kiero-wnikiem, a także redaktorem wspaniałego tomu konferencyjnego był prof. Janusz Niczyporuk. Tutaj 26 kwietnia 2009 r. w Białowieży w trakcie X Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Tuż obok: dr Marek Stefaniuk i prof. Jerzy Stelmasiak, a zaraz za nimi: dr Agnieszka Korzeniowska-Polak i dr Piotr Przybysz. Na pierwszym planie od lewej: dr Marta Rękawek-Pachwicewicz, dr Małgorzata Wenclik, dr Julita Sitniewska oraz dr Agnieszka Suławko-Karetko. Pierwsza z prawej prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun. W głębi między innymi dr Józef Strzelecki. Wszystkich uczestników Konferencji serdecznie pozdrawiam.

38 Dr Agnieszka Suławko-Karetko
Agnieszka Suławko-Karetko przygotowała na X Konferencję Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej referat Sposoby nawiązywania stosunku pracy przez członków korpusu służby cywilnej – rodzaje form wyznaczania podmiotów do pełnienia funkcji konsularnych, opublikowany w księdze konferencyjnej pod redakcją Patrycji J. Suwaj i Dariusza R. Kijowskiego, Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. Na VIII konferencję SEAPu we Wrocławiu w 2007 r., w trakcie której zostało zrobione zdjęcie obok, przedłożyła referat Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej, opublikowany w księdze konferencyjnej pod redakcją Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej-Bokun Umowy w administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.

39 Drugą Sieniawą okazało się dla mnie Izbicko, czyli zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogólnopolska konferencja „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym”, Izbicko 5-6 listopada Miejsce (pałac i jego otoczenie), wysoki poziom naukowy, doskonała organizacja oraz wspaniała atmosfera sprawiły, że miałem nieodparte wrażenie, iż jestem w Sieniawie… Nie ma wprawdzie w Izbicku kamienia szczęścia z napisem „Na pamiątkę chwil szczęśliwych” (Sieniawa taki kamień zawdzięcza Tadeuszowi Kościuszce), ale chwil szczęśliwych uczestnikom konferencji nie brakowało. Ja swoje skwapliwie pozbierałem i dodałem do gromadzonego zasobu innych miłych wspomnień (w przyszłości będę miał do czego wracać…). Powyżej kierownik naukowy konferencji prof. Jan Boć oraz wygłaszający swój referat dr Jerzy Korczak. Natomiast na następnym slajdzie osoby, dzięki którym idea i program konferencji „stały się ciałem”, tzn. jej urocze organizatorki z Uniwersytetu Opolskiego.

40 Dr Ewa Pierzchała Dr Marta Woźniak

41 Wrocław 15 października 2009 Dr Ewa Pierzchała (autorka m.in. monografii Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007) z mgr. Mateuszem Pszczyńskim. W głębi prof. Jacek Jagielski (w rozmowie z dr Beatą Kozicką) i prof. Jan Łukasiewicz.

42 Z grupą seminaryjną po egzaminie magisterskim 23 czerwca 2009 r.
Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia.

43 Inny egzamin magisterski odbył się, jak widać, 8 czerwca 2005 r
Inny egzamin magisterski odbył się, jak widać, 8 czerwca 2005 r. Przesyłam najlepsze myśli. Ponieważ to już prawie koniec, przypomnę tylko angielski „polityczno-prawny” toast : Here’s to women, the ultimate aristocrats – they elect without voting, govern without law, and decide without appeal.

44 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google