Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Sieben Weltwunder – Teil 1 Siedem Cudów Świata – Część 1 Arkadiusz Więzowski

3 Warum Sieben Weltwunder? Dlaczego Siedem Cudów Świata? Die Zahl 7 galt bei vielen Völkern der Antike als heilige Zahl. In der ägyptischen und babylonischen Philosophie war sie als Summe der beiden Lebenszahlen 3 (Mutter, Vatter und Kind) und 4 (Himmelsrichtungen) eine Sonderstellung eingenommen. Da Viereck und Dreieck in der Antike als volkommene Gebilde galten, war die Zahl 7 für Pythagoras ebenfalls von besonderer Bedeutung als Summe von 4 und 3. Die Zahl 7 hatte auch bei den Juden eine besondere Bedeutung. Christen behaupten, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe und er am siebenten Tag ruhte. Dla wielu starożytnych narodowości liczba 7 uchodziła za liczbę świętą. W filozofii egipskiej oraz babilońskiej zajmowała szczególne miejsce jako suma dwóch liczb życia 3 (matka, ojciec i dziecko) oraz 4 (strony świata). Ponieważ kwadrat i trójkąt uważane były w Starożytności za formy doskonałe, liczba 7 miała dla Pitagorasa również szczególne znaczenie jako suma 4 i 3. Również dla Żydów liczba 7 miała szczególne znaczenie. Chrześcijanie twierdzą, że Bóg stworzył świat w 6 dni a siódmego dnia odpoczywał.

4 Die Sieben Weltwunder Siedem Cudów Świata Da die Zahl 7 bei vielen Völkern als heilige Zahl galt, verehrten die Römer und Griechen Sieben Weise. Rom wurde auch auf Sieben Hügeln erbaut. Dank der Zahl 7 haben wir die sieben Todsünden in der katholischen Kirche (nämlich: Geiz, Stolz, Neid, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit und Zorn). Die Sieben Sakramente (Taufe, Firmung, Abendmahl, Buße, Letzte Ölung, Priesterweihe, Ehe) verdanken wir auch der Zahl 7. Der Siebente Himmel ist für Moslems der Ort der letzten Verklärung. Am 27.6 ist der Tag der "Siebenschläfer". Dank der Zahl 7 haben wir auch das Buch mit Sieben Siegeln. Ponieważ liczba 7 dla wielu narodowości uważana była za liczbę święta, Rzymianie i Grecy czcili Siedmiu Mędrców. Rzym również został zbudowany na siedmiu wzgórzach. Dzięki liczbie 7 mamy w Kościele Katolickim Siedem Grzechów Głównych (a mianowicie, chciwość, pycha, zazdrość, pożądanie, łakomstwo, lenistwo i gniew). Również Siedem Sakramentów Świętych (Chrzest, Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Pokuta, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo) zawdzięczamy liczbie 7. Siódme Niebo dla Muzułmanów to miejsce ostatniego Przemienienia Pańskiego. 27.6 jest dzień "Siedmiu Śpiących". Dzięki liczbie 7 mamy również "Księgę z Siedmioma Pieczęciami".

5 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Die Pyramiden von Gizeh wurden zur Zeit der 4. Dynastie von den Königen Cheops, Chepren und Mykerinos errichtet (2590 - 2470 v. Chr.). Das älteste und das einzige noch erhaltene Weltwunder ist die Cheops-Pyramide. Sie wird wegen ihrer Größe auch als "Große Pyramide" gennant. Die Cheops-Pyramide ist das größte je von Menschen errichtete Bauwerk (mit Ausnahme der chinesischen Mauer). Zur Zeit der Fertigstellung war sie 146.6 m hoch. Heute hat sie noch eine Höhe von 138,75 Meter. Piramidy w Gizie zostały wzniesione za czasów czwartej dynastii królów Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. (2590 - 2470 p. n. e.). Najstarszym i jedynym zachowanym jeszcze Cudem Świata jest Piramida Cheopsa. Z powodu swojej wielkości została ona nazwana "Dużą Piramidą". Piramida Cheopsa jest największą budowlą wzniesioną przez człowieka. (za wyjątkiem Muru Chińskiego). W czasie wykończenia miała ona 146.6 metrów wysokości. Dzisiaj ma ona wysokość 138,75 metrów.

6 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Mit einer Höhe von 146,6 Meter ist diese Pyramide so hoch wie z.B. ein 50-stöckiger Wolkenkratzer. Auf ihrer Grundfläche, die ca. 230 m x 230 m hat, hätten die fünf größten Kirchen der Welt gleichzeitig Platz. Aus den Gesteinsmengen, aus denen die Pyramide errichtet ist, könnte man zum Beispiel alle Kirchen, die in diesem Jahrtausend in Deutschland erbaut wurden, noch einmal bauen. Die Pyramide hat ein Gesamtgewicht von etwa. von 6,25 Millionen Tonnen. Ein solcher harter Untergrund, der ein solches Gewicht trägt, wurde nahe des Dorfes "Gizeh" gefunden. Z wysokością wynoszącą 146.6 metrów piramida ta jest tak wysoka jak 50-piętrowy drapacz chmur. Na jej podstawie, która ma około 230 m x 230m, zmieściło by się pięć największych Kościołów Świata. Z ilości kamienia, z którego została wzniesiona piramida, można by było na przykład jeszcze raz wznieść wszystkie Kościoły w Niemczech, które zostały wybudowane w tym stuleciu. Ciężar całkowity piramidy wynosi ok. 6,25 milionów ton. Tak twarde podłoże, które utrzyma taki ciężar, zostało znalezione w pobliżu wioski "Giza".

7 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Die Arbeiten für das planieren der Grundfläche dauerten fast Zehn Jahre, daran waren in etwa 4.000 Menschen beteiligt. Der Bau der Pyramide dauerte 20 Jahren und daran waren 100.000 Arbeiter beteiligt. Für die Ernährung für die Arbeitern wurden ca. 1.600 Talente ausgegeben. Die drückende Hitze presste den Arbeitern manchen Schweißtropfen ab. Heute behauptet man, dass am Bau der Pyramiden waren nur 8.000 Menschen beteiligt, weil mehr Menschen nur behindert hätten. Prace nad wyrównaniem podstawy trwały prawie dziesięć lat, do czego zaangażowanych było około 4.000 ludzi. Budowa piramidy trwała 20 lat i brało w niej udział 100.000 robotników. Na wyżywienie dla pracowników wydano około 1.600 Talentów. Nieznośny upał wyciskał robotnikom krople potu. Dziś twierdzi się, że do budowy piramidy było zaangażowanych tylko 8.000 ludzi, ponieważ większa ilość ludzi tylko by w niej przeszkadzała.

8 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Die Felsblöcke waren zwischen 80 cm und 1,45 m hoch. Ein Trupp, der 8 Männern zählt, arbeitete gemeinsam an einem solchen Felsblock. Er holte den Felsblock aus dem Steinbruch, dann hievte ihn mit Seilen und Hebeln auf einen Holzschlitten und brachte den Felsblock über einen Knüppelweg zum Nilufer. Dann wurde der Felsblock auf Barke verladen. Als der Block auf die Barke verladen wurde, wurde er ans andere Ufer befördert und auch über einen Knüppelweg zum Bauplatz gebracht. Die Felsblöcke wurden über die schräge Rampe, die 20 m breit war, an ihren Einbauort befördert. Bryły skalne miały pomiędzy 80 cm a 1,45 m wysokości. Oddział, który liczył 8 mężczyzn, razem pracował nad jednym głazem. Wyciągał on głaz z kamieniołomu, następnie wrzucał go za pomocą lin i dźwigni na drewniane sanie i za pomocą przetaczania na kłodach drzewnych wrzucany był na brzeg Nilu. Po czym kamień był załadowany na barkę. Gdy bryła została załadowana na barkę, transportowana była na drugi brzeg i również za pomocą bali drzewnych dostarczana na plac budowy. Bryły skalne transportowane były na miejsce budowy za pomocą pochyłych ramp, które były szerokie na 20 m.

9 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Der "Pyramidon" (der Gipfelblock, der eine Höhe von 9 m hatte) wurde als Abschluss auf die Pyramide gesetzt. Die Außenseiten der Pyramide wurden mit blendend weißem Kalkstein verkleidet so dass eine glatte Oberfläche entstand. Auf der Nordseite befindet sich der Eingang zur Pyramide. Im Zentrum der Pyramide befindet sich die Königskammer. In der Königskammer befindet sich der Königssarkophag, der aus rotem Granit besteht. Die Kammer ist auch mit dem Granit ausgekleidet. "Piramidon" (blok szczytowy, który miał wysokość 9 metrów) został osadzony na piramidzie jako jej zwieńczenie. Zewnętrzne strony piramidy zostały pokryte olśniewająco białym kamieniem wapiennym tak, że powstała gładka powierzchnia. Po stronie północnej znajduje się wejście do piramidy. W środku piramidy znajduje się Komnata Królewska. W Komnacie Królewskiej znajduje się Sarkofag Królewski, który jest z czerwonego granitu. Komora również jest wyłożona granitem.

10 Die Pyramiden von Gizeh Piramidy w Gizie Man bezweifelt heute, ob die Pyramide jemals als Grabstätte benutzt wurde, weil die Königskammer entgegen damaligem Brauch völlig unverziert ist. Man bezweifelt auch, weil der Sarkophag nur roh behauen ist und der Deckel fehlt. Außerdem führen zwei enge Luftschächte ins Freie und Tote brauchen doch keine Luft. Das Innere der Pyramide blieb 3500 Jahre von Menschen unberührt. Der erste Grabräuber war Kalif Allah al-Ha.Mun, der in der Hoffnung auf Schätze die Pyramide betrat, doch die Pyramide leer war. Dziś powątpiewa się, czy piramida była kiedykolwiek używana jako miejsce pochówku, ponieważ Komnata Królewska ozdobiona jest całkowicie wbrew panującemu ówcześnie zwyczajowi. Powątpiewa się również, ponieważ sarkofag jest wstępnie wyciosany i brakuje pokrywy. Ponadto na zewnątrz prowadzą dwa wąskie szyby wentylacyjne a umarli przecież nie potrzebują powietrza. Wnętrze piramidy było nienaruszone przez człowieka przez 3500 lat. Pierwszym grabieżcą był Kalif Allah al-Ha.Mun, który wszedł do piramidy z nadzieją na skarby, jednak piramida była pusta.

11 Die Hängenden Gärten der Semiramis Wiszące Ogrody Semiramidy 90 km südlich von Bagdad, am Ostufer des Euphrat, erhob sich einst die Stadt Babylon. In Babylon befanden sich die Hängenden Gärten, die das zweite der Sieben Weltwunder sind. Die Hängenden Gärten der Semiramis sind das wohl am wenigsten erforschte der Sieben Weltwunder. Es wurde von König Nebukadnezar II als Geschenk an seine Frau (persische Prinzessin Amytis) errichtet. Die Erwähnungen über die hängenden Gärten befinden sich nur in den antiken griechischen Quellen. Zum Beispiel Strabo oder Philon von Byzanz haben davon geschrieben. Sie haben die Gärten aber nie mit eigenen Augen gesehen. 90 km na południe od Bagdadu, na wschodnim brzegu Eufratu, stało niegdyś miasto Babilon. W Babilonie znajdowały się Wiszące Ogrody Semiramidy, które są drugim z siedmiu cudów świata. Wiszące Ogrody Semiramidy są najmniej odkrytym cudem świata. Zostały zbudowane jako prezent od króla Nabuchodonozora II dla swojej żony (perskiej księżniczki Amytis). Wzmianki o Wiszących Ogrodach znajdują się tylko w starożytnych greckich źródłach. Pisali o nich na przykład Strabon oraz Filon z Bizancjum. Ale oni nigdy nie widzieli Ogrodów na własne oczy.

12 Die Hängenden Gärten der Semiramis Wiszące Ogrody Semiramidy Die Hängenden Gärten der Semiramis gelten als erster botchanischer Garten der Welt. König Nebukadnezar hatte seinen Soldaten den Befehl gegeben, alle unbekannten Pflanzen in den Palast mit zu bringen. Auch Handelskarawanen und Seeschiffe wurden dazu benutzt. Man sagt "Hängende Gärten", weil jede Terrasse einen Garten für sich bildete. Das Bild eines einzigen Gartens wurde durch die Vielzahl an Kletterpflanzen erreicht, die sich von einer Ebene zur nächsten rankten, ein einziger grüner Berg mit einer reichhaltigen Flora, die zu schweben und zu hängen schien. Wiszące Ogrody Semiramidy uważane są za pierwszy ogród botaniczny na świecie. Król Nabuchodonozor wydał swoim żołnierzom rozkaz, aby przynieść wszystkie nieznane rośliny do pałacu. Były do tego używane nawet karawany handlowe oraz statki. Mówi się "Wiszące Ogrody", ponieważ każdy taras tworzył w sobie ogród. Obraz pojedynczego Ogrodu został osiągnięty poprzez różnorodne pnącza, które pięły się z jednego poziomu na drugi i wydawało się jakby pojedyncza zielona góra z bogatą florą unosiła się i wisiała.

13 Das Bildnis des Zeus in Olympia Posąg Zeusa w Olimpii In der antiken Stadt Olympia (260 km südlich von Athen) befand sich ein weiteres Weltwunder, nämlich die Statue des Zeus. Zu Ehren des Zeus (dem König der Götter) wurden in Olympia seit 776. v. Chr. die sportlichen Wettkämpfe abgehalten. Olympia war zum obersten Heiligtum der Zeus-Anbetung geworden. Die Griechen haben entschieden, dass sie Zeus einen Tempel erbauen, der größer als jeder Tempel zuvor werden sollte. Der Tempel wurde 457 v. Chr fertiggestellt. W starożytnym mieście Olimpia (260 km na południe od Aten) znajdował się kolejny cud świata, mianowicie posąg Zeusa. Na cześć Zeusa (króla bogów) od roku 776 p.n.e w Olimpii odbywały się zawody sportowe. Olympia stała się największym sanktuarium kultu Zeusa. Grecy postanowili, że wybudują Zeusowi świątynie, która powinna być większa od wszystkich dotychczasowych świątyń. Świątynia została ukończona w 457 roku p.n.e.

14 Das Bildnis des Zeus in Olympia Posąg Zeusa w Olimpii Der Unterbau, der ca. 64 m x 27 m groß ist, wurde auf einem künstlichen Hügel errichtet. Der Unterbau ist noch heute vollständig erhalten. Darauf befanden sich vierunddreißig, 10,53 m hohe Säulen aus Muschelkalk, die das Dach trugen, das aus Marmorplatten bestand. Die Cella (im antiken Tempel Hauptraum) befand sich in der Mitte des Tempels. In der Cella befand sich die Statue des Zeus. Sie ist das einzige Weltwunder, das nicht unter freiem Himmel stand. Die Cella wurde in einem Atelier nachgebaut, damit konnte der bekannte Bildhauer Phidias die Statue des Zeus erschaffen. Fundament, który ma długość około 64 m x 27 m, został zbudowany na sztucznym wzniesieniu. Fundament nadal jest zachowany w całości. Na nim znajdowały się trzydzieści cztery, wysokie na 10,53 m kolumny z wapienia muszlowego, które trzymały dach, który składał się z płyt marmurowych. Cella (główne pomieszczenie w starożytnej świątyni) znajdowała się na środku świątyni. W Celli znajdował się posąg Zeusa. Jest on jedynym Cudem Świata, który nie stał pod gołym niebem. Cella została odtworzona w pracowni, dzięki czemu słynny rzeźbiarz Fidiasz mógł stworzyć posąg Zeusa.

15 Das Bildnis des Zeus in Olympia Posąg Zeusa w Olimpii Zuerst wurde von Phidias ein Gerüst aus Eisen, Gips und Holz errichtet, das in etwa der Statue entsprach. Danach wurden unbekleidete Körperteile (Gesicht, Füße, Arme, Hände) mit modelliertem Elfenbein beschichtet. Gewand, Sandalen und Haare waren aus Gold. Die Statue hatte insgesamt eine Länge von 12 m, wobei die Augen des Zeus aus faustgroßen Edelsteinen bestanden. Die Statue wurde nach der Fertigstellung in Einzelteilen zerlegt und in die Cella gebracht. Dort wurde die Statue zusammengesetzt. Najpierw zbudowana została przez Fidiasza rama z żelaza, gipsu oraz drewna, która odpowiadała w przybliżeniu posągowi. Potem nagie części ciała (twarz, nogi, ramiona, dłonie) zostały pokryte wyrzeźbioną kością słoniową. Szata, sandały oraz włosy były ze złota. Posąg miał łącznie około 12 metrów długości, przy czym oczy Zeusa składały się z kamieniami szlachetnych wielkości pięści. Pomnik po zakończeniu został rozłożony na części i przeniesiony do Celli. Tam pomnik został złożony.

16 Das Bildnis des Zeus in Olympia Posąg Zeusa w Olimpii Die Statue des Zeus wurde auf einem Armsessel mit hoher Rückenlehne gesessen. In der linken Hand hielt der Zeus als Zeichen seiner Macht ein Zepter. Auf Knauf des Zepters saß sein heiliger Bote - ein Adler. Auf der rechten offenen Hand stand die geflügelte Siegesgöttin Nike. Sie wurde später vom Christentum als Engel übernommen. Der Kopf des Zeus war mit Ölzweigen geschmückt. Die Füße des Zeus ruhten auf einem Schemel. Der Schemel wurde von zwei Löwen getragen. Auf dem Schemel befand sich die Inschrift: ""Phidias, Sohn des Charmides aus Athen, hat mich geschaffen". Posąg Zeusa został posadzony na fotelu z wysokim oparciem. W lewej ręce Zeus trzymał berło, jako znak jego władzy. Na gałce berła siedział jego święty posłaniec - orzeł. Na prawej otartej dłoni stała skrzydlata bogini zwycięstwa Nike. Została ona później przyjęta przez chrześcijaństwo jako anioł. Głowa Zeusa została ozdobiona gałązkami oliwnymi. Stopy Zeusa spoczywały na stołku. Stołek był podtrzymywany przez dwa lwy. Na stołku znajdował się napis: "Stworzył mnie Fidiasz, syn Charmides z Aten".

17 Das Bildnis des Zeus in Olympia Posąg Zeusa w Olimpii Es ist ungewiss, was aus der Statue des Zeus wurde. Sie wurde auf alle Fälle im 2. Jahrhundert n.Chr. bei einem Erdbeben schwer beschädigt. Über Ende der Statue kennen wir 2 Versionen. Die erste Version spricht uns davon, dass die Statue um 350 n.Chr. von Plünderern zerstört wurde. Die zweite Version spricht jedoch davon, dass die Statue 475 n.Chr. nach Konstantinopel geschafft wurde. In Konstantinopel wurde sie gebrannt. Nie jest jasne, co stało się z posągiem Zeusa. W każdym razie został on w II Wieku n.e. poważnie uszkodzony przez trzęsienie ziemi. Znamy dwie wersje o końcu posągu. Pierwsza wersja mówi nam o tym, że posąg został zniszczony w 350 roku n.e. przez łupieżców. Druga wersja, jednak mówi o tym, że posąg w 475 roku n.e. został przewieziony do Konstantynopola. W Konstantynopolu został spalony.

18 Bibliographie Bibliografia Die Sieben Weltwunder http://www.sockenqualmer.de/FreizeitGrp/Themen/wasSonst/Weltwunder/Die7W eltwunderWa%20IstWas081_Kl.pdf Die Sieben Weltwunder der Antike http://www.raetsel-der-menschheit.de/wewu/index.htm


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google