Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Analiza wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną 2010/2011

2 W 2010 roku przeprowadzono pierwszą, pełną analizę struktury naboru i wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną

3 Od roku 2009 nabór na aplikację ogólną zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, Minister Sprawiedliwości. Każdorazowo Minister Sprawiedliwości wyznacza limit miejsc na tę aplikację.

4 Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1. Testu-sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. (warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które jest określane przez Ministra Sprawiedliwości) 2. Pracy pisemnej-sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

5 Przyjętych na aplikację
ZAKRES ANALIZY i pracy pisemnej Analiza testu Analiza profilu Zakwalifikowanych do I etapu konkursu Kandydatów/ II etapu konkursu Przyjętych na aplikację

6 Zestawienie porównawcze
2009 2010 Liczba aplikacji złożonych do konkursu 1542 1391 Liczba kandydatów zakwalifikowanych do I etapu 1497 97,1% 1342 96,5% Liczba kandydatów, którzy przystąpili do I etapu 1467 97,99% 1320 98,36% Liczba zakwalifikowanych do II etapu 945 64,41% 586 44,39% Liczba przyjętych 301 20,51% 22,8%

7 Liczba aplikacji złożonych do konkursu: 2009 r. – 1542 2010 r. - 1391

8 Analiza profilu kandydata
91,7% kandydatów ukończyło uczelnie publiczne 8,3% kandydatów ukończyło uczelnie niepubliczne

9 Nazwa Uczelni Wyższej L.P. 1. Uniwersytet Jagielloński 170 2.
Liczba kandydatów 1. Uniwersytet Jagielloński 170 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach 134 3. Uniwersytet Warszawski 119 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 116 5. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej 112 6. Uniwersytet Wrocławski 104 7. Uniwersytet Gdański 82 8. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 81 9. Uniwersytet Szczeciński 69 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 64 11. Uniwersytet Rzeszowski 58 12. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 57 13. Uniwersytet Łódzki 50 14. Uniwersytet w Białymstoku 47 15. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 39 16. Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie 31 17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 28 18. Uniwersytet Opolski 10 19. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 6 20. Akademia Koźmińskiego w Warszawie 21. Wyższa Szkoła Prawa i Dyplomacji w Gdyni 4 22. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 2 23. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komp. w Warszawie 1 24. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

10 Tryb studiów kandydatów (wartość procentowa)

11 Ocena na dyplomie kandydatów (wartość procentowa)

12 Dziedzina prawa z której kandydaci pisali pracę magisterską (wartość procentowa)

13 Dodatkowe wykształcenie kandydatów (wartość procentowa)

14 Dodatkowe wykształcenie kandydatów (wartość procentowa – spośród osób z dodatkowym wykształceniem)

15 Doświadczenie zawodowe kandydatów (wartość procentowa)

16 Doświadczenie zawodowe kandydatów (wartość procentowa – spośród osób z doświadczeniem zawodowym)

17 Analiza testu W odniesieniu do każdego ze 150 pytań przeliczono liczbę pozytywnych i negatywnych odpowiedzi udzielonych przez zdających

18 Analiza pytań OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINY PRAWA OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEJ Z DZIEDZIN PRAWA WSKAZANO ZARÓWNO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, JAK I DZIEDZINY PRAWA, KTÓRE SPRAWIŁY NAJWIĘCEJ I NAJMNIEJ PROBLEMÓW

19 Pytanie najłatwiejsze
98,85 % poprawnych odpowiedzi Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd orzeka o zniesieniu separacji: na żądanie osób mających w tym interes prawny, na żądanie dzieci małżonków, na żądanie krewnych małżonków, na zgodne żądanie małżonków.

20 Pytanie najtrudniejsze
19,34 % poprawnych odpowiedzi Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją sądową: Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Unii Europejskiej i Rady Europy, Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

21 % dobrze udzielonych odp. % udziału zakresów w teście
Analiza testu Zakres egzaminu % dobrze udzielonych odp. % źle udzielonych odp. Liczba pytań w teście % udziału zakresów w teście Prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami dot. ustroju sądów powszechnych, prokuratury i innych organów ochrony prawnej 89,75% 10,25% 10 6,66% Prawo cywilne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 71% 29% 46 30,66% Postępowanie cywilne 71,43% 28,57% 20 13,33% Prawo pracy 92,32% 7,68% 7 4,6% Prawo spółek handlowych 61,14% 38,86% Prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 76,79% 23,21% 25 16,66% Postępowanie karne 87,41% 12,59% 18 12% Prawo administracyjne materialne oraz postępowanie sądowo - administracyjne 51,69% 48,31% 11 7,33% Prawo gospodarcze publiczne 47,21% 52,79% 2 1,3% Prawo międzynarodowe publiczne 62,40% 37,60% 4 2,66% Średnia wszystkich pytań testowych 71,09% 28,91% 150 9,98%

22 Liczba pytań w teście z danej dziedziny prawa

23 Wykres % pozytywnych odpowiedzi wg zakresu tematycznego

24 Wyniki testu test rozwiązywało 1320 osób
do II etapu zakwalifikowano 586 osób średnia rozwiązywalności testu 105,5 pkt.

25 Nazwa Uczelni Wyższej Uniwersytet Jagielloński 151 111,47 74,31%
Liczba osób przystępujących do I etapu konkursu (1320 osób*) Średnia liczby punktów uzyskanych z testu Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania z testu Uniwersytet Jagielloński 151 111,47 74,31% Uniwersytet Śląski 129 109,68 73,12% Uniwersytet Łódzki 50 108,58 72,38% Uniwersytet im. M. Kopernika 59 108,25 72,16% Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 3 107,33 71,55% Uniwersytet Gdański 76 106,21 70,8% Uniwersytet im. A. Mickiewicza 72 106,18 70,78% Akademia Koźmińskiego w Warszawie 6 105,66 70,44% Uniwersytet Szczeciński 65 105,13 70,08% Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 109 104,77 69,84% Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 103,78 69,18% Uniwersytet Rzeszowski 56 103,01 68,67% Uniwersytet Wrocławski 101 103 68,66% Uniwersytet Opolski 12 101,58 67,72% Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 28 101,46 67,64% Uniwersytet Białostocki 44 99,86 66,57% Uniwersytet Warszawski 110 99,08 66,05% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 112 98,18 65,45% Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego 55 97,98 65,32% Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik komputerowych w Warszawie 1 96 64% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 40 95,82 63,88% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 95,66 63,77% Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 4 91 60.66% Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 66 44,0% Brak danych -

26 Nazwa Uczelni Wyższej liczba kandydatów
l.p. Nazwa Uczelni Wyższej liczba kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację ogólną liczba zakwalifikowanych do II etapu konkursu wskaźnik procentowy liczby osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu względem liczby kandydatów przystępujących do konkursu 1 Uniwersytet Jagielloński 151 90 60 % 2 Uniwersytet M. Kopernika 59 34 57% 3 Uniwersytet Śląski 129 70 54% 4 Uniwersytet Gdański 74 38 51% 5 Uniwersytet im. A. Mickiewicza 72 36 50% 6 Uniwersytet Szczeciński 64 31 48% 7 Uniwersytet Warszawski 110 52 47% 8 Uniwersytet Rzeszowski 56 26 46% 9 Uniwersytet Łódzki 50 23 10 Uniwersytet Wrocławski 101 44 43,5% 11 UMCS 109 47 43% 12 Uniwersytet Białostocki 17 39% 13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 28 14 Uniwersytet Opolski 33% 15 Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego 32% 16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 112 33 29,5% Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego 55 24% 18 Akademia Koźmińskiego 16% 19 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w W-wie 20 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 40 15%

27 Analiza pracy pisemnej
Przeprowadzono analizę prac pisemnych - kazusów (z zakresu: prawa prywatnego, prawa publicznego i prawa karnego) wszystkich osób, które przystąpiły do drugiego etapu konkursu, pod kątem: średniej liczby punktów uzyskanych za rozwiązania każdego z nich, w porównaniu procentowym do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania, - wskazano, które kazusy sprawiły najwięcej, a które najmniej trudności zdającym.

28 Analiza pracy pisemnej
Opracowano zestawienie zbiorcze punktów uzyskanych z tego etapu konkursu (za rozwiązanie kazusów) wraz ze wskaźnikami procentowymi liczby punktów uzyskanych do możliwych do uzyskania - z podziałem na uczelnie wyższe, których absolwenci wzięli udział w tym etapie konkursu.

29 Praca pisemna w ramach II etapu konkursu obejmowała zestaw trzech kazusów, po jednym z:
-prawa prywatnego (obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych); -prawa publicznego (obejmującego prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne, prawo finansowe, prawo międzynarodowe publiczne i prawo wspólnotowe); -prawa karnego (obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne).

30 Opis kazusów Z kazusu z prawa publicznego można było uzyskać 25 pkt., z kazusu z prawa karnego można było uzyskać 25 pkt., z kazusu z prawa prywatnego można było uzyskać maksymalnie 25 lub 20 pkt. Kazus ten, jako jedyny posiadał dwie alternatywne wersje odpowiedzi na pytanie 1. Jeżeli kandydat udzielił odpowiedzi podstawowej i z tej został oceniony, sprawdzający nie mógł przyznać punktów za żadną z wersji alternatywnych.

31 Najłatwiejszy kazus Spośród kazusów, które rozwiązywali kandydaci najmniej trudności sprawił im kazus z prawa publicznego zdobywając średnio 11, 8 pkt. tj. 48 % maksymalnej liczby punktów.

32 Najtrudniejszy kazus Spośród kazusów, które rozwiązywali kandydaci najwięcej trudności sprawił im kazus z prawa prywatnego. Średnio uzyskali za niego 6,02 pkt. tj. 24% maksymalnie możliwych do uzyskania

33 PODSUMOWANIE ZBIORCZE ANALIZY KAZUSÓW
Do kazusów przystąpiło 586 osób Średnia uzyskana z kazusów 29,04 pkt.

34 PODSUMOWANIE ZBIORCZE ANALIZY KAZUSÓW
Średnie punktów z poszczególnych kazusów

35 Liczba osób przystępujących do II etapu konkursu
Nazwa Uczelni Wyższej Liczba osób przystępujących do II etapu konkursu kazusów Średnia punktów uzyskana z II etapu konkursu kazusów Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania za kazusy Uniwersytet Jagielloński 90 32,37 43,16% Uniwersytet Łódzki 23 32,28 43,04% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 1 32 42,66% Uniwersytet Opolski 4 31,5 42,0% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 6 31,16 41,54% Uniwersytet Gdański 38 29,93 39,9% Uniwersytet im. A. Mickiewicza 36 29,86 39,81% Uniwersytet Szczeciński 31 29,8 39,73% Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 28,44 37,92% Uniwersytet Śląski 70 28,35 37,8% Uniwersytet Białostocki 17 28,02 37,36% Uniwersytet Wrocławski 44 27,72 36,96% Uniwersytet Warszawski 52 27,68 36,9% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 33 27,66 36,88% Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 34 26,55 35,4% Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej 47 26,26 35,01% Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego 13 26,23 34,97% Uniwersytet Warmińsko - Mazurski 11 25,45 33,93% Akademia Koźmińskiego w Warszawie 22,66% Uniwersytet Rzeszowski 26 11,03 14,70%

36 Nazwa Uczelni Wyższej Uniwersytet Jagielloński 74,31% 43,16%
Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania z testu Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania za kazusy Uniwersytet Jagielloński 74,31% 43,16% Uniwersytet Łódzki 72,38% 43,04% Uniwersytet Śląski 73,12% 37,80% Uniwersytet Gdański 70,8% 39,90% Uniwersytet im. A. Mickiewicza 70,78% 39,81% Uniwersytet Szczeciński 70,08% 39,73% Uniwersytet Opolski 67,72% 42,00% Uniwersytet M. Kopernika 72,16% 35,40% Uniwersytet Kard.St. Wyszyńskiego 69,18% 37,92% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w W-wie 63,77% 42,66% Uniwersytet Wrocławski 68,66% 36,96% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 63,88% 41,54% UMCS 69,84% 35,01% Uniwersytet Białostocki 66,67% 37,36% Uniwersytet Warszawski 66,05% 36,90% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 65,45% 36,88% Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 67,64% 33,93% Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego 65,32% 34,97% Akademia Koźmińskiego 70,44% 22,66% Uniwersytet Rzeszowski 68,67% 14,70%

37 Analiza profilu aplikanta

38 Przyjęci na aplikację ogólną 2010/2011
301 osób

39 Przyjęci na aplikację ogólną 2010/11:

40 Tryb studiów osób przyjętych

41 Ocena na dyplomie

42 Dodatkowe wykształcenie

43 Dodatkowe wykształcenie aplikantów (wartość procentowa – spośród osób z dodatkowym wykształceniem)

44 Nazwa Uczelni Wyższej Przyjęci na aplikację ogólną w 2011 r. l.p.
Liczba absolwentów danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną Wskaźnik zdawalności procentowy liczby osób z danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną, do liczby osób, które przystąpiły do konkursu na aplikację ogólną z danej uczelni Wskaźnik procentowy osób z danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną, do ogółu osób, które zostały przyjęte na aplikację ogólną 1. Uniwersytet Jagielloński 63 42% 20,93% 2. Uniwersytet Łódzki 17 34% 5,64% 3. Uniwersytet A. Mickiewicza 22 30,5% 7,3% 4. Uniwersytet Śląski 39 30% 12,95% 5. Uniwersytet Gdański 20 27% 6,64% 6. Uniwersytet Szczeciński 16 25% 5,31% 7. Uniwersytet M. Kopernika 14 24% 4,65% 8. Uniwersytet Rzeszowski 13 23% 4,31% 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 6 21% 1,99% 10. Uniwersytet Białostocki 9 20% 2,99% 11. Uniwersytet Warszawski 21 19% 6,97% 12. Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego 5 18% 1,66% 13. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 1 17% 0,33% 14. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej 18 16,5% 5,98% 15. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 14% 16. Uniwersytet Wrocławski 12 12% 3,98% 17. Krakowska Akademia A. Frycza Modrzewskiego 9% 18. Uniwersytet Opolski 8% 19 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 3 7,5% 0,99%

45 Dziękuję


Pobierz ppt "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google