Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formowanie jednostki ładunkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formowanie jednostki ładunkowej"— Zapis prezentacji:

1 Formowanie jednostki ładunkowej
Zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia, zadania

2 Przypomnienie… Sprawne funkcjonowanie magazynu wymaga posiadania odpowiedniej liczby środków transportu wewnętrznego. Sposób wyznaczenia liczby środków transportu wewnętrznego – zadanie…

3

4

5

6

7 Zadanie

8

9 Jednostka ładunkowa ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany w sposób zapewniający trwałość kształtu, wymiarów, zawartości, ochronę przed uszkodzeniami, umożliwiający łatwe liczenie oraz zmechanizowane przemieszczanie i składowanie za pomocą typowych urządzeń transportowych.

10 Rozróżnia się jednostki ładunkowe: jednorodne, niejednorodne.
W jednostkach ładunkowych jednorodnych ładunek zawiera tylko jedną partię jednej pozycji asortymentowej. Jednostki ładunkowe niejednorodne są utworzone z co najmniej dwóch pozycji asortymentowych. Każda jednostka ładunkowa może być jednostką logistyczną. Jest ona dowolną kombinacją jednostek handlowych, utworzoną dla potrzeb przechowywania lub transportu, identyfikowania i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Ze względu na postać fizyczną i podobieństwo technologiczne rozróżnia się następujące rodzaje jednostek ładunkowych: mikrojednostki (niespaletyzowane), paletowe, pakietowe, kontenerowe.

11 Obecnie w magazynowaniu i transporcie powszechnie stosuje się paletowe jednostki ładunkowe (PJŁ).
Są one formowane na palecie ładunkowej (drewnianej płaskiej) z szeregu mniejszych jednorodnych lub niejednorodnych wyrobów opakowanych. Sposób formowania powinien zabezpieczać przed samoczynnym rozformowaniem jednostki podczas składowania, transportu i przeładunków. Najczęściej stosowane palety mają szerokość 800 mm lub 1000 mm oraz długość 1200 mm.

12 Dąży się do tego, aby jednostka produkcyjna była jednocześnie:
jednostką transportową, jednostką magazynową, jednostką sprzedaży.

13 Dzięki temu jednostka ładunkowa uformowana w procesie produkcyjnym nie musi zmieniać swojej postaci aż do chwili, w której kolejne ogniwo łańcucha dostaw (kolejny odbiorca) zażąda mniejszego ładunku niż znajdujący się na jednostce ładunkowej. Postać jednostki ładunkowej wpływa na możliwości zastosowania różnych technologii składowania w magazynie. Wymagania dotyczące jednostek ładunkowych są związane przede wszystkim z paletowymi jednostkami ładunkowymi. Zasady dotyczące projektowania i formowania paletowych jednostek ładunkowych określone zostały w PN-M-78202:1982 oraz PN-M-78209:1989.

14 tzw. europaleta... 800 mm x 1200 mm – paleta typu EUR
Norma: PN-M-78216:1997

15 Do sedna tematu… Formowanie jednostki ładunkowej polega na ułożeniu mniejszych jednostek zbiorczych na większej jednostce ładunkowej w taki sposób, aby zapewnić sprawne przemieszczanie, składowanie oraz przeładunek sformowanej jednostki transportowej (ładunkowej). W przypadku gdy formowana jł składa się z jednorodnego ładunku, mamy do czynienia z ładunkiem homogenicznym (jednostką jednorodną), w przypadku gdy jł sformowano z niejednorodnych produktów wtedy jł jest heterogeniczna (jednostka niejednorodna).

16

17 Częstym błędem, jaki się popełnia podczas formowania ładunku, zarówno na pjł jak i na zewnętrznym środku transportu, to dzielenie pola powierzchni pjł (pola naczepy) przez pole opakowania (pjł), mylnie interpretując to, że jeżeli podzieli się obie wielkości, to otrzyma się liczbę opakowań, która powinna zmieścić się w jednej warstwie.

18 Przykład

19 Należy sformować paletową jednostkę ładunkową z opakowań zbiorczych, które mają wymiary: długość 250 mm, szerokość 115 mm i wysokość 125 mm. Na palecie EUR mają być trzy pełne warstwy w dwóch wariantach. Należy narysować szkice utworzonych wariantów w rzucie z góry. Przed szkicem trzeba obliczyć, ile opakowań zbiorczych zmieści się na pjł. Z obliczeń wynika, że w jednej warstwie zmieszczą się 33 opakowania zbiorcze. Czy aby na pewno? Można to sprawdzić. Aby tego dokonać, nie należy dzielić pól naszych jednostek ładunkowych, a podzielić długość boku pjł przez długość boku opakowania zbiorczego, a następnie podzielić szerokość boku pjł przez szerokość opakowania zbiorczego.

20

21 Jak widać z przeprowadzonych obliczeń, założenie, że wystarczy podzielić pole pjł przez pole opakowania zbiorczego jest błędne. Nie jest możliwe umieszczenie 33 opakowań zbiorczych na naszej palecie, a największa liczba opakowań, która się zmieści w naszym przypadku, to 30 opakowań zbiorczych. Sposób ułożenia ładunku na palecie też ma istotny wpływ na pojemność pjł.

22 Zadanie A Sformuj paletową jednostkę ładunkową na palecie EUR (wysokość nośnika 144 mm) z opakowań zbiorczych, które mają wymiary: długość 200 mm, szerokość 100 mm, wysokość 160 mm, pjł powinna posiadać wyłącznie pełne warstwy. Opakowania można piętrzyć do 7 warstw. Pjł nie może przekraczać wysokości mm. Dla sformowanej pjł podaj: liczbę warstw, wysokość pjł, wysokość ładunku, liczbę opakowań zbiorczych.

23 Zadanie B Sformuj paletową jednostkę ładunkową na palecie o wymiarach 1200 mm x 1000 mm i wysokości 144 mm z opakowań zbiorczych o wymiarach: długość 200 mm, szerokość 200 mm, wysokość 250 mm. Opakowania można piętrzyć do 7 warstw, a paletowa jednostka ładunkowa (pjł) musi posiadać wyłącznie pełne warstwy. Pjł nie może przekraczać wysokości 1400 mm. Dla tworzonej pjł podaj: liczbę warstw, wysokość pjł.

24 Zadanie C Sformuj paletową jednostkę ładunkową na palecie o wymiarach 1200 mm x 1000 mm i wysokości 144 mm z opakowań zbiorczych, które mają wymiary: długość 200 mm, szerokość 150 mm, wysokość 350 mm. Opakowania można piętrzyć do 7 warstw, a paletowa jednostka ładunkowa (pjł) powinna składać się wyłącznie z pełnych warstw. Pjł nie może przekraczać wysokości 1400 mm. Dla tworzonej pjł podaj: szkic dwóch różnych ułożeń opakowań zbiorczych w warstwie, liczbę warstw, wysokość pjł. Uwaga! Opakowania są kartonowe. Nie można ich układać na boku oraz nie mogą wystawać poza obrys nośnika!

25 Zadanie D Sformuj paletową jednostkę ładunkową z opakowań zbiorczych, które mają wymiary: długość 210 mm, szerokość 105 mm, wysokość 300 mm. Opakowania zbiorcze mają masę 15 kg i można je piętrzyć do 7 warstw na palecie EUR o masie 25 kg i wysokości 144 mm Sformuj paletową jednostkę ładunkową (pjł), która posiada wyłącznie pełne warstwy. Pjł nie może przekraczać wysokości 1600 mm i masy 740 kg. Dla tworzonej pjł podaj: liczbę warstw, wysokość ładunku, masę ładunku, liczbą opakowań zbiorczych, wysokość pjł, masę pjł.

26 Moduły magazynowe w składowaniu rzędowym
W składowaniu rzędowym możemy wyróżnić moduł magazynowy, który stanowi część powierzchni magazynu obejmującą rzut poziomy najmniejszej powtarzalnej części dwóch rzędów lub bloków jednostek ładunkowych, wraz z luzami manipulacyjnymi przy składowaniu oraz szerokość drogi manipulacyjnej pomiędzy nimi. Szerokość drogi manipulacyjnej zależy od rodzaju stosowanego wózka.

27

28 Na pierwszy rzut oka oba moduły wyglądają tak samo.
Różnica polega na ułożeniu pił względem drogi transportowej. W module prostopadłym ułożenie jednostki ładunkowej względem drogi transportowej odbywa się krótszym bokiem do niej, natomiast przy module, gdzie jednostka ładunkowa ułożona jest dłuższym bokiem - względem drogi transportowej Moduł magazynowy zajmuje określoną powierzchnię. Pole powierzchni modułu oblicza się ze wzoru:

29 Jak widzimy, moduł magazynowy to prostokąt…. :-)
Na poniższym rysunku przedstawiono dwa moduły magazynowe prostopadłe, składające się z czterech pjł o wymiarach 1200 mm x 1000 mm oraz o szerokości drogi transportowej 3,5 m. Należy obliczyć pole tych modułów z zachowaniem luzów manipulacyjnych, a otrzymany wynik podać w m2. Szkic strefy składowania z 2 modułami magazynowym o ułożeniu rzędowym prostopadłym

30

31

32 Ćwiczenia… 1, 2, 3, itd..

33 Ćwiczenie 1 Oblicz pole modułu magazynowego przedstawionego na poniższym rysunku. W module składowane są pjł typu EUR, a szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3 m. Pamiętaj, że należy zachować luzy manipulacyjne. Wynik należy podać w m2.

34 Ćwiczenie 2 Oblicz pole modułu magazynowego przedstawionego na poniższym rysunku. W module składowane są pjł typu EUR, a szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3 m. Należy zachować luzy manipulacyjne. Odpowiedz na pytanie, czy powierzchnia modułu z rysunku A, jest taka sama, jak na rysunku B. Wynik należy podać w m2. A B

35 Ćw. 3 Oblicz pole modułów magazynowych o ułożeniu rzędowym prostopadłym. Wiemy, że moduły są ułożone przy dwóch drogach manipulacyjnych, w jednym rzędzie znajduje się 200 palet o wymiarach mm x 1200 mm, a szerokość drogi manipulacyjnej wynosi 3,7 m. Pamiętaj, że przy obliczeniach należy zachować luzy manipulacyjne. Wynik należy podać w m2. Dla przeprowadzonych wyliczeń należy sporządzić szkic sytuacyjny.

36 Ćw. 4 W pewnym magazynie ustawiono dwa moduły magazynowe obok siebie. Odpowiedz na następujące pytania: ile dróg manipulacyjnych znajduje się w tym magazynie? ile jest rzędów jednostek ładunkowych?

37 Ćw. 5 W pewnym magazynie ustawiono trzy moduły magazynowe obok siebie, układając pjł typu EUR w sposób równoległy. Szerokość dróg manipulacyjnych wynosi 2,8 m. Oblicz pole powierzchni modułu magazynowego. Pamiętaj, że przy obliczeniach należy zachować luzy manipulacyjne. Dodatkowo odpowiedz na następujące pytania: ile dróg manipulacyjnych znajduje się w tym magazynie? ile jest rzędów jednostek ładunkowych?

38 Ćw. 6 Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego określ powierzchnię strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 100 pjł sformowanych na paletach typu EUR. Obsługa pjł odbywać będzie się przy użyciu wózka podnośnikowego z wysuwnym masztem, dla którego szerokość drogi manipulacyjnej wynosi G= 2,8 m. Obliczeń dokonaj dla ułożenia prostopadłego i równoległego pjł, przyjmując 2 drogi manipulacyjne. Po obliczeniach odpowiedz na następujące pytania: przy jakim ułożeniu palety powierzchnia strefy składowania jest mniejsza? ile pjł jest składowanych w rzędzie? ile jest rzędów składowania pjł?

39 Ćwiczenie 7 Na podstawie poznanych modułów magazynowych dla składowania rzędowego określ powierzchnię strefy składowania dla zapasu magazynowego w ilości 100 pjł sformowanych na paletach przemysłowych o wymiarach 1,2 x 1,0 m. Obsługa pjł odbywać będzie się przy użyciu wózka podnośnikowego czołowego, dla którego szerokość drogi manipulacyjnej wynosi G= 3,3 m. Obliczeń dokonaj dla ułożenia prostopadłego i równoległego pjł, przyjmując 2 drogi manipulacyjne. Po obliczeniach odpowiedz na następujące pytania: przy jakim ułożeniu palety powierzchnia strefy składowania jest mniejsza? ile pjł jest składowanych w rzędzie? ile jest rzędów składowania pjł?

40 Moduły magazynowe w składowaniu blokowym
Składowanie blokowe polega na ułożeniu jednostek ładunkowych obok siebie. W składowaniu blokowym moduł magazynowy stanowią dwa jednakowe bloki ustawione po przeciwnej stronie drogi transportowej,

41 Pole powierzchni modułu magazynowego dla składowania blokowego oblicza się ze wzoru:

42

43 Na poniższym rysunku przedstawiono blokowy moduł magazynowy o ułożeniu równoległym, składający się z dwóch bloków, w których znajduje się po 12 pjł o wymiarach 1000 mm x 1200 mm. Między blokami znajduje się droga transportowa o szerokości 4,5 m. Należy obliczyć pole tego modułu z zachowaniem luzów manipulacyjnych, a otrzymany wynik podać w m2.

44

45 Ćwiczenia… 1,2

46 Ćwiczenie 1

47 Ćwiczenie 2


Pobierz ppt "Formowanie jednostki ładunkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google