Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTUCZNA INTELIGENCJA"— Zapis prezentacji:

1 SZTUCZNA INTELIGENCJA
SZTUCZNE SIECI NEURONOWE Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Laboratorium Biocybernetyki Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C3/205 Google: Adrian Horzyk Adrian Horzyk

2 MÓZG Plastyczny i dynamicznie zmienny twór
Błyskawicznie reaguje na skomplikowane sytuacje Zdolny do adaptacji i samoorganizacji Zdolność do kompensacji po uszkodzeniach elementów Zdolny do równoległego przetwarzania danych Umożliwia uczenie się, adaptację i myślenie Uogólnia obiekty, fakty i reguły Kreatywnie reaguje w nowych kontekstach Aktywnie reprezentuje wiedzę Jest siedliskiem inteligencji

3 NEURONY BIOLOGICZNE I SZTUCZNE
Neurony nie tylko sumują ważone sygnały wejściowe. Podlegają procesom relaksacji i refrakcji w czasie. Neurony posiadają progi aktywacji i swoją wrażliwość. Reprezentują kombinacje, umożliwiające im selektywne oddziaływanie na inne neurony.

4 WIELKOŚĆ I PLASTYCZNOŚĆ NEURONÓW
Neurony biologiczne różnią się: wielkością i pojemnością, wrażliwością i reaktywnością, reprezentowanymi zbiorami kombinacji bodźców (danych), połączeniami i innymi cechami… Na zdjęciu widoczne są neurony, które wyraźnie różnią się co do wielkości, a wielkość ta ma bardzo istotne znaczenie funkcjonalne, ponieważ wiąże się z różną pojemnością ciał somatycznych neuronów. Neurony mogą więc mieścić w sobie różną ilość jonów [POKAZAĆ], które wpływają na tworzenie się i zmiany potencjału błonowego, którego wielkość decyduje o osiągnięciu przez neuron progu aktywacji. Większe neurony potrzebują być więc mocniej lub dłużej pobudzane, żeby osiągnęły ten próg. To przekłada się na jego wrażliwość i reaktywność, a pośrednio na kombinacje bodźców, które neuron reprezentuje. Neuron zaś reprezentuje te kombinacje bodźców, które go aktywują, a jego aktywacja jest sygnałem przekazującym informacje do innych neuronów o tym, iż została rozpoznana jedna z reprezentowanych przez niego kombinacji. Dzięki mechanizmom plastycznym funkcjonującym w neuronach, mogą one stopniowo zmieniać reprezentowane kombinacje bodźców, adaptując się do tych najmocniejszych, jakie do nich najczęściej docierają.

5 Szybkie i wybiórcze przekazywanie informacji
POŁĄCZENIA I SYNAPSY Szybkie i wybiórcze przekazywanie informacji Adaptatywne reagowanie na nadchodzące sygnały Zróżnicowanie reprezentowanych kombinacji Połączenia międzyneuronalne umożliwiają zaś szybkie wybiórcze oddziaływania pomiędzy neuronami, receptorami i efektorami. Połączenia te zwykle zachodzą za pośrednictwem kolbek synaptycznych (jak na rysunkach poniżej [POKAZAĆ]), w których sygnały elektryczne zamieniane są na postać chemicznych neurotransmiterów [POKAZAĆ], oddziałujących na elementy postsynaptyczne [KLIKNĄĆ], w których wywołują zmiany umożliwiając przepływ jonów [KLIKNĄĆ] i zmiany konformacyjne białek zdolne aktywować transkrypcję genów w jądrach neuronów oraz wywołać procesy plastyczne zmieniające reprezentowane kombinacje przez neuron. Dzięki połączeniom i synapsom oraz ilości i zróżnicowaniu receptorów reagujących na różne neurotransmitery, neurony mogą wybiórczo zmieniać zbiory reprezentowanych kombinacji w zależności od ich siły, podobieństwa i częstości powtarzania się.

6 PLASTYCZNOŚĆ SYNAPS Adaptacyjne mechanizmy plastyczne zależne są od czasu na poziomie milisekund pomiędzy aktywacjami presynaptycznymi i postsynaptycznymi: Materiały uzupełniające:

7 STAN NEURONU Zmienia się z upływem czasu pod wpływem wewnętrznych procesów, a nie tylko na skutek zewnętrznych oddziaływań. Upływ czasu w sposób istotny reguluje procesy zachodzące w układzie nerwowym, a w szczególności w neuronach i receptorach. Czas decyduje o zmianach stanu neuronów i wygaszaniu informacji o ich wcześniejszej aktywności oraz pobudzeniach. Wcześniejsze pobudzenia i aktywność neuronu zmieniają jego wrażliwość i reaktywność na kolejne bodźce, które dzięki nim mogą wcześniej albo później wywołać stan jego ponownej aktywacji. Są z tym związane zjawiska relaksacji i refrakcji, które zachodzą w czasie. RELAKSACJA – to powrót w czasie potencjału błonowego neuronu do stanu równowagi po jego pobudzeniu, lecz nie osiągnięciu aktywacji. W trakcie okresu relaksacji neuron jest bardziej wrażliwy na kolejne pobudzenia, aczkolwiek ta wrażliwość stopniowo wygasa. Natomiast REFRAKCJA – to powrót w czasie potencjału błonowego neuronu do stanu równowagi po jego aktywacji. W trakcie okresu refrakcji neuron jest niezdolny, a potem mniej wrażliwy na kolejne pobudzenia, co może wpłynąć na zmianę kolejności aktywacji innych neuronów w sieci. Czas wespół z innymi czynnikami decyduje o stanie neuronów oraz ich zwiększonej lub zmniejszonej reaktywności.

8 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE Artificial Neural Networks - ANN
Sztuczne sieci neuronowe – to nazwa przypisywana matematycznym modelom naturalnych sieci neuronowych opierających się na idei neuronu McCullocha-Pittsa oraz jego wariacjom bazującym na różnych: funkcjach aktywacji sztucznych neuronów, architekturach połączeń sztucznych neuronów, metodach adaptacji/uczenia. W sztucznych sieciach neuronowych traktuje się sztuczny neuron jako jednostkę obliczającą na swoim wyjściu pewną wartość (niczym funkcja) na podstawie zwykle ważonych danych wejściowych, z których obliczana jest najczęściej suma ważona wejść, na podstawie której wyznaczają jest wartość tzw. funkcji aktywacji neuronów.

9 SZTUCZNY NEURON Artificial Neuron
S f yk x0=1 x1 x2 x3 xn w1k w2k w3k wnk funkcja aktywacji wyjście wejścia wagi suma ważona próg aktywacji w0k 𝑦 𝑘 =𝑓 𝑖=0 𝑛 𝑤 𝑖𝑘 𝑥 𝑖 Dane z wszystkich wejść x1 … xn równocześnie oddziałują na sztuczny neuron. Poprzednie stany sztucznego neuronu nie mają żadnego wpływu na jego aktualny stan, liczy się tylko aktualne pobudzenie oraz wagi w0k, w1k … wnk. Nie istnieją żadne zależności czasowe pomiędzy jego stanami. Reakcja sztucznego neuronu następuje natychmiast i powoduje obliczenie wartości wyjściowej ewaluując wybraną funkcję aktywacji sztucznego neuronu f, której wartość zależna jest od sumy ważonej wejść oraz aktualnych wartości wag w0k, w1k … wnk.

10 FUNKCJE AKTYWACJI SZTUCZNYCH NEURONÓW
Funkcje aktywacji sztucznych neuronów – to zwykle funkcje progowe/schodkowe, liniowe lub nieliniowe. Funkcje progowe/schodkowe f z wyjściem binarnym {0;1} lub {-1;+1} Funkcje liniowe f z wyjściem ciągłym Wśród funkcji nieliniowych najczęściej występują funkcje sigmoidalne (ew. tangens hiperboliczny) oraz radialne (np. funkcja Gaussa). Funkcje ciągłe umożliwiają aproksymację oraz wykorzystanie metod gradientowych, chętnie stosowanych do adaptacji sztucznych sieci neuronowych. Funkcje sigmoidalne f z wyjściem ciągłym Funkcje Gaussowskie f z wyjściem ciągłym

11 PERCEPTRON model neuronu o progowej funkcji aktywacji
Perceptron zdefiniowany jest jako pewna funkcja schodowa: Funkcja schodkowa unipolarna: 𝑓(𝑠)= 𝑔𝑑𝑦 𝑠> 𝑔𝑑𝑦 𝑠≤0 𝑦=𝑓 𝑘=1 𝑛 𝑤 𝑘 𝑥 𝑘 + 𝜃 Funkcja schodkowa bipolarna: 𝑓(𝑠)= 𝑔𝑑𝑦 𝑠>0 −1 𝑔𝑑𝑦 𝑠≤0 𝜃 - próg aktywacji neuronu Perceptron posiadający n wejść dzieli n-wymiarową przestrzeń wektorów wejściowych x na dwie półprzestrzenie, które są podzielone (n-1)-wymiarową hiperpłaszczyzną, zwaną granicą decyzyjną określoną wzorem: − 𝜽 𝒘 𝟏 𝑘=1 𝑛 𝑤 𝑘 𝑥 𝑘 + 𝜃 = 0 Prosta wyznaczająca podział przestrzeni jest zawsze prostopadła do wektora wag:

12 ALGORYTM UCZENIA PERCEPTRONU
Dla określonego zbioru uczącego składającego się z par wektorów uczących (x, d(x)), gdzie d(x) to uczona wartość wyjściowa przez nauczyciela (w uczeniu nadzorowanym) wykonaj następujące kroki: W sposób losowy wybierz wagi początkowe perceptronu wi. Na wejścia perceptronu podaj kolejny wektor uczący x. Oblicz wartość wyjściową perceptronu y(x). Porównaj uzyskaną wartość wyjściową y(x) z wartością wzorcową d dla wektora x. Dokonaj modyfikacji wag według zależności: Jeżeli y(x) ≠ d(x), to wi = wi + d(x) · xi w przeciwnym przypadku waga się nie zmienia. Oblicz średni błąd dla wszystkich wzorców uczących. Jeśli błąd jest mniejszy od założonego lub osiągnięto maksymalną ilość powtórzeń zbioru uczącego przerwij algorytm. W odwrotnym przypadku przejdź do punktu 2.

13 SPOSÓB DZIAŁANIA PERCEPTRONU
Działanie sieci neuronowej jest wypadkową działania poszczególnych neuronów oraz zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Pojedynczy neuron w typowych przypadkach realizuje (z matematycznego punktu widzenia) operację iloczynu skalarnego wektora sygnałów wejściowych oraz wektora wag. W efekcie odpowiedź neuronu zależy od wzajemnych stosunków geometrycznych pomiędzy wektorami sygnałów i wektorami wag.

14 PIERWSZE MODELE SZTUCZNYCH NEURONÓW
Model McCullocha-Pittsa (1943 r.) odzwierciedla tylko proste sumowanie statycznie ważonych sygnałów wejściowych x1,…,xn, jakie do niego docierają, próg aktywacji w0 oraz pewną funkcję aktywacji f zależną od wartości sumy ważonej sygnałów wejściowych i wartości progu: Mimo dużej prostoty, model ten znalazł ogromną ilość zastosowań w bardzo wielu współcześnie stosowanych metodach inteligencji obliczeniowej, pokazując swoją uniwersalność i możliwość jego zastosowania w różnych zadaniach aproksymacji, regresji, klasyfikacji, pamięciach skojarzeniowych i wielu innych. Pierwsza generacja neuronów McCullocha-Pittsa zbudowana była z wykorzystaniem dyskretnych funkcji aktywacji, które zwracają wartości unipolarne {0; 1} lub bipolarne {-1; 1}.

15 FUNKCJE CIĄGŁE AKTYWACJI SZTUCZNYCH NEURONÓW
Druga generacja neuronów wywodzących się modelu McCullocha-Pittsa stosuje ciągłe funkcje aktywacji z zakresu [0;1] lub [-1;1], wykorzystując najczęściej sigmoidalne lub radialne funkcje aktywacji. Istnieją neurony sigmoidalne, neurony oparte o funkcję tangens hiperboliczny lub neuronami radialnymi, np. neuron Gaussowski, neuron Hardy’ego, neuron wielomianowy. Są one stosowane obecnie najpowszechniej w różnego rodzaju modelach sztucznych sieci neuronowych: gdzie β, σ, δ i c są parametrami, z których niektóre mogą być adaptowane w trakcie procesu nauki sieci, wykorzystującej takie neurony.

16 TOPOLOGIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
Sztuczne sieci neuronowe są bardzo uproszczonymi i zmodyfikowanymi modelami biologicznych sieci neuronowych o topologii warstwowej spotykanej w korze mózgowej istot żywych.

17 UCZENIE I ADAPTACJA SIECI NEURONOWYCH
Do najbardziej znanych i powszechnie wykorzystywanych metod uczenia sieci neuronowych należą: Reguła Hebba polegająca na wzmacnianiu tych połączeń synaptycznych (A~B), w których aktywność jednego neuronu A powoduje aktywność drugiego połączonego z nim neuronu B. Odpowiada to empirycznym badaniom nad LTP (long term potentiation). Metoda wstecznej propagacji błędów (back propagation) umożliwiająca uczenie sieci wielowarstwowych poprzez propagację różnicy pomiędzy pożądanym a otrzymanym sygnałem na wyjściu sieci. Samoorganizacja w sieci neuronowej (np. SOM) umożliwiają uczenie sieci bez nauczyciela (unsupervised), którego celem jest wykształcenie w sieci neuronów, które by reagowały na pewne powtarzające się kombinacje bodźców z przestrzeni danych, którym można później przypisać pewne znaczenie. W tych sieciach wzmacniany jest neuron, który osiąga największą wartość pobudzenia oraz ew. również otaczające go neurony, co zapewnia sytuowanie podobnych kombinacji bodźców blisko siebie. Sieci rekurencyjne (np. sieci Hoppfielda), których bodźce krążą przez pewien określony czas aż do osiągnięcia pewnego stanu stabilności, który jest traktowany jako odpowiedź sieci.

18 PODSTAWY UCZENIA SIECI NEURONOWYCH
Sztuczne sieci neuronowe można adaptować do rozwiązywania różnych zadań na wiele różnych sposobów. Istnieje wiele reguł ich adaptacji, spośród których większość wykorzystuje uczenie się oparte o tzw. wzorce uczące. W sztucznych sieciach neuronowych w trakcie uczenia adaptacji podlegają wagi reprezentujące siłę połączeń pomiędzy neuronami.

19 REGUŁA DELTA UCZENIA SIECI NEURONOWYCH
Jedną z najbardziej znanych i często stosowanych reguł adaptacji sztucznych sieci neuronowych w procesie uczenia jest reguła delta.

20 TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ SIECI NEURONÓW
Najczęściej spotykane metody adaptacji sieci neuronowych wykorzystują metody optymalizacji gradientowej, wyznaczając kierunek spadku gradientu funkcji błędu. Metody te jednak są narażone na utknięcie w lokalnych minimach, co jest podstawową piętą Achillesa tych metod, nie dając gwarancji znalezienia globalnego minimum – a więc optymalnego rozwiązania z punktu widzenia określonej architektury sieci neuronowej oraz przyjętych funkcji aktywacji neuronów.

21 ZASTOSOWANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
Klasyfikacji (obrazów, mowy, procesów,…) Regresji (funkcji matematycznych,…) Rozpoznawania (obiektów, ludzi, gestów, pisma…) Identyfikacji (obiektów, ludzi, gestów, pisma…) Przewidywania i prognozowania (np. szeregów czasowych, kursów walut,…) Sterowania i optymalizacji (np. różnych urządzeń ze sprzężeniem zwrotnym, …) Analizy i grupowania (np. w marketingu, sprzedaży, produkcji,…) Analizy ryzyka i opłacalności (np. kredytów i pożyczek bankowych,…) Doboru (np. surowców, składników, dla których nie jest znana technologia) … i wielu innych zagadnień, gdzie nie znamy algorytmu lub jego założenia są rozmyte albo złożoność obliczeniowa klasycznych rozwiązań zbyt duża. Obecnie rynek rozwiązań sztucznej inteligencji (w tym sieci neuronowych) liczy sobie USD rocznie i z roku na rok wykładniczo rośnie.

22 INSPIRACJE BIOLOGICZNE I ICH MODELE MATEMATYCZNE
Sztuczne sieci neuronowe Algorytmy genetyczne Algorytmy ewolucyjne Logika rozmyta i systemy rozmyte Liczby niepewne Metody roju Teoria chaosu Inżynieria i reprezentacja wiedzy Kojarzenie, inteligencja i sztuczna świadomość

23 CZY SZTUCZNE SIECI NEURONOWE PROWADZĄ DO AI?


Pobierz ppt "SZTUCZNA INTELIGENCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google