Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Ameisen. Mrówki.

3 Ameisen kommen in fast allen Regionen der Welt vor, besonders in den Tropen. Sie treten auf der Erde sei Millionen Jahren. Von weltweit rund Arten sind allein in Europa 180 bekannt. Mrówki mieszkają prawie we wszystkich regionach świata, szczególnie w tropikach. Występują one na ziemi od 130 milionów lat. Z ok gatunków występujących na świecie w Europie znanych jest 180.

4 Einige Arten der Ameisen leben in ihrem Bau mit anderen Tieren in der Symbiose. Solche Tiere sind bei den Ameisen immer willkommen auch wenn sie manchmal die Ameisenlarven fressen. Die Ameisen versorgen den Nachwuchs der Gäste und diese liefern ihnen begehrte Stoffe. Niektóre gatunki mrówek żyją w swoich mieszkaniach w symbiozie z innymi zwierzętami. Zwierzęta takie są zawsze mile widziane przez mrówki, nawet jeżeli czasami zjadają im larwy. Mrówki troszczą się o potomstwo gości, dostarczając mu potrzebnych składników. Ein Käfer Lomechusa hat an seinem Körper ein Büschel von Drüsenhaaren, von denen die Ameisen eine hochgeschätzte Substanz ablecken. Chrząszcz Lomechusa posiada na swoim ciele kępki włosów gruczołowych z których mrówki zlizują cenne substancje.

5 Die Ameisen leben in den Kolonien, deren Größe zwischen ca. 1
Die Ameisen leben in den Kolonien, deren Größe zwischen ca und Tieren liegt. Die Ameisenfamilie besteht aus: Arbeiterinnen, Männchen und Weibchen. Mrówki żyją w koloniach, liczących 1 tys tys. zwierząt. Rodzina mrówek składa się z: robotnic, samców oraz samic. Die unfruchtbaren Arbeiterinnen sorgen für Futter, bauen und beschützen das Nest und kümmern sich um den Nachwuchs. Niepłodne robotnice dostarczają żywność, budują i chronią gniazda oraz opiekują się potomstwem.

6 Die primitive Ameisenarten fressen fleischliche Nahrung
Die primitive Ameisenarten fressen fleischliche Nahrung. Höher entwickelte Arten leben vegetarisch, sie sammeln Samenkörner und trocknen sie in der Sonne. Prymitywne gatunki mrówek żywią się mięsem. Bardziej wyrafinowane rodzaje są wegetarianami, zbierają nasiona i suszą je na słońcu. Sehr hoch entwickelte Arten ernähren sich von Nektar und Sekreten von pflanzenfressenden Insekten. Bardzo zaawansowane gatunki żywią się nektarem i wydzieliną owadów roślinożernych.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
sie kommen vor - występują sie sind willkommen - są mile widziane den Nachwuchs versorgen - opiekować się potomstwem der Käfer - żuk ablecken - zlizywać unfruchtbar - niepłodny sorgen für... - zapewniać... das Futter - pożywienie sie beschützen das Nest - chronią gniazda fleischliche Nahrung - pokarm mięsny die Samenkörner - nasiona

8 Die Wanderameisen haben kein Nest, sondern ziehen in langen Kolonnen durch die Landschaft. Sie säubern den Bereich von Insekten und Kleintieren und machen nachts unter einem Holzstoß Halt. Mrówki wędrowne nie mają gniazda lecz przemieszczają się długimi kolumnami przez okolice. Oczyszczają one teren z owadów oraz małych zwierząt i nocują pod stertą drewna. Wenn die Königin Eier legt, haben sie als Nest ein kleines Loch. Kiedy królowa składa jajka gniazdem się staje mała dziura.

9 Zwischen den verschiedenen Ameisenarten gibt es unterschiedliche Beziehungen: manche leben zusammen in einem Bau, andere rauben die Larven aus fremden Nestern oder beherrschen die anderen Bauten und töten die dort herrschende Königin. Między różnymi gatunkami mrówek panują różne relacje: niektóre mieszkają razem w norze, inne wykradają larwy z obcych gniazd lub opanowują inne domy i zabijają panującą tam królową.

10 Die Königin wird während des Hochzeitsflugs, der zwischen Mai und Anfang Juni stattfindet, von den Männchen befruchtet. Die Männchen sterben gleich danach. Die Königin nach dem Hochzeitsflug beißt ihre Flügel ab. Sie baut sie in den Boden eine Kammer und legt dort ihre Eier. Królowa podczas lotu godowego, który odbywa się na przełomie maja i czerwca, jest zapłodniona przez wielu samców. Samce zaraz potem umierają. Królowa po locie godowym odgryza sobie skrzydła. Buduje potem komory w ziemi i składa tam jaja. Bis die ersten Arbeiterinnen geboren werden, versorgt die Königin die Eier selbst. Sie ernährt sich während dieser Zeit von ihren Fettreserven. Do czasu pojawienia się robotnic królowa sama zajmuje się jajami. Odżywia się korzystając ze swoich rezerw tłuszczowych.

11 Obwohl die ersten Arbeiterinnen aufgrund der wenigen Nahrung etwas kleiner als sonst sind, gelingt es ihnen trotzdem, aus dem Loch auszubrechen und Nahrung für die Königin und die übrigen Larven zu besorgen. Chociaż pierwsze robotnice z powodu niedoboru żywności są nieco mniejsze niż zwykle, udaje im się wyjść z dołka i zdobyć pożywienie dla królowej i pozostałych larw. Die Arbeiterinnen tragen die Eier immer zu den Plätzen, an denen die besten Bedingungen herrschen. Robotnice zawsze przenoszą jaja na miejsca w których panują najbardziej optymalne warunki.

12 Die Larven bestehen aus 13 Segmenten und einem Kopf, sind aber fußlos
Die Larven bestehen aus 13 Segmenten und einem Kopf, sind aber fußlos. Wenn sie Hunger haben, geben sie ein Zeichen den Arbeiterinnen, indem sie mit ihrem vorderen Ende Pendelbewegungen ausführen. Larwy składają się z 13 segmentów oraz głowy, są jednak bez nóg. Kiedy są głodne dają znak robotnicom przez ruch wahadłowy wykonywany przednią częścią ciała. Die Larven werden nach der Größe sortiert, denn die Kaste, in die eine Ameise geboren wird, bestimmt die Menge des Futters. Larwy sortowane są według wielkości, ponieważ kasta w której dana mrówka się urodziła określa ilość pożywienia.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Wanderameisen - mrówki wędrowne säubern - czyścić unter einem Holzstoß - pod stertą drewna Eier legen - składać jajka rauben - rabować die herrschende Königin - panująca królowa der Hochzeitsflug - lot godowy sie beißt ab - odgryza die Flügel - skrzydła die Fettreserven - rezerwy tłuszczowe die besten Bedingungen - najlepsze warunki

14 Waldameisen sind wahre Baumeister, ihre Nester sind wahre Kunstwerke
Waldameisen sind wahre Baumeister, ihre Nester sind wahre Kunstwerke. Sie leben in bis zu 2m hohen Ameisenhaufen aus Fichten- und Kiefernnadeln sowie anderen Pflanzenteilen. Mrówki leśne są mistrzami budowlanymi a ich gniazda prawdziwymi dziełami sztuki. Żyją w mrowiskach mierzących do 2 m. zbudowanych z igieł świerkowych i sosnowych oraz innych części roślin. Im Inneren befinden sich zahlreiche Gänge die auch tief in den Boden reichen. Wewnątrz znajdują się liczne przejścia, sięgające w głąb ziemi.

15 Die Arbeiterinnen erhalten Futter, in dem viele Kohlenhydrate enthalten sind. Die Larven, die später fortpflanzungsfähig seien sollen, erhalten eiweißhaltige Kost. Robotnice otrzymują pożywienie, w którym jest wiele węglowodanów. Larwy, które powinny być w przyszłości zdolne do reprodukcji, mają dietę obfitującą w białko. Wenn die Anzahl der Königinnen in einem Ameisenbau zu groß wird errichten Arbeiterinnen in der Nähe einen neuen Haufen, in den sie Königinnen, Eier und Larven schleppen. Kiedy liczba królowych w jednym mrowisku staje się zbyt duża robotnice budują w sąsiedztwie nowy stos do którego przenoszą królowe, jajka i larwy.

16 In der Schweiz, im Waadtland, leben auf 70 ha ca Millionen Ameisen. In Südeuropa fast km ziehen sich - entlang der Mittelmeerküsten die Kolonie der argentinischen Ameisen. W Szwajcarii, w Waadtland żyje na powierzchni 70 ha ok. 300 milionów mrówek. W Europie Południowej przez prawie 6 tys. km ciągnie się, wzdłuż Morza Śródziemnego, kolonia argentyńskich mrówek. Das Nest der Holzameisen kann bis zu 20 Jahre überdauern. Es befindet sich in einem hohlen Baum. Die kleinsten Ameisen sind 1 Millimeter, die größten jedoch bis zu 7 Zentimetern groß. Gniazdo mrówek drzewnych może przetrwać do 20 lat. Znajduje się ono w dziupli. Najmniejsze mrówki mierzą 1 mm, największe do 7 cm.

17 Die Uralameise lebt überwiegend in Moorgebieten
Die Uralameise lebt überwiegend in Moorgebieten. Sie kann unter Wasser 14 Tage lang überleben. Sie ist von Ostfrankreich bis Ostsibirien verbreitet. Die Uralameise ist unempfindlich gegenüber rauen Witterungsverhältnissen. Sie beginnt die Aktivitätsphase bereits Mitte Februar bei nur 4 Grad Celsius und endet erst im November. Mrówka uralska mieszka głównie w bagnistych terenach. Potrafi przeżyć pod wodą 14 dni. Występuje od wschodniej Francji aż po Syberię. Mrówka uralska jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Zaczyna główną fazę aktywności w połowie lutego przy zaledwie 4 stopniach Celsjusza a kończy w listopadzie. In Sibirien besiedelt sie auch trockenere Steppen. In einer Kolonie leben über 300 Königinnen. Oft bilden sich Superkolonien, die mehrere Nester umfassen. Na Syberii zamieszkuje też suche stepy. W jednej koloni żyje ponad 300 królowych. Często tworzone są super-kolonie, które obejmują wiele gniazd.

18 Eine einzelne Ameise wiegt durchschnittlich zwischen einem und fünf Milligramm. Ein großes Ameisenvolk in unseren Wäldern an einem einzigen Sommertag kann bis zu Beutetiere (meist Gliederfüßer) ins Nest schaffen. Pojedyncza mrówka waży średnio miligramów. Duża kolonia mrówek w naszych lasach w ciągu jednego dnia w ciągu lata potrafi złowić do 100 tys. zdobyczy (głównie stawonogów). Eine der größten Ameisenkolonien befindet sich in Japan (Hokkaido) Hier leben ca. 306 Millionen Ameisen auf einer Fläche von 2,7 km². Jedna z największych koloni mrówek znajduje się w Japoni (Hokkaido). Żyje tu ok. 306 mln mrówek na obszarze 2,7 km².

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Kunstwerke - dzieła sztuki viele Kohlenhydrate - wiele węglowodanów eiweißhaltige Kost - dieta obfitująca w białko der Ameisenhaufen - mrowisko fortpflanzungsfähig - zdolny do reprodukcji schleppen - holować, przenosić die Holzameise - mrówka drzewna überdauern - przetrwać die Uralameise - mrówka uralska unempfindlich - odporny umfassen - obejmować

20 In Australien haben die Forscher durch den Zufall Unterwasser- Ameisen entdeckt. Sie leben in Mangroven- Wäldern, und ihre Nester werden regelmäßig von Wasser überflutet. Die Tiere können an der Wasseroberfläche schwimmen. W Australii naukowcy przypadkowo odkryli mrówki żyjące pod wodą. Mieszkają one w lasach namorzynowych, a ich gniazda są regularnie zalewane przez wodę. Zwierzęta te potrafią pływać na powierzchni wody. Sie sind die einzigen Ameisen der Welt, die unter Wasser überleben können. Sie könnten sogar Futter über das Wasser zum Nest transportieren. Są jedynymi mrówkami na świecie, które są w stanie przeżyć pod wodą. Potrafią one nawet transportem wodnym przenosić pożywienie do gniazda.

21 Die Gelbe Wiesenameise tritt in Europa, Asien, Nordafrika und in Nordamerika auf. Sie ist auf den Wiesen und Waldrändern und in feuchten Standorten anzutreffen. Podziemnica zwyczajna występuje w Europie, Azji, Afryce Północnej oraz w Ameryce Północnej. Żyje na łąkach oraz na krawędziach lasów i w wilgotnych miejscach. Sie legt ihre Erdnester oft unter Steinen an. Zakłada gniazda często pod kamieniami.

22 Die Amazonenameisen ohne „Sklavenameisen“ sind nicht mehr überlebensfähig. Sie unternehmen regelmäßig Raubzüge und transportieren fremde Larven und Puppen zum eigenen Nest. Mrówki amazonki nie potrafią żyć bez "mrówek - niewolnic". Wciąż organizują napady rabunkowe i przenoszą obce larwy oraz poczwarki do własnych gniazd. Die geraubten Larven und Puppen werden als „Sklavenameisen" aufgezogen die, die Versorgung der Amazonenameisen später übernehmen müssen. Skradzione poczwarki oraz larwy są wychowywane jako mrówki niewolnicze, które muszą zajmować się później amazonkami.

23 Die Jägerinnen, erbeuten die Insekten
Die Jägerinnen, erbeuten die Insekten. Sammlerinnen bringen Blütennektar, Pollen und Samen nach Hause. Die Melkerinnen besorgen den Honigtau der Blattläuse. Auf der Futtersuche lassen sich die Ameisen durch nichts aufhalten. Łowczynie polują na owady. Zbieraczki dostarczają nektaru, pyłków oraz nasion. Dojarki uzyskują spadź mszyc. Nic nie jest w stanie powstrzymać mrówek udających się na żerowisko. Kleine Steinchen räumen sie aus dem Weg, größere Hindernisse umgehen sie. Małe kamienie usuwają z drogi, większe przeszkody omijają.

24 Bei den Ernteameisen die Arbeiterinnen reisen auf den bis zu 200 Meter langen Routen und transportieren die Samen. Diese Kolonie wird in spezialisierte Kasten eingeteilt, und der beeindruckendste ist die Kaste der Soldaten. Die Soldaten knacken das Saatgut. U mrówek żniwiarek robotnice, przemierzają trasy mierzące do 200 metrów transportując ziarna. Kolonia ta podzielona jest na wyspecjalizowane kasty, a najbardziej okazałą jest kasta żołnierzy. Żołnierze rozłupują nasiona. Die Ernteameisen treten in Griechenland,Kroatien, Frankreich, Portugal und Türkei auf. Mrówki żniwiarki występują w Grecji, Chorwacji, Francji, Portugalii oraz Turcji.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
durch den Zufall - przypadkowo die Unterwasser-Ameisen - mrówki żyjące pod wodą überfluten - zalewać an der Wasseroberfläche - na powierzchni wody überleben - przeżyć die Raubzüge - napady rabunkowe überlebensfähig - zdolny do przetrwania die Melkerinnen - dojarki umgehen - omijać die Ernteameisen - mrówki żniwiarki er wird eingeteilt - jest podzielony


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google